(20090912) ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 10080

Новина 1055 от 1279
(20090912) ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 10080

80 A L 6010 [12.09.2009 C.E.] O Велико Търново
ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ
10080
На 80 A L 6010 [12.09.2009 C.E.] в O Велико Търново се състоя редовно заседание на Съвета на Великите
Сановници («С В С») на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България («В Л С
С П З Б»).
Заседанието председателства Великият Майстор Н В У Бр Володя Лозанов.
На заседанието присъстват Великите Сановници:
 М В У Бр Стефан Щърбанов, Заместник на Великия Майстор;
 М В У Бр Марио Тагарински, Заместник на Великия Майстор;
 М В У Бр Димитър Бичев, Първи Велик Надзирател;
 М В У Бр Иван Попов, Втори Велик Надзирател;
 М В У Бр Емил Хърсев, Велик Секретар;
 М В У Бр Никола Николов, Велик Церемониалмайстор;
 М В У Бр Димитър Михайлов, Велик Стражник.
Редовно поканени, от заседанието отсъстват Великите Сановници:
 М В У Бр Георги Минчев, Велик Оратор – по здравословни причини;
 М В У Бр Веселин Денков, Велик Ковчежник – служебно ангажиран в чужбина.
На основание чл. 149 от Основния Закон на Движението на ССПЗ в България («ОЗ») и чл. 45, ал. 2
ОЗ присъстват по право:
 М В У Бр Николай Станчев, Председател на Великата Правна Комисия;
 М В У Бр Красимир Мартинов, Председател на Великата Ритуална Комисия;
 М В У Бр Мариян Вълчев, Председател на Комисията на Великите Ревизори.
С В С на основание чл. 45, ал. 3 ОЗ покани да участва в Работата по т. 2 до т. 11 от дневния ред Бр
Ангел Кабакчиев, Майстор от Л Зора П 001, О София, Викарий на Великия Секретар:
Заседанието се провежда при дневен ред, посочен в поканата за свикване по чл. 44, ал. 1 О З с писмо на
Великия Майстор от 54 A L 6010 [17.08.2009 C.E.], който Великият Майстор предложи, а С В С  едино-
душно прие да бъде допълнен с нова т. 8, и след като Великият Секретар предложи, а С В С  едино
предложената т. 8, която става т. 9, да се допълни с разглеждане на резултатите от обявения конкурс за
възлагане на информационното обслужване на Великата Ложа, в крайна сметка както следва:
1 Учредяване на Масонска длъжност «Викарий на Великия Секретар» и даване на съгласие за назначаване
на Викария на Великия Секретар като служител на Великата Ложа.
2 Проект за График за работата на ВЛССПЗБпрез 6010 AL
3 Проект за бюджет на ВЛССПЗБза финансовата 2010 година.
4 Проект за Масонски Паспорт.
5 Проект за Правила за Роене на Светлината.
6 Учредяване на Масонска длъжност «Виатор на Великия Майстор».
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 2
7 Разглеждане на постъпилите писма до Великия Майстор от Братя от ЛЯтрус, ОГаброво и Л Хоталич,
ОСевлиево.
8 Доклад за състоянието и Работата на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София;
9 Разглеждане на резултатите от проведени конкурси:
● за възлагане на счетоводното обслужване съгласно Р СВС1000315;
● за възлагане на информационното обслужване съгласно Р СВС1000315;
● за възлагане на «Извършване на основен ремонт на сграда, предназначена за седалище на Великата
Ложа» съгласно Р ВМ 1002601.
11 Доклад за международната дейност на ВЛССПЗБ
12 Разни.
*
* *
По редовността на заседанието:
Заседанието е надлежно свикано по реда и при спазване на изискването на чл. 44, ал. 1 О З и може да
взема решения. Великият Майстор констатира редовността и откри заседанието на С В С
Преди началото на Работата на С В С, М В У Бр Николай Станчев, лично упълномощен от Н М
П Суверенен Върховен Командир, поднесе приветствен адрес към Великия Майстор и Великите Сановници
от името на В С на С П Ш Р Б В отговор Великият Майстор се свърза по телефона и благодари на
Н М П Суверенен Върховен Командир.
*
* *
По първа точка от дневния ред: Учредяване на Масонска длъжност «Викарий на Великия Секретар» и даване
на съгласие за назначаване на Викарий на Великия Секретар – служител на Великата Ложа.
Докладва: Великият Секретар
На основание чл. 42, ал. 7 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008001
§ 1. Учредява Масонска длъжност «Викарий на Великия Секретар».
§ 2. За Викарий на Великия Секретар се назначава Брат Майстор с висше образование (най-малко с
образователна степен «бакалавър») и добре владеещ литературния български език, както и английски език.
Викарият на Великия Секретар е «служител на Великата Ложа» по смисъла на чл. 42, ал. 7 О З и получава
за труда си честно и съответстващо на обичайното за административен ръководител с неговия трудов стаж и
опит възнаграждение, определено в сключения с Брата Викарий на Великия Секретар на основание Кодекса
на труда и другите приложими актове на българското законодателство трудов договор.
§ 3. Викарият на Великия Секретар Работи на пълен работен ден с ненормирано работно време съобразно
определения от С В С график за Работа на Канцеларията на Великия Секретар.
§ 4. Викарият на Великия Секретар е административно подчинен на Великия Майстор, който го назначава и
освобождава от длъжност със съгласието на С В С по реда на чл. 42, ал. 7 О З, а в изпълнението на
длъжността си е оперативно подчинен и докладва на Великия Секретар.
§ 5. Викарият на Великия Секретар е административен ръководител на всички служители на Великата Ложа,
назначени за Работа в Канцеларията на Великия Секретар и в Кабинета на Великия Майстор.
§ 6. Викарият на Великия Секретар:
(i) помага на Великия Секретар и го отменя в изпълнение на неговата Масонска длъжност;
(ii) организира и ръководи работата на Канцеларията на Великия Секретар;
(iii) в Работата си изпълнява указанията на Великия Секретар и организира изпълнението на задълженията,
възложени на Великия Секретар от Великия Майстор и С В С;
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 3
(iv) по волята на Великия Майстор и съобразно указанията на Великия Секретар и Великия Церемониалмай-
стор отговаря за логистиката на Ритуалите на Великата Ложа и заседанията на С В С;
(v) по искане на Председателите на Великия Братски Съд и на Великите Комисии и съобразно указанията на
Великия Секретар отговаря за логистиката на техните заседания;
(vi) отговаря пряко и материално за съхранението на архива на Великата Ложа, за воденето и отчитането на
кореспонденцията на Великата Ложа с чуждестранни Велики Ложи, други Братски организации и организации
на Ближни, със Съюзните Ложи и Братята в контактите им с Великите Сановници и органите на Великата Ложа,
както и за изпълнението на изискванията на действащото законодателство по отношение на съхранението на
книгита на юридическото лице с нестопанска цел, персонифициращо Великата Ложа и по отношение на адми-
нистрирането на лични данни и класифицирана информация;
(vii) отговаря пряко и материално за съхранението и ползването на Работилницата, където Работят Каблинетът
на Великия Майстор и Канцеларията на Великия Секретар и на обзавеждането, оборудването и инвентара в
тази Работилница;
(viii) постоянно е на разположение на Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи, за им помага
в организацията на Масонската документация и кореспонденция на Съюзните Ложи;
(ix) подпомага и съдейства за контактите между Съюзните Ложи;
(xi) постоянно е на разположение на Братята, които желаят да се обърнат към Великия Майстор, Великите
Сановници и олганите на Великата Ложа, изслушва ги и ги насочва към компетентния по повдигнатия от тях
въпрос към компетентния Велик Сановник и орган на Великата Ложа, приема и предава по компетентност
предложения, сигнали и жалби от Братя;
(xii) отговаря за кореспонденцията с властите по трудовоправни въпроси на Великата Ложа и прави предложе-
ния пред Великия Майстор за награждаване и налагане на наказания по реда на трудовото законодателство
на другите служители на Великата Ложа.
§ 7. На основание чл. 45, ал. 3 О З с това решение С В С допуска Викария на Великия Секретар да
участва в откритите заседания на С В С За допускането на Викария на Великия Секретар до евентуални
закрити заседания на С В С Съветът се произнася изрично по реда на чл. 45, ал. 3 О З
*
* *
На основание чл. 42, ал. 7 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008002
§ 1. Дава съгласие Великият Майстор да назначи Бр Ангел Кабакчиев от Л Зора, П 001, О София за
Викарий на Великия Секретар и да определи възнаграждението му съобразно Р С В С 1008001 § 2.
§ 2. Великият Ковчежник да съгласува трудовия договор с Викария на Великия Секретар и предвиденото в
него възнаграждение, осигурителни и социални плащания преди поднасянето им за подпис на Великия
Майстор и да докладва устно и мотивирано тези условия пред С В С
§ 3. Дава съгласие до пререгистрацията на юридическото лице с нестопанска цел на Великата Ложа отно-
шенията с Викария на Великия Секретар да се уредят по срочен граждански договор.
*
* *
Великият Майстор заяви, че назначава Бр Ангел Кабакчиев, Майстор от Л Зора, П 001, О София за
Викарий на Великия Секретар.
Великият Майстор предложи на С В С да покани Бр Ангел Кабакчиев да участва в Работата на С В
С
На основание чл. 45, ал. 3 О З с единодушие С В С покани Бр Ангел Кабакчиев, Викарий на Великия
Секретар, да участва в Работата по оставащите точки от дневния ред.
*
* *
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 4
По втора точка от дневния ред: Проект за График за работата на ВЛССПЗБпрез 6010 AL
Докладва: Великият Секретар.
На основание и за приложение на чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008003
§ 1. Приема График за общата Работа на Великата Ложа за 6010 A L, както следва:
Ден AL Дата C.E. Ориент Обща Работа
143 16.10.2009 Варна Внасяне на Светлина в нова Л Арарат, О Варна
ІV Международна научна конференция
«Човеколюбие и напредък»
144 17.10.2009 Варна ІV Международна научна конференция
«Човеколюбие и напредък»
145 18.10.2009 Варна Съвет на Великите Съновници
Обикновено Общо Събрание (Бюджет на В Л)
178 19.12.2009 София Игнажденска Тафел Ложа
269 20.03.2010 Велико Търново Извънредно Велико Общо Събрание
(промени в О З – първо четене)
Редовно Обикновено Общо Събрание
325 15.05.2010 София Внасяне на Светлина в нова Ложа
2 AL ‘11 26.06.2010 Велико Търново Извънредно Велико Общо Събрание
(промени О З- второ четене; отчетен доклад)
Еньовденски Събор
§ 2. Приетият с § 1 График подлежи на изменение с оглед новонастъпили обстоятелства по волята на Великия
Майстор или с последващо решение на С В С, стига Съюзните Ложи да бъдат предварително уведомени
за такива промени с достатъчно дълъг срок за предизвестие.
§ 3. С В С изрично напомня повелята на чл. 6, ал. 2 О З («Великата Ложа не признава друга зидарска
власт освен своята на територията на Република България») и забранява на Съюзните Ложи и Масонските
организации, с които Великата Ложа е в Братско общение да свикват Братя за Работа на други Градежи в
дните, когато е предвидена обща Работа на Великата Ложа, освен с изричната санкция на Великия Майстор.
§ 4. Великият Секретар да извести Съюзните Ложи и Масонските организации, с които Великата Ложа е в
Братско общение за приетия График за общата Работа и да ги уведомява за евентуалните промени в него поне
30 дни предварително, освен ако извънредни обстоятелства налагат по-къс срок.
*
* *
По трета точка от дневния ред: Проект за бюджет на ВЛССПЗБза фнансовата 2010 година.
Докладва: Великият Секретар по поръчение на Великия Ковчежник.
На основание и за приложение на чл. 42, ал. 5 О З с единодушие С В С прие:
Решение 1008004
§ 1. Одобрява следния
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 5
Проектобюджет
за 2010 финансова година
на В Л С С П З Б
(левове)
Разходи 1,212,800.76
1 Издръжка на текущата дейност 69,620.00
1.01 Заплати на служителите на Великата Ложа 30,600.00
1.02 Социално и пенсионно осигуряване на служителите 6,120.00
1.03 Материали и консумативи 6,000.00
1.04 Осветление и отопление в Работилници на Великата Ложа 4,800.00
1.05 Ремонт и поддръжка на Работилници на Великата Ложа 2,400.00
1.06 Телекомуникации, пощенски и куриерски разходи 3,000.00
1.07 Счетоводно обслужване 3,600.00
1.08 Информационно обслужване 6,000.00
1.09 Публични комуникации 5,000.00
1.10 Други разходи за текущи външни услуги 600.00
1.11 Банкови такси и комисиони по финансово обслужване 1,000.00
1.12 Такси (държавни, съдебни, нотариални) 500.00
2 Ритуална и организационна дейност 111,000.00
2.01 Регалии и украшения на Храма 10,000.00
2.02 Почетни знаци и отличия 12,000.00
2.03 Плакети и др. възпоменателни предмети 5,000.00
2.04 Наем на зали 10,000.00
2.05 Посрещане на гости 24,000.00
2.06 Разходи за командировки в чужбина 50,000.00
3 Благотворителна дейност 41,000.00
3.01 Изследователска и издателска дейност 10,000.00
3.02 Градеж и поддръжка на Масонски паметници 10,000.00
3.03 Предоставени помощи и дарения за Масонски организации 0.00
3.04 Стипендии 0.00
3.05 Материално подпомагане на Братя 10,000.00
3.06 Поддръжка на Музея Яворов 6,000.00
3.99 Друга Масонска благотворителност 5,000.00
4 Финансови и фискални разходи 376,242.01
4.01 Данък сгради и такса смет 6,442.01
4.02 Други данъци и такси 1,800.00
4.03 Разходи за лихви 368,000.00
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 6
5 Капиталови разходи 614,938.75
5.01 Придобиване на дълготрайни активи със собствени средства 4,500.00
5.02 Покупка на Масонска литература и абонаменти 10,000.00
5.03 Придобиване на музейни експонати 5,000.00
5.04 Увеличение на депозити и финансови инвестиции 0.00
5.05 Отпуснати заеми за Съюзни Ложи и Масонски организации 0.00
5.06 Погашение на ползвано финансиране 595,438.75
5.98 Увеличение на вземанията към разни дебитори 0.00
5.99 Намаление на задължения към разни кредитори 0.00
Приходи 1,207,100.00
6 Постоянни собствени приходи 223,000.00
6.01 Задължителни вноски на Съюзните Ложи 198,000.00
6.02 Постъпления от наеми на Работилници на Великата Ложа 5,000.00
6.03 Постъпления от продажба на литература и паметни знаци 10,000.00
6.04 Други постъпления от собствена стопанска дейност 10,000.00
6.05 Постъпления от лихви и др. финансови операции 0.00
7 Извънредни собствени приходи 396,000.00
7.01 Получени дарения на Съюзните Ложи и Братята 396,000.00
7.02 Получени помощи и дарения от Масонски организации 0.00
7.03 Завещания на Братя 0.00
8 Капиталови приходи 400,000.00
8.01 Продажба на дълготрайни материални активи 0.00
8.02 Намаление на депозити и финансови инвестиции 0.00
8.03 Погашения на отпуснати заеми за Съюзни Ложи 0.00
8.04 Получени заеми от Съюзни Ложи и Масонски организации 0.00
8.05 Получени банкови, др. финансови заеми и др. финансирания 400,000.00
8.98 Намаление на вземанията към разни дебитори 0.00
8.99 Увеличение на задълженията към разни кредитори 0.00
9 Извънредно финансиране 188,100.00
9.01 Дарения, поети от Великия Майстор и Великите Сановници 88,100.00
Балансиращи дарения от В.: Майстор, В.: Сановници 105,700.76
§ 2. Предлага на Обикновеното Общо Събрание на основание да чл. 15, ал. 1, б. „г” О З да приеме бюджет
на В Л С С П З Б за 2010 финансова година въз основа на одобрения от С В С проекто-
бюджет.
*
* *
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 7
По четвърта точка от дневния ред: Проект за Масонски Паспорт.
Докладва: Великият Втори Надзирател.
На основание чл. 42, ал. 9 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008005
§ 1. Приема образец за Масонски паспорт.
§ 2. Проектът по § 1 да се приложи към Протоколната плоча като неразделна част от това решение.
§ 3. Определя базова цена на Масонския паспорт от 100.00 (сто) лева.
§ 4. Възлага на Великия Втори Надзирател и Великия Ковчежник да определят условията за провеждане на
благотворителни аукциони на Масонски паспорти със «златни», «сребърни» и «бронзови» номера.
§ 5. Възлага на Великия Втори Надзирател да организира отпечатването на Масонските паспорти в рамките на
общата цена за отпечатване и издаване, по § 3, да проведе преговори с квалифицирани изпълнители и да
предложи на Великия Майстор съответен договор с предпочетения изпълнител.
*
* *
По пета точка от дневния ред: Проект за Правила за Роене на Светлината.
Докладва: Великият Секретар
На основание и за приложение на чл. 42, ал. 1 О З с единодушие С В С прие по принцип и като
основа за обсъждане в Братството, но неокончателно и без да влиза в сила, следното
Решение 1008006
което ще е известно като
«Правила за Роене на Светлината»
§ 1. Роенето на Масонските Ложи и пръскането на Светлината на Великата Ложа на Старите Свободни и
Приети Зидари в България (В Л С С П З Б) е свещено право и естественият начин за ексензивно
развитие на Гилдията с цел Светлината да озари всички Ориенти, където Братството Гради вечния Храм на
Хуманността. То се управлява от Масонските обичаи и традиции, положени от Древните Ландмарки, от нор-
мите на чл. 101 от Основния Закон на Движението на на Старите Свободни и Приети Зидари в България (О
З) и от Съвета на Великите Сановници (С В С) под ударите на чука на Великия Майстор.
§ 2. С тези Правила за Роене на Светлината (П Р С) С В С оповестява своята политика, от която ще
се ръководи и практиката, която ще следва при упражняване на правомощията си по чл. 42, ал. 1 О З
§ 3. Основна цел на Масонската Ложа е Красотата, която само хармонията в нейния Храм може да създаде.
Недопустимо е Ложата да занижава високите критерии на Братството към Търсещите Светлината и да им
спестява изпитанията, които Масонските обичаи налагат за да се уверят Майсторите в Ложата в личните
качества на Търсещите и че в желанието им да станат Свободни Зидари ги води единствено стремежът към
високо нравствено и житейско съвършенство, та да не попаднат сред нас недостойни, които само могат да
нарушат хармонията на нашето общество. Недопустимо е прибързаното Посвещаване на Търсещи, за които
Братята Майстори в Съюзната Ложа не са се дълбоко убедили, че дават надежда не само да се нарекат, но и
наистина да станат Свободни Зидари, а и да останат такива през всички изпитания, които ги очакват в техните
житейски Странствания. Това убеждение на Братята Майстори трябва да е споделено и потвърдено по устано-
вения древен Ред на Братството преди Търсещият да прекрачи вратите на Храма.
§ 4. Недопустимо е Роенето на Дъщерни Ложи да се превръща в смисъл и самоцел на Работата на която и да е
Съюзна Ложа, така щото тя да занемари основната своя цел и да изостави Градежа на дълбоките морални
ценности на Занаята, върху които се Градят искраната Братска Любов, доверие, готовност за взаимопомощ,
готовност да проявява милосърдие и да полага грижи за изпадналите в неволя и беда. Ако тези нравствени
устои изтънеят, Братството може и да нараства на численост, но се изпразва от съдържание, обеднява на
Мъдрост, изпразва се от Сила, а Красотата на Градежа му помръква.
§ 5. Едва когато достигне високата степен на Майсторско съвършенство, при която в нейния собствен Храм са
се възцарили Братската Любов и искрено приятелство между Братята, Съюзната Ложа може да сложи
началото на нова и жизнеспособна Дъщерна Ложа. Недопустимо е в Роенето да се търси решение на дрязги и
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 8
дребнави интриги между Братята, защото то не може да бъде способ за изнасяне на вече възникнали
проблеми извън Храма на Ложата.
§ 6. Затова решението за Роене на Ложата не бива да се свежда единствено до формално заявеното желание
на група Братя да основат нова Ложа, а трябва да е добре премислена стратегия на Съюзните Ложи, залегнала
в дългосрочния План на техния Градеж и внимателно премерена с оглед силите на Ложата. От Брата Майстор
на стола се очаква с Мъдрост да разпределя Работата на Съюзната Ложа и да не допусне Работата по разпръс-
ване на Светлината да обезсили и изпразни от съдържание Братската общност в тази Ложа, защото Братската
Любов трудно се вкоренява, бавно расте, но лесно повяхва и изчезва, ако бъде попарена от недоверие,
бездушие, дрязги и интриги. С В С ще очаква тази стратегия на Ложите за евентуалното им Роене да
залегне отрано в техните Работни Планове и до Роене на Ложите да се стига едва след като този важен акт в
живота на Масонското Братство е внимателно и грижливо подготвен.
§ 7. Пътеводно правило при вземане на решение на Съюзните Ложи за Роене и главно изискване на С В
С за разглеждане на такова решение е и двете Ложи след Роенето – както Ложата – Майка, така и новата й
Дъщерна Ложа да са в състояние да водят пълноценна и хармонична Работа във всяка от трите Символични
Степени, всяка от тях да отговаря в пълна степен на нормите, налагани на всяка Съюзна Ложа от О З
§ 8. Работния график за внасяне на Светлина в Огнища на Съюзните Ложи и за Роене на Ложите С В С
възнамерява да обсъжда веднъж годишно, в началото на Работната година, с оглед да приеме и оповести
графика за обща Работа в Ритуали, Белозидарски и Профански срещи на Великата Ложа. В графика за обща
Работа на Великата Ложа С В С ще включва само и единствено Ритуали по внасяне на Светлината в нови
Ложи, които са извървяли целия път на подготовка и са изпълнили изискванията по чл. 101, ал. 1 О З, и за
които С В С вече е взел решение за внасяне на Светлина и е дал съгласието по чл. 42, ал. 1 О З Само
по изключение и когато важни интереси на Великата Ложа налагат това, С В С може да промени
утвърдения график за общата Работа на Великата Ложа през Работната година и да насрочи нови Ритуали за
внасяне на Светлина; такива Ритуали, включени допълнително в графика за обща Работа С В С ще
оповестява поне 90 дни преди датата, на която ще насрочи Ритуала.
§ 9. При разработването и обсъждането на Работата си в своите Огнища, както и в подготовката за Роене, Съ-
юзните Ложи следва да вземат предвид, че разумният график за обща Работа на Великата Ложа може да
включва 3 до 5 Ритуала за внасяне на Светлина през всяка Работна година. В случай, че при обсъждането на
графика за обща Работа на Великата Ложа за всяка Работна година се установи, че по-голям от възможния
брой нови Ложи са получили съгласието на С В С по чл. 42, ал. 1 О З и чакат за внасяне на
Светлината, С В С ще включва тези нови Ложи в графика за обща Работа по поредността на получаване
на това одобрение, като ще приеме евентуалните договорености между Ложите – Майки за пренареждане на
тази поредност.
§ 10. Едновременно с внасянето на заявлението по чл. 101, ал. 2 О З, което представят мотиви и аргументи
по § 7 П Р С по отношение на новоучредената Ложа, Братята искащи да основат нова Ложа следва да
представят пред Великия Секретар:
(i) писменото съгласие по чл. 101, ал. 4 О З, подписано от Майстора на стол на Ложата, в която
членуват Братята, респ. писмените съгласия по чл. 101, ал. 5 О З, подписано от всички Майстори на
стол на Ложи, в които членуват Братя, подписали заявлението; в това съгласие се описват обстоя-
телствата по повод подаденото от Братята искане (дали подаденото искане е за внасяне на Светлина в
Огнище на Ложата – Майка или по повод на Роене на Ложата – Майка) и се представят мотиви и
аргументи по § 7 П Р С;
(ii) за всеки Брат, подписал заявлението: копие от Масонския Паспорт или заместваща го справка,
издадена от Великия Секретар (за Странстващи Братя, които не членуват в никоя Съюзна Ложа) или от
съответния компетентен да го издаде Сановник (Секретаря и пр. съобразно Устава на Съюзната Ложа)
на Ложата в който този Брат членува, с която се установяват обстоятелствата по чл. 101, ал. 1 О З, а
именно, че този Брат е действащ член или е бил член на Регулярната и Правоспособна Съюзна Ложа,
или са признати като такива от Ложата, издаваща справката, и се посочват обстоятелствата по
отношение на Масонския път, стаж и Достойнство на този Брат (дата на Посвещение, дата на Повдигане
в следващи Символични Степени, избор за Сановник или на други изборни длъжности и назначаеми
длъжности в Ложата и във Великата Ложа, налагани и отменени наказания, награди и отличия);
(iii) за всеки Брат, подписал заявлението: удостоверение, издадено от съответния компетентен да го
издаде Сановник (Ковчежника, Секретаря и пр. съобразно Устава на Съюзната Ложа) на Ложата в който
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 9
този Брат членува, обстоятелството по чл. 101, ал. 4 О З, респ. чл. 101, ал. 5 О З, а именно, че
този Брат няма парични задължения към Ложата, в която членува;
(iv) проект на Устав на новоучредяваната Ложа (чл. 103, ал. 1 О З), приет и подписан от Братята, подали
заявлението;
(viii) проект на устав на сдружението по чл. 99, ал. 2 О З, което ще персонифицира новоучредяваната
Ложа, приет и подписан от Братята, подали заявлението.
§ 11. В срок от 10 Работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 101, ал. 2 О З заедно с до-
кументите по § 10 П Р С Великият Секретар установява формалното съответствие на представените
документи с изискванията на О З и П Р С В случай, че установи формални несъответствия или
непълноти, Великият Секретар уведомява Братята, подали заявлението чрез Секретаря на Ложата – Майка,
като указва необходимите изправления и допълнения.
§ 12. В казуса по чл. 101, ал. 5 О З, когато Братята, подали заявлението не са указали коя е Ложата – Майка
на новоучредяваната Ложа и не са представили мотивационното писмо по § 10 (v) П Р С, Великият
Секретар посочва за Ложа – Майка една от Ложите, в които членуват Братя, подали заявлението, в съгласие с
Майстора на стол на тази Ложа.
§ 13. Срокът по чл. 101, ал. 3 О З тече от датата на подаване на заявлението, респ. от датата на постъпване
на последното по време изправление или допълнение съобразно указанята на Великия Секретар по § 11 П
Р С
§ 14. След получаване на надлежен и пълен набор документи по по § 11 П Р С Великият Секретар
незабавно докладва заявлението пред Великия Майстор, предоставя копие от заявлението и придружава-
щите го документи пред Великата Правна Комисия за проверка по реда на чл. 103, ал. 1 О З и чл. 104, ал. 1
О З и предоставя копие от заявлението и придружаващите го документи на Секретарите на Съюзните
Ложи, работещи в в Ориента, където работи Ложата – Майка, в Ориента, където ще работи новоучредената
Ложа или в съседни на тези Ориенти, но поне на три Съюзни Ложи, с искане да представят мнение по по § 7
П Р С в срок от 30 дни.
§ 15. По предложение на Великия Секретар Великият Майстор ще назначи трима Виатори, които да се
срещнат с Братята, подали съответно заявление по чл. 101, ал. 2 О З, да разгледат и преценят
мотивационните писма по § 10 (v) и (vi) П Р С и да представят представят в срок от 30 дни чрез Великия
Секретар пред С В С становище доколко е изпълнено правилото по § 7 П Р С с изрични заключения
по следните въпроси:
(i) в състояние ли ще е Ложата – Майка да продължи да Работи в трите Символични Степени след Рое-
нето;
(ii) в състояние ли ще е новоучредената да започне да Работи в трите Символични Степени както самостоя-
телна Регулярна и Правоспособна Ложа;
(iii) в хармония ли са Братята както в Ложата – Майка, така и в новоучредяваната Ложа и цари ли между тях
дух на разбирателство и Братска любов;
(iv) как ще се отрази Роенето върху Ложата – Майка и новоучредената Ложа и ще наруши ли то хармонията
във всяка от тях;
(v) как ще се отрази Роенето върху Братските взаимоотношения с другите Съюзни Ложи, които Работят в
същия Ориент, респ. в най-близките съседни Ориенти.
§ 16. За Виатори със задълженията по § 15 П Р С се назначават авторитетни и опитни Братя Майстори,
всеки от които членува в различна Ложа измежду Ложите, работещи в Ориента, където работи Ложата –
Майка, в Ориента, където ще работи новоучредената Ложа или в съседни на тези Ориенти. Виаторите имат
еднакви задължения и отговорност да се произнесат по съвест. Те могат да представят общо становище, ако
са единодушни, но всеки Виатор има право да представи самостоятелно мнение и особено мнение.
§ 17. В срока по чл. 101, ал. 3 О З Великият Майстор насрочва постъпилото заявление по чл. 101, ал. 2 О
З в дневния ред на С В С за разглеждане.
§ 18. При разглеждане на постъпило заявление по чл. 101, ал. 2 О З С В С взема предвид:
(i) заявлението и придружаващите го документи по § 10 П Р С;
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 10
(ii) заключението на Великата Правна Комисия Великата Правна Комисия за проверката по реда на чл. 103,
ал. 1 О З и чл. 104, ал. 1 О З;
(iii) становищата на Съюзните Ложи по § 14 П Р С;
(iv) становищата на Виаторите по § 15 П Р С.
§ 19. В срок от 10 Работни дни от датата, на която С В С е взел решението по чл. 101, ал. 3 О З
Великят Секретар го съобщава на Братята, подали заявлението по по чл. 101, ал. 2 О З чрез Секретарите на
Съюзните Ложи, в които те членуват.
§ 20. Братята, подали заявлението по по чл. 101, ал. 2 О З обжалват отказа на С В С по реда на чл.
101, ал. 6 О З чрез писмена жалба до Обикновеното Общо Събрание чрез Великия Секретар. За полу-
чаването на такава жалба Великият Секретар незабавно докладва на Великия Майстор и предоставя копие от
нея пред Великата Правна Комисия за становище пред Обикновеното Общо Събрание.
*
* *
На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008007
§ 1. Предлага на Майсторите на стол на Съюзните Ложи да разпространят приетото по принцип Решение
1008006 на С В С «Правила за Роене на Светлината» за обсъждане в Съветите на Сановниците и с
Братята Майстори в Съюзните Ложи с оглед да изразят мнение и да направят предложения за отразяване на
промени в окончателния текст на Правилата за Роене на Светлината.
§ 2. Мненията и предложенията по отношение на Правилата за Роене на Светлината следва да се предадат в
Канцеларията на Великия Секретар до 129 A L [31.10.2009 C.E.].
§ 3. Великият Секретар да обобщи получените мнения и предложения и да ги докладва пред С В С за-
едно с предложение за окончателен текст на Правилата за Роене на Светлината.
§ 4. До приемане на Правилата за Роене на Светлината С В С няма да разглежда заявления по чл. 101,
ал. 2 О З
*
* *
По шеста точка от дневния ред: Учредяване на Масонска длъжност «Виатор на Великия Майстор».
Докладва: Великият Секретар
На основание чл. 42, ал. 7 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008008
което ще е известно като
«Правила за Виаторите на Великия Майстор»
§ 1. Учредява Масонска длъжност «Виатор на Великия Майстор».
§ 2. За Виатор («пратеник») на Великия Майстор се назначава Брат Майстор, Свободен Зидар с утвърден в
Братството авторитет и вещ по проблемите, за които се назначава. Длъжността на Виатора е да отмени или
подпомогне Великия Майстор при решаване на проблемите, за които е назначен.
§ 3. Длъжността на Виатора е почетна. Виаторът на Великия Майстор не е «служител на Великата Ложа» по
смисъла на чл. 42, ал. 7 О З и не получава за Работата си в това качество друго възнаграждение, освен
удовлетворението от добре свършеното и постигнататата нравствена и житейска хармония за себе си и за
Братството. Независимо от това предварително одобрените от Великия Майстор разходи за изпълнение на
възложената му работа се възстановяват на Виатора от бюджета на Великата Ложа.
§ 4. Виаторът се назначава от Великия Майстор. За назначението му се издава диплома, в която се посочва
изрично неговата длъжност и правомощията му. Дипломата се подписва от Великия Майстор, приподписва се
от Великия Секретар и носи печата на Великата Ложа.
§ 5. Великият Майстор може да назначи:
(i) Виатор по случай (Viator in rebus);
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 11
(ii) Извънреден Виатор (Viator Extraordinarius);
(iii) Пълномощен Виатор (Viator Plenipotentiarius).
§ 6. Великият Майстор назначава Виатор по случай, чието решаване изисква – по силата на установени от
Основния Закон, от Общото Събрание, с решение на Съвета на Великите Сановници или с разпореждане на
Великия Майстор, – представянето на обективно, честно и независимо становище, въз основа на което компе-
тентен орган на Великата Ложа да вземе решение. Правомощията на назначения Виатор по такъв случай се
свеждат и ограничават до получаването на информация – чрез проверка на документи, участие в Работата на
засегнатите по случая органи на Великата Ложа, Съюзни Ложи или Масонски организации, както и чрез срещи
и разговори с Братя по този повод. Тези правомощия на Виатора, освен ако не бъдат изрично подновени или
продължени от Великия Майстор, изтичат в срок от 90 дни от датата на назначаване. В този срок Виаторът
представя своя доклад по случая за който е назначен. Освен ако Великият Майстор е повелил друго, този
доклад е в писмена форма.
§ 7. Великият Майстор назначава Извънреден Виатор (Viator Extraordinarius), комуто възлага да го подпомага
при изпълнение на неговите функции в изрично определена област – ограничена по предмет на Работа или по
териториален белег. Правомощията на Извънредния Виатор се свеждат и ограничават до получаването и
предаването на информация досежно възложената му област на Работа, не са ограничени във времето и са в
сила докато Великият Майстор ги оттегли. За възложената му Работа Извънредният Виатор докладва пред
Великия Майстор поне веднъж на всеки 90 дни. Поне веднъж годишно, най-късно 90 дни преди края на Ма-
сонската година Извънредният Виатор представя годишен писмен доклад.
§ 8. Великият Майстор назначава Пълномощен Виатор (Viator Plenipotentiarius), когото упълномощава да го
представлява и да взема решения или да гласува от името на Великия Майстор в рамките на изрично опреде-
лените от Великия Майстор правомощия и в рамките на предписаните му ограничения. Пълночощният Виатор
може да е Пълномощен Виатор по случай (Viator Plenipotentiarius in rebus) или Извънреден и Пълномощен
Виатор (Viator Extraordinarius et Plenipotentiarius) и по отношение на длъжността му се прилагат § 6 и § 7
съответно.
§ 9. При изпълнението на длъжността си Виаторите на Великия Майстор носят Знак на Великата Ложа и водят
кореспонденцията си от Кабинета на Великия Майстор.
§ 10. Мястото на Виаторите на Великия Майстор, които участват в Ритуал в изпълнение на длъжността си, е
непосредствено след Великите Сановници и председателите на комисии на Великата Ложа.
*
* *
По седма точка от дневния ред: Разглеждане на постъпилите писма до Великия Майстор от Братя от ЛЯтрус,
ОГаброво и Л Хоталич, ОСевлиево.
Докладва: Великият Секретар
На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008009
§ 1. Одобрява процедурата, установена от Великия Секретар за установяване на състоянието и възстановяване
на хармонията в ЛЯтрус П 025, ОГаброво и Л Хоталич П 056, ОСевлиево.
§ 2. Дава на Майсторите в ЛЯтрус П 025, ОГаброво и в Л Хоталич П 056, ОСевлиево, срок до 113
A L 6010 [15.10.2009 C.E.], в който да се съберат на Общо събрание на всяка от тези Ложи, за да вземат
отношение към подадените жалби и решения за начина, по който да продължат да Работят в съответствие с
О З и Масонските обичаи и традиции.
§ 3. Предлага на Великия Майстор да назначи Виатори по случая ЛЯтрус П 025 и Виатори по случая Л
Хоталич П 056, ОСевлиево, които да подпомогнат Братята Майстори от всяка от тези Ложи.
§ 4. Възлага на Великия Втори Надзирател като се информира лично и въз основа на мненията на назначените
от Великия Майстор Виатори, да докладва на Великия Майстор и да информира Великите Сановници дали
след проведените Общи събрания на Майсторите в ЛЯтрус П 025, ОГаброво и в Л Хоталич П 056,
ОСевлиево, всяка от тези Ложи е в състояние да Работи в съответствие с Основния закон, както и налице ли
е основание за откриване на производства пред Великия Братски Съд.
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 12
§ 5. Предлага на Великия Майстор на основание чл. 38, ал. 1, б. „з” да Приспи ЛЯтрус П 025, ОГаброво и
Л Хоталич П 056, в случай, че в доклада си по § 4 Великият Втори Надзирател установи по отношение на
някоя от тези Ложи или и на двете, невъзможност да извършват Работа и в трите Символични Степени в
съответствие с О З и Масонските обичаи и традиции.
По осма точка от дневния ред: Доклад за състоянието и Работата на Л Бенджамин Франклин П 050A, О
София.
Докладва: Великият Втори Надзирател
След като изслуша устен доклад на Великия Втори Наздирател в изпълнение на задълженията му по чл. 48 О
З, разгледа писма от В У Бр Атанас Мишев, Майстор на стол на Л Сговор П 041, О София и от У
Бр Борислав Пенчев, Секретар на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София, както и лични свидетелски
показания на М В У Бр Марио Тагарински, Заместник на Великия Майстор, в качеството му на
учредител и Стар Сановник на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София, както и на М В У Бр
Димитър Бичев, Първи Велик Надзирател, в качеството му на Стар Първи Надзирател на Л Тримонциум П
039, О Пловдив – по отношение на участието на лице, надлежно изключено от Л Тримонциум, за което
Майсторът на стол на на Л Бенджамин Франклин е бил надлежно уведомен, в Ритуали на на Л Бенджамин
Франклин, и
като получи информация за открито производство пред Великия Братски Съд срещу Майстора на стол и
Майсторите на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София за системни нарушения на О З, както и
становище на М В У Бр Николай Станчев, Председател на В П К по основанията и доказателства-
та, представени в това производство пред Великия Братски Съд,
намери обстоятелството по основание чл. 38, ал. 1, б. „з” О З за установено по отношение на Л
Бенджамин Франклин П 050A, О София и
ето защо, на основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008010
§ 1. Предлага на Великия Майстор на основание чл. 38, ал. 1, б. „и” временно да отстрани от длъжност
Майстора на стол на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София, В У Бр Савино Батанов за срок от 6
месеца с оглед произнасянето на Великия Братски Съд.
§ 2. Предлага на Великия Майстор на основание чл. 38, ал. 1, б. „з” да Приспи Л Бенджамин Франклин П
050A, О София.
§ 3. Определя Л Заря П 004, О София за приемаща Ложа, в която от датата на приспиване на Л Бен-
джамин Франклин П 050A, О София, да Работят всички Братя от Приспаната Л Бенджамин Франклин.
§ 4. Възлага на Великия Втори Надзирател след приключване на производството пред Великия Братски Съд
срещу Майстора на стол и Майсторите на Л Бенджамин Франклин П 050A, О София за системни наруше-
ния на О З и като изслуша мнението на Майстора на стол на Л Заря П 004, О София, да докладва
пред Великия Майстор и да информира Великите Сановници дали Л Бенджамин Франклин П 050A, О
София е в състояние да Работи в съответствие с О З и Масонските обичаи и традиции, ако бъде Събудена.
§ 5. Искания на Братя от Приспаната Л Бенджамин Франклин П 050A, О София за Събуждане на Ложата
по реда на чл. 38, ал. 1, б. „з” следва да се представят пред Великия Майстор чрез Майстора на стол на Л
Заря П 004, О София и придружени с неговото мнение дали Л Бенджамин Франклин П 050A, О
София е в състояние да Работи в съответствие с О З и Масонските обичаи и традиции, ако бъде Събудена.
*
* *
По девета точка от дневния ред: Разглеждане на резултатите от проведени конкурси
● за възлагане на счетоводното обслужване съгласно Р СВС1000315;
● за възлагане на информационното обслужване съгласно Р СВС1000315;
● за възлагане на «Извършване на основен ремонт на сграда, предназначена за седалище на Великата
Ложа» съгласно Р ВМ 1002601.
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 13
Докладва: Великият Секретар
Великият Секретар информира, че по обявения с Р СВС1000315 конкурс за възлагане на счетоводно-
то обслужване на Великата Ложа не са постъпили оферти.
На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008011
§ 1. Прекратява конкурс за възлагане на счетоводното обслужване на Великата Ложа, обявен с Р С В
С1000315.
§ 2. Определя лимит за разходите за счетоводно обслужване на Великата Ложа в размер на 3,600.00 лева
годишно.
§ 3. Предлага на Великия Майстор да поиска оферти от специализирани счетоводни предприятия, които вече
обслужват счетоводно Съюзни Ложи и да сключи договор с онова от тях, което представи най-изгодни за
Великата Ложа условия в рамките на лимита по § 2.
*
* *
Великият Секретар информира, че по обявения с Р СВС1000317 конкурс за възлагане на информа-
ционното обслужване на Великата Ложа е постъпила една оферта от ЦАПК Прогрес ООД, управлявано и
представлявано от У Бр Пламен Матеев, Майстор от Л Проф. Асен Златаров П 011 О София.
На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008012
§ 1. Приема по принцип представената от У Бр Пламен Матеев от името на ЦАПК Прогрес ООД оферта за
информационно обслужване на В Л С С П З Б
§ 2. Намира, че разходите за информационно обслужване, както следват от офертата по § 1 надхвърлят очак-
ваните и предвидени в проектобюджета за финансовата 2010 C.E., одобрен с Р СВС1008004, но изра-
зява мнение, че е възможно обхватът на предлаганата в офертата по § 1 информационна система и необходи-
мият за целта софтуер да се ограничи и оптимизира, а внедряването на информационната система да се раз-
предели на етапи в рамките на няколко финансови години.
§ 3. Възлага на М В У Бр Марио Тагарински, Заместник на Великия Майстор да проведе преговори с
У Бр Пламен Матеев и да докладва пред СВС коригираната оферта и проект за договор за инфор-
мационно обслужване.
*
* *
Великият Секретар информира, че по обявения с Р ВМ 1002601 конкурс за възлагане на «Извършване
на основен ремонт на сграда, предназначена за седалище на Великата Ложа» е постъпила една оферта от У
Бр Георги Славов, Майстор от Л Пауталия П 042 О Кюстендил.
На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008013
§ 1. Не приема офертата на У Бр Георги Славов.
§ 2. Въз основа на тръжната документация по конкурса, обявен с Р ВМ 1002601, определя лимит за
разходите по основен ремонт на Дом Яворов, предназначен за седалище на Великата Ложа, в размер на
100,000.00 (сто хиляди) лева.
§ 3. Предлага на Великия Майстор да назначи Пълномощен Виатор по случая «Основен ремонт на Дом Яво-
ров», който да организира и координира основния ремонт по стопански начин.
§ 4. За добрия ред обръща внимание, че независимо и без ущърб на § 2, разходи и задължения от името и за
сметка на В Л С С П З Б следва да се извършват след влизане в сила на решения на Обикно-
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 14
веното общо събрание за придобиване на недвижимия имот по смисъла на Р СВС10003005 и за
приемане на бюджет по Р СВС1008004.
*
* *
По единадесета точка от дневния ред: Доклад за международната дейност на ВЛССПЗБ
Докладва: Великият Секретар
С В С обсъди предстоящите задачи по международната дейност на Великата Ложа.
Решения не се вземат.
*
* *
По дванадесета точка от дневния ред: Разни.
Великият Секретар докладва за хода на изпълнението на решенията на С В С, взети на 3 AL 6010
[27.06.2009]. Констатира се неспазване на сроковете поради Масонската Ваканция.
*
* *
Великият Секретар информира, че със съгласие на В О С от 326 A L 6009 [16.05.2009 C.E.] Л Екзарх
Стефан І Български П 027, О Смолян е започнала Работа в нови Огнища в О Девин и О Мадан.
Междувременно в Канцеларията на Великия Секретар е постъпило искане от Братя от тази Ложа по реда на
чл. 101, ал. 2 О З за учредяване на нова Ложа в О Мадан.
На основание чл. 42, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008014
Намира, че постъпилото искане на Братя от Л Екзарх Стефан І Български П 027, О Смолян следва да се
разглежда съобразно Р СВС1008009 и приетите Правила за Роене на Светлината.
*
* *
Великият Майстор информира за настоятелно телефонно запитване от У Бр Пламен Лазаров, Майстор от
Л Ехнатон П 043, О София, Стар Майстор на стол на тази Ложа и избран за Майстор на стол на нова Л
Феникс, О София, за чието учредяване СВС е дал съгласие с Решение от 361 A L 6009 [20.06.2009
C.E.] с искане СВС да насрочи дата за внасяне на Светлината в Л Феникс в максимално кратък срок.
Великият Секретар информира, че в неговата Канцелария се намира екземпляр от протокол на СВС от
361 A L 6009 [20.06.2009 C.E.], който съдържа цитираното от У Бр Пламен Лазаров пред Великия Май-
стор Решение, но сред предадените по опис от Н В У Стар Велик Майстор Бр Никола Александров и
М В У Стар Велик Секретар Бр Ангел Тянков документи липсват изискваните по чл. 101 О З
документи за учредяване на Л Феникс, така че независимо от цитираното Р СВС от 361 A L 6009
[20.06.2009 C.E.] не може да се установи членският състав и изискваните от О З обстоятелства. От друга
страна срокът по чл. 102, ал. 1 О З вече еизтекъл.
На основание чл. чл. 42, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008015
§ 1. Намира, че независимо от причините за липсата на изискваните по чл. 101 О З документи за учредя-
ване на нова Л Феникс, дъщерна Ложа на Л Ехнатон П 043, О София, такива документи следва да се
представят преди да стане възможно Светлината да се внесе в новата Ложа и да се насрочи дата за това.
§ 2. Намира, че постъпилото по реда на § 1 искане на Братя от Л Ехнатон П 043, О София следва да се
разглежда съобразно Р СВС1008009 и приетите Правила за Роене на Светлината, като се вземе
предвид и вече даденото съгласие с Р СВС от 361 A L 6009 [20.06.2009 C.E.].
*
* *
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 15
Великият Майстор информира, че е получил писма от Майсторите на стол на две Ложи, напуснали структурите
на Великия Ориент на Франция и Странстващи в О Пловдив, с които се иска прибратяване (афилииране) на
Братята от тези нерегулярни в момента Ложи във В Л С С П З Б и внасяне на Светлината в тези
Ложи по ред, които да им позволи да запазят членския си състав и организационна структура в състава на В
Л С С П З Б
Великият Секретар информира, че същото искане, отправено до действащия Велик Майстор, Н В У Бр
Никола Александров, е обсъждано на В О С от 326 A L 6009 [16.05.2009 C.E.], че в обсъждането е
дадено принципното съгласие на В О С, а В О С е възложило на действащия Велик Майстор, Н
В У Бр Никола Александров и Майсторите на стол на Л Седемте хълма П 038, О Пловдив и на Л
Трумонциум П 039, О Пловдив, и да предложат решение в този смисъл. По силата на О З вземането на
такова решение е в компетенциите на С В С, единствено овластен да дава съгласие за учредяване на
нови Съюзни Ложи.
Председателят на В П К изрази становище, че О З не предвижда ред и процедура за приемане на
цели Ложи и евентуалното афилииране на Братя е допуснато като процедура само в състава на Съюзните
Ложи.
Великият Втори Надзирател изрази съмнение, че афилиирането в състава на Съюзните Ложи, работещи в О
Пловдив на Братя от Ложите, напуснали Великия Ориент на Франция, може да наруши хармонията в Л
Седемте хълма П 038 и в Л Трумонциум П 039.
Като подкрепи становището на Председателя на В П К по отношение на липсата на изрична уредба в О
З, Великият Секретар информира, че прецедент за такова афилииране на цели Ложи, напуснали нерегу-
лярни Масонски организации, е известен в Работата и в Ритуалната практика на Великата Ложа – Майка на В
Л С С П З Б – О В Л С С П З на Германия, че копие от «Ритуала Байройт», прилаган в
този случай от 5927 A L насам, се намира в Канцеларията на Великия Секретар, и изрази мнение, че след
като Великата Ложа – Майка е намерила, че «Ритуалът Байройт» съотвества на нейния Основен закон, който
на свой ред е послужил като първооснова на О З, то би следвало да се намерят съответстващи на О З
процедура и Ритуал за афилииране на Братята от Ложите, напуснали Великия Ориент на Франция, който в
максимална степен да щади тяхната чест и Масонско Достойнство.
М В У Бр Стефан Щърбанов, Заместник на Великия Майстор, сподели, че аналогичен Ритуал на
афилииране на цялата Л Черноморски приятели П 005, О Варна, при който се е запазил непроменен не
само нейният членски състав, но и Майстора на стол, и целият Сановнически състав на Ложата, е бил
използван от О В Л С С П З на Германия и той самият е участвал в този Ритуал. Според М В
У Бр Стефан Щърбанов в първата част от този Ритуал Братята от Л Черноморски приятели са били
афилиирани в Л Лесинг [L Lessing zum Flammenden Stern], О Мюнхен, Съюзна Ложа на О В Л С
С П З Г, като са били Ритуално разпознати и признати като Свободни Зидари в съответната им
Символична Степен, придобита в Л Черноморски приятели и са положили Масонска Клетва във всички
Символични Степени, включително притежаваната. На втория етап от Ритуала Великият Майстор на О В
Л С С П З Г е внесъл Светлина, преинсталирал е дотогавашния Майстор на стол и Сановници в
същите длъжности, приел е тяхната Клетва и е издал на Л Черноморски приятели Патент като Съюзна Ложа
на О В Л С С П З Г
Изрично попитан от Великия Секретар дали първата част от засвидетелствания Ритуал е включвала особените
обстоятелства по Посвещаване в съответните Символични Степени (Странствания, разкриване на Дума, Знак,
Стъпки и пр.), М В У Бр Стефан Щърбанов потвърди, че ритуалът на О В Л С С П З Г, в
който той е бил афилииран, не е включвал каквото и да е Масонско Посвещение, Братята са били разпознати
като вече Посветени в съответните Символични Степени Свободни Зидари.
На основание чл. чл. 42, ал. 1 О З с единодушие С В С прие
Решение 1008016
§ 1. Взема предвид обсъждането и изразеното принципно съгласие на В О С от 326 A L 6009
[16.05.2009 C.E.] за удовлетворяване на искането на Майсторите на стол на две Ложи, напуснали структурите
на Великия Ориент на Франция и Странстващи в О Пловдив.
§ 2. Възлага на Великия Секретар да подготви и да представи за разглеждане пред Великата Ритуална
Комисия и Великата Правна Комисия предложение за процедура и Ритуал, съобразени с изискванията на О
З и с обичаите и традициите на регулярното Масонство, по които да се удовлетвори искането по § 1.
Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 10080 16
§ 3. Възлага:
● на Великата Ритуална Комисия – да разгледа предложението по § 2 и да одобри Ритуал по искането в § 1;
● на Великата Правна Комисия – да разгледа предложението по § 2 и да одобри процедура за разглеждане и
гласуване по искането в § 1;
● на Великия Секретар – да докладва пред С В С в срок до 113 А L 2010 [18.10.2009 C.E.] решенията
на Великата Ритуална Комисия и на Великата Правна Комисия по предходните точки.
*
* *
Други въпроси не се поставиха на обсъждане.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на С В С се закри.
В Л С С П З Б
Съвет на Великите Сановници
Велик Майстор Велик Секретар