(20171010) Поздравителен адрес от ОВЛ на Сърбия

Новина 657 от 1279
(20171010) Поздравителен адрес от ОВЛ на Сърбия

Поздравително писмо от НВУ СВМ на ОВЛ Сърбия Бр. Владимир Маркович

Превод от английски език (английски вариант в края на това съобщение е наличен)

Съвет на Великите майстори на НОВЛБ

Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал в България

НВУ ВМ Бр. Николай Станчев

 

Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България

НВУ Бр. Пламен Матеев, проф.

 

Велика ложа на България

НВУ ВМ Бр. Атанас Ялъмов

 

Поздравления,
от името на братята в Обединените Велики ложи на Сърбия бих желал да Ви честитя годишнината и да ви пожелая много успех във вашата работа по заздравяване на свободното зидарство и обществото като цяло.

Тази годишнина и нейното честване са от особена важност за Братството в Република България, както и за по-нататъшното утвърждаване и запазване на традициите на Свободното зидарство.

За съжаление съм възпрепятстван да взема участие в това събитие, но съм сигурен, че в бъдеще ще имаме много възможности за нашите съвместни срещи и силни взаимоотношения между нашите Велики ложи.

Надявам се, че ще продължим да работим заедно за по-добро разбиране и развитие на нашите идеи в полза на човечеството и неговия прогрес.

С Братски поздрав,
Владимир Маркович, СВМ, ОВЛС

Английски оригинален вариант:

 

Council of the Grand Masters of the  Nationally United Grand Lodges of Bulgaria

Grand Lodge of Ancient and Accepted Scottish Rite of Bulgaria

MW GM Bro. Nikolay Stanchev

 

Grand Lodge of the Ancient Free & Accepted Masons in Bulgaria

MW GM Bro. prof. Plamen Mateev, PhD

 

Grand Lodge of Bulgaria

MW GM Bro. Atanas Yalamov

 

Greetings,

On behalf of the brothers from United Grand Lodges of Serbia, I would like to congratulate your anniversary and to wish you a lot of success in further work on strengthening Freemasonry and society in general.

This anniversary and its celebration is especially significant for the Brotherhood of the Republic of Bulgaria, as well as for further strengthening and preservation of traditions of Freemasonry.

Unfortunately, I am not able to attend this event, but I am sure that in the near future we will have a lot of opportunities for our mutual visits and stronger connection and cooperation between our Grand Lodges.

I hope that we will continue to work together for better understanding and expanding our ideas in the interest of mankind and its progression.

With Kind Fraternal Regards,

Vladimir Marković, PGM

Повече за ОВЛ на Сърбия тук: http://www.uvls.org.rs/