(20100305) Предварителни Правила за тълкуване на структурите и взаимоотношенията в Движението

Новина 923 от 1161
(20100305) Предварителни Правила за тълкуване на структурите и взаимоотношенията в Движението

Свали документа като PDF като натиснеш тук

254 A∴L∴ 6010 [05.03.2010 C.E.] O∴ Велико Търново
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
В ДВИЖЕНИЕТО
(Проект за решение на Великото Общо Събрание)
На свое редовно заседание на 254 A∴L∴ 6010 [05.03.2010 C.E.] в O∴ Велико Търново на основание
чл. 42, т. 4, ввр. чл. 21, ал. 1, б. „б” от Основния закон на Движението на С∴ С∴ П∴ З∴ в България
(О∴ З∴) Съветът на Великите Сановници на Великата Ложа С∴ С∴ П∴ З∴ в България (С∴ В∴ С∴)
предложи на вниманието на Великия Майстор с оглед упражняване на правото му по чл. 21, ал. 1,
б. „б” О∴ З∴, работен проект, който да служи като основа за осъждане и евентуално приемане от
компетентния за това орган, Великото Общо събрание, следния
Проект за решение на В∴О∴С∴
«Предварителни Правила за тълкуване на структурите и взаимоотношенията в Движението»
§ 1. С тези Правила за тълкуване на структурите и взаимоотношенията в Движението (П∴Т∴С∴)
Великото Общо събрание (В∴ О∴ С∴) тълкува Основния закон на Движението С∴С∴П∴З∴ в
България (О∴З∴) и оповестява дефиниции и интерпретации на понятия, ползвани в нормативната
практика на Великата Ложа.
Движение на Старите Свободни и Приети Зидари в България
§ 2. Под «Движение на Старите Свободни и Приети Зидари в България» (Движение С∴С∴П∴ З∴
в България, в международната кореспонденция: Society A∴F∴A∴M∴ of Bulgaria) се разбират
всички организационни и проявни форми, в които съществува и Работи в Ориентите на България
Регулярното древно и почитаемо Братство на Старите Свободни и Приети Зидари. В това понятие
се включват:
(i) самото Братство на Старите Свободни и Приети Зидари;
(ii) Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България (Велика Ложа, В∴Л∴С∴С∴
П∴З∴Б∴);
(iii) отделните Регулярни и Правоспособни Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари в България
(«Съюзни Ложи»);
(iv) евентуално създадени временни или особени Регулярни Масонски структури, които нямат Пра‐
воспособността на Съюзни Ложи: Масонски Огнища, изследователски Ложи, Ложи по Изключение,
установени с прерогатива на Великия Майстор по Седмата Ландмарка и пр.;
(v) Масонските Ритуали, наричани «високостепенни Масонски системи», в които Братята, достиг‐
нали Майсторска Степен на Масонското познание продължават своето усъвършенстване,
например Старият и Приет Шотландски Ритуал (С∴П∴Ш∴ Р∴);

(vi) Масонските Ордени, в които Братя Стари Свободни и Приети Зидари се обединяват за да
Работят ‐ Регулярно и под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в свой ограничен кръг Посвете‐
ни Братя, следвайки свои собствени цели и специфични Ритуали;
(vi) юридическическите лица, които персонифицират Великата Ложа, Съюзните Ложи, Масонските
Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонските Ордени;
(vii) Масонските Организации, създадени от Братството за да Работят под юрисдикцията на
В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ за да изпълнят една или повече от неговите светски цели, например
Масонски детски, скаутски и младежки Организации, Масонски благотворителни и просветителски
Организации, Масонски Организации за Сестри и пр.;
(viii) Масонските Предприятия ‐ търговски дружества, други лица‐търговци (кооперации, фондове,
взаимоспомагателни каси) и неперсонифицирани предприятия (граждански дружества, съвместни
фондове), ‐ създадени и контролирани от Великата Ложа, Съюзните Ложи, Масонските Ритуали
(«високостепенни Масонски системи»), Масонските Ордени и Масонските Организации за да
Работят под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ за да изпълнят една или повече от техните
уставни – Масонски или светски цели.
§ 3. Не се включват в Движението С∴С∴П∴З∴ в България другите Братски Масонски
изповедания, както и техни Масонски Организации и Масонски Предприятия. Не се включват в
него и нерегулярните квазимасонски изповедания, както и да се наричат и колкото сходни да са
техните ритуали с Ритуалите на Масонството; комасонските изповедания; парамасонските духовни
(практикуващи спиритуалистични, езотерични и мистични ритуали) и граждански организации
(Ротари клубове, Лайънс клубове и подобни).
§ 4. Обща обединяваща основа на Движението С∴С∴П∴З∴ в България е Основният закон на
Движението С∴С∴П∴З∴ в България (О∴З∴). Той е основополагащият нормативен акт на Братст‐
вото, чиито императивни норми са задължителни за всички негови организационни и проявни
форми, в които Братството съществува и Работи. Той регламентира пряко Работата на Великата
Ложа. Съюзните Ложи, Масонските Ритуали («високостепенни Масонски системи»), Масонските
Ордени, юридическите лица, които ги персонифицират, Масонските Организации и Масонските
Предприятия имат свои устави и правила, които следват О∴З∴ и не могат да му противоречат.
§ 5. За Работата си Движението С∴С∴П∴З∴ в България придобива собствено имущество и
ангажира имущество на трети лица.
(i) «Масонски Работилници» са всички сгради, помещения и пр. недвижими имоти, където Работи
Братството – както в светска, така и в Ритуалната си Масонска дейност.
(ii) «Масонски Храмове» са Масонските Работилници, където се извършва Ритуална Работа.
(iii) «Ковчег» се нарича съвкупността от парични средства и финансови активи, предназначени за
финансиране на Работата на Братството.
(iv) «Инвентар» се нарича съвкупността от движими вещи, предназначени за финансиране на
Работата на Братството.
(v) Всяка от юридически обособените структури в Движението С∴С∴П∴З∴ в България сама орга‐
низира и упражнява собствеността върху имуществото си в съответствие с приложимото
законодателство на Република България, както и упражняването на всички права, свързани с
владението, ползването и разпореждането с това имущество. В Движението С∴С∴П∴З∴ в
България не възниква имуществена общност и никоя от структурите в него не може да се
разпорежда по какъвто и да е начин с имущество, собственост на друга структура на Движението
С∴С∴П∴З∴ в България.
Братството на Старите Свободни и Приети Зидари в България
§ 6. Понятието «Братство на Старите Свободни и Приети Зидари в България» сочи субективния
състав на Движението С∴С∴П∴З∴ в България, самите Братя, които членуват в Съюзните Ложи

под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и които Работят в различните организационни и
проявни форми на Движението С∴С∴П∴З∴ в България, под клетва са приели неговите Древни
Ландмарки, поели са Древните Задължения (Обичаи, традиции, Символи и Ритуали), със свободна
воля са се подчинили и спазват неговия Основен закон.
§ 7. В Братството на Старите Свободни и Приети Зидари в България обаче не се включват Братята
Масони от други Регулярни и Признати Масонски изповедания, които Работят в България, нито
членуващите в нерегулярните квазимасонски и комасонски изповедания, парамасонските духовни
и граждански изповедания.
§ 8. Понятието «Масонство» или още«Гилдия», «Занаят» и «Масонско Братство» включва освен
Братството на Старите Свободни и Приети Зидари в България, така и Братята от други Регулярни и
Признати Масонски изповедания, които Работят в България, които макар и да не спазват О∴З∴,
приемат Древните Ландмарки, поемат Древните Задължения Обичаи, традиции, Символи и
Ритуали) и изповядват аналогични правила, които ги определят като Регулярни Масони и са дали
основание за Признание на техните изповедания.
§ 9. «Регулярни» Масони са Братята, редовно членуващи в Масонски изповедания, които спазват
основните начала, установени в чл. 1, ал. 1 О∴З∴ и се ръководят от принципите, посочени в чл. 1,
ал. 2 О∴З∴ Съответно Регулярни са Ложите, Великите Ложи и Масонските Ордени, които
съставляват такива Масонски изповедания.
§ 10. «Признати» са Масонските изповедания ‐ Велики Ложи и суверенни Масонски Ордени,
които В∴Л∴С∴ С∴П∴З∴Б∴ по надлежен начин и процедура е приела за такива. Доколкото
О∴З∴ не съдържа изрични принципи за признание, по подразбиране Великата Ложа следва
общопризнатите от Свободните Зидари «Правила за Признание на Велики Ложи», приети от
Обединената Велика Ложа на Англия на 72 A∴L∴ 4930 [04.09.1929 C.E.], а именно:
(i) Регулярност на произхода, т.е. всяка Велика Ложа следва да е законно учредена от надлежно
Призната Велика Ложа или от три или повече Регулярно инсталирани Ложи.
(ii) Вярата във В∴А∴Н∴В∴и Неговата разкрита воля е необходима предпоставка за членство.
(iii) Всички Посвещавани полагат тяхната Клетва върху или изцяло съзерцавайки Книгата на Светия
Закон, която се приема за откровение, и поетият върху която обет е обвързващ за съвестта на това
лице, което се Посвещава.
(iv) Във Великата Ложа и отделните Ложи могат да членуват единствено мъже; и никоя Велика
Ложа няма да има Масонско общение от какъвто и да е вид със смесени Ложи или организации,
които приемат за членове жени.
(v) Великата Ложа има суверенна юрисдикция върху Ложите под нейна власт; т.е. тя е отговорна,
независима, самоуправляваща се организация с изключителна и безспорна власт върху Гилдията
или Символичните Степени (Чирак, Калфа и Майстор Масон) в своята юрисдикция; и по никакъв
начин не е обект, нито поделя тази власт с Върховен Съвет или друга Власт, която претендира
какъвто и да е контрол или надзор върху тези Степени.
(vi) Трите Велики Светлини на Свободното Зидарство (а именно Книгата на Светия Закон, Винкелът
и Пергелът) са винаги открити когато Великата Ложа и подчинените й Ложи Работят, като главната
от тях е Книгата на Светия Закон.
(vii) Обсъждането на религия и политика в Ложа е строго забранено.
(viii) Принципите на Древните Ландмарки, традиции и Обичаи на Гилдията се съблюдават
стриктно.
§ 11. С понятието «Ближни» наричаме членуващите в нерегулярни квазимасонски изповедания,
както и да се наричат; комасонските изповедания; парамасонските духовни (практикуващи спири‐
туалистични, езотерични и мистични ритуали) и граждански организации (Ротари клубове, Лайънс
клубове и подобни). Макар да не ги признават за Масони в какъвто и да е аспект и да не влизат по

какъвто и да е начин в Масонско общение с тях, Братята Свободни Зидари уважават Ближните и ги
ценят съобразно близостта на убежденията и действията им до принципите на Братството.
Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България
§ 12. Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България е единствената независима,
самоуправляваща се и самоорганизираща се организация на Братството на Старите Свободни и
Приети Зидари в България, която отговорно упражнява изключителната и безспорна върховна
власт върху Занаята в трите Символични Степени на Чирак, Калфа и Майстор Масон и Ложите в
своята Масонска юрисдикция, която се простира върху цялата територия на Република България.
§ 13. Великата Ложа не признава друга Свободнозидарска власт, освен своята, в пределите на
своята юрисдикция. Всички Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи»), Масонските
Ордени, Масонските Организации и Масонските Предприятия в пределите на нейната юрисдикция
работят по нейна воля, подчиняват се на решенията на нейните органи и Работят под чука на
Великия Майстор.
§ 14. Когато В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ по надлужния ред на чл. 6, ал. 3 Признае други Регулярни
Велики Ложи, които Работят на територията на Република България, тя приема нейната
юрисдикция за упражнявана успоредно на своята на същата територия, но не и за вишестояща
власт. В този случай, когато наред с В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ на основата на взаимно Признание и
равнопоставеност на територията на Република България упражняват успоредна Масонска
юрисдикция други Регулярни Велики Ложи, всички те заедно поделят и упражняват в съгласие
върховната Масонска власт – всяка в пределите на своята юрисдикция и заедно по отношение на
всички останали Регулярни и Признати Велики Ложи и суверенни Масонски Ордени по света.
§ 15. Великата Ложа е съюз на Регулярните и Правоспособни Ложи в Движението С∴С∴П∴З∴ в
България. В понятието «В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴» или «Велика Ложа» се включват самите Съюзни
Ложи или «Членуващи Ложи», както и общите съюзни органиу посочени в чл. 9, ал. 1 О∴З∴
§ 16. «Масонски Огнища», създадени съобразно чл. 143 до чл. 147 вкл. и ввр. чл. 115 О∴З∴ са не‐
самостоятелни Масонски структури, в които Работят Братя от съответния Ориент, но които нямат
Правоспособност да Работят в никоя от Символичните Степени отделно от Съюзната Ложа или
Ложи, към които приналежат.
§ 17. «Изследователски Ложи» могат да се създават за Работа по усъвършенстване на
членуващите в тях Братя по предмета за чието изследване се създават такива Ложи. Доколкото
О∴З∴ не предвижда особен ред, Изследователски Ложи се създават по общия ред на чл. 101
О∴З∴, но
(i) Изследователските Ложи нямат Правоспособност, нито статус на Членуващи Ложи по смисъла
на чл. 98 и сл. 101 О∴З∴, в частност нямат право да Посвещават Търсещи в първата Символична
Степен, нито Чираците в тях да Преминават в Степента на Калфа, нито да Повдигат Калфи в
Майстори.
(ii) Изследователските Ложи нямат нямат и право на глас в Общото събрание на Великата Ложа.
(iii) Изследователските Ложи имат обаче Патент с ограничени в него права да Работят върху
предмета на своите изследвания в Ритуал при като открита Ложа във всяка от Символичните
Степени.
(iv) В Изследователски Ложи могат да членуват само Братя, които изпълняват изискването на чл.
116 О∴З∴ (членуват в Регулярна и Правоспособна Съюзна Ложа).
§ 18. «Ложи по Изключение» могат да се установяват и свикват и да Работят временно или
инцидентно във всяка от Символичните Степени от всеки демет или повече Братя, от които поне
седем Майстори, с разрешението на Великия Майстор, дадено с прерогатива на Великия Майстор
по Седмата Ландмарка.

(i) Ложите по Изключение нямат Патент, нито статус на Членуващи Ложи по смисъла на чл. 98 и чл.
101 О∴З∴
(ii) Ложите по Изключение нямат право на глас в Общото събрание.
(iii) С акта на Великия Майстор за предоставяне на Изключение тези Ложи по Изключение
получават временна и ограничена Правоспособност в пределите на предоставеното от Великия
Майстор Изключение,
(iv) Ако това е волята на Великия Майстор, на Ложите по Изключение може да бъде предоставено
включително правото да Посвещават Търсещи, Чираците да Преминават в Калфи и да Повдигат
Калфите в Майстори.
(v) В Ложи по Изключение могат да членуват само Братя, които изпълняват изискването на чл. 116
О∴З∴ (членуват в Регулярна и Правоспособна Съюзна Ложа).
Юридически лица на Масонските структури
§ 19. Великата Ложа – единството от Съюзните Ложи и техния съюз с неговите общи органи, ‐ е
виртуална организационна структура, създадена от Братството С∴С∴П∴З∴ в България. Тя същест‐
вува само в отношенията между Братята и не съществува извън отношенията между тях. Нито
Съюзните Ложи, нито техният съюз, Великата Ложа, имат сами по себе си правосубектност извън
тази на отделните Братя, които ги съставят.
§ 20. За да участват в гражданския оборорот Съюзните Ложи и Великата Ложа учредяват юриди‐
чески лица – сдружения, създадени и регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (З.Ю.Л.Н.С.Ц.). Тези юридически лица персонифицират съответно отделните Съюз‐
ни Ложи и Великата Ложа като субекти на граждански правоотношения.
§ 21. О∴З∴ не налага императивни норми дали тези сдружения следва да са създадени да
Работят в частна полза или в обща полза.
(i) От незапомнени времена обаче Масонското Братство Работи в частна полза на Братята, за
тяхното високо нравствено и житейско усъвършенстване; така обаче упражняването на Занаята
поражда обща полза.
(ii) Изборът на правна форма и вътрешна уредба на юридическите Лица на Съюзните Ложи –
доколкото не противоречи на императивните норми на О∴З∴, ‐ е предоставен на Братята, които
ги създават.
(iii) Юридческото лице на Великата Ложа е създадено и Работи като сдружение с нестопанска цел в
частна полза.
§ 22. Юридическите лица на Съюзните Ложи се създават като сдружения на Братя. В тях могат да
членуват само и единствено физически лица. Чл. 99, ал. 2 О∴З∴ изисква всяка Съюзна Ложа да се
персонифицира в едно сдружение ‐ юридическо лице по З.Ю.Л.Н.С.Ц.
§ 23. Юридическото лице на Великата Ложа е създадено като сдружение на юридическите лица на
Съюзните Ложи. В него могат да членуват само сдружения, персонифициращи Съюзни Ложи.
§ 24. Юридическите лица на Съюзните Ложи не са тъждествени със Съюзните Ложи, а само тяхна
инкарнация, светски образ на съответната Масонска Ложа.
(i) Съюзните Ложите се ръководят по правилата в техния Масонски устав, приет на основание и в
съответствие с О∴З∴ Юридическите лица на Ложите се ръководят по правилата в устава на
сдружението, приет на основание и в съответствие с приложимото гражданско законодателство на
Република България. Както Масонският устав на Ложата, така и уставът на сдружението, което я
персонифицира се съставят и поддържат в стриктно съответствие с О∴З∴ и никоя норма,
съдържаща се в тях не може да противоречи на никоя императивна разпоредба на О∴З∴
(ii) Членският състав на Съюзните Ложи не съвпада с този на техните юридически лица.

(iii) Всеки Брат Майстор, който членува в Съюзната Ложа има право да поиска да бъде приет за
член на юридическото лице на своята Съюзна Ложа и Братята, членуващи в съответното сдружение
не могат да откажат приемат никой Брат Майстор. Всеки Брат обаче сам взема решение дали да
членува в юридическото лице на своята Ложа, защото само той има право да разкрие
принадлежността си към Братството.
(iv) Калфите и Чираците нямат право да искат членство в юридическото лице на своята Съюзна
Ложа, доколкото членството в съответното сдружение дава право на глас, каквото те не нямат в
своята Ложа.
(v) Съставът на органите за управление на юридческите лица на Съюзните Ложи не съвпада с ор‐
ганите на съответните Съюзни Ложи. Където това е възможно и не противоречи на волята на Бра‐
тята, е желателно в колективния орган за управление на юридическото лице на Съюзната Ложа да
се изберат Сановници в Ложата, а юридическото лице да се представлява от Майстора на стол, а
ако това противоречи на неговата воля – от друг Сановник в Ложата, пожелал да разкрие Тайната
на своята принадлежност към Братството.
§ 25. Юридическото лице на Великата Ложа е гражданска персонификация на съюза между Ложите
под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
(i) За разлика от Великата Ложа, която не съществува отделно Съюзните Ложи и представлява само
единстото на техния съюз, юридическото лице на Великата Ложа е отделно и независимо от
юридическите лица на Съюзните Ложи, които са негови членове.
(ii) Великата Ложа се ръководи пряко от нормита на О∴З∴ и приетите на негово основание
Масонски правила Юридическото лице на Великата Ложа се ръководят по правилата в устава на
сдружението, приет на основание и в съответствие с приложимото гражданско законодателство на
Република България. Уставът на сдружението, персонифициращо Великаа Ложа се съставя и под‐
държа в стриктно съответствие с О∴З∴ и никоя норма, съдържаща се в него не може да проти‐
воречи на никоя императивна разпоредба на О∴З∴
(iii) На основание измеративното изискване на чл. 99, ал. 2 О∴З∴ с Р∴О∴О∴С∴ 1011604 Общото
събрание е задължило всички юридически лица на Съюзните Ложи да се присъединят и да
членуват в юридическото лице на Великата Ложа.
(iv) Органите на юридческото лице на Великата Ложа не съвпадат с органите на самата Велика
Ложа. То се управлява от управителен съвет, в който участват Великият Майстор и двама Велики
Сановници и се представлява от Великия Майстор.
§ 26. Органите на юридическите лица, персонифициращи Съюзните Ложи и Великата Ложа се
подчиняват и изпълняват съответно надлежно приетите решения на компетентните органи на Ло‐
жата, респективно на Великата Ложа. Те обаче нямат гражданскоправно задължение, единствено
Масонският дълг и съвест на съставящите ги Братя налагат това подчинение. Неизпълнението на
този Масонски дълг обаче е съществено нарушение на устава на съответната Ложа и О∴З∴ и
влече за виновния Брат съответните последици и Масонски наказания.
§ 27. Напускането, изключването, освобождаването от съответна Масонска длъжност и Приспи‐
ването на Брат е основание за отстраняването му от органите на юридическите лица на неговата
Съюзна Ложа и Великата Ложа, респективно за изключване от съответното сдружение, ако
Масонският му статус е несъвместим със запазване на правата на член на сдружението. Всички
Братя, членуващи в компетентите за това органи на съответното сдружение имат Масонския дълг
да предприемат необходимите за целта действия.
Членски внос и вноски
§ 28. Основен източник на финансови средства, необходими за постигане на Целите на
Движението С∴С∴П∴ З∴ в България са задължителните вноски на Братята – встъпителни и
текущи (чл. 4, ал. 1, б. „а” О∴ З∴).

(i) Всеки Брат, членуващ в Съюзна Ложа под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ поема със
силата на своята Клетва задължението да внася в Ковчега на своята Ложа встъпителна и текущи
задължителни вноски (членски внос), определен по размер от органите и по процедурите,
установени от устава на тази Съюзна Ложа.
(ii) «Ковчегът на Ложата» е част от имуществото на Съюзната Ложа и представлява съвкупността
от парични средства и други финансови активи, които се намират под управление на органите на
тази Ложа. Част от Ковчега на Ложата са всички парични средства в наличност и по банкови сметки
на нейното юридическото лице. Друга част от Ковчега може да е поверена да я държи и пази
Ковчежникът на Ложата или други Братя, определени за отчетник.
(iii) Съюзните Ложи са длъжни да внасят във Великия Ковчег задължителни вноски на Ложите,
определени по размер от Общото Събрание на Великата Ложа на основание чл. 15, ал. 1, б. „в”.
Тези задължителни вноски на Ложите са част от задължителните вноски на Братята.
(iv) «Великият Ковчег» е част от имуществото на Великата Ложа и представлява съвкупността от
парични средства и други финансови активи, които се намират под управление на общите съюзни
органи на Великата Ложа. Част от Великия Ковчег са всички парични средства в наличност и по
банкови сметки на юридическото лице на Великата Ложа. Друга част от Великия Ковчег може да е
поверена да я държи и пази Великият Ковчежник или други Братя, определени за отчетници.
(v) Братята нямат гражданскоправно задължение да внасят своите задължителни вноски в Ковчега
на Ложата, нито задължителните вноски на Ложата ‐ във Великия Ковчег; единствено Масонският
им дълг и съвест налагат този дълг.
(vi) Неизпълнението на Масонския дълг за плащане на задължителните вноски на всеки Брат е не‐
съвместимо с членството му в която и да е Съюзна Ложа и участието му в Движението С∴С∴П∴
З∴ в България по какъвто и да е начин.
(vii) Неизпълнението на Масонския дълг за плащане на задължителните вноски на Ложата води до
загуба на право на глас на тази Съюзна Ложа в Общото събрание на Великата Ложа (чл. 29 О∴ З∴).
§ 29. Съюзните Ложи събират задължителните вноски от Братята преимуществено (но не и един‐
ствено) чрез юридическите лица, които ги персонифицират.
(i) Задължителните вноски на всеки Брат се внасят от него в Ковчега на Ложата пряко чрез превод
или депозиране в брой по сметката на юридическото лице на Ложата, в която членува, или чрез
Ковчежника на Ложата или друг Брат, определен да събира такива задължителни вноски; редът,
начините и сроковете за внасяне на задължителните вноски от Братята се определя от Съюзната
Ложа съобразно нейния устав.
(ii) Задължителните вноски на всеки Брат не съвпадат с членския внос в юридическите лица на Ло‐
жите. Такива задължителни вноски дължи всеки Брат, членски внос в сдружението дължат само
Братята, които членуват в него.
(iii) Членският внос, който Братята внасят в юридическото лице на своята Ложа е част от задължи‐
телните вноски (членски внос) на тези Братя.
(iv) В крайна сметка всички Братя, членуващи в една Ложа (както членовете на нейното
юридическо лице, така и тези, които не членуват в това сдружение) внасят в нейния Ковчег
еднакви задължителни вноски, независимо каква част от тези задължителни вноски представлява
членският внос в юридическото лице.
§ 30. Великата Ложа събира задължителните вноски от Ложите изключително чрез юридическото
лице на Великата Ложа.
(i) Задължителние вноски на Ложите се внасят във Великия Ковчег пряко чрез превод или
депозиране в брой по сметката на юридическото лице на Великата Ложа.
(ii) Задължителните вноски на Ложите не съвпадат с членския внос на юридическите лица на Ло‐
жите в юридическото лице на Великата Ложа. Такива задължителни вноски дължи всяка Ложа,

членски внос в юридическото лизе на Великата Ложа дължат само юридческите лица на Ложите,
които членуват в него.
(iii) Членският внос, който юридическите лица на Ложите внасят в юридическото лице на Великата
Ложа е част от задължителните вноски на съответната Ложа във Великата Ложа.
(iv) В крайна сметка всички Ложи (както тези, чиито юридически лица членуват в юридическото
лице на Великата Ложа, така и тези, които все още не членуват чрез своето юридическо лице в
сдружението, персонифициращо Великата Ложа) внасят във Великия Ковчег еднакви задължи‐
телни вноски – пропорционално на броя на Братята, членуващи в Ложите, независимо каква част
от тези задължителни вноски представлява членският внос в юридическото лице на Великата
Ложа.
§ 31. Икономическата характеристика на сумите, внасяни за финансиране на Движението
С∴С∴П∴ З∴ в България, респективно събирани в Ковчега на съответната Ложа и във Великия
Ковчег, е еднородна и определя тези суми като част от личния доход на всеки Брат след
облагането на дохода на този Брат по реда на подоходното облагане в страната, на която Братът е
данъчен резидент, внесена от съответния Брат в Движението С∴С∴П∴ З∴ в България за
финансиране на общата дейност на Братята помежду им в тяхна частна полза, която обща дейност
представлява упражняването на Занаята чрез Движението С∴С∴П∴ З∴ в България.
(i) Средствата, внасяни от Братята в Ковчега на Ложата в която членуват – независимо дали като
членски внос в юридическото лице на Ложата или като вноска за финансиране на общата дейност
на Братята от тази Ложа чрез нейното юридическо лице, или по друг начин, ‐ представляват част от
личния доход на съответния Брат след облагането му с данъци.
(ii) Средствата, внасяни във Великата Ложа от Ложите – независимо дали като членски внос на
юридическото лице на Ложата в юридическото лице на Великата Ложа или като вноска за финан‐
сиране на общата дейност на Братството чрез юридическото лице на Великата Ложа имат същия
произход и представляват част от личния доход на съответния Брат след облагането му с данъци.
(iii) Със своята вноска в Движението С∴С∴П∴ З∴ в България всеки Брат плаща, заедно с всички
останали Братя Свободни Зидари, общата дейност на Братята помежду им в тяхна частна полза,
която обща дейност представлява упражняването на Занаята чрез Движението С∴С∴П∴ З∴ в
България.
(iv) Лицата, които Братята ползват, за да организират събирането и разходването на средствата,
които всеки от тях отделя от личния си доход след облагане с данъци и е отредил по своя воля за
финансиране на общата дейност на Братята, а именно: юридическите лица на Съюзните Ложи,
Ковчежниците на Ложите или други Братя, които изпълняват функциите по събиране, съхранение,
разходване и отчитане на средства от Ковчега на Ложата, юридическото лице на Великата Ложа,
Великият Майстор, Великият Ковчежник и или други Братя, които изпълняват функциите по
събиране, съхранение, разходване и отчитане на средства от Великия Ковчег са лица, чрез които
всеки отделен Брат разходва част от личния си доход в своя частна полза, получавана чрез участие‐
то му в Движението С∴С∴П∴ З∴ в България.
(v) различните правни способи, които Братята ползват, за да организират събирането и разход‐
ването на средствата, които всеки от тях отделя от личния си доход след облагане с данъци и е от‐
редил по своя воля за финансиране на общата дейност на Братята не изменят икономическата ха‐
рактеристика на произхода на средствата за финансиране на Движението С∴С∴П∴ З∴ в България
и на разпореждането с тези средства, представляващо личен разход на всеки Брат в негова частна
полза.
§ 32. Общата правна характеристика на всяко плащане на средства от Брат в Ковчега на неговата
Ложа, както и на средства от Ковчега на Съюзна Ложа във Великия Ковчег ги определя като вноски
за финансиране на обща дейност.

(i) Редът, по който Братството е уредило финансирането на своята дейност, прави безразлично
диференцирането на задължителните вноски на части, представляващи членски внос в съответно
сдружение и съответно ‐ средства внасяни за финансиране на общата дейност чрез юридическите
лица, създадени от Братята.
(ii) Не е необходимо Братът, внасящ задължителната си вноска в Ковчега на своята Ложа, да отделя
и посочва каква част от платената сума е негов членски внос в юридическото лице на Ложата и
каква е вноска за финансиране на общата дейност свръх този членски внос; юридическите лица на
Ложите сами разпределят получените средства като «собствен приход» от членски внос и средства
на Братята за финансане на общата дейност (счетоводно характеризирани като «чужди средства»
за юридическото лице).
(iii) Не е необходимо Ложата, внасяща задължителната си вноска във Великия Ковчег, да отделя и
посочва каква част от платената сума е членски внос на нейното юридическо лице на Ложата в
сдружението, персонифициращо Великата Ложа и каква е вноска за финансиране на общата дей‐
ност свръх този членск внос; юридческото лице на Великата Ложа само разпределя получените
средства като «собствен приход» от членски внос и средства на Братята за финансане на общата
дейност (счетоводно характеризирани като «чужди средства» за юридическото лице на Великата
Ложа).
(iv) При плащане на задължителната си вноска всеки Брат (независимо от начина, по който я внася)
посочва като основание единствено «вноска за финансиране на общата дейност». Всякакво правно
квалифициране и счетоводно разпределение на получената сума е задължение и отговорност на
лицето, получило тази вноска (юридическото лице на Ложата, Братът отчетник).
(v) При плащане на задължителната си вноска всяка Ложа посочва като основание единствено
«вноска за финансиране на общата дейност». Всякакво правно квалифициране и счетоводно раз‐
пределение на получената сума е задължение и отговорност на лицето, получило тази вноска
(юридическото лице на Великата Ложа).
§ 33. Наред с встъпителните и текущите задължителни вноски (членски внос) на Братята в
Движението С∴С∴П∴ З∴ в България, по реда на чл. 15, ал. 1, б. „в” О∴З∴ Общото събрание
може да определи и допълнителни задължителни вноски (целеви вноски) – еднократни, временни
или текущи. С Решението на О∴О∴С∴, с което се приемат такива допълнителни задължителни
вноски (целеви вноски) се определя техният размер, икономическа и правна характеристика,
начин за събиране и разходване. Допълнителните задължителни вноски могат да бъдат
предназначени в полза на Ковчега на Ложите, на Великия Ковчег или за определен проект.
§ 34. Наред със задължителните си вноски Братята могат да правят доброволни вноски.
(i) Доброволните вноски могат да бъдат вноски за целево финансиране на определена от Брата да‐
рител дейност, дарения и спонсорства в полза на Движението С∴С∴П∴ З∴ в България (чл. 4, ал.
1, б. „б” О∴З∴), завещания и други позволени от приложимото законодателство способи (чл. 4, ал.
1, б. „в” О∴З∴).
(ii) С акта на Брата, с който се стипулират такива доброволни вноски се определя техният размер,
икономическа и правна характеристика, начин за събиране и разходване.
(iii) Доброволните вноски могат да бъдат предназначени в полза на Ковчега на определена Ложа,
на Великия Ковчег, за определен проект или за разход, индивидуализиран от Брата вносител.
(iv) Не се изисква от О∴З∴ какъвто и да е изричен акт на органите на Съюзните Ложи и Великата
Ложа за приемане на доброволни вноски на Братята. Нищо не препятства кмпетентните органи на
Съюзните Ложи и Великата Ложа да се произнесат с изричен акт за приемане на коя да е добро‐
волна вноска.
(v) Компетентните органи на Ложите (за доброволни вноски в полза на техния Ковчег или
предназначени за проекти и индивидуализиран разход на Ложата) и на Великата Ложа (за добро‐
волни вноски в полза на Великия Ковчег или за общи проекти и индивидуализирани общи разходи

на Движението С∴С∴П∴ З∴ в България) могат с изричен акт да откажат и върнат доброволна
вноска на Брат, ако намерят, че актът на Брата вносител противоречи на О∴З∴ и приети на негово
основание правила.
(vi) Ако в разумния срок след внасяне на доброволната вноска компетентният орган на Ложата,
респективно на Великата Ложа, не е отказал и върнал доброволната вноска с изричен акт,
доброволната вноска се счита за приета с мълчаливо съгласие. Такъв разумен срок в никакъв
случай не може да се счита период по‐дълъг от 30 дни от датата на внасяне на доброволната
вноска и от датата на узнаване на съдържанието на акта на Брата, с който се стипулират такива
доброволни вноски – която дата е по‐късна.
(vii) С влизане в сила на приемането на доброволната вноска с изричен акт или с мълчаливо
съгласие на компетентния орган на Съюзната Ложа, респективно на Великата Ложа, актът на Брата,
с който се стипулира доброволната вноска съответно обвързва Съюзната Ложа и Великата Ложа.
Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонски Ордени
§ 35. Братята (но не и Великата Ложа и Съюзните Ложи) могат да създават в рамките на
Движението С∴С∴П∴ З∴ в България Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи») и
да участват в тях с цел да се усъвършенстват в онези аспекти и умения на Занаята, които развива
съответният Масонски Ритуал.
§ 36. Братята, както и Великата Ложа (но не и Съюзните Ложи) могат да създават в рамките на
Движението С∴С∴П∴ З∴ в България Масонски Ордени, в които Братя се обединяват за да
Работят за определени и специфични Масонски Цели, в определен кръг от Братя – отговарящи на
предварително поставени на особени изисквания и критерии, по специфичен начин и правила.
§ 37. Масонските Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонските Ордени се създават
като виртуални структури на Движението С∴С∴П∴ З∴ в България, в който аспект представляват
изключително и единствено лични отношения между Братята помежду им, независимо от всяко
трето лице. Като такива части от Движението те имат собствен Масонски устав или аналогичен акт,
който съдържа правилата, от които се ръководи Масонският Ритуал, респективно Масонският
Орден, приети от Братята, членуващи или участващи по друг съответен начин в този Масонски
Ритуал или Масонски Орден.
§ 38. Масонските Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонските Ордени сами
определят по силата на своя устав или аналогичен учредителен акт свои собствени критерии за
членство, начин за подбор и посвещение на членове или участващи по друг съответен начин, свои
Ритуали, Символи, начини на Работа, свои Регалии, Степени със съответни характеристики, наиме‐
нования и Тайни, свои органи и техните компетенции и пр. обстоятелства, специфично обвързани с
тяхната същност и особености.
§ 39. Не може да има обаче други Степени, освен трите Символични Степени, в Масонски Ордени,
създадени от Великата Ложа («вътрешни Ордени»), което не пречи в такива Масонски Ордени да
се учредяват нужните Масонски длъжности с различен ранг и съответни характеристики,
компетенции, Регалии, атрибути.
§ 40. Масонските Ордени, създадени от Великата Ложа («вътрешни Ордени») са част от Великата
Ложа. Масонските Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонските Ордени,
създадени от Братя независимо от Великата Ложа («автономни Масонски Ордени») са част от
Движението С∴С∴П∴ З∴ в България, но не и от Великата Ложа.
§ 41. Допустимо е Братята да създават Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи») и
Масонски Ордени, в които наред с Братя, членуващи във Великата Ложа участват и Свободни
Зидари от други Регулярни и Признати Братски изповедания. Такива Масонски Ритуали и Масонски
Ордени са част едновременно от Движението С∴С∴П∴ З∴ в България и от другите Регулярни и
Признати Братски изповедания, които участват в тях.

§ 42. Никой обаче не може да основе суверенен Масонски Орден, който Работи в територията, но
извън и независимо от Масонската власт и юрисдикция на В∴Л∴С∴С∴П∴ З∴Б∴ освен по реда
на чл. 6, ал. 3 О∴З∴, при условията и ограниченията за това, посочени в § 14 П∴Т∴С∴
§ 43. Доколкото в устава на съответния Масонски Ритуал («високостепенна Масонска система») и
Масонски Орден не се предвиждат по‐строги правила, за основаването на такива виртуални струк‐
тури на Движението С∴С∴П∴ З∴ в България се изисква да са спазени правилата за основаване на
Съюзни Ложи по чл. 101 О∴З∴
§ 44. Никой не може да основе под юрисдикция на В∴Л∴С∴С∴П∴ З∴Б∴ Масонски Ритуал
(«високостепенна Масонска система») или Масонски Орден, които копират или наподобяват
наименованието, Ритуалите, Регалиите, Масонския устав, Символите, обичаите, традицията и пр.
отличителни белези на международно признати или признати от Братски чуждестранни Масонски
юрисдикции, освен със съгласието на компетентните Масонски власти на такъв Масонски Ритуал
(«високостепенна Масонска система») или Масонски Орден, по реда и процедурите на
съответните им правила и при съблюдаване на надлежните им Ритуали.
§ 45. Никой не може да основе под юрисдикция на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ Масонски Ритуал
(«високостепенна Масонска система») или Масонски Орден без да е получил предварителното съ‐
гласие на С∴В∴С∴ с което се потвърждава съответствието на Масонския устав на този Масонски
Ритуал («високостепенна Масонска система») или Масонски Орден с императивните норми на
О∴З∴
(i) При разглеждане на искания за основаване на Масонски Ритуал («високостепенна Масонска
система») или Масонски Орден, освен ако О∴З∴ предвижда друго, С∴В∴С∴ прилага правилата
за основаване на нова Съюзна Ложа.
(ii) Всеки новоучредяван Масонски Ритуал («високостепенна Масонска система») или Масонски
Орден следва да отговаря най‐малко на изискванията на О∴З∴, приложими към новоучредявана
Ложа.
(iii) По всяко време след учредяването си всеки новоучредяван Масонски Ритуал («високостепенна
Масонска система») или Масонски Орден, който Работи под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴
Б∴ трябва да отговаря най‐малко на приложимите по аналогия императивни изисквания на О∴З∴
към Съюзните Ложи.
(iv) Преди да се произнесе по искането за основаване на Масонски Ритуал («високостепенна
Масонска система») или Масонски Орден С∴В∴С∴ изслушва изричното заключение на Великата
Правна комисия за съответствието на съответния проект на Масонски устав и проект на
юридическо лице, персонифициращо Масонски Ритуал («високостепенната Масонска система»)
или Масонския Орден с императивните норми на О∴З∴
(v) Отказът на С∴В∴С∴ да даде съгласие за учредяване на Масонски Ритуал («високостепенна
Масонска система») или Масонски Орден под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ може да се
обжалва пред О∴О∴С∴ по реда на чл. 101, ал. 6 О∴З∴ Нормата по чл. 101, ал. 7 О∴З∴ се
прилага по аналогия.
§ 46. Отношенията между Великата Ложа и всеки Масонски Ритуал («високостепенна Масонска
система») или Масонски Орден се уреждат изчерпателно в договор, сключен между Великата
Ложа и съответния Масонски Ритуал или Масонски Орден или чрез размяна на насрещни, с
еднакви по текст обвързващи и неотменими Решения на С∴В∴С∴ и на съответния и компетентен
висш колективен орган на Масонския Ритуал или Масонския Орден.
§ 47. Никой не може да обсъжда в Ложа Работата на който и да е Масонски Ритуал («високосте‐
пенна Масонска система») и Масонски Орден, нито да се предствавя в Ложа със степента, ранга
или длъжността, които има в рамките на който и да е Масонски Ритуал («високостепенна Масонска
система») и Масонски Орден, нито да се явява в Ложата в Регалиите или с отличителните Знаци на
такъв Масонски Ритуал («високостепенна Масонска система») и Масонски Орден, а единствено в

Регалиите на своята Символична Степен (Чирак, Калфа или Майстор) и само с отличителните Знаци
на своята Ложа и евентуалната длъжност, която заема в своята Ложа или във Великата Ложа.
§ 48. Независимо от предходната клауза, в знак на уважение за заслугите, които Масонски Ритуал
(«високостепенна Масонска система») или Масонски Орден има към Гилдията и в усъвършенства‐
нето на Братята, Великият Майстор може да даде на такъв заслужил Масонски Ритуал («високосте‐
пенна Масонска система») или Масонски Орден почетното право неговият върховен ръководител
да се явява в Ложа облечен в Регалиите на този Масонски Ритуал или Масонски Орден в
съотвестващата му степен и отличителните Знаци на своята ранг и длъжност. Това почетно право
се дава на самия Масонски Ритуал («високостепенна Масонска система») или Масонски Орден, но
не и на отделен Брат, който заема длъжността на негов върховен ръководител, отнася се и се
упражнява само от върховния ръководител на Масонския Ритуал или Масонски Орден.
§ 49. Великата Ложа упражнява юрисдикцията си по отношение на всеки Масонски Ритуал
(«високостепенна Масонска система») или Масонски Орден чрез Братята, които членуват и Работят
в тях. Решенията на компетентните органи на Великата Ложа, взети по надлежния ред по О∴З∴,
са задължителни за Масонските Ритуали («високостепенните Масонски системи») и Масонските
Ордени. Масонски дълг ва Братята, които членуват, управляват и представляват Масонски Ритуали
и и Масонските Ордени е да сторят нужното, щото те и техните юридически лица да спазват своя
Масонски устав и да се подчиняват на надлежните решения на компетентните органи на Великата
Ложа.
§ 50. Ако се установи, че Работата на който и да е Масонски Ритуал («високостепенна Масонска
система») или Масонски Орден под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ е в нарушение на
императивни норми на О∴З∴, компетентните органи на Великата Ложа налагат по отношение на
такъв Масонски Ритуал или Масонски Орден мерките, предвидени от О∴З∴ по отношение на Съ‐
юзна Ложа, нарушаваща императивни норми на О∴З∴
(i) Със съгласието на С∴В∴С∴, взето след изслушване на становището на Великата Правна
комисия и след като е потвърдено, че установените нарушения на О∴З∴ са отстраними Великият
Майстор може да Приспи Масонски Ритуал или Масонски Орден.
(ii) При отпадане на основанието за Приспиване, което се установява по същия ред, по който се
установява наличието на това основание, Великият Майстор може да Събуди Масонски Ритуал или
Масонски Орден да продължи Работата си.
(iii) Със свое Решение, взето след изслушване на становището на Великата Правна комисия и след
като е потвърдено, че установените нарушения на О∴З∴ са неотстраними, С∴В∴С∴ може да де‐
нонсира съгласието си за създаване на Масонски Ритуал («високостепенна Масонска система»)
или Масонски Орден под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и да разтури този Масонски
Ритуал или Масонски Орден. Решението в този случай следва да се вземе по аналогия с
мнозинството по чл. 44, ал. 3 О∴З∴ и може да се обжалва пред О∴О∴С∴ по аналогия с
разпоредбата на чл. 101, ал. 6 О∴З∴
(iv) Всички актове на органите на Великата Ложа за налагане на мерки по отношение на Масонски
Ритуал («високостепенна Масонска система») или Масонски Орден подлежат на обжалване пред
Великия Братски съд.
§ 51. Правилата по отношение на юридическите лица на Великата Ложа и Съюзните Ложи се при‐
лагат mutatis mutandis за юридическите лица на Масонските Ритуали («високостепенни Масонски
системи») и Масонските Ордени.
§ 52. Никой Брат не може да Работи в Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи») и
Масонски Ордени, освен в надлежно Работещите под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ или
на Братски и Признати Масонски юрисдикции, нито може да продължи да Работи в Масонски
Ритуали и Масонски Ордени, които са Приспани или разтурени по надлежния ред от органите на
Великата Ложа, респ. на суверенната Масонска власт на юрисдикцията, под която са Работили.

Масонски Организации и Масонски Предприятия
§ 53. За изпълнение на светските си Цели Братството може да създава Масонски Организации,
които Работят под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
§ 54. Масонски Организации могат да се създадат за възпитание и обучение на подрастващите и
социализиране на Сестрите – както роднини на Братя, така и за несвързани с Братството, но
съпричастни към неговите Цели, ‐ за благотврителни дейности, за просвещение и пр. дейности,
чрез които Братството реализира Целите и в светското общество.
§ 55. Масонските Организации се създават като виртуални структури на Движението С∴С∴П∴ З∴
в България, в който аспект представляват изключително и единствено лични отношения между
Братята помежду им, независимо от всяко трето лице по повод на което и в чиято полза Братята
създават Масонската Организация. Като такива части от Движението те имат собствен Масонски
устав, приет от органите на Великата Ложа според компетенциите им по О∴З∴
§ 56. Масонските Организации се персонифицират като сдружения, създадени по реда на З.Ю.Л.Н.
С.Ц. Ако Масонският им устав не съдържа императивни разпоредби, Братята, които ги учредяват
като юридически лица могат да изберат дали тези лица да Работят в частна полза или в обща
полза, като се ръководят от принципа, че дейността в частна полза на Братството в крайна сметка е
дейност в обща полза на обществото.
§ 57. Масонският устав на Масонските Организации може да определи особени правила за
членство в юридческите им лица, в частност може да ограничи членството в тях само до кръга на
определени Братя, до Братството, или пък да допусне членство в тях и на Профани, като определи
квоти за членство така, че да гарантира върховенството на Масонската власт на Великата Ложа
върху съответната Масонска Организация.
§ 58. По отношение на Масонските Организации се прилагат mutatis mutandis правилата за
Масонски Ритуали («високостепенни Масонски системи») и Масонски Ордени. По отношение на
юридическите лица на Масонските Организации се прилагат mutatis mutandis правилата за
юридическите лица на Съюзните Ложи и Великата Ложа.
§ 59. Великата Ложа упражнява юрисдикцията си върху Масонските Организации чрез Братята,
които участват в органите на юридическите лица на Масонските Организации. Решенията на
компетентните органи на Великата Ложа, взети по надлежния ред по О∴З∴, са задължителни за
Масонските Организации. Масонски дълг на Братята, които членуват, управляват и представляват
Масонски Организации е да сторят нужното, щото Масонските Организации и техните юридически
лица да спазват своя Масонски устав и да се подчиняват на надлежните решения на
компетентните органи на Великата Ложа.
§ 60. Масонски Предприятия се създадават и контролират от Великата Ложа, Съюзните Ложи,
Масонските Ритуали («високостепенни Масонски системи»), Масонските Ордени и Масонските
Организации за да Работят под юрисдикцията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в изпълнение на една или
повече от техните уставни – Масонски или светски цели.
§ 61. По отношение на Масонските Предприятия се прилагат mutatis mutandis правилата за
Масонски Организации и техните юридически лица.

Свали документа като PDF като натиснеш тук

Свали документа като PDF като натиснеш тук