Емблемата на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България.

Untitled2-12

Ако желаете да изтеглите логото в голям формат, то моля натиснете тук – с година 1879.

Ако желаете да изтеглите логото в голям формат, то моля натиснете тук – с година 1997.

 

Йерархия на обръщенията към и между братята при всички ритуали във ВЛ на ССПЗ в България

Към настоящия Велик Майстор:

Най-Високо Уважаеми Велик Майстор Братко ИМЕТО (НВУВМ Бр. ИМЕТО)

.

Към Стар Велик Майстор:

Най-Високо Уважаеми Стар Велик Майстор Братко ИМЕТО (НВУСВМ Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите Заместник-Велики Майстори:

Многовисоко Уважаеми Заместник Велик Майстор Братко ИМЕТО (МВУЗВМ ДЛЪЖНОСТТА СЪКРАТЕНО Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите велики сановници и председатели на комисии:

Многовисоко Уважаеми (Велик САНОВНИЧЕСКА ТИТЛА / Председател на Велика ИМЕ комисия) (МВУВ ДЛЪЖНОСТТА СЪКРАТЕНА Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите и старите майстори на съюзни ложи:

Високо Уважаеми Майстор на стол Бр. ИМЕТО (ВУМС Бр. ИМЕТО)

.

Към настоящите сановници в съюзни ложи:

Почитаеми братко ДЛЪЖНОСТТА (Почитаеми Бр. ДЛЪЖНОСТ)

.

Към и между майстори е уважително следното обръщение:

Майсторе (М)

.

Към и между чираци и калфи, а също и универсално обръщение между свободни зидари:

Братко (Бр.)

Уважаеми (У.)

Уважаеми Братко (У Бр.)

.

Към всички велики сановници и майстори на съюзни ложи след промяна на длъжността се запазва обръщението от по-високата степен.

.

Масонски знаци

Pril 2 VLSSPZB

Масонски паспорти

Дизайн на бланки на Великата Ложа и на печата на Великата Ложа – Решение 1000303

§ 1. Приема дизайн на бланки и плик на В Л С С П З Б, подготвени от М В У Бр Иван
Попов по проект на В У Бр Валентин Атанасов.
§ 2. Приема дизайн на печат на В Л С С П З Б по проект на В У Бр Валентин Атанасов и
възлага на Великия Секретар да поръча изработка на гумен печат и сух печат по този дизайн.
§ 3. Възлага на Великата Правна Комисия да провери възможностите и съвместно с Великия Секретар да стори
нужното за регистриране на логотипа на В Л С С П З Б като запазен знак на Европейските
общности (community trade mark, CTM).
§ 4. Установява за стандарт при възпроизвеждане на документите на В Л С С П З Б шрифта
Калибри (Calibri) на дизайнера Лукас де Гроот (Lucas de Groot), търговска марка и собственост на Майкрософт
Корпорейшън (Microsoft Corporation). Възлага на Великия Секретар да закупи за В Л С С П З Б
необходимите права за ползване на този шрифт. Ползването на стандартния шрифт е задължително за доку-
менти на Великата Ложа, нейните органи и Комисии, както и за Великия Братски Съд, но не е задължително за
Съюзните Ложи.
§ 5. Установява форми за издаване на документи на В Л С С П З Б, както следва:
 тържествена форма върху специална хартия тонирана с воден знак 100 гр./кв.м.;
 обикновена форма върху обикновена офис хартия 80 гр./кв.м.
 електронна форма.
§ 6. Установява таксономия за издаване на документи на В Л С С П З Б, както следва:
 Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България
Grand Lodge of the Ancient Free and Accepted Masons of Bulgaria
(без посочване на орган или Работилница)
 Велико Общо Събрание / Grand General Assembly
 Обикновено Общо Събрание / Common General Assembly
 Великият Майстор / The Grand Master
 Кабинет на Великия Майстор / Office of the Grand Master
 Старши Заместник Велик Майстор / The Senior Deputy Grand Master
 Младши Заместник Велик Майстор / The Junior Deputy Grand Master
 Великият Първи Надзирател / The Senior Grand Warden
 Великият Втори Надзирател / The Junior Grand Warden
 Великият Оратор / The Grand Orator
 Великият Секретар / The Grand Secretary
 Канцелария на Великия Секретар / Chancery of the Grand Secretary
 Великият Ковчежник / The Grand Treasurer
 Великият Церемониалмайстор / The Grand Master of Ceremonies
 Великият Стражник / The Grand Guardian
 Велик Братски Съд / Grand Brotherly Court of Justice
 Велика Правна Комисия / Grand Juridical Committee
 Велика Ритуална Комисия / Grand Ritual Committee
 Комисия на Великите Ревизори / Committee of Grand Auditors
§ 7. Изображения на дизайна на бланките и плика по § 1, печата на В Л С С П З Б по § 2, шрифта
по § 4 и формите по § 5 да се приложат към тази Протоколна плоча.

Стандарт за ползване на Масонското летоброене на Градежа на ВЛССПЗБ – Решение 1000304

§ 1. Обръща внимание на Съюзните Ложи чрез техните В У Майстори на столове и М У Оратори и
Секретари върху древната Масонска традиция за отчитане на летоброенето в години на Светлината (A L
anno Lucis, anno Lumini), според която Светлината е дадена на човечеството 4,000. години преди началото на
новата ера. Това летоброене е залегнало дълбоко в Обичаите на Гилдията и се базира върху изчисленията в
древната византийска хронография Έτος Κόσμου [Etos Kosmou] на Панадор от Александрия, Иполит от Рим,
Сулпиций Север, Аниан от Александрия, Георг Синцелиус и още много знайни и непознати древни Майстори,
ревизирани от Бр Джеимс Ъсшър [James Ussher] и стандартизирана за измерване на времето на Градежа.
§ 2. В духа на Масонската традиция и съобразно балгарския Масонски календар, в който Масонската година
започва и завършва на най-светлия (тъй като е и най-дългият) ден в годината, денят на лятното слънцестоене,
Еньовден, денят на рождението на великия патрон на Братството, св. Йоан Кръстител, постоянно датиран в
българската и общосветовната Масонска традиция на 24 юни, определя Еньовден като начален ден за
отчитане на дните в Масонската година.
§ 3. Документите на Великата Ложа и Съюзните Ложи се датират с посочване на поредния ден и Масонска
година (година на Светлината), която се означава с латинското съкращение «AL». Поредният ден показва
колко дни са минали от началото на съответната Масонска година. Днешната дата е 3 A L 6010 и се чете
«третият ден от шест хиляди и десетата година на Светлината».
§ 4. За удобство след датата, посочена съобразно традициите на Занаята по летоброенето на Светлината, в
скоби се посочва и датата по универсалното съвременно летоброене – ден, месец и година от новата ера.
Датата по съвременното летоброене се посочва със съкращението «C.E.» («common era») или на български
език като «н.е.» («новата ера»), годините до началото на новата ера се отбелязват със съкращението «B.C.E.»
(«before the common era») или на български език като «пр.н.е.» («преди новата ера»).
§ 5. В духа на Масонска толерантност към Братята от не-християнски изповедания забранява позоваването в
документи на Великата Ложа и Съюзните Ложи на летоброенето «A.D.» («anno Domini»), «A.C.» («anno
Christi»), «сл. Хр.» («след Христос») и съответно «B.C.» («before Christ») и «пр. Хр.» («преди Христос»). В духа на
Масонска толерантност към Братята от не-юдейски и не-мюсюлмански изповедания забранява позоваването
в документи на Великата Ложа и Съюзните Ложи на летоброенето «от Хиджра» ( لھجري [at-taqwīm al-hijrī]; Hicri
Takvim) и летоброенето по еврейския календар ( העברי הלוח [ha’luach ha’ivri]).
§ 6. Определя циклите в Масонската година като следва:
 Ваканция:
от деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни],
до деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август].
 Работна година:
от деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август] до деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни].
 Зимно полугодие (семестър) на Работната година:
от деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август] до деня на зимното слънцестоене Игнажден (Зимен Св. Йоан, Малък Св. Йоан), 179 AL [20 декември].
 Лятно полугодие (семестър) на Работната година:
до деня на зимното слънцестоене Игнажден (Зимен Св. Йоан, Малък Св. Йоан), 179 AL [20 декември],
до деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни].
§ 7. Това решение на С В С и мотивиралия го Градеж на Великия Оратор да се прочете пред Съюзните
Ложи в открита Ложа от Първа Символична Степен след началото на Работната 6010 година на Светлината.