(20110617) Писмо от с.л. Ехнатон

Новина 614 от 900
(20110617) Писмо от с.л. Ехнатон

              В\Л\С\С\П\З\Б\

 

До Н\ В\ У\ Велик Майстор

на В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\

                        Бр.\ Володя Лозанов

Чрез канцеларията

на В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\

                       

 

 

Най – високо уважаеми Велик майсторе,

 

Приложено внесохме в края на месец Април 2011 г. за трети път документите на Братята членове на Л:. Ехнатон, взели решение за сформиране на нова Л\ под името Феникс, които молят за одобрение от Съвета на Великите сановници съгласно Устава на Великата Ложа на Старите и Свободни приети зидари на България на молбата им да получат  Светлина от В\Л\С\С\П\З\Б, с което ще имат удоволствието и честта заедно с всички останали Бр.\от Великата Ложа да работят за укрепването и развитието на масонското дело в страната ни. Повторно документите бяха изпратени още в началото на първия ти мандат през месец Септември 2009 година по изрично твое искане.

За съжаление до момента отново не сме получили никакъв отговор на тази трета молба, която е придружена със всички изисквани и необходими документи съгласно Устава на Великата Ложа. Междувременно през изминалата масонска година се даде светлина на ложи, които бяха поискали нейното внасяне значително по-късно, което предизвика нашето недоумение и огорчение. Братята от Ложа Ехнатон сформиращи новата Ложа Феникс бяха получили още през месеците Май и Юни 2009 година одобрението на Съвета на Великите сановници и Великия майстор с изрично разпореждане да се определи от новия Велик съвет и новия Велик майстор само дата за внасяне на светлината. Бяхме уведомени от теб в началото на месец Август 2009 година да представим още веднъж документите както и направихме. За Братята от Ложа Ехнатон това бе само формален акт, тъй като вече имаше взето писмено решение от компетентния за това орган.  За това още по-голямо е нашето недоумение, че до момента се спира вече взето и одобрено писмено решение от 2009 година на Великия съвет и Стария Велик майстор на Великата ложа.

Както се казва в мандатната ти плоча: „Нека честно изучим миналото, за да разберем какво е било и какво е могло да бъде, за да не допуснем никога вече грешките, чиято скъпа цена плащаме. Да се вгледаме в настоящето, за да преценим какво можем да стори всеки от нас, Съюзната Ложа и цялото  Движение на Старите и Приети Свободни Зидари в България за Братското eдинение. Вътрешното единение, това е хармонията в Масонската Ложа, която изключва дрязгите и дребнавите интриги, преодолява разногласията в името на общата цел, която увенчава съвместната Работа с радостта на Братската любов, с безкористната готовност за Помощ и с осъзнатия стремеж към Истината. Нашата цел наистина е един по-добър и по-хуманен свят, но наистина едва малцина между нас осъзнават неговия мащаб и мощната Сила, която го движи.”

Да най-високо уважаеми Велики майсторе на ВЛССПЗБ ние масоните работим непрекъс­нато за нашето морално издигане, ние свикваме нашия дух да се предава само на голямата обич, избягвай­ки злобата, ненавистта, завистта, лъжливата гордост и дребнавото честолюбие. Ние се учим да бъдем възприемчиви само към хуманни и добродетелни мисли и начи­нания. Ето така, като подреждаме и направляваме своите наклонности и нрави, ние Братята масони можем да дадем на душата си онова съвършено равновесие, кое­то съставлява мъдростта, сиреч науката на живота. В рабо­тилниците ни ние сме длъжни да изслушваме мненията на Братята си, колкото те и да не бъдат съгласни с нашето мнение, с онова спокойст­вие и безстрастност, които не царуват в заседанията на нито едно профанно дружество. Ние се кълнем, ко­гато ни посвещават, че ще обичаме Братята си, ще предугаждаме нуждите им и ще им се притичваме на помощ всякога, когато те имат нужда от тази помощ. Когато някой закъснял Брат влезе в работилницата, и Първомайсторът на Ложата му задава въпроса: „Защо идете, Братко мой?” Отговорът на този въпрос е следният: „Ида да надвия страс­тите си, да подчиня волята си и да положа нов камък в масонския градеж.” Да подчиниш волята си, но на кого? Това е подчинение на собствената си воля и на волята на всички онези Братя, от които ти сам си една напълно равноправна единица или казано по масонски пръв сред равни. При тези условия, подчинявайки во­лята си на всички, ти едновременно водиш всички. Няма по-демок­ратична организация от масонската, където равноправието на члено­вете е поставено на най-високо място. Следователно не може да става ду­ма за едно сляпо подчиняване в масонството, а за подчиняване разумно, с цел да се обединят волите на всички и да се достигне по този път до истината. Умението да се подчиняваш разумно не е по-леко от това да управляваш, защото умението да управляваш произтича от това да се подчиняваш. Да управляваш едно общество с равноправни членове значи да изпълняваш волята на всички, т. е. да се подчи­няваш разумно на волята на всички. Защото масонството не е изповядване а дейност, в ко­ято никой външен фактор няма намеса. Масонството не е откровение свише, не е готова благодат, която ще се излее върху нашите глави, щом сме станали масони. Ние непрекъсна­то вървим към вечната масонска цел, чрез нравствено издигане на личността да постигнем всестранно усъвършенстване на чове­чеството. Това е първичният и основен мотив на всяка масонска дейност. И ако някой от Братята, след не е почувствал да звучи у него по-силно струната на доброто и човещината, не е усетил да го лъхне крилото на Братс­ката любов, не е успял да види волята си във волята на всички, той е останал чужд на нашата среда и наистина е сбъркал пътя си. Трябва да се научим да надвиваме предразсъдъците си и да изпълним със светлина и Братска обич всяко кътче от съзнанието си. Трябва да се научим на откриваме истината и да се стремим да притежаваме онзи масонски дух и непримиримост, който ще ни направи достойни невидими източници на Светлина, които променят Чове­чеството.

Досегашния принос на Братята от Ложа „Ехнатон” като дарение за проекта на ВЛССПЗБ „Дом Яворов” е в размер на 15000 лева. Но и до момента не виждаме никакво движение по преустройството на дома или  работа по проекта, което създава определено безпокойство сред Братята от ложата.  Недоумение буди факта, че при извършване на сделката е  платена брокерска комисионна /защо е необходимо това когато това е сделка между масони/. Не е ясно и защо са платени направени вече разходи от продавача и то в особено голям размер. В България няма такава обичайна практика при продажба на имот. Платените лихви по заема далеч надхвърлят обичайните за банка при ипотечен кредит. Надяваме се, че Братята ще получат в скоро време отговор на тези и други въпроси касаещи най-големия досега проект на ВЛССПЗБ.

В същото време като вярват, че ще бъдат спазени клаузите на Устава и Правилника на Великата ложа и бъде запазен братския масонски дух, Братята от Ложа Ехнатон настояват да бъде внесена светлината в ложа Феникс съгласно взетото вече решение през 2009 година от старите Велики  сановници и стария Велик майстор.

       

               

                                                                  С дух на Братско уважение:

         София, Юни 2011 г.