(20100305) Решение 10254005, което ще е известно като «Правила за задълженията на Великия Секретар»

Новина 1031 от 1271
(20100305) Решение 10254005, което ще е известно като «Правила за задълженията на Великия Секретар»

Свали документа като натиснеш тук – 10254005

 

254 A L 6010 [05.03.2010 C.E.] O Велико Търново
ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВЕЛИКИЯ СЕКРЕТАР
На свое редовно заседание на 254 A L 6010 [05.03.2010 C.E.] в O Велико Търново на
основание чл. 43, ввр. чл. 51 О З от Основния закон на Движението на С С П З в
България (О З) с единодушие Съветът на Великите Сановници на Великата Ложа С С П З
в България (С В С) прие
Решение 10254005
което ще е известно като
«Правила за задълженията на Великия Секретар»
§ 1. С тези Правила за задълженията на Великия Секретар (ПЗВС) Съветът на Великите
Сановници (С В С) допълва своя Устройствен правилник и оповестява правилата, от които
Великият Секретар ще се ръководи при изпълнение на длъжността си и упражняване на пра-
вомощията си по чл. 51, ал. 1 О З
§ 2. Задълженията на Великия Секретар го водят в четири посоки; във всяка от тях еднакъв е дългът
му:
(i) дълг към Паметта;
(ii) дълг към Великата Ложа;
(iii) дълг към съюзните Ложи;
(iv) дълг към най-древното и почтено световно Братство на Свободните Зидари.
Дългът на Великия Секретар към Паметта
§ 3. Дълг на Великия Секретар е да поддържа баланса между трите Малки Светлини във Великата
Ложа, като подпомага във всяко отношение Великият Майстор по всяко време да озарява Градежа
– винаги, когато светят другите Малки Светлини на Слънцето или на Луната.
§ 4. Великият Секретар следва пътя на Великия Майстор и изпълнява заръките му. Ако ли пък
съвестта му диктува по различен Път да поеме, Великият Секретар е длъжен веднага да го заяви,
като положи пред СВС оставката си, защото не може в различни страни да гледат Стоящият
на изток и онзи, чиито дълг е да отразява неговата Светлина.
§ 5. Великият Секретар държи и поставя където е нужно Великия Печат на Великата Ложа СС
ПЗ в България и пази нейния архив.
§ 6. Веднага, когато е необходимо и толкова често, колкото намери за разумно, Великият Секретар
съобщава волята на Великия Майстор и решенията на другите органи на Великата Ложа на
съюзните Ложи под юрисдикцията на ВЛССПЗБ, на Масонските организации, които
работят по волята на Великата Ложа в Ориента България, като високостепенни Зидарски системи и Свободнозидарски Ордени, както и на Великите Ложи с които ВЛССПЗБ е в
кореспонденция.
§ 7. Поне веднъж в Масонската година, непосредствено след Еньовден, Великият Секретар
публикува по начин и със съдържание, подготвено от Великия Оратор и утвърдено от СВС по
реда на чл. 42, т. 8 ОЗ Годишник на ВЛССПЗБ в който се съдържат най-важни
данни за състоянието и Градежите на Великата Ложа, списъкът на съвършените и правоспособни
съюзни Ложи под техните патентни номера и извадки от Протоколните Плочи на органите на
Великата Ложа – Великото Общо събрание (ВОС), Обикновеното Общо събрание (ООС),
СВС, Великия Братски съд (ВБС), Комисиите на ВЛ, в които се съдържат най-
важните им решения: онези, които поставят съдбовни жалони за нивелиране на Градежа.
§ 8. Великият Секретар изпълнява задълженията си по чл. 34 ОЗ да води Протоколната Плоча
на Общото Събрание и да записва на електронен носител всички изказвания и разисквания от
откриването до закриването на Общото събрание лично или с помощта на определени Братя
Майстори измежду присъстващите на Общото събрание.
§ 9. Великият Секретар пази надлежни и отделни книги и регистри за всички Патенти, Лицензии,
Удостоверения, Грамоти, Масонски паспорти и Разпореждания, издадени от органите на Великата
Ложа и Великите Сановници, всички Проноколни Плочи от заседанията на ВОС, ООС,
СВС, ВБС и Комисиите на ВЛ, електронни записи от изказванията и разискванията
по време на Общо събрание, Главната счетоводна книга на Великата Ложа, поименния списък на
Братята и оригинални екземпляри от всички Плочи на съюзните Ложи за техните отчети, избори и
освобождаване от длъжност на Майстор на стол и Сановници, за отхвърлянето на Търсещи,
Посвещението, Преминаването във Втора Степен и Повдигането на Братя в Майсторска Степен,
Приспиването, Изключването на Братя, отпътуването на Братя в Странстване или към други
Ориенти и за Прибратяването на Странстващи Братя.
Дългът на Великия Секретар към Великата Ложа
§ 10. По волята на Великия Майстор или по искане на нужното мнозинство от тях Великият
Секретар кани Великите Сановници на Работа в заседание на СВС, като им изпраща по начин,
документиращ получаването, съответното Разпореждане на Великия Майстор, респ. искане на
Велики Сановници по реда на чл. 45, ал. 1 ОЗ, както и всички постъпили в неговата Канцелария
(КВС) материали по дневния ред на СВС
§ 11. За всяко събиране на СВС на Работа Великият Секретар води записки и съставя
Протоколна Плоча, която в разумен срок, но не по-късно от 10 дни от датата на заседанието
изпраща на Великите Сановници за мнения, бележки и мълчаливо утвърждаване със срок от 3 дни,
представя я за подпис от Великия Майстор, приподписва я и я изпраща за сведение на Великите
Сановници и Съюзните Ложи.
§ 12. По волята на Великия Майстор или по решение на СВС Великият Секретар издава
покани, призовки, разпоредби, удостоверения, уведомления и бележки, като ги удостоверява с
подписа си и полага където е нужно върху тях Великия Печат и ги отправя до Съюзните Ложи,
посочените в тях Братя, Масонски организации и Велики Ложи, с които ВЛССПЗБ е в
кореспонденция.
§ 13. Великият Секретар организира издаването на Масонските паспорти на Братята и
съхранението на личните им данни в най-строга тайна.
§ 14. По силата на чл. чл. 51, ал. 1 ОЗ Великият Секретар е отговорен за всички
административни дейности в Движението, включващи Великата Ложа, Масонските организации,
които работят по нейната воля в Ориента България, сдруженията на Братството по З.Ю.Л.Н.С.Ц.,
гражданските дружества на Братя, които извършват Масонска Работа и техните търговски
дружества и предприятия под юрисдикцията на ВЛССПЗБ Ако със специален акт на
компетентен орган на Великата Ложа не е установено друго, по отношение на всички административни дейности в Движението Великият Секретар има задълженията и правомощията,
приложими по отношение на Съюзните Ложи.
Дългът на Великия Секретар към съюзните Ложи
§ 15. Великият Секретар съставя, представя за одобрение пред Великия Майстор, удостоверява с
подписа си и като полага където е нужно върху тях Великия Печат, отправя до съюзните Ложи
своевременно и без забава Окръжни Плочи, които биват Редовни, Извънредни и Специални.
§ 16. Дълг на Великия Секретар е да получава всички прошения, заявления и други книжа,
отправяни до органите на Великата Ложа и да ги представя своевременно пред Великия Майстор,
пред СВС, пред Председателя на ВБС, Председателите на компетентните Комисии на
ВЛ или пред Великия Сановник властен да се произнесе по тях.
§ 17. Великият Секретар води кореспонденцията със Съюзните Ложи под ръководството и съобраз-
но указанията на Великия Майстор, получава оригинали от всички Плочи на съюзните Ложи и
съхранява в архива оригиналните екземпляри от всяка кореспонденция, изпратена или получена.
§ 18. Своевременно и по начин, установен от СВС, който гарантира запазването на Тайната и
личните данни на Братята, Великият Секретар е длъжен да уведомява всички Съюзни Ложи за
всички постъпили от всяка Ложа оповестявания за Посвещението, Преминаването във Втора
Степен и Повдигането на Братя в Майсторска Степен, Приспиването, Изключването на Братя,
отпътуването на Братя в Странстване или към други Ориенти и за Прибратяването на Странстващи
Братя, за работния график на Ложите и всички оповестени от тях събития в тяхната Работа.
§ 19. По разумен, таен, но достъпен за всички съюзни Ложи начин Великият Секретар поддържа за
сведение на Братството актуален списък на Съюзните Ложи с броя и списъка на членуващите от тях
Братя, графика на тяхната Работа в трите Символични Степени и адреса на техните Храмове и други
Работилници, където Работят.
§ 20. По начин, който намери за разумен и практичен Великият Секретар изпълнява задълженията
си по чл. 51, ал. 3 ОЗ, като поддържа постоянна връзка със Секретарите на Съюзните Ложи като
ги ръководи и им помага в изпълнението на дълга им, контролира ги и извършва ревизия на
документацията им.
Дългът на Великия Секретар към световното Братство
§ 21. Великият Секретар под ръководството и съобразно указанията на Великия Майстор води
кореспонденцията с Великите Ложи с които ВЛССПЗБ е в Братско общение,
Масонските организации и Свободнозидарски Ордени, организациите на Ближни, с които ВЛ е
в светска кореспонденция по света и съхранява в архива оригиналните екземпляри от всяка
кореспонденция, изпратена или получена.
§ 22. По волята на Великия Майстор и където е необходимо Великият Секретар придружава
Великия Майстор, Заместниците на Великия Майстор или сам, или съпроводен от други Велики
Сановници посещава чуждестранни Ориенти и съвместно с Великите Сановници, овластени да
водят съвместната Работа на ВЛССПЗБ с братските Велики ССПЗ Ложи,
Масонски организации и Свободнозидарски Ордени и светското общение с организации на
Ближни организира надлежната комуникация.
§ 23. По разумен, таен, но достъпен за всички съюзни Ложи начин Великият Секретар поддържа за
сведение на Братството актуален списък на братските Велики ССПЗ Ложи, другите
Признати Велики Ложи и Ордени на Свободни Зидари от други деноминации.
Викарий на Великия Секретар
§ 24. По предложение на Великия Секретар и със съгласието на СВС по реда на чл. 42, т. 7
ОЗ Великият Майстор назначава един Брат Майстор Свободен Зидар за Викарий на Великия
Секретар, който е «служител на Великата Ложа» по смисъла на чл. 42, ал. 7 О З, работи на пълен работен ден с ненормирано работно време в Канцеларията на Великия Секретар и отменя
Великия Секретар в изпълнение на неговите задължения, наложени от О З и тези ПЗВС
§ 25. Задълженията на Викария на Великия Секретар се определят с отделни Правила, приети от
СВС и представляващи част от неговия Устройствен правилник. Наред с тези Правила, когато
му е възложено да изпълнява задължения на Великия Секретар от негово име, Викарият на
Великия Секретар се ръководи от тези тези ПЗВС
Помощници на Великия Секретар
§ 26. По предложение на Великия Секретар и със съгласието на СВС Великият Майстор
назначава един или повече Братя Майстори Свободни Зидари за Помощници на Великия Секретар.
§ 27. Великият Секретар и Викарият на Великия Секретар възлагат на Братята, назначени за
Помощници на Великия Секретар изпълнението на отделни задължения на Великия Секретар,
установени с тези ПЗВС Великият Секретар ръководи тяхната дейност и носи отговорност
за нея.
§ 28. Както Великият Секретар, така и Помощниците на Великия Секретар като Братя Масони
получават за единствено възнаграждение на техния труд удвлетворението от постигнатото високо
нравствено и житейско съвършенство.
Служители при Великия Секретар
§ 29. По ред за избор, определен от СВС, по реда на на чл. 42, т. 7 ОЗ и при спазване на
трудовото законодателство на Република България Великият Майстор може да назначи
«служители на Великата Ложа» по смисъла на чл. 42, ал. 7 О З да подпомагат Работата на
Великия Секретар и на Виатора на Великия Секретар, определя им трудово възнаграждение и
сключва с тях трудов договор или равностоен на него граждански договор или търговски договор
(в случая, когато служителят е регистриран едноличен търговец или едноличен собственик на
търговско дружество, под чиято фирма работи).
§ 30. При равни други условия и стига да отговарят на изискванията на СВС за избор, Братя
Масони, заявили такова желание и независимо от тяхната Символична Степен, имат предимство
да бъдат назначени за служители при Великия Секретар. Така назначените Братя получават от
Великата Ложа определената за служители на Великата Ложа парична заплата.
§ 31. Служителите при Великия Секретар работят по правило с пълен работен ден, по изключение
– с намален работен ден или почасово, получават работната си заплата и всички надбавки и
социални осигуровки в съотвествие с императивните норми на действащото законодателство на
Република България.
Канцелария на Великия Секретар
§ 32. Великата Ложа отрежда една или повече от своите Работилници за Канцелария на Великия
Секретар (КВС). Когато Великата Ложа е установила една своя Работилница за постоянно
седалище, там се намира и КВС
§ 33. Наред с КВС се обособява постоянен Кабинет на Великия Майстор. В КВС се
намират Катедрата на Великия Секретар, Чертожните дъски на Викария на Великия Секретар и
Помощниците на Великия Секретар, както и Работните места на наетите служители при Великия
Секретар.
§ 34. В КВС се организира по подходящ начин физическото съхранение на архива на Великата
Ложа.
§ 35. КВС поддържа по подходящ начин в отредена за целта Работилница на Великата Ложа
и във виртуалното пространство подходящи и публично достъпни информационни източници за
основните начала, принципи, цели и светска Работа на ВЛССПЗБ и другите органи-
зации в Движението ССПЗ в България. § 36. В КВС се оргиназира приемна, достъпна както за Братя и за Ближни, така и за Профани
по определен от Великия Секретар ред и ограничения за достъп.
§ 37. КВС е отворена за Работа, а приемната е достъпна за посетители всеки ден, определен
по действащото законодателство за делник, от 9:00 до 17:00 часа.

Свали документа като натиснеш тук – 10254005

Свали документа като натиснеш тук – 10254005