UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS

GLORIA AD INGENIS.

Конституция и Устав

на Великите и Върховни Съвети на Великите Главни Инспектори, Патрони, Началници и Комисари на Ордена на 33° и последна Степен на Старият и Приет Шотландски Ритуал и Правилник за управление на всички Консистории, Съвети, Колежи и други Масонски организации под юрисдикцията на гореспоменатите Съвети.

В името на най-светия и велик Архитект на Вселената.

ORDO AB CHAO. *

С одобрението, в присъствието на и под егидата на Негово Августейшо Величество Крал Фридрих (Шарл) ІІ, Крал на Прусия, Маркграф на Брандербург и т.н., Най-Могъщ Монарх,  Велик Защитник, Велик Командир и т.н. на Ордена и т.н. и т.н., се събраха Суверенните Велики Главни Инспектори във Върховния Съвет.

След обсъждане те санкционираха следните декрети, които са и завинаги ще бъдат Конституция, Устав и Правилник за управление на всички Консистории и други Масонски организации под юрисдикцията на гореспоменатите Главни Инспектори.

ЧЛЕН  I

Всички членове на КОНСТИТУЦИЯТА, Устава и Правилника, изложени по-долу в годината 1762 от деветте Комисари на Великите Съвети на Принцовете Масони на Кралската Тайна, които не противоречат на настоящия Правилник, се запазват и ще се спазват; онези, които противоречат, ще бъдат отменени и ще се считат за изрично анулирани.

ЧЛЕН  II

§ I. Тридесет и Третата Степен дава на Масони, които са законно облечени във властта, титлите, длъжността, привилегиите и авторитета на Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена.

§ II. Специфичната цел на тяхната мисия е да поучават и просвещават своите Братя; да въведат между тях Благотворителност, Единство и Братска любов; да поддържат коректност в работата на всяка Степен и да осигурят спазването на това от всички Членове; да осигурят респект и винаги да почитат и защитават Принципите, Доктрините, Институциите, Конституцията, Устава и Правилника на Ордена и особено тези на Висшето Масонство и на последно място, да насочват вниманието си навсякъде към работите, свързани с Мира и Милосърдието.

§ III. Едно събрание на членове от тази Степен има право на СЪВЕТ на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СТЕПЕН или на Могъщи Велики Главни Инспектори на Ордена: този Съвет се състои, както следва:

1°. В места, подходящи за учредяване на Върховен Съвет на тази Степен, с настоящото най-старшият по ранг Инспектор се упълномощава да издигне друг Брат до същия сан, след като се е убедил, че последният е наистина достоен по своя характер, знания и ранга, с който е удостоен и че той ще положи клетвата си.

2°. Тези двама Братя заедно и по същия начин удостояват със Степента друг Брат.

§ IV.  Тогава ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ще бъде учреден.

Но никои други кандидати няма да бъдат допуснати, освен ако получат единодушен глас, като всеки член дава вота си гласно, започвайки с най-младия, т.е. този, който най-последен се е присъединил.

Един съзнателно подаден отрицателен вот сред членовете, ако причините се смятат за адекватни, ще отхвърлят кандидата. Това правило ще се спазва при всички подобни случаи.

ЧЛЕН III

§ I. При посочените по-горе обстоятелства първите двама Братя, издигнати до тази Степен, имат правото да бъдат първите двама Сановници на Върховният Съвет, тоест: Най-Могъщият Суверенен Велик Командир и Най-Почитаемият Заместник Велик Командир.

§ II. Ако първият от тези Сановници почине, абдикира или отсъствува за постоянно, той ще бъде заменен от втория Сановник, който ще избере свой наследник измежду другите Велики Инспектори.

§ III. Ако вторият Сановник абдикира, почине или отсъствува за постоянно, първият Сановник ще вземе като свой наследник друг Брат със същия ранг.

§ IV. Най-Могъщият Суверен също така ще номинира Почитаемия Държавен Министър на Светата Империя, Почитаемия Велик Церемониалмайстор и Почитаемия Капитан на Стражата: и по същия начин ще определи Братя, които да попълнят вакантните длъжности или тези, които са овакантени.

ЧЛЕН IV

Всеки Масон, притежаващ необходимите качества и способности, който е издигнат до тази Висша Степен, трябва да заплати предварително на Най-Почитаемия Ковчежник на Светата Империя вноска от десет златни фридриха или десет златни луи, стари пари, или еквивалента на тези пари в страната.

Когато един Брат е посветен в Тридесета, Тридесет и Първа или Тридесет и Втора Степен, за всяка Степен от него ще се изисква сума на същата стойност.

Върховният Съвет ще надзирава разполагането с тези фондове и ще ги използува за благото на Ордена.

ЧЛЕН V

§ I. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ще се състои от девет Суверенни Велики Главни Инспектори от Тридесет и Трета Степен, от които най-малко четирима трябва да изповядват доминиращата религия на страната.

§ II. Когато Най-Могъщият Суверенен Велик Командир и Заместник Великият Командир на Ордена присъствуват, трима членове ще бъдат достатъчни за образуването на Върховен Съвет за процедиране по работите на Ордена.

§ III. Във всяка велика Нация, Кралство или Европейска Империя ще има само един ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на тази Степен.

В Щатите и Провинциите, образуващи Северна Америка (Amerique Septentrionale), независимо дали на континента или на неговите острови, ще има два Съвета, разположени възможно най-далеч един от друг.

В Щатите и Провинциите, образуващи Южна Америка (Amerique Meridionalel), независимо дали на континента или на неговите острови, също ще има два Съвета, разположени възможно най-далеч един от друг.

Ще има само по един Върховен Съвет във всяка Империя, Суверенна Държава или Кралство в Азия, Африка, и т.н., и т.н.

ЧЛЕН VI

Върховният Съвет не винаги упражнява властта си директно над Степените под Седемнадесета или Рицар на Изтока и Запада. Според обстоятелствата и ситуациите, той може да я делегира даже безсловесно, но неговото право не може да му бъде отказано и от всички Ложи и всички Съвети на Съвършени Масони, каквито и да са техните Степени, с настоящото се изисква да признаят на онези, получили Тридесет и Трета Степен, властта на Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена, да уважават техните прерогативи, да им отдават почестите, които им се полагат, да им се подчиняват и на последно място – да отстъпят уверено пред всички искания, които те предявят в полза на Ордена, по силата на неговите закони, на настоящата Велика Конституция и на властта, делегирана на неговите Инспектори, независимо дали тази власт е обща или специална или дори временна и лична.

ЧЛЕН  VII

ВСЕКИ СЪВЕТ и всеки Масон със Степен над Шестнадесета има право на обжалване пред Върховният Съвет на Суверенните Велики Главни Инспектори, който може да го допусне да се яви пред тях и да го изслуша лично.

Когато това се отнася до ‘въпрос на честта’ между Масони, независимо от техните Степени, въпросът трябва да се представи направо на Върховния Съвет, който ще вземе решение на първа и последна инстанция [т.е. без обжалване].

ЧЛЕН VIII

Великата Консистория от Масони Принцове на Кралската Тайна ще избере своя Председател измежду притежаващите Тридесет и Втора Степен, които я образуват; но при всички случаи действията на Великата Консистория няма да имат сила, докато не бъдат санкционирани първо от Върховния Съвет на Тридесет и Трета Степен, който, след смъртта на Негово Августейшо Величество Краля, Най-Могъщият Монарх и Главен Командир на Ордена, ще наследи Върховната Масонска власт и ще я упражнява в цялата Държава, Кралство или Империя, поставени под неговата юрисдикция.

ЧЛЕН IX

В държави под Юрисдикцията на ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Суверенни Велики Главни Инспектори, регулярно учреден и признат от всички други ВЪРХОВни СЪВЕТИ, никой Суверенен Велик Главен Инспектор или Заместник Главен Инспектор не може да упражнява властта си, освен ако е бил признат от същия ВЪРХОВЕН СЪВЕТ и е получил неговото одобрение.

ЧЛЕН X

Никой Заместник Главен Инспектор, даже ако е бил допуснат и е получил патента си или по силата на настоящата Конституция той е своевременно допуснат, не може да удостоява никого със Степен Рицар Кадош или друга висша Степен, или да издава патенти.

ЧЛЕН XI

Степента Рицар Кадош, както и Тридесет и Първа и Тридесет и Втора Степени, ще се дават само на Масони, които са били преценени като достойни и в присъствието на най-малко трима Суверенни Велики Главни Инспектори.

ЧЛЕН XII

Когато Светият и Велик Архитект на Вселената реши да извика при себе си Негово Августейшо Величество Краля, Най-Могъщият Суверенен Велик Защитник, Командир и Истински Пазител на Ордена и т.н., и т.н., и т.н., всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Суверенни Велики Главни Инспектори, който вече е регулярно учреден и признат или който с течение на времето ще бъде учреден и признат по силата на настоящия Устав, ще бъде, според абсолютното право, законно облечен в цялата Масонска власт, с която понастоящем е облечен Негово Августейшо Величество. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ще използува тази власт, когато и където е необходимо, в цялата страна, поставена под неговата Юрисдикция; а ако по причини, свързани със законността, е необходимо да се протестира, независимо дали във връзка с Патенти или права, дадени на Заместник Главни Инспектори или по всякакъв друг въпрос, ще бъде изпратен доклад до всички Върховни Съвети в двете полукълба.

ЧЛЕН XIII

§ I. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Тридесет и Трета Степен може да делегира един или повече Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена, които принадлежат към него, да основат, учредят и установят СЪВЕТ на същата Степен във всички държави, споменати на настоящия Устав, при условие че те точно ще се подчиняват на това, което е определено в параграф 3 на Член II по-горе, както и  в други части на настоящата Конституция.

§ II. Върховният Съвет може също така да оправомощи своите Заместници да издават патенти на Заместник Главни Инспектори, които трябва най-малко да са получили регулярно всички Степени, притежавани от един Рицар Кадош, като делегира всяка част от тяхната върховна власт според необходимостта да учредят, направляват или надзирават Ложите и Съветите от Четвърта до Двадесет и девета Степен включително в страни, в които няма други законно учредени Ложи или Съвети на Висша Степен.

§ III. Писаният Ритуал на Висшите Степени ще бъде поверен само на двамата старши Сановници във всеки СЪВЕТ или на Брат, на когото е възложено да учреди Съвет на същата Степен в друга държава.

Ден на Календс[1] – първи май от Годината на Светлината 5786 и 1786 от Християнската ера (подписи)

        Щарк

       Х. Вилхелм                                     Д’Естерно

       Вьолнер

Одобрено и издадено в нашата Кралска Резиденция в Берлин в деня на Календс – първи май от Годината на Божията милост 1786 и година 47-ма от нашето владичество.

Подпис                                            Печат                           Фридрих

(Забележка: За подписите, показани с (?) е съобщено, че вече са нечетливи.)

ЧЛЕН XIV

Във всички Масонски церемонии на Висшите Степени и във всяка тържествена процесия на Масони, притежаващи тези Степени, Върховният Съвет ще върви последен, като първите двама Сановници ще вървят след всички останали членове, непосредствено предшествувани от голямото Знаме и Държавния Меч (Меч) на Ордена.

ЧЛЕН XV

§ I. Един ВЪРХОВЕН СЪВЕТ трябва да провежда регулярни заседания през първите три дни на всяка трета нова луна. Той ще провежда срещи по-често, ако работите на Ордена го изискват или при спешни случаи..

§ ІІ. В допълнение към тържествените празници на Ордена, всяка година Върховният Съвет ще има три специални празника: на Календс (първият ден) на октомври,  на 27 декември и Календс (първият ден) на  май.

ЧЛЕН XVI

§ I. За да бъде признат и да може да ползува привилегиите, принадлежащи на Тридесет и Трета Степен, на всеки Суверенен Велик Главен Инспектор ще бъдат издадени Патенти и акредитивни писма, образци от които могат да се намерят в Ритуала на Степента. Тези писма ще му бъдат дадени при условие, че той заплати в Хазната на Светата Империя сумата, която всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ установи за своята Юрисдикция веднага след учредяването си. Споменатият Суверенен Велик Главен Инспектор ще заплати на Почитаемия Секретар един фридрих или луи, антични пари или еквивалентът на тези пари в страната, като плащане за неговата работа, за изпращане на гореспоменатите писма и за полагане на печата.

§ II. Освен това, всеки Суверенен Велик Главен Инспектор ще води Регистър за своите действия: всяка страница от него трябва да бъде номерирана, като първата и последната бъдат маркирани като такива и подписани, за да се докаже неговата идентичност. Великата Конституция, Уставът и Общият Правилник на Висшето Изкуство на Свободното Масонство трябва да бъдат написани в този Регистър.

Инспекторът ще носи отговорност за записване на всички негови действия по реда на тяхното извършване, иначе рискува осъждане или дори отстраняване.

От Заместник Главните Инспектори се изисква да правят същото или ще понесат същите наказания.

§ III. Те ще показват един на друг своите Регистри и Патенти и ще се информират един друг относно местата, в които двамата са известни. (Mutuellement reconnus)

ЧЛЕН XVII

Необходимо е мнозинство на гласовете, за да се узаконят действията на Суверенните Велики Главни Инспектори там, където има ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Тридесет и трета Степен, законно учредена и призната. Следователно, в страна под юрисдикцията на ВЪРХОВЕН СЪВЕТ никой от тези Инспектори не може да действува самостоятелно, поне не и без да е получил правомощия от посочения ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, а в случай че един Инспектор принадлежи към друга Юрисдикция, трябва най-малко да е бил признат с декларация, в която е използувано името EXEQUATUR.

ЧЛЕН XVIII

Всички получени пари за покриване на разходите – т.е. членския внос на кандидатите (Приходи) – и които се събират за покриване на първоначалните разходи по Степените над Шестнадесета до и включително Тридесет и Трета, ще бъдат заплащани на Хазната на Светата Империя, намираща се под попечителството на Председателите и Ковчежниците на Съветите и на Висшите Ложи от тези Степени, както и на Суверенните Велики Главни Инспектори, техните Заместници, на Почитаемия Секретар и Почитаемия Ковчежник на Светата Империя.

Върховният Съвет ще регулира и надзирава администрирането и използуването на тези суми. Всяка година той ще представя точен и верен отчет и ще осигури това да стане известно на Ложата под него.

Възложено, изготвено и одобрено на Велик и ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Тридесет и Трета Степен, регулярно учредена, свикана и събрана, с официалното потвърждение и в присъствието на Негово Най-Августейшо Величество Фридрих, втори с това име, по Божие благоволение Крал на Прусия, Маркграф на Бранденбург и т.н., и т.н., и т.н., Най-Могъщият Монарх, Велик Защитник, Велик Командир, Вселенски Велик Майстор и Истински Защитник на Ордена.

Превод: Бр. Стийв Тодоров

* Забележка: Латинската версия от 1834 е преведена на френски от Шарл Лафон дьо Ладебат. Версията по-горе е превод на английски от последния.Затова е възможно да има малка разлика в използуването на думи с преводът, който обикновено е известен в Америка, който изглежда е директен превод от латински.

[1]    Календс – първият ден от древния римски месец, от който дните са били смятани назад към идес (Идес – 15-ят ден от март, май, юли или октомври, или 13-ят ден от всеки друг месец в древния римски календар.)