(20090912) Решение 1008001 – Викарий на Великия Секретар

Новина 1057 от 1280
(20090912) Решение 1008001 – Викарий на Великия Секретар

Из ПП на СВС

§ 1. Учредява Масонска длъжност «Викарий на Великия Секретар».
§ 2. За Викарий на Великия Секретар се назначава Брат Майстор с висше образование (най-малко с
образователна степен «бакалавър») и добре владеещ литературния български език, както и английски език.
Викарият на Великия Секретар е «служител на Великата Ложа» по смисъла на чл. 42, ал. 7 О З и получава
за труда си честно и съответстващо на обичайното за административен ръководител с неговия трудов стаж и
опит възнаграждение, определено в сключения с Брата Викарий на Великия Секретар на основание Кодекса
на труда и другите приложими актове на българското законодателство трудов договор.
§ 3. Викарият на Великия Секретар Работи на пълен работен ден с ненормирано работно време съобразно
определения от С В С график за Работа на Канцеларията на Великия Секретар.
§ 4. Викарият на Великия Секретар е административно подчинен на Великия Майстор, който го назначава и
освобождава от длъжност със съгласието на С В С по реда на чл. 42, ал. 7 О З, а в изпълнението на
длъжността си е оперативно подчинен и докладва на Великия Секретар.
§ 5. Викарият на Великия Секретар е административен ръководител на всички служители на Великата Ложа,
назначени за Работа в Канцеларията на Великия Секретар и в Кабинета на Великия Майстор.
§ 6. Викарият на Великия Секретар:
(i) помага на Великия Секретар и го отменя в изпълнение на неговата Масонска длъжност;
(ii) организира и ръководи работата на Канцеларията на Великия Секретар;
(iii) в Работата си изпълнява указанията на Великия Секретар и организира изпълнението на задълженията,
възложени на Великия Секретар от Великия Майстор и С В С;

(iv) по волята на Великия Майстор и съобразно указанията на Великия Секретар и Великия Церемониалмай-
стор отговаря за логистиката на Ритуалите на Великата Ложа и заседанията на С В С;
(v) по искане на Председателите на Великия Братски Съд и на Великите Комисии и съобразно указанията на
Великия Секретар отговаря за логистиката на техните заседания;
(vi) отговаря пряко и материално за съхранението на архива на Великата Ложа, за воденето и отчитането на
кореспонденцията на Великата Ложа с чуждестранни Велики Ложи, други Братски организации и организации
на Ближни, със Съюзните Ложи и Братята в контактите им с Великите Сановници и органите на Великата Ложа,
както и за изпълнението на изискванията на действащото законодателство по отношение на съхранението на
книгита на юридическото лице с нестопанска цел, персонифициращо Великата Ложа и по отношение на адми-
нистрирането на лични данни и класифицирана информация;
(vii) отговаря пряко и материално за съхранението и ползването на Работилницата, където Работят Каблинетът
на Великия Майстор и Канцеларията на Великия Секретар и на обзавеждането, оборудването и инвентара в
тази Работилница;
(viii) постоянно е на разположение на Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи, за им помага
в организацията на Масонската документация и кореспонденция на Съюзните Ложи;
(ix) подпомага и съдейства за контактите между Съюзните Ложи;
(xi) постоянно е на разположение на Братята, които желаят да се обърнат към Великия Майстор, Великите
Сановници и олганите на Великата Ложа, изслушва ги и ги насочва към компетентния по повдигнатия от тях
въпрос към компетентния Велик Сановник и орган на Великата Ложа, приема и предава по компетентност
предложения, сигнали и жалби от Братя;
(xii) отговаря за кореспонденцията с властите по трудовоправни въпроси на Великата Ложа и прави предложе-
ния пред Великия Майстор за награждаване и налагане на наказания по реда на трудовото законодателство
на другите служители на Великата Ложа.
§ 7. На основание чл. 45, ал. 3 О З с това решение С В С допуска Викария на Великия Секретар да
участва в откритите заседания на С В С За допускането на Викария на Великия Секретар до евентуални
закрити заседания на С В С Съветът се произнася изрично по реда на чл. 45, ал. 3 О З