(20090912) Решение 1008008 – Правила за Виаторите на Великия Майстор

Новина 1056 от 1280
(20090912) Решение 1008008 – Правила за Виаторите на Великия Майстор

Из ПП на СВС

§ 1. Учредява Масонска длъжност «Виатор на Великия Майстор».
§ 2. За Виатор («пратеник») на Великия Майстор се назначава Брат Майстор, Свободен Зидар с утвърден в
Братството авторитет и вещ по проблемите, за които се назначава. Длъжността на Виатора е да отмени или
подпомогне Великия Майстор при решаване на проблемите, за които е назначен.
§ 3. Длъжността на Виатора е почетна. Виаторът на Великия Майстор не е «служител на Великата Ложа» по
смисъла на чл. 42, ал. 7 О З и не получава за Работата си в това качество друго възнаграждение, освен
удовлетворението от добре свършеното и постигнататата нравствена и житейска хармония за себе си и за
Братството. Независимо от това предварително одобрените от Великия Майстор разходи за изпълнение на
възложената му работа се възстановяват на Виатора от бюджета на Великата Ложа.
§ 4. Виаторът се назначава от Великия Майстор. За назначението му се издава диплома, в която се посочва
изрично неговата длъжност и правомощията му. Дипломата се подписва от Великия Майстор, приподписва се
от Великия Секретар и носи печата на Великата Ложа.
§ 5. Великият Майстор може да назначи:
(i) Виатор по случай (Viator in rebus);

(ii) Извънреден Виатор (Viator Extraordinarius);
(iii) Пълномощен Виатор (Viator Plenipotentiarius).
§ 6. Великият Майстор назначава Виатор по случай, чието решаване изисква – по силата на установени от
Основния Закон, от Общото Събрание, с решение на Съвета на Великите Сановници или с разпореждане на
Великия Майстор, – представянето на обективно, честно и независимо становище, въз основа на което компе-
тентен орган на Великата Ложа да вземе решение. Правомощията на назначения Виатор по такъв случай се
свеждат и ограничават до получаването на информация – чрез проверка на документи, участие в Работата на
засегнатите по случая органи на Великата Ложа, Съюзни Ложи или Масонски организации, както и чрез срещи
и разговори с Братя по този повод. Тези правомощия на Виатора, освен ако не бъдат изрично подновени или
продължени от Великия Майстор, изтичат в срок от 90 дни от датата на назначаване. В този срок Виаторът
представя своя доклад по случая за който е назначен. Освен ако Великият Майстор е повелил друго, този
доклад е в писмена форма.
§ 7. Великият Майстор назначава Извънреден Виатор (Viator Extraordinarius), комуто възлага да го подпомага
при изпълнение на неговите функции в изрично определена област – ограничена по предмет на Работа или по
териториален белег. Правомощията на Извънредния Виатор се свеждат и ограничават до получаването и
предаването на информация досежно възложената му област на Работа, не са ограничени във времето и са в
сила докато Великият Майстор ги оттегли. За възложената му Работа Извънредният Виатор докладва пред
Великия Майстор поне веднъж на всеки 90 дни. Поне веднъж годишно, най-късно 90 дни преди края на Ма-
сонската година Извънредният Виатор представя годишен писмен доклад.
§ 8. Великият Майстор назначава Пълномощен Виатор (Viator Plenipotentiarius), когото упълномощава да го
представлява и да взема решения или да гласува от името на Великия Майстор в рамките на изрично опреде-
лените от Великия Майстор правомощия и в рамките на предписаните му ограничения. Пълночощният Виатор
може да е Пълномощен Виатор по случай (Viator Plenipotentiarius in rebus) или Извънреден и Пълномощен
Виатор (Viator Extraordinarius et Plenipotentiarius) и по отношение на длъжността му се прилагат § 6 и § 7
съответно.
§ 9. При изпълнението на длъжността си Виаторите на Великия Майстор носят Знак на Великата Ложа и водят
кореспонденцията си от Кабинета на Великия Майстор.
§ 10. Мястото на Виаторите на Великия Майстор, които участват в Ритуал в изпълнение на длъжността си, е
непосредствено след Великите Сановници и председателите на комисии на Великата Ложа.