(20110616) Позиция на с.л. Заря

Новина 976 от 1270
(20110616) Позиция на с.л. Заря

ЛОЖА
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ
 ЗАРЯ 
П\004  В\Л\С\С\П\З\Б\  О\ СОФИЯ
ПАМЕТНА ПЛОЧА
ОТ СЪБРАНИЕ НА Л\ ЗАРЯ П\ 004
НА 357 A\L\ 6011 [16.06.2011] На този 357 A\L\ 6011 [16.06.2011 г. н.е.] ние, Свободните Зидари от Л\ Заря П\ 004, О\ София,
в състава на Великата Ложа С\С\П\З\ в България, се събрахме на последен за 2011 Година на
Светлината и тържествен Ритуал в Първа Символична Степен, посветен на предстоящия най-
светъл Масонски празник, Еньовден.
На този тържествен Ритуал бе Инсталиран и встъпи в длъжността си:
новоизбраният Майстор на стола, В\У\ Бр\ Иван Бърнев,
Съветът на Сановниците на Ложата, в състав:
Заместник Майстор на стола
Първи Надзирател
Втори Надзирател
Оратор
Секретар
Ковчежник
Церемониалмайстор
Стражник
както и новоизбраният състав на Братския съд и Правната комисия на Л\ Заря П\ 004, всички
гореизброени – избрани по силата на свободния избор и с гласовете на повече от половината Братя
Майстори от Л\ Заря П\ 004. Този акт на встъпване в длъжност е предварителен и се извършва по
единодушното Решение на Майсторите Свободни Зидари от Л\ Заря П\ 004, прието на Ритуал в
Трета Символична Степен на 343 A\L\ 6011 [02.06.2011 г. н.е.], с изричното одобрение и в личното
присъствие на Великия Майстор на Великата Ложа С\С\П\З\ в България, Н\В\У\ Бр\ Володя
Лозанов, на Първомайстора на Л\ Заря П\ 004, Стария Велик Майстор на Великата Ложа С\С\
П\З\ в България, Н\В\У\ Бр\ Румен Ралчев и действащия Майстор на стол на Л\ Заря П\ 004,
В\У\ Бр\ ? ?. Встъпването в длъжност е предварително, с грижа за редовното водене на делата
на Ложата, доколкото изборът, макар и с гласовете на повече от половината Братя Майстори от Л\
Заря П\ 004 и в съответствие с Основния закон на Движението на С\С\ П\З\ в България и
Устава на Ложата, е оспорен пред Братския съд Л\ Заря П\ 004; Братският съд се е произнесъл и
отхвърлил искането за обезсилване на избора; Решението на Братския съд е обжалвано пред
Великия Братски Съд; срокът за произнасяне на Великият Братски Съд е изтекъл, но жалбата е
висяща.
По повод на този тържествен Ритуал, в навечерието на новата 6012 Година на Светлината и в
началото на новия Мандат A\L\ 6011-6013 на Великия Майстор, новоизбрания състав на Съвета
на Великите Сановници, Великия Братски Съд и Комисиите на Великата Ложа, ние, Свободните Зи-
дари от Л\ Заря П\ 004, О\ София, пожелаваме на Н\В\У\ Бр\ Велик Майстор и М\В\У\
Бр\ Велики Сановници, М\В\У\ Бр\ Председател на Великия Братски Съд, М\В\У\ Бр\
2
Председатели на Комисиите на Великата Ложа и на У\ Бр\ Заместник председатели и членове на
Великия Братски съд и на Комисиите на Великата Ложа успешна и ползотворна Работа на Великия
Градеж и ги уверяваме, както и заявяваме пред цялото Братство на Свободните Зидари в България
неотклонната подкрепа на Л\ Заря П\ 004 и нашата благодарност за техните усилия в служба на
Великата Ложа.
Нашата Регулярна и Пълноправна Л\ Заря П\ 004, най-старата Масонска Ложа в състава на
В\Л\С\С\П\З\Б\, непрестанно е била и винаги, докато пламти в нея Светлината на Мъдрост-
та, ще бъде стожер на нашата Велика Ложа С\С\П\З\ в България, крепител на нейната суве-
ренна и върховна власт върху Занаята и самоотвержен радетел за Единението на всички Свободни
Зидари във Великия Ориент България. В тази Светлина ние със съжаление забелязваме и кате-
горично отхвърляме опитите на отделни Братя, Съюзни Ложи и Масонски организации да се
противопоставят на суверенната и върховна Масонска власт на Н\В\У\ Бр\ Велик Майстор,
Общото събрание на Великата Ложа и нейния Съвет на Великите Сановници.
Саботирането на Градежа на Дом Яворов, най-мащабния материален проект на нашата Велика
Ложа, е само видимата част от тези опити. Те са насочени всъщност срещу стремежа на мнозин-
ството от Братята към съзидетален ред, Братска любов и Масонска хармония, и към жадуваното
Единение на българското Братство.
Тези опити за надмощие над легитимните органи на Великата Ложа не носят нищо добро, а само
дискредитиране на Великата Ложа и на Масонския Занаят като цяло. Що за Зидари сме ние, ако
зарязваме Градежа си, щом срещнем първата трудност? Що за Братя сме, когато пречим на всеки,
който се труди да остави светла следа след нас за бъдещето? Като един от големите дарители на
Дом Яворов, Л\ Заря П\ 004 поддържа и ще поддържа проекта, няма да жали сили и средства за
този Градеж. Няма да допуснем необмислено и под влияние на Профанска мнителност да се зареже
един Градеж, който Братята дарители са подкрепили със своята лепта, откъсната от собствения им
доход в тези трудни времена.
Ние знаем колко трудно се Гради един Храм и всяка Работилница за общо благо. Вземете Храма на
знанието, нашата Алма Матер. Братята Евлоги и Христо Георгиеви са дарили средствата за строеж
на Софийския университет още през 19 век. Проектирането на неговата сграда започва през 1906,
прекратено е през 1914, възложен е нов проект през 1920 г., строителството започва през 1924 г. и
до 1934 г. е завършена само малката централна сграда на Ректората. Нейните крила започват да се
строят през 1940 г., строителството им завършва чак през 1980 г., цял век след началото на проекта.
Междувременно един от основните дарители, човекът, комуто всъщност дължим тази сграда, Ив.Ев.
Гешов, за награда е оклеветен и обруган. Гражданите на Кьолн строят своя Храм 400 години. Взе-
мете прочутата Саграда Фамилия в Барселона. Проектът започва през 1882 г., великият Гауди я
проектира от 1883 г. до смъртта си през 1926 г. Строи се непрекъснато от 1883 г. досега и засега е
само наполовина построена.
Ние вярваме на Братята от Работната група, на която е възложено да проектира и ръководи
Градежа на Дом Яворов. Братята са вещи и в Занаята, и в оперативното зидарско дело. Ние знаем,
че те ще водят Градежа така, както повеляват изискванията на закона, както и доколкото позволяват
средствата, които Братството може да отдели за него.
Няма лесен Градеж, но само в тегобите на Градежа се познава истинският Свободен Зидар. Спо-
койни и сигурни, ние, Братята от Л\ Заря П\ 004 следваме избрания от нас Масонски път. Нево-
лите и трудностите не ни плашат. Защото сме сигурни в избора на нашата свободна воля, воден от
Древните Ландмарки и правила на Занаята.
За да се знае нашата воля, ние положихме тази Паметна Плоча, която да я извести на цялото
Братство и да остане да се помни,
В\И\Н\В\А\Н\В\
За Ложата С\С\П\З\ Заря П\ 004, О\ София
В\У\ Бр\ ? ?
Стар Майстор на стола на Л\ Заря
Бр\ ? ?
Стар Секретар на Л\ Заря
В\У\ Бр\ Иван Бърнев
Майстор на стола на Л\ Заря
Бр\ ? ?
Секретар на Л\ Заря