Велика Ложа на България

 

Великата Ложа на България е най-старата Велика Ложа в нашата страна. Тя е създадена през 1917 година с Патент на Великата Ложа на Франция, който се пази в нашите архиви. Въпреки че е непознато за един по-голям сегмент от населението на страната ни, Масонството е интегрална част от обществения и културен живот на България през изминалите сто години. Надяваме се, че съдържанието на тази страница ще даде възможност на широката публика да получи по-добра и истинска представа за това древно и благородно Братство.

Ние, долуподписаните Братя Свободни Зидари, с гласовете на Майсторите Масони и присъстващите Чираци и Калфи, взехме днес на 17 май 2010 г. в гр. София тържествено решение:

Възстановяваме Светлината на Великата Ложа на България, дадена й през 1917 г. от Великата Ложа на Франция и с нейното съгласие продължаваме пътя на нашите български Братя, който по насилствен начин е прекратен през 1940 г. Ние се чувстваме техни наследници и с голяма отговорност поемаме по този път.

Практикуването на Масонство по Древния и Приет Шотландски Ритуал, в чиито основи са залегнали високи морални и етични норми, е наша цел. Свобода на мисълта и избора, както и уважението на достойнството на всеки Брат, са за нас неприкосновени ценности.

Ние вярваме, че Масонството трябва и може да допринася за сближаването на хората, както и да разширява съгласието между всички масони, а не да ги разделя и противопоставя. Това е посоката на нашата дългосрочна програма и духа, в който желаем да възпитаваме идващите поколения Свободни Зидари.

Заявяваме, че сме наследници на всички предмети, вещи, документи, обекти и привилегии на Великата Ложа на България, създадена през 1917 г. и призната през 1920 г. от Великата Ложа на Франция.

Програмата на Великата Ложа на България е съсредоточена в три насоки:

– Подборът на кандидатите за посвещаване в Масонството да бъде много взискателен и стриктен, като се търсят високи духовни и морални ценности у Търсещия.

– Ритуалната работа да бъде на високо ниво и качеството да има преимущество пред количеството във всички Съюзни Ложи.

– Ложите като цяло и отделните Братя да подпомагат благотворителната дейност и да участват в полезни за обществото проекти, но с чувство за мярка и без показност.

Смятаме, че това е пътят за изграждането на успешен и полезен обществен живот, за привличането на творчески сили и за издигането на обществото.

Да живее нашето Отечество България!

Новини от Велика Ложа на България: