Комисия по информация за признаване (част от КВММСА)

small-green-crest2

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България, която е Майката-Велика ложа на всички Велики ложи в България, признава за тържествено задължение да разпространява информация и да дава светлина върху масонската идея и историята на масонството в България. Тази страница дава информация за всички доклади, изготвени от Комисията за информация за признаване (част от Конференцията на Великите майстори на масони в Северна Америка (КВММСА), които са свързани по някакъв начин с България. Тази информация трябва да бъде разбирани заедно с пълния преглед на историята за България, която можете да прочетете тук.

Какво всъщност е “Комисията по информация за признаване”?

През 2003 г. по време на ежегодната Конференцията на Великите майстори на масони в Северна Америка (КВММСА) е гласувано и възприето предложението, Комисията да се състои от 7 члена, като ще включва 1 представител на Великите ложи в Канада и по 1 от щанските “региони”, които имат техни регионални конференции (щатските региони са онагледени по-долу). Регионите са:

Регион Югоизточен – 1 член
Регион Югозападен –  1 член
Регион Западен – 1 член
Регион Скалисти планини – 1 член
Регион Североизточен – 1 член
Регион Среден запад – 1 член
Регион Канада – 1 член

Комисията има ИНФОРМАТИВНА РОЛЯ и единствено ИНФОРМИРА на база информацията, която е събрала за дадена чуждестранна Велика ложа или Велик ориент, дали отговаря на критериите за предоставяне на признание. Комисията не решава дали или не дадена Великса ложо или ориент трябва да бъде признат/а.

Повече информация: http://bessel.org/masrec/comminfo.htm

Относно България:

ДОКЛАДИ НА КОМИСИЯТА ПО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЗНАНИЕ REPORTS OF COMMISSION ON INFORMATION FOR RECOGNITION
БЪЛГАРИЯ BULGARIA
   
(2016 Годишен доклад) (2016 Annual Report)

След много години на преговори на 20 юни 2015 г. беше ратифицирано законодателство, чрез което Великата ложа ССПЗ на България би станала част от Обединената велика ложа на България (ОВЛБ). ОВЛБ изказва предположение, че резултиращата велика ложа е съставена от 4000 Зидари с 119 ложи практикуващи регулярно Масонство. Комисията би желала да поздрави ОВЛБ за това монументално постижение, изградено за 15 години и отправя най-добри пожелания за светло бъдеще на Зидарството в България. Има, обаче други групи на Масони в България, които искат да станат част от това движение на обединение. Надяваме се, че в близко бъдеще ще можем да докладваме, че цялото Зидарство в България е единено в една велика ложа.

After many years of negotiations, legislation by which the Grand Lodge AFAM of Bulgaria would become part of the United Grand Lodge of Bulgaria (UGLB) was ratified on June 20, 2015. The UGLB suggests that the resulting grand lodge is composed of 4000 Masons with 119 lodges practicing regular Masonry. The Commission would like to congratulate the UGLB on this monumental accomplishment, 15 years in the making and extend its best wishes for a bright future for Masonry in Bulgaria. There are however other groups of Masons in Bulgaria who wish to become part of this unification movement. It is hoped that in the near future, we can report that all Masonry in Bulgaria is unified under one grand lodge.

   
(2015 Годишен доклад)  (2015 Annual Report)

Отбелязано е, че Свободното Зидарство в България напредва към единение, което е възможно да стане най-рано до през юни 2015 г. Комисията отправя своите най-добри пожелания към тези, които работят от името на Масонството в България

 It has been noted that Freemasonry in Bulgaria is progressing toward unification, possibly as early as June 2015. The Commission extends it best wishes to those working on behalf of Freemasonry in Bulgaria.

   
(2014 Годишен доклад) (2014 Annual Report)

Ситуацията в България допълнително се е усложнила. През 2011 г. е създадена трета Велика Ложа, наречена Велика Ложа на България. Тя изглежда е Инсталирана от непризнатата Велика Ложа на Франция. Тази трета Велика Ложа в последствие се е разделила на две Велики Ложи. Комисията получи писмо от Великата Ложа ССПЗ в България, с дата 20 декември 2013 г., предлагащо споразумение между Великата Ложа ССПЗ в България с Велик Майстор д‐р Валери Митков, Обединената Велика Ложа на България с Велик Майстор д‐р Иван Сариев и Великата Ложа на България с Велик Майстор д‐р Славейко Господинов. Комисията с интерес ще наблюдава резултата от това споразумение и ще докладва резултата на Конференцията през 2015 г.

The situation in Bulgaria has become more complex. A third Grand Lodge known as the Grand Lodge of Bulgaria, was created around the year 2011. It appears to have been consecrated by the unrecognized Grand Lodge of France. This third Grand Lodge has subsequently split into two Grand Lodges. The Commission received a letter dated December 20, 2013 from the Grand Lodge AF & AM of Bulgaria proposing an agreement between the Grand Lodge AF & AM of Bulgaria, Dr. Valeri Mitkov Grand Master, the United Grand Lodge of Bulgaria, Dr. Ivan Sariev Grand Master, and the Grand Lodge of Bulgaria, Dr. Slaveyke Gospodinov Grand Master. The Commission will watch with interest the outcome of this agreement and report the outcome at the 2015 Conference.

   
(2013 Годишен доклад) (2013 Annual Report)

След продължителен преглед на наличната информация за Масонството в България, Комисията е на мнение, че разумният курс за действие, който следва да се обсъди, е да се преустановят Братските отношения както с Великата Ложа ССПЗ в България, така и с Обединената Велика Ложа на България, докато между тези две Велики Ложи се установи съгласие.

After a lengthy review of the information available on Masonry in Bulgaria, the Commission is of the opinion that a reasonable course of action to consider is to suspend fraternal relations with both the Grand Lodge A.F. & A.M. of Bulgaria and the United Grand Lodge of Bulgaria until such time that a resolution is perfected between these two Grand Lodges.

   
(2012 Годишен доклад) (2012 Annual Report)

Продължава да няма напредък в eдинението на Свободното Зидарство в България. Комисията получи представяне и от двете Велики Ложи, но е видно че няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа ССПЗ на България или за eдинение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията. Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство и двете имат общ произход, до разделянето им през 2001 г. Тази Комисия през последните осем години безуспешно е призовавала двете Велики Ложи да разрешат техните различия; поради това този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България не постигнат някакъв вид споразумение, което да отговаря на стандартите за признание.

There continues to be no progress in the unification of Freemasonry in Bulgaria. The Commission received submissions from both Grand Lodges, but there appears to be no interest on the part of the United Grand Lodge of Bulgaria in entering discussions with the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria, either for unification or for establishing a treaty to share the jurisdiction. Both of these Grand Lodges appear to practice regular Masonry, and both were of the same origin until they split in 2001. This Commission has urged the two Grand Lodges to resolve their differences for the past eight years to no avail; therefore this issue will not be addressed again until the brethren in Bulgaria reach some type of agreement that will meet the standards for recognition.

   
(2011 Годишен доклад) (2011 Annual Report)

Продължава да няма напредък в eдинението на Свободното Зидарство в България. Откак в миналото е било прието, че те отговарят на стандартите за признание, няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа ССПЗ на България или за eдинение или за сключване на договор за споделяне на юрисдикцията. Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство и двете имат общ произход, до разделянето им през 2001 г. Тази Комисия през последните седем години безуспешно е призовавала двете Велики Ложи да разрешат техните различия; поради това този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България не постигнат някакъв вид споразумение.

There continues to be no progress in the unification of Freemasonry in Bulgaria. Since they have previously been determined to meet the standards for recognition, there is no interest on the part of the United Grand Lodge of Bulgaria in entering discussions with the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria, either for unification or for establishing a treaty to share the jurisdiction. Both of these Grand Lodges appear to practice regular Masonry, and both were of the same origin until they split in 2001. This Commission has urged the two Grand Lodges to resolve their differences for the past seven years to no avail; therefore this issue will not be addressed again until the brethren in Bulgaria reach some type of agreement.

   
 (2010 Годишен доклад) (2010 Annual Report)

Нов Велик Майстор, Володя Лозанов, беше избран и инсталиран във Великата Ложа на ССПЗ в България. От името на своята Велика Ложа, той спешно поиска съдействие за равно (бел. прев. – думата в текста е “справедливо”, но смисълът е на “равно”) преодоляване на спънките за единение на Свободното Зидарство в България. Комисията, в продължение на изминалите пет години, безрезултатно се застъпваше пред двете Велики Ложи за предприемане на действия за единение. Великият Майстор Лозанов поиска назначаването на международни посредници за спомагане на този процес. За да се случи това, Обединената Велика Ложа на България, която сега се ръководи от Великия Майстор Григорий Вазов, трябва да се съгласи да участва в такъв процес. Няколко членове на европейски Велики Ложи, а именно Националната Велика Ложа на Франция, Обединената Велика Ложа на Германия и Обединената Велика Ложа на Англия заявиха готовност за участие в този опит. Уместно е да се предприеме такова действие в европейската Масонска общност, което без съмнение ще бъде от полза за Масонството в Европа, ако се случи.

A new Grand Master, Volodya Lozanov, has been elected and installed in the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria. On behalf of his Grand Lodge, he is urgently requesting assistance in equitably removing the obstacles for unification of Freemasonry in Bulgaria. The Commission has been advocating action from both Grand Lodges toward their unification for the past five years, but to no avail. Grand Master Lozanov is requesting the appointment of international mediators to facilitate the process. For this to occur, the United Grand Lodge of Bulgaria, now led by Grand Master Grigoriy Vazov must agree to engage in such a process. Several members of European Grand Lodges, namely the National Grand Lodge of France, the United Grand Lodge of Germany, and the United Grand Lodge of England have indicated a willingness to participate in this effort, if requested. It is appropriate that such action be undertaken in the European Masonic community, as it will undoubtedly be beneficial to Masonry in Europe for this to occur.

   
(2009 Годишен доклад) (2009 Annual Report)

Постигнат е малък напредък за единение на Масонството в България, където то продължава да функционира в структури на две Велики Ложи, а именно Обединена Велика Ложа на България (ОВЛБ) и Велика Ложа на ССПЗ в България (ВЛССПЗБ). Миналата година Комисията отново силно насърчи двете Велики Ложи да се срещат и да работят активно за разрешаване на техните различия. Бяха предложени услугите на няколко безпристрастни посредници (медиатори), за да подпомогнат процеса. Тези опити не бяха успешни. ОВЛБ предложи да намали изискванията в “процедурата по регуляризация”, но по-късно отмени предложението. Повечето членове на ВЛСППЗБ не са склонни да бъдат подложени на така формулираните в процедурата изисквания. Няколко варианта бяха предложени от ВЛССПЗБ, но нито един от тях не се обсъжда сериозно. ОВЛБ заявява, че вярва, че ВЛССПЗБ е нерегулярна и поради това не може да комуникира с нея. След пет години неуспешно подтикване на двете организации активно да търсят пътища за единение, Комисията повече няма да приема никакви допълнителни представяния от която и да е от Великите Ложи, докато не получи реални съществени доказателства за напредък в разрешаването на техните различия.

Little progress has been made in unifying Freemasonry in Bulgaria, as it continues to function under two Grand Lodge structures, namely the United Grand Lodge of Bulgaria (UGLB) and the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria (GLAFAMB). Last year, the Commission again strongly encouraged the two Grand Lodges to actively meet and work toward the resolution of their differences. The services of several impartial mediators were offered to facilitate the process. These attempts have not been successful. The UGLB offered to relax the requirements of the “regularization procedure”, but later rescinded the offer. Most members of the GLAFAMB are unwilling to be subjected to the requirements of the procedure as defined. Several options have been offered by the GLAFAMB, but none are seriously being considered The UGLB states they believe the GLAFAMB is irregular and they therefore cannot communicate with them. After five years of unsuccessfully urging the two organizations to actively pursue avenues of unification, the Commission will not receive any additional presentations from either Grand Lodge until there is substantive evidence of progress in resolving their differences.

   
Извънреден Доклад (06/2008) Supplemental Report  (06/2008)

Специално свикана среща бе проведена във Вашингтон, окръг Колумбия на 8 май 2008 г., за да бъде изслушан доклада на тримата посредници, предложени от Комисията по време на редовната годишна среща през месец февруари. Брат Томас Джаксън докладва, че екипът на тримата посредници, представляван от него, Жан Клод Тардива от Националната Великата Ложа на Франция и Робърт Хаят от Великата Ложа на окръг Колумбия, са се срещнали с Великия Майстор Петьо Пенков и Великия Секретар Васил Колев от Обединената Велика Ложа на България. В резюме, те изложиха и разясниха информацията, предоставена на Комисията през февруари от страна на Великата Ложа на СС&ПЗ в България. Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ) работи в посока единение на Масонството в България и е установила процес за „регуляризация” на тези братя и ложи от Великата Ложа на СС&ПЗ в България , които желаят да се върнат в ОВЛБ. Процесът е еднакъв, както за тези, които постъпват за първи път, така и за повторно присъединяващите се към ОВЛБ членове, все пак са предвидени някои специални положения за тези, които са инициирани преди разцеплението на Великата Ложа през ноември 2000 г. Също така се намалява изискването за време за тези членове, които вече са Майстори Масони. Към днешна дата, над 400 братя са приключили процеса на регуляризация и имат статута на пълноправни членове на ОВЛБ. Присъстващите членове на Комисията след това проведоха обстойна срещна с Великия Майстор Пенков и Великия Секретар Колев и провериха доклада на посредниците. Комисията е удовлетворена, че ОВЛБ работи добросъвестно и по логичен начин за да постигне отново единение Свободното зидарство в България и потвърждава своите предишни решения, че Обединената Велика Ложа на България е единствената Велика Ложа в тази юрисдикция, която отговаря на всички стандарти за признание.

A special called meeting was held in Washington, D.C. on May 8, 2008 to hear the report of the three mediators suggested by the Commission at the regular annual meeting in February. Bro. Thomas Jackson reported that the three mediators, consisting of himself, Jean-Claude Tardivat of the GLNF, and Robert Heyat of the Grand Lodge of the District of Columbia, had met with the Grand Master, Petyo Penkov, and the Grand Secretary, Vasil Kolev, of the United Grand Lodge of Bulgaria. In summary, they clarified and explained the information that was provided to the Commission in February by the Grand Lodge AF&AM in Bulgaria. The United Grand Lodge of Bulgaria (UGLB) is working toward unification of Freemasonry in Bulgaria, and has established a process for the “regularization” of those brethren and Lodges of the Grand Lodge AF&AM in Bulgaria who wish to return to the UGLB. This process is the same for those who are joining or rejoining the UGLB; however some special provisions are made for those who were initiated prior to the split of the Grand Lodge in November, 2000. They are also reducing the time requirement for those who are already Master Masons. To date, over 400 brethren have completed the regularization process and are members in good standing in the UGLB. The Commission members present then met at length with Grand Master Penkov and Grand Secretary Kolev and verified the report of the mediators. The Commission is satisfied that the UGLB is working in good faith and in a logical manner to again achieve unification of Freemasonry in Bulgaria, and reaffirms the previous findings that the United Grand Lodge of Bulgaria is the only Grand Lodge in that jurisdiction that meets all the standards for recognition.

   
(2008 Годишен доклад) (2008 Annual Report)

Свободното Зидарство продължава да функционира под формата на две Велики Ложи в България с наименованията Обединена Велика Ложа на България и Велика Ложа на България. Великата Ложа на България с Велик Майстор Александров запита Комисията да се произнесе за регулярността на тяхната Велика Ложа. Ние трябва отново да отбележим, че независимо от това, че една Велика Ложа може да практикува регулярно Масонство, ние само определяме дали Великата Ложа отговаря на всички стандарти за признание, така, както е установено от тази Конференция. Комисията в продължение на изминалите няколко години силно окуражаваше двете Велики Ложи, активно да се срещат и да работят в посока на решение на техните различия и единение на техните Велики Ложи за доброто на Българското Масонство. Тези опити се оказаха неуспешни, главно поради някои необичайни изисквания от страна на Обединената Велика Ложа на България. Ние сега препоръчваме една друга съвместна среща да бъде свикана в рамките на следващите шест месеца за изработване на решение на този проблем. Освен това, ние препоръчваме Братята Жан-Клод Тардива от ВНЛФ, Роберт Хеят от Окръг Колумбия и Томас Джаксън от Пенсилвания да служат като независими наблюдатели/медиатори, за да помогнат в това начинание, тъй като те са се справяли успешно и преди в подобни обстоятелства. Ако този опит е неуспешен, като крайна мярка може да се препоръча прекратяване на признанието на Българското Свободно Зидарство до постигането на решение.

Freemasonry continues to function in two Grand Lodges in Bulgaria, namely the United Grand Lodge of Bulgaria, and the Grand Lodge of Bulgaria. The Grand Lodge of Bulgaria with Grand Master Alexandrov has asked the Commission to advise on the regularity of their Grand Lodge. We must state again that even though a Grand Lodge may practice regular Masonry, we only determine whether the Grand Lodge meets all the standards for recognition, as established by this Conference. The Commission has for the past several years strongly encouraged the two Grand Lodges to actively meet and work toward the resolution of their differences and unification of their Grand Lodges for the best interests of Bulgarian Masonry. These attempts have not been successful largely due to some unusual demand on the part of the United Grand Lodge of Bulgaria. We now recommend that another joint meeting be scheduled within the next six months to work toward resolution of this problem. We further recommend that Bros. Jean-Claude Tardivat of the GLNF, Robert Heyat of the District of Columbia, and Thomas Jackson of Pennsylvania serve as independent observer/mediators to aid in this endeavor, as they have successfully done in a similar circumstance previously. If this attempt is unsuccessful, a final course of action may be to recommend suspension of recognition of Bulgarian Freemasonry until a resolution is achieved.

   
(2007 Годишен доклад) (2007 Annual Report)

Състоянието на Свободното зидарство в България не се е променило съществено спрямо миналогодишния доклад. Обединената Велика Ложа на България предложи план да „регуляризира” тези членове на Великата Ложа AF&AM на България, които желаят отново да се присъединят към Обединената Велика Ложа на България. Тази покана бе отхвърлена. Впоследствие Великата Ложа AF&AM на България предложи план за създаване на организация „чадър”, под името Обединени Велики Ложи на България, която би обхванала и двете Велики Ложи, но Обединената Велика Ложа на България отказа да разгледа тази възможност, като оповести, че не възнамерява да споделя  юрисдикцията с друга Велика Ложа. Изглежда, че единението на Свободното зидарство в България няма да бъде факт в обозримо бъдеще. Становището на Комисията е, че Обединената Велика Ложа на България продължава да е единствената Велика Ложа, която отговаря на всички стандарти за официално признание и е считана за такава от повечето регулярни Велики Ложи по света.

The status of Freemasonry in Bulgaria has not materially changed since the report last year. The United Grand Lodge of Bulgaria offered a plan to “regularize” those members of the Grand Lodge AF&AM in Bulgaria who wished to reunite with the United Grand Lodge of Bulgaria. This offer was rejected. The Grand Lodge AF&AM in Bulgaria subsequently offered a plan to create an umbrella organization called the United Grand Lodges of Bulgaria, which would encompass both Grand Lodges. The United Grand Lodge of Bulgaria refused to consider such a plan, and has stated they do not intend to share the jurisdiction with another Grand Lodge. It does not appear that unification of Freemasonry in Bulgaria will occur in the foreseeable future. It is the opinion of the Commission that the United Grand Lodge of Bulgaria is still the only Grand Lodge that meets all the standards for recognition, and is so considered by most regular Grand Lodges worldwide.

   
(2006 Годишен доклад)  (2006 Annual Report)

Великата Ложа AF&AM на България отново е подала петиция до Комисията с искане да подкрепи претенцията им, че се явяват единствената легитимна Велика Ложа в страната, за разлика от Обединената Велика Ложа на България. Този диспут води началото си от оспорвани избори, проведени през месец ноември 2000 година и последващо откъсване на няколко ложи, които формират нова Велика Ложа. Изглежда, че и двете Велики Ложи извършват същите ритуали и като цяло практикуват сходно масонство, но независимо от това, всички опити за единение на двете групи досега се увенчават с неуспех. Противоречивата информация, постъпваща от двете групи прави изключително трудна вярната преценка за първопричината на този проблем, но опитите за постигане на единение продължават и не е изключено постигане на успешен резултат в близко бъдеще. Още предварително бе установено, че Обединената Велика Ложа на България удовлетворява стандартите за официално признание и именно тази Велика Ложа се признава от повечето регулярни Велики Ложи по света. Докато тези две Велики Ложи не се обединят, или постигнат консенсус за споделяне на юрисдикцията на България, ситуацията ще остане нестабилна.

The Grand Lodge AF&AM of Bulgaria has again petitioned the Commission to support their claim of being the legitimate Grand Lodge in that country, as opposed to the United Grand Lodge of Bulgaria. The controversy goes back to a contested election in November 2000, and the subsequent breakaway of several lodges to form a new Grand Lodge. It appears that both Grand Lodges use the same ritual and generally practice the same Masonry, but attempts to unify the two groups have been unsuccessful. Conflicting information from both groups has made it difficult to accurately assess the cause for this problem, but attempts to achieve unification are ongoing, and successful results are a possibility in the foreseeable future. It has previously been determined that the United Grand Lodge of Bulgaria meets the standards for recognition, and this Grand Lodge has been so recognized by most regular Grand Lodges worldwide. Until such time these two Grand Lodges unite, or agree by mutual consent to share the jurisdiction of Bulgaria, this situation will remain unstable.

   
(2005 Годишен доклад) (2005 Annual Report)

Масонството в България е още разделено в две големи Велики Ложи; въпреки това има прогрес по регуляризирането на редица Масони, които напуснаха оригиналната Велика ложа. Регулярната Велика Ложа сега е известна с името Обединена Велика Ложа на България, като е единствената Велика Ложа в България, която отговаря на условията за признание.

На 27 ноември 2004 г. Бр. Петьо Пенков беше избран и инсталиран за Велик Майстор на Обединената Велика Ложа на България, наследявайки НВУ Бр. Борислав Сарандев. Великият Секретар е МВУ Бр. Никола Белопитов. Новият адрес на Великата Ложа е: бул. Капитан Димитър Списаревски 3, ет.7, 1592, София, България.

Freemasonry in Bulgaria is still divided into two major Grand Lodges; however progress is being made in the process of regularizing a number of the Masons that left the original Grand Lodge. The regular Grand Lodge is now known as the United Grand Lodge of Bulgaria, and is the only Grand Lodge in Bulgaria that is considered to meet the standards for recoganition.

On November 27, 2004, Bro. Petyo Penkov was elected and installed Grand Master of the United Grand Lodge of Bulgaria, succeeding M.W. Bro. Borislav Sarandev. The Grand Secretary is R. W. Bro. Nikola Belopitov. The new address of the Grand Lodge is: 3, Kap. Dimitar Spisarevski Blvd. 7th Floor, 1592 Sofia, Bulgaria.

   
(2004 Годишен доклад) (2004 Annual Report)

Известно объркване все още съществува във Великата Ложа на ССПЗ в България. Великата Ложа упражнява Регулярно Масонство и съответства на стандартите за Признание; въпреки това две групи братя твърдят, че са легитимните Офицери на тази Велика Ложа. Последната информация е, че голямо мнозинство членове са се съгласили да се съберат и признаят Бр. Борис (бел. прев. – сигурно е Борислав) Сарандев за Велик Майстор. До днес, другият Велик Майстор, Бр. Румен Ралчев не е приел и продължава да изпраща кореспонденция до нашите Велики Ложи, като това запазва объркването. Според нашата информация повечето ложи в Европа считат НВУ Бр. Сарандев за легитимния Велик Майстор. Великият Секретар е: Никола Белопитов и адресът на Великата Ложа е ул. Карнеги 11, София 1142, България.

Искрена е надеждата, че всички членове на Великата Ложа на ССПЗ в България ще направят решителен опит тази година да разрешат различията си и да прекратят това объркване.

Some confusion still exists within the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria. The Grand Lodge practices Regular Masonry, and meets the standards of Recognition; however two sets of Brethren claim to be the legitimate Officers of this Grand Lodge. The latest information is that a large majority of the members have agreed to come together and recognition Bro. Boris Sarendev as the Grand Master. To date, the other Grand Master, Bro. Roumen Raltchev, has not accepted this and continues to send correspondence to our Grand Lodges, this perpetuating the confusion.
To the best of our knowledge, a majority of the Regular Grand Lodges in Europe consider M∴W∴ Bro Saredev the legitimate Grand Master. The Grand Secretary is: Nikola Belopitov, and the address of the Grand Lodge is 11 Karnegi Street, 1142 Sofia, Bulgaria.It is sincerely hoped that all members of the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria will make a determined effort this year to resolve their differences and end this confusion.

   
(2003 Годишен доклад) (2003 Annual Report)

Объркване и несъгласие продължава във Великата Ложа на България (бел. прев. – да се разбира ВЛССПЗвБ), като двама братят твърдят, че са легитимно избрани Велики Майстори на тази Велика Ложа… Да добавим към това объркване, има някои Велики Ложи в Европа, които признават Сарандев за Велик Майстор, а други признават Горновски за Велик Майстор, а трети изчакват ситуацията да бъде разрешена от само себе си. Комисията е на мнението, че Великата Ложа на България все още отговаря на критериите за регулярност и признание. От информация, предоставена на Комисията, ние не можем да определим кой е легитимният обитател на офиса на Велик Майстор, като вярваме, че това е въпрос, който трябва да бъде разрешен в края на краищата от братята от Великата Ложа на България.

“Confusion and disagreement continues within the Grand Lodge of Bulgaria, with two brothers claiming to be the legitimately elected Grand Master of this Grand Lodge…. To add to this confusion, there are some Grand Lodges in Europe that recognize Sarandev as Grand Master, some who recognize Gornovski as Grand Master, and others that are just waiting for this situation to resolve itself. The Commission is of the opinion that the Grand Lodge of Bulgaria still meets the criteria for regularity and recognition. From data made available to the Commission, we are unable to conclusively determine who is the legitimate holder of the office of Grand Master, and feel this is a matter that must ultimately be resolved by the brethren of the Grand Lodge of Bulgaria”

   
(2002 Годишен доклад)  (2002 Annual Report)

Велика Ложа на България продължава да изпитва объркване и безпокойствие. Избори, проведени през ноември 2000 г. резултираха в избирането на Борислав САРАНДЕВ за Велик Майстор. Великият Майстор Иван СТАВРЕВ обяви изборите за опорочени/невалидни и в конфликт с тяхната конституция. Той свика нови избори през Март 2001 г., като на тях беше избран Петър ГОРНОВСКИ за Велик Майстор.

Важен филм по случая

“The Grand Lodge of Bulgaria continues to experience confusion and unrest. Elections held in November 2000, resulted in Borislav SARENDEV being elected Grand Master. Grand Master Ivan STAVREV declared the elections void and in conflict with their constitution. He called for new elections, and in March 2001, Peter GORNOVSKI was elected Grand Master”.

Important movie about this event

   
(1998 Годишен доклад) (1998 Annual Report)

Междувременно, Великата Ложа на ССПЗ в Германия създаде 2 нови Ложи в България. Тези 5 ложи, през 1997 г. поиската от Обединените Велики Ложи на Германия да ги институцялизират за Велика Ложа на ССПЗ в България. Германия разгледа и потвърди конституцията им като съответстваща на “регулярно работещи и признати Велики Ложи” и заяви, че из между клаузите на Конституцията е “Основните принципи за Признание от Велика Ложа” в съответствие с тези приети от Обединената Велика Ложа на Англия. Офицери от Обединените Велики Ложи на Германия… инсталираха Великата Ложа на ССПЗ в България на 20 септември 1997 г. в гр. София, България.

Филм по случая

гр. Филаделфия, щат Пенсилвания

“In the meantime, the Grand Lodge of A.F.&A.M. of Germany constituted two other Lodges in Bulgaria. These five lodges, in 1997, requested the United Grand Lodges of Germany to institute them as the Grand Lodge of A.F.&A.M. of Bulgaria. Germany reviewed and approved its constitution as conforming to ‘regularly working and recognized Grand Lodges’ and stated that among the provisions of the Constitution was the ‘Basic Principles for Grand Lodge Recognition’ as adopted by the United Grand Lodge of England. Officers of the United Grand Lodges of Germany … instituted the Grand Lodge of A.F.&A.M. of Bulgaria on September 20, 1997 in Sofia, Bulgaria”.

Movie about this event

Philadelphia, Pennsylvania

   
(1995 Годишен доклад) (1995 Annual Report)

Няколко Велики Ложи, представени на тази Конференцията са получили покани да присъстват на Втората Годишна Конференция на “Великата Ложа на България” на 4 и 5 декември 1994 г. в гр. София. Това е групата, организирана от Зорн Д. Ненезич през декември 1992 г.без съответните пълномощия от Великата Ложа на Югославия. Заради това и други нарушения на масонските принципи Ненезич беше изключен от Свободното Масонство през март 1993 г… Комисията счита тази така наречена “Велика Ложа на България” за нерегулярна и без право на признание. Великата Ложа на ССПЗ в Германия, една от петте Велики Ложи съставляващи Обединените Велики Ложи на Германия е създала три ложи през последните 2 години в гр. София, България. Те са Ложа “Зора” с пат. номер 1001, Ложа “Светлина” с пат. номер 1002 и Ложа “Сердика” с пат. номер 1003. Очаква се, че формирането на Велика Ложа ще бъде забавено до времето, в което ложите ще са натрупали опит и са стабилни.

“Several Grand Lodges represented in this Conference received invitations to attend the Second Annual Conference of the ‘Grand Lodge of Bulgaria’ on December 4 and 5, 1994 in Sofia. This is the group organized by Zoran D. Nenezic in December, 1992 without appropriate authority from the Grand Lodge of Yugoslavia. For this and other violations of Masonic principles Nenezic was expelled from Freemasonry in March, 1993…. The Commission considers this so-called ‘Grand Lodge of Bulgaria’ irregular and not entitled to recognition. The Grand Lodge of A.F.&A.M. of Germany, one of the five Grand Lodges constituting the United Grand Lodges of Germany, has in the last two years constituted three Lodges in Sofia, Bulgaria. They are ‘Zora’ Lodge No. 1001, ‘Swetlina’ Lodge No. 1002 and ‘Serdika’ Lodge No. 1003. It is anticipated that the formation of a Grand Lodge will be delayed until such time as the Lodges have gained experience and are stable”.

   
(1994 Годишен доклад) (1994 Annual Report)

Комисията докладва миналата година, че дискредитираният предишен Велик Майстор (би трябвало да е Стар Велик Майстор, но Комисията може и да има нюанс в случая) на Югославия се е опитал да формира в България Велика Ложа, което действие Комисията счете за нерегулярно. Комисията не е получила информация, че в България е организирана регулярна Велика Ложа и Комисията вярва, че не трябва да се признава никоя организация, претендираща да е Велика Ложа.

“The Commission reported last year that the discredited former Grand Master of Yugoslavia had attempted to form a Grand Lodge in Bulgaria which action the Commission considered irregular. The Commission has received no information that a regular Grand Lodge has been organized in Bulgaria and the Commission believes that no organization claiming to be a Grand Lodge should be recognized”.

 

Преведено на български език от ВУ Бр. Димитър Мандраджиев, с.л. “Ехнатон” на 28 март 2016 г.

Информация свързана с България от страна на Комисия по информация за признаване (част от КВММСА):