Устав на юридическото лице на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България.

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА

“В.Л.С.С.П.З.Б”

 

ПРЕАМБЮЛ

 

            Движението на Старите, Свободни и Приети Зидари в България е общност на свободни мъже, с добро име, събрани без оглед на религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданското и общественото им положение и обединени в Братства /масонски Ложи/, които се стремят към човешкото съвършенство чрез братски взаимоотношения в съответствие с Древно-зидарските задължения, обичаи, традиции, символи и ритуали на Световното Масонство. Спазвайки и зачитайки безпрекословно, достойнството на отделния човек, те се застъпват за пълното развитие на личността и братството, толерантност и готовност за взаимопомощ в името на Вярата във Великия Архитект на Вселената.

 

Статус

Чл. 1. Великата Ложа е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Пълното наименование на юридическото лице е Сдружение «ВЛССПЗБ».

(2) Навсякъде в този Устав, където се употребява «Велика Ложа», се разбира Сдружение «ВЛССПЗБ».

(3) Седалището на Великата Ложа е град София, район Витоша, ул. Средорек №5

(4) Адресът на Великата Ложа е гр. София, район Витоша, ул. Средорек №5

Клонове

Чл. 3. Великата Ложа няма да създава свои клонове.

Срок на съществуване

Чл. 4. Съществуването на Великата Ложа не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Цели

Чл. 5. Целите на Великата Ложа са:

 1. да обединява и координира дейността на всички Регулярни Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари в България при запазване на тяхната юридическа самостоятелност;
 2. да съдейства на вътрешния мир в обществото, за повишаване благосъстоянието на народа и издигане международния авторитет на Република България;
 3. да укрепва любовта към Отечеството и готовността да се брани неговата независимост и териториална цялост;
 4. да формира в Свободните Зидари в Република България добродетели, които се основават на общочовешките ценности – свобода, равенство, братство, взаимопомощ и справедливост;
 5. да стопанисва и управлява общото имущество на Движението на Свободните Зидари в България.
 6. да представлява своите членове пред подобни сдружения в страната и чужбина;

Средства за постигане на целите

Чл. 6. За постигане на своите цели Великата Ложа ще използва следните средства:

 1. участие в обществения живот на Република България чрез всички законово допустими форми;
 2. участие в национални и международни форуми, инициативи, програми и други прояви;
 3. сътрудничество със сродни организации;
 4. издаване на литература, посветена на проблемите на Свободното Зидарство.
 5. придобиване на акции и дялове и управление на търговски дружества, чиято дейност е насочена към постигане на целите на Великата Ложа.

 

Определяне вида на дейност

Чл. 7. Съгласно изискванията на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Великата Ложа се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за:

 1. Развитието и утвърждаването на балансирани подходи за идващото постиндустриално общество с цел запазване на духовните ценности.
 2. Формирането и подпомагане изграждането на националната визия за мястото и ролята на българското общество в регионален и световен аспект.
 3. Премахване различните нива на идентичност поради липса на знания с подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 4. Разясняването на протичащите различни революционни промени образуващи в своето системно единство глобалната революционна промяна в гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.
 5. Разработване и прилагане на модели на обществено развитие с консенсусни характеристики към изострени взаимно отричащи се инициативи и процеси.
 6. Създаване на системи от критерии за намиране на баланс на наличните цивилизационни и етнически противоречия с цел защитата на човешките права, социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, както и на околната среда
 7. Други цели, определени със закон.

Предмет на дейност

Чл. 8. Великата Ложа има предмет на дейност обединяване и координиране дейността на всички Регулярни Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари в България, подготвяне и изпълнение на проекти съобразно Чл. 7; участие в международни инициативи, както и организиране на такива на национално и регионално равнище; Финансиране и извършване на всички разрешени от закона дейности свързани с целите на Великата Ложа, издателска дейност и благотворителност.

Независимост

Чл. 9. При осъществяване на дейността си Великата Ложа е независима и не допуска намеса или въздействие от страна на политически партии и движения, синдикални или стопански организации, вероизповедания и други граждански формации, както от Република България, така и от чужбина.

Органи на управление и длъжности

Чл. 10.

1.Върховен орган на Великата Ложа е Общото събрание;

2.Управителни органи и длъжности са: Управителен съвет ; Велик Майстор; Консултативен Съвет.

Общо събрание

Чл. 11. В Общото събрание участват членовете на Великата Ложа, като всички те са юридически лица – Регулярни Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари, които са регистрирани съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 12. Общото събрание има следните права и задължения:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Определя броя на членовете на Управителния съвет, избира и освобождава неговите членове;
 4. Приема и изключва членове на Великата Ложа;
 5. Взема решения за участие в други организации;
 6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Великата Ложа;
 7. Приема основните насоки и програми за дейността на Великата Ложа;
 8. Приема бюджета на Великата Ложа;
 9. Определя размера на встъпителния членски внос, дължимостта на членския внос и други имуществени вноски;
 10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. Отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Великата Ложа;
 12. Определя Статута на отличията на Великата Ложа;
 13. Взема други решения във връзка с дейността на Великата Ложа, когато прецени това за необходимо;
 14. Избира Велик Майстор като Председател на управителния съвет на Великата Ложа;
 15. По предложение на Управителния съвет, взема решения за участие в търговски дружества, за придобиване и разпореждане с акции и дялове в капитала на търговски дружества и с дериватни финансови инструменти, които секюритизират права върху такива акции и дялове, както и за упражняване на правата по притежавани дялове и акции в търговски дружества;
 16. По предложение на Управителния съвет взема решения за придобиване и разпореждане със собствеността върху недвижими имоти и с вещните права върху недвижими имоти, както и за учредяване на гаранции и залози;
 17. по предложение на Управителния съвет взема решения за ползване и предоставяне на заеми, лизинг и аналогични кредитни правоотношения, за издаване на гаранции,поръчителства и аналогични сделки и за издаване на записи на заповед, менителници, облигации и каквито и да е дългови финансови инструменти.

Свикване на Общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в рамките на календарната година от Управителния съвет.

(2) Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание когато важни причини налагат това, по инициатива на Управителния съвет, по искане на Председателя на Управителния съвет – Великия Майстор или по искане на поне една трета от членовете на Великата Ложа. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове на Великата Ложа или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и посочване по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се обнародва в «Държавен вестник» и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Великата Ложа най-малко един месец преди насрочената дата.

Кворум и процедури

Чл. 14. (1) Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват представители на повече от половината от членовете на Великата Ложа. При липса на кворум заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се представители на членовете на Великата Ложа. Това обстоятелство следва да бъде посочено в поканата.

(2) Установяването на кворума, както откриването и председателстването на заседанието на Общото събрание се извършва от Председателя на управителния съвет-Великия Майстор, а при негово отсъствие – от писмено упълномощен от него член на Управителния съвет. При откриване на заседанието председателстващият обявява наличието на кворум, включително всички представени и всички отсъстващи членове на Великата Ложа.

(3) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

(4) По предложение на председателстващия за протоколист се избира с обикновено мнозинство един от членовете на Управителния съвет.

(5) За заседанието на Общото събрание се изготвя протокол, който се подписва от председателстващия и от протоколиста. В него се посочват всички представени и всички отсъстващи членове на Великата Ложа, лицата, които представляват присъстващите, приетия дневен ред, направените разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях.

(6) Когато на заседанието на Общото събрание са извършени изменения и допълнения на Устава, неговият нов текст се подписва от представителите на всички присъстващи членове на Великата Ложа.

Гласуване

Чл. 15. (1) Всеки член на Великата Ложа има право на един глас в Общото събрание, като гласуването се извършва от неговия представител (Председател на Управителния съвет или изрично писмено упълномощен друг член на Управителния съвет).

(2) Член на Великата Ложа не може да бъде представляван на заседанието на Общото събрание от друг член на Великата Ложа.

(3) Член на Великата Ложа няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

(4) По всички въпроси Общото събрание извършва явно гласуване, освен ако с обикновено мнозинство от присъстващите членове не бъде установен друг ред. Решенията за избор на органи на Великата Ложа, за освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет и за изключване на членове на Великата Ложа се вземат с тайно гласуване.

Вземане на решения

Чл. 16. (1) Решенията по всички въпроси, освен ако в този Устав не е предвидено друго, се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Великата Ложа.

(2) За вземане на решения за изменение и допълнение на Устава на Великата Ложа, както и за нейното преобразуване и прекратяване е необходимо пълно мнозинство от всички присъстващи членове на Великата Ложа.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не могат да се вземат решения, освен ако всички членове на Великата Ложа присъстват и са съгласни с това.

(4) Решението за разпускане на Великата Ложа се приема с явно гласуване и влиза в сила след като бъде препотвърдено по реда на неговото вземане от извънредно Общо събрание, проведено не по-рано от шест месеца от датата на предходното.

(5) За вземане на решения по чл. 12, т. 14, т. 15 и т. 16 е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети от всички присъстващи членове на Великата Ложа.

Управителен съвет

Чл. 17. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание и се състои не по-малко от три, но не повече от единадесет физически лица, които не са членове на сдружението, но са посочени от членовете на Великата Ложа – юридически лица. Всеки член на Великата Ложа може да посочва повече от едно физическо лице за член на Управителния съвет.

(2) Мандатът на членовете на Управителния съвет е две години.

(3) Общото събрание избира измежду членовете на Управителния съвет Велик Майстор.

(4) Великият Майстор е и Председател на Управителния съвет.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 18. Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Разпорежда се с имуществото на Великата Ложа, освен в случаите по чл.12, т. 14, т. 15 и т. 16;
 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на Великата Ложа;
 5. Изготвя годишен план за развитие и доклади за състоянието на икономическите дейности на Великата Ложа и подготвя стратегии за развитието на дейността си, които предоставя за одобрение на Общото събрание;
 6. Организира извършването на дейността на Великата Ложа;
 7. Прави предложения за приемане и изключване на членове на Великата Ложа;
 8. Присъжда отличия съгласно техния статут и награди от името на Великата Ложа;
 9. Назначава ликвидатор при прекратяване на Великата Ложа;
 10. Взема решения по всякакви други въпроси, които по закон или съгласно този Устав не спадат към изключителната компетентност на Общото събрание.
 11. Сключва договори за наем и ползване на недвижими имоти

Заседания на Управителния съвет

Чл. 19. (1) Редовните заседания на Управителния съвет се провеждат не по-рядко от два пъти в годината, като се свикват и ръководят от Председателя или от писмено определен от него член на Управителния съвет.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет може да бъде свикано, когато важни причини налагат това, по инициатива на Председателя или по писмено искане на поне една трета от членовете на Управителния съвет. Ако Председателят не свика извънредно заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от постъпване на искането, то може да бъде свикано от всеки един от направилите писменото искане членове на Управителния съвет.

(3) За заседанията на Управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателстващия и протоколист.

(4) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Управителният съвет взема всички свои решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове, а само решенията по чл. 18, т. 2, т. 5 и т. 8 – с мнозинство от всички свои членове. При равенство на гласовете, този на Председателя е решаващ.

(7) Управителният съвет може да взема неприсъствени решения и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Велик Майстор/Председател на УС/

Чл. 20. (1) Великият Майстор осъществява общото управление и ръководство на Великата Ложа.

(2) Великият Майстор има следните правомощия:

 1. представлява Великата Ложа и защитава нейните интереси;
 2. управлява текущо работата на Великата Ложа и е отговорен за цялостната й дейност;
 3. председателства Управителния съвет;
 4. разпорежда се с паричните средства и движимото имущество на Великата Ложа съобразно решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 14, т. 15 и т. 16 и на Управителния съвет по чл. 18, т. 2;
 5. осъществява изпълнението и разпореждането с бюджета на Великата Ложа;
 6. председателства Общото събрание на Великата Ложа, освен в случаите, изключени от закона или от Устава.

(3) При отсъствие на Великия Майстор, той временно прехвърля писмено задълженията си на определен от него член на Управителния съвет.

Консултативен Съвет

Чл.21. (1) Към Великата ложа се съз­­­да­­ва кон­­­сул­­­та­­ти­­вен съ­­вет на Старите Велики Майстори -председатели. В не­­го по право след­­­ва да учас­­т­­­ват действащия Великия майстор – председател и Стари Велики Майстори – стари председатели. На Великия Майстор – председател се пре­­по­­ръч­­­ва да свик­­­ва се­­сия на съ­­ве­­та по­­не два пъти го­­диш­­­но в месеца, предхождащ обявените по устав редовни Общи събрания на Великата Ложа за да мо­­же съвета да се ин­­­фор­­­ми­­ра от­­­нос­­­но раз­­г­­­леж­­­да­­ни­­те и представени те­­ми и го подпомага за постигане целите на Великата Ложа.

(2) Пра­­во­­мо­­щи­­я­­та и задълженията на действащия Великия Майстор – председател не мо­­гат по никакъв на­­чин да бъ­­дат на­­ру­­ше­­ни или въз­­п­­­ре­­пят­­с­­т­­­ва­­ни от съ­­ве­­ти­­те или дейс­­т­­­ви­­я­­та на Старите Велики Майстори – стари председатели, а техните решения имат препоръчителен /консултативен/ характер за него.

(3) Съ­­ве­­та се за­­дъл­­­жа­­ва да при­­е­­ме за раз­­г­­­леж­­­да­­не и ре­­ша­­ва­­не все­­ки спор меж­­­ду членове на Великата Ложа, в случай че и двете страни са поискали това. Раз­­г­­­леж­­­да­­не­­то и ре­­ша­­ва­­не­­то на спорове­­те ще се осъ­­щес­­т­­­вя­­ва в дву­­ме­­се­­чен срок, съобразно принципите и по пра­­ви­­ла­­та на Свободното Зидарство и на настоящия устав, ка­­то ре­­ше­­ни­­е­­то е окон­­­ча­­тел­­­но и за­­дъл­­­жи­­тел­­­но за спорещите.

(4) В случай, че в срока по ал. 3, Съвета не образува процедура независимо по каква причина, спора се отнася за решаване от Великия Братски Съд, който в месечен срок от постъпване на документацията при него следва да образува производство, в рамките на което да се произнесе като последна и единствена инстанция.

Правила относно начина на представляване на Великата Ложа

Чл. 22. Във всичките си отношения в страната и чужбина Великата Ложа се представлява без ограничения и без необходимост от специално упълномощаване от Председателя на Великата Ложа – Великият Майстор.

Правила относно възникване на членството

Чл.23.    

 1. Членуването във Великата Ложа е доброволно.
 2. Членове на Великата Ложа са само юридически лица – Регулярни Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари, които са регистрирани съобразно ЗЮЛНЦ, със седалище на територията на действие на Великата ложа, които споделят неговите цели и приемат неговия устав.
 3. Нов член на Великата Ложа се приема с решение на Общото събрание.
 4. Молбата за членство се подава до Управителния съвет и се придружава от документ за съдебна регистрация, от декларация, изразяваща съгласие със Устава на Великата Ложа и поне три писмени препоръки и гаранции от членове на Великата Ложа.
 5. Управителният съвет е длъжен да внесе молбата за разглеждане в следващото по ред заседание на Общото събрание.
 6. Членството във Великата Ложа възниква, след взимане на решение на Общо събрание и заплащане на дължимите вноски, съгласно решение на Общото събрание.
 7. Приетите членове на Великата Ложа се вписват в специална книга на членовете, която съдържа името и адреса на приетия член, датата на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както и вида и размера на вноските и датите на тяхното изплащане.
Права и задължения на членовете на Великата Ложа

Чл.24. (1) Членовете на Великата Ложа има право на един глас в Общото събрание, право да посочва лица за избиране в Управителния съвет, право да бъде информиран за дейността на Великата Ложа и да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на Великата Ложа.

(2) Членовете на Великата Ложа са длъжни:

 1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Великата Ложа;
 2. Да участват в дейността на Великата Ложа и да работят за осъществяването на целите му;
 3. Да издигат авторитета на Великата Ложа, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

(3) За задълженията на Великата Ложа неговите членове носят отговорност, само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към имуществото им над този размер.

(4) Правото на глас за Съюзна Ложа, избрана за член на Сдружението – Велика Ложа, има може да участва с право на глас при вземане на решение по чл.

Правила относно прекратяване на членството

Чл. 25. (1) Членството се прекратява:

(а) с едностранно писмено уведомление;

(б) с прекратяване на юридическото лице – член на Великата Ложа, когато няма правоприемници;

(в) с изключване;

(г) при отпадане;

(2) Прекратяването на членството настъпва след изтичане на два месеца от постъпването на писменото уведомление за това в Управителния съвет на Великата Ложа.

(3) Прекратяването на членството вследствие на прекратяване на юридическото лице – член на Великата Ложа, настъпва от момента на вписване на заличаването на това юридическо лице в съдебния регистър.

(4) Изключване на юридическото лице – член на Великата Ложа се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет на основание груби нарушения на закона, на този Устав и на решения на Общото събрание. Преди да се произнесе, Общото събрание може да предупреди нарушителя, като му даде срок за отстраняване на нарушението.

(5) Отпадане на юридическо лице – член на Великата Ложа, поради невнасяне на установените имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността за срок от повече от една година, се констатира от Управителния съвет въз основа на доклад, внесен от Председателя на Управителния съвет и подкрепен от убедителни доказателства.

(6)При маловажни случаи на нарушения на задълженията от страна на член на Великата Ложа, Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на които прави предложение за изключване.

(7)Прекратяването на членството във Великата Ложа, се счита за настъпило с вземането на решение на Общото събрание.

Ред за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство

Чл. 26. (1) При прекратяване на членството във Великата Ложа никой от членовете няма право да иска направените от него имуществени вноски, нито да иска каквато и да е част от имуществото на Великата Ложа.

(2) Прекратилия членството си член на Великата Ложа е длъжен да плати просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Ред за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски

Чл. 27. (1) Всеки член на Великата Ложа внася годишен членски внос, в размер и срок, определен от Общото събрание.

(2) По решение на Общото събрание на Великата Ложа членовете могат да бъдат задължени да правят и допълнителни имуществени вноски.

Финансови и материални средства за осъществяване на дейността на Великата Ложа

Чл. 28. (1) Финансовите и материални средства за дейността на Великата Ложа се набират от:

(а) годишния членски внос;

(б) допълнителните имуществени вноски;

(в) приходи от допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

(г) спонсорство;

(д) дарения и завещания.

(2) Великата Ложа не приема спонсорство, дарения и завещания при условия, които могат да засегнат нейната независимост, определена в този Устав.

(3) Великата Ложа извършва следната допълнителна стопанска дейност: семинари, организира и провеждат благотворителни балове, спортни и културни прояви, издателска дейност и други.

(4) Великата Ложа няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета и основната дейност, предвиден в настоящия устав и ще ползва приходите от нея, само за постигане целите на Великата Ложа.

(5) Великата Ложа не разпределя печалба.

Начин на разходване на имущество

Чл.29. (1) Великата Ложа може да разходва имуществото си и да осъществява своята дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени от този Устав.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Великата Ложа в полза на лица, общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Великата Ложа подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

Книги на Великата Ложа

Чл.30. (1) Общото събрание и Управителния съвет на Великата Ложа, водят книги:

 1. специална книга на членовете, която съдържа името и адреса на приетия член, датата на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както и вида и размера на вноските и датите на тяхното изплащане
 2. отделна книга за протоколите от всички проведени заседания на Общото събрание и за проведените заседания на Управителния съвет. Председателстващите заседанията и протоколчиците, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и носят отговорност за верността на съдържанието им.

(2) Всички книги на дружеството са на разположение на членовете на Великата Ложа по всяко време.

Правила относно преобразуване, вливане или прекратяване на Сдружението – Велика Ложа

Чл. 31. (1) Сдружението – Велика Ложа, може по решение на Общото събрание, при условията на чл. 16, ал. 4 да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Сдружението може да се влива в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяващо дейност в частна полза, да се слива с такова лице, да се отделя и разделя.

(3) След отделяне или разделяне Сдружението – Велика Ложа, отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.

(3) Членовете на Сдружението, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на Сдружението, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Чл. 32. Сдружението – Велика Ложа се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание взето по реда на чл. 16, ал. 2, във връзка с ал. 4 от този устав;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на компетентния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 33. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Управителният съвет назначава за ликвидатор на Сдружението Председателя на управителния съвет – Великият Майстор или друго посочено от него лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и/ или настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1–3;
 5. роднините на лицата по т. 1–3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1–5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Начин на разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите

Чл. 34 Когато процедурата по ликвидация бъде приключена и има останало имущество след удовлетворяване на кредиторите, решението за разпределяне на това имущество се взима от Общото събрание на Великата Ложа.

Заключителни разпоредби

 • 1. Този Устав е приет от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на……………………..2015 г.
 • 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
 • 3. Този Устав е изготвен в два еднакви екземпляра – един за съда и един за архива на Великата Ложа и е подписан в знак на единодушното им съгласие с него от представителите на всички юридически лица членове на Великата Ложа

Текущата страница е в процес на разработка.

Изтеглете от тук

Бланки за изпълнение на Устава:

Бланка за присъединяване на съюзни ложа към СНЦТО: Молба за членство

Бланка за присъединяване на съюзна ложа към СНЦто: Протокол от ОС

Банкови данни:

ТИТУЛЯР: Сдружение В.Л.С.С.П.З.Б.

БАНКА: Общинска Банка

IBAN: BG19SOMB91301060048801

 

История на СНЦ “ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ”: