(20100305) Решение 10254002, което ще е известно като «Предварителни Правила за вноските и финансовата отчетност»

Новина 1035 от 1280
(20100305) Решение 10254002, което ще е известно като «Предварителни Правила за вноските и финансовата отчетност»

Свали документа като натиснеш тук

 

254 A∴ L∴ 6010 [05.03.2010 C.E.] O∴ Велико Търново
ПРЕДВАРИТЕЛНИ
ПРАВИЛА ЗА ВНОСКИТЕ И ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ
На свое редовно заседание на 254 A∴ L∴ 6010 [05.03.2010 C.E.] в O∴ Велико Търново на
основание чл. 43, ввр. чл. 52, чл. 106 от Основния закон на Движението на С∴ С∴ П∴ З∴ в
България (О∴ З∴) с единодушие Съветът на Великите Сановници на Великата Ложа С∴ С∴ П∴ З∴
в България (С∴ В∴ С∴) прие
Решение 10254002
което ще е известно като
«Предварителни Правила за вноските и финансовата отчетност»
§ 1. С тези Правила за вноските и финансовата отчетност (П∴В∴Ф∴О∴) Съветът на Великите
Сановници («С∴ В∴ С∴») допълва своя Устройствен правилник и оповестява нормите, от които
Съюзните Ложи ще се ръководят при изпълнение на финансовите си задължения по чл. 106 О∴
З∴, а Великият Ковчежник ще следва при изпълнение на длъжността си и упражняване на пра‐
вомощията си по чл. 51, ал. 1 О∴ З∴
§ 2. Задължителните вноски ‐ встъпителни и текущи (чл. 4, ал. 1, б. „а” О∴ З∴, наричани нататък
«Вноски») са основен източник на финансиране на Движението на Старите Свободни и Приети
Зидари в България» («Движение С∴С∴П∴ З∴ в България). Не представляват Вноски по смисъла
на това определение даренията и спонсорствата на Братя (чл. 4, ал. 1, б. „б” О∴ З∴) в полза на
Ложите и на Великата Ложа, нито другите позволени от законите на гражданското общество
способи, например ренти, правоползване, завещания и пр. (чл. 4, ал. 1, б. „в” О∴ З∴).
§ 3. Редовното и надлежно плащане на Вноските е основно задължение на всеки Брат Свободен
Зидар и на всяка Съюзна Ложа, а неизпълнението на това задължение е несъвместимо с участието
в Движение С∴С∴П∴ З∴ в България и членството във Великата Ложа на Старите Свободни и
Приети Зидари в България (Велика Ложа, «В∴Л∴С∴С∴ П∴З∴Б∴»)на който и да е Брат и която и
да е Ложа.
§ 4. Всички Вноски, както тези на Братята, така и тези на Съюзните Ложи имат еднаква икономичес‐
ка и правна характеристика и представляват част от личния доход на Братята след облагане с
данъци, който Братята разходват по своя воля лично или пряко, или чрез други Братя, или чрез
юридическите лица на Ложите и на Великата Ложа за финансиране на общата и съвместна дейност
на Братятао, водена за частна полза и в личин интерес на всеки от Братята, за тяхно лично духовно
и нравствено усъвършенстване, и за частна полза и в интерес на всички Братя заедно.
§ 5. Поради еднаквата им икономическа характеристика и правна природа, всички Вноски,
независимо кой и по какъв начин ги плаща, се означават еднакво и единствено като «вноска за
финансиране на общата дейност». Вноски на Ложите
§ 6. Размерът на Вноските, дължими от Съюзните Ложи («Вноски на Ложите»), които те внасят във
Великия Ковчег, се определя от Обикновеното Общо събрание («О∴ О∴ С∴») по реда на чл. 15,
ал. 1, б. „в”.
§ 7. Всички Съюзни Ложи внасят във Великия Ковчег еднакви – пропорционално на броя
членуващи в съответната Съюзна Ложа Братя, ‐ Вноски на Ложите. Размерът на Вноската на Ложата
се установява като произведение на броя на Братята, членуващи в Ложата по определения от О∴
О∴ С∴ като сума за Брат на година размер.
§ 8. Всички Съюзни Ложи внасят своите Вноски по така определения размер независимо дали
техните юридически лица членуват в юридическото лице на Великата Ложа или не. Членският внос
на юридическите лица на Ложите в юридическото лице на Великата Ложа е част от Вноската на
съответната Ложа.
§ 9. Всички Вноски на Ложите във Великия Ковчег се внасят по банкова сметка на Великия Ковчег,
посочена от Великия Ковчежник чрез Канцеларията на Великия Секретар («К∴ В∴ С∴»).
Вноски на Братята
§ 10. Размерът на Вноските, дължими от Братята («Вноски на Братята»), членуващи във всяка
Съюзна Ложа, които те внасят в Ковчега на Ложата, се определя по реда, установен в нейния Устав.
Ложата не може да определи Вноските на Братята в по‐малък размер от дължимото като Вноска на
Ложата към Великия Ковчег.
§ 11. Всички Братя, членуващи в една Ложа, внасят равни по размер Вноски на Братята.
§ 12. Встъпителните Вноски на Братята са в полза на Ковчега на Ложата, в която Братята членуват.
§ 13. Текущите Вноски на Братята се внасят изцяло в Ковчега на Ложата, в която Братята членуват,
но се разпределят, както следва:
(i) в полза на Великия Ковчег всяка Съюзна Ложа внася своята Вноска на Ложата;
(ii) в полза на Ковчега на Ложата остава разликата между сумата от Вноските на Братята и Вноската
на Ложата във Великия Ковчег.
§ 14. Всяка Ложа сама определя реда за внасяне на Вноските на Братята, както и може да определи
Ковчежника на Ложата или други Братя за отчетници, които получават Вноски на Братята, платени
в брой, като пълномощници на Братята пазят, отчитат и разходват събраните Вноски на Братята за
финансиране на общата дейност, ‐ в съответствие с тези П∴В∴Ф∴О∴, устава на Ложата и нейните
правилата за събиране, отчитане и разходване на средства за финансиране на общата дейност в
Ложата.
Внасяне на текущите Вноски на Ложите
§ 15. Текущите Вноски на Ложите се дължат и внясат за всяка финансова година, която съвпада с
календарната година (но не съвпада с Масонската година).
§ 16. Текущите Вноски на Ложите се внасят по сметка на юридическото лице изцяло – до края на
първото тримесечие на каледарната година (280 ден от Масонската година) или разпределени на
не повече от четири тримесечни вноски, всяка от които е дължима до края на поредното тримесе‐
чие от календарната година.
(i) Вноските на Ложите дължими за всяко тримесечие не са равни, а се установяват според Братята
от Ложата, които през съответното тримесечие са платили изцяло и окончателно своята Вноска в
Ковчега на Ложата.
(ii) При плащане на всяка тримесечна част от Вноската на Ложата се посочва броят на Братята,
които през съответното тримесечие са платили изцяло своята Вноска и за които се отнася
внесената сума. За целта платежното нареждане (вносната бележка) за всяка тримесечна вноска се съставя както е посочено в спесимена (приложение 1 към тези П∴В∴Ф∴О∴, където: PPP се
замества с Патентния номер на Ложата, YYYY – с календарната година, за която се отнася Вноската,
NNN – броя Братя, платили изцяло Вноските си за годината и за които се отнася плащането).
(iii) Във всички случаи обаче пълният размер на Текущите Вноски на Ложите следва да е внесен до
края на финансовата година, за която се отнасят.
§ 17. За текущата Вноска на всяка Ложа се определя първоначален годишен размер пропорционал‐
но на броя на Братята, членуващи в тази Ложа към края на предходната календарна година.
§ 18. Така определеният първоначален годишен размер се коригира за всяко тримесечие, като към
броя на броя на Братята, членуващи в тази Ложа към края на предходната календарна година се
прибавя броя на Братята, посветени през текущата календарна година и се изважда броя на Братя‐
та, напуснали Ложата без да платят Вноската си за текущата година.
(i) За всеки новоприет Брат текущата Вноска на Ложата се увеличава с припадащата се за този Брат
част от Вноската за тримесечията, оставащи до края на календарната година; тримесечието, през
което е приет този Брат не се взема предвид.
(ii) Вноската на Ложата не се намалява по отношение на Братята, които са напуснали Ложата след
като са платили Вноската си за текущата календарна година.
§ 19. Ложите, в които Светлината е внесена през текущата година Вноската на Ложата се определя,
като се вземат предвид единствено Братята, които не са платили текущата си Вноска в Ложата, къ‐
дето са членували до внасяне на Светлината, новоприетите през годината Братя (за оставащите до
края на годината тримесечия) и Братята, напуснали Ложата без да платят Вноската си за текущата
година.
§ 20. Първоначалният годишен размер на Вноската на Ложата и коригираният размер за всяко
тримесечие се изчислява от Ковчежника на Ложата и се съобщава на Великия Ковчежник, който
проверява и потвърждава размера на Вноската.
Удостоверяване на Вноските
§ 21. За удостоверяване на платените Вноски на Братята Великата Ложа издава специални,
номерирани и под стриктна материална отчетност таксови знаци (стикери), уникални за всяка
календарна година.
(i) Дизайнът на таксовите знаци се утвърждава, а отпечатването, номерирането на таксовите знаци
и унищожаването на неизползваните таксови знаци се организира от С∴В∴С∴ по реда на чл. 42, т.
9 О∴З∴
(ii) Отпечатаните таксови знаци се съхраняват от Великия Ковчежник.
(iii) Таксовите знаци, за всички Братя, за които Вноската на Ложата е платена изцяло, се предават от
Великия Ковчежник на Ковчежника на Ложата. Великият Ковчежник предава на Ковчежниците на
Ложите таксови знаци само за изцяло платени Вноски за съответния брой Братя.
(iv) Ковчежникът на Ложата предава на всеки Брат, изцяло платил своята Вноска, един таксов знак,
удостоверяващ това плащане.
(v) Всеки Брат облепва своя Масонски паспорт с таксовия знак, удостоверяващ, че е платил
Вноската си за съответната финансова година.
(vi) Неизползваните, отпечатани и налични при Великия Ковчежник таксови знаци се унищожават
след изтичане на три години от края на финансовата (календарната) година, за която се отнасят.
§ 22. Не се изисква удостоверяване на платената Вноска за календарната година, в която Брат е
бил Посветен и приет в Братството на Свободните Зидари. Съответно Великият Ковчежник не
предава на Ковчежниците на Ложите таксови знаци, съответстващи на Братята, платили частични
Вноски за съответната финансова година. 

§ 23. Братя, пропуснали да платят Вноската си за предходни финансови години могат да я платят в
срок до три години след изтичане на съответната финансова година. Таксовите знаци, удостоверя‐
ващи плащането на Вноски за предходни финансови години се получават от Великия Ковчежник
чрез Ковчежника на Ложата.
Разпореждане с Великия Ковчег
§ 24. Великият Майстор е върховен разпоредител с Великия Ковчег в качеството му на законен
представител на юридическото лице на Великата Ложа.
(i) Великият Майстор се разпорежда с Великия Ковчег в съответствие с приетия от Общото
събрание бюджет на Великата Ложа («Бюджет»).
(ii) По предложение на Великия Ковчежник и в съответствие с Бюджета, Великият Майстор утвърж‐
дава разходите, заплащани със средства от Великия Ковчег.
(iii) Великият Майстор упълномощава Великия Ковчежник с права за оперативно разпореждане със
средствата от Великия ковчег по сметки в банки.
(iv) Великият Майстор може да възложи на друг Велик Сановник, различен от Великия Ковчежник,
да осъществава правомощията на Великия Майстор по утвърждаване на разходите, заплащани със
средства от Великия Ковчег.
§ 25. По пълномощията, дадени му от Великия Майстор, Великият Ковчежник отговаря за отчет‐
ността и осъществява оперативното разпореждане със средствата от Великия Ковчег. За целта
Великият Ковчежник:
(i) организира оперативната и счетоводната отчетност на постъпленията и разходите на средства от
Великия Ковчег;
(ii) предлага на Великия Майстор със съгласието на С∴В∴С∴ по реда на чл. 42, т. 7 О∴З∴ да на‐
значи счетоводители, които да водят отчетността на Великия Ковчег, респ. да възложи тази
дейност на специализирано счетоводно предприятие;
(iii) съставя и представя на Съюзните Ложи текущи (междинни) тримесечни отчети по чл. 52, ал. 2
О∴З∴;
(iv) след утвърждаване на от Великия Майстор, респ. от упълномощен от Великия Майстор друг
Велик Сановник, осъществява разпореждане със средства от Великия Ковчег за плащане на
разходи, инвестиране на временно свободни парични средства на Великия Ковчег, инкасирането и
ликвидирането на финансови активи, придобити със средства на Великия Ковчег;
(v) проверява и потвърждава изчислените от Ковчегниците на Ложите размер на Вноските на
Ложите;
(vi) съхранява таксовите знаци, удостоверяващи Вноските на Братята и чрез Ковчежниците на
Ложите ги предава на Братята, платили изцяло своите Вноски за съответната финансова
(календарна) година.
§ 26. Разходите за Работата на Великата Ложа, които подлежат на плащане от Великия Ковчег, се
извършват при условията на отложено, текущо или авансово плащане, по искане на компетентния
за съответната Работа Велик Сановник след утвърждаване от Великия Майстор (или друг,
упълномощен от него Велик Сановник) и се заплащат от Великия Ковчежник.
(i) Разходи, които подлежат на плащане от Великия Ковчег, се поемат в съответствие с Бюджета;
разходи в отклонение от Бюджета се поемат със съгласието на С∴В∴С∴, на който О∴О∴С∴ е
възложило изпълнението на Бюджета.
(ii) Ако за съответната година не е приет Бюджет, разходи, които подлежат на плащане от Великия
Ковчег, се поемат до размер на 1/12 от Бюджета за предходната година за всеки месец от
текущата финансова година.

(iii) Не се допуска да се поемат разходи, които подлежат на плащане от Великия Ковчег над
размера на наличностите във Великия Ковчег.
§ 27. Разходите за Работата на Великата Ложа се отчитат с надлежни разходооправдателни доку‐
менти, допустими от приложимото законодателство на Република България.
(i) Разходооправдателните документи се предават на Великия Ковчежник чрез Канцеларията на
Великия Секретар, отразяват се в счетоводството и се съхраняват в счетоводния архив на Великата
Ложа.
(ii) По изключение, когато отделни разходи не могат да бъдат установени с надлежни разходооп‐
равдателни документи, Великият Ковчежник може, със съгласието на Великия Майстор, да
допусне такива разходи да бъдат установени с протокол, съставен от поне двама Братя или с
декларация на Брата, извършил разхода.
Отчитане на Великия Ковчег
§ 28. Великият Ковчежник съставя въз основа на счетоводната и оперативната отчетност на
Великия Ковчег текущи (междинни) тримесечни отчети по чл. 52, ал. 2 О∴З∴ и годишен финансов
отчет.
(i) Текущите отчети се съставят и представят на Ложите в срок до 30 дни след края на
тримесечието, за което се отнасят.
(ii) Годишният отчет се съставя и представя на Ложите в срок до 90 дни след края на финансовата
(календарната) година, за която се отнася.
§ 29. Бюджетът на Великата Ложа се съставят и отчитат в левове, респективно в законното
платежно средство на Република България, заменило българския лев в това качество.
(i) Приходите и разходите на Великия Ковчег се отчитат в левове, независимо от валутата, в която
са постъпили или платени.
(ii) Левовата равностойност на приходите на Великия Ковчег, постъпили в чуждестранна валута, се
установява по централния курс на Българската народна банка към датата на постъпване във Вели‐
кия ковчег.
(iii) Левовата равностойност на разходите на Великия Ковчег, платени в чуждестранна валута, се ус‐
тановява по фактическия курс, по който е закупена съответната чуждестранна валута; ако фактичес‐
кият курс не може да бъде установен за съответния разход, левовата равностойност на този разход
се установява по централния курс на Българската народна банка към датата на плащане.
(iv) Ако уставът на съответната Съюзна Ложа не предвижда друго, същите правила се прилагат за
бюджетите на Съюзните Ложи.
§ 30. Ако приложимото законодателство на Република България не предвижда друго, за отчитане
на приходите и разходите във Великия Ковчег се прилагат счетоводните стандарти за двустранно
финансово счетоводство.
§ 31. Приходите и разходите на Великия Ковчег се проверяват от Комисията на Великите Ревизори
по установен от нея начин и периодичност. Комисията на Великите Ревизори извършва пълна про‐
верка на приходите и разходите на Великия Ковчег и дава заключение за съответствието им с
приетия Бюджет поне веднъж годишно, след представяне на годишния отчет от Великия
Ковчежник и в срок до 30 дни от представяне на годишния отчет. Заключенията на Комисията на
Великите Ревизори се запознава Великият Ковчежник, който има право на мотивирани
възражения и обяснения, Великият Майстор, С∴В∴С∴ и Общото събрание, пред което се отчита
изпълнението на Бюджета.
§ 32. Великият Майстор възлага извършването на независим финансов одит на счметоводните
отчети на юридическото лице на Великата Ложа когато това се изисква от приложимото законода‐

телство на Република България или по свое Решение със съгласието на С∴В∴С∴ ‐ във всички
други случаи, когато Великият Майстор намери това за нужно.
Отчитане на други постъпления и разходването им
§ 33. Постъпленията от дарения и спонсорства (чл. 4, ал. 1, б. „б” О∴З∴) и от всякакви други
позволени от законите на гражданското общество способи (чл. 4, ал. 1, б. „б” О∴З∴) се разходват
според предназначението, за което ги е отредил съответният дарител (спонсор).
(i) Дарителят може сам да извърши разхода, за който са предназначени средствата по начин, който
намери за правилен.
(ii) Дарителят може, стига това да бъде прието по надлежния ред от компетентния орган на
Великата Ложа, да укаже ред и начин за разходване на дарените средства.
(iii) Ако дарителят не е указал ред и начин за разходване, дарените средства се разходват пообщия
ред за разходване на средства от Великия Ковчег, установен в тези П∴З∴Ф∴О∴
(iv) Независимо от начина, по който са набрани и разходвани средства извън постъпленията във
Великия Ковчег от Вноски, тези постъпления и съответните им разходи се отчитат в Бюджета.
Отчитане на Бюджета на Великата Ложа
§ 34. Освен по икономическите елементи, по които приложимото законодателство на Република
България и приетите счетоводни стандарти изискват такова разпределение, Бюджетът се отчита и
по следната бюджетна класификация:
Разходи
1 Издръжка на текущата дейност
1.01 Заплати на служителите
1.02 Социално и пенсионно осигуряване на служителите
1.03 Материали и консумативи
1.04 Осветление и отопление в Работилници
1.05 Ремонт и поддръжка на Работилници
1.06 Телекомуникации, пощенски и куриерски разходи
1.07 Счетоводно обслужване
1.08 Информационно обслужване
1.09 Публични комуникации
1.10 Други разходи за текущи външни услуги
1.11 Банкови такси и комисиони по финансово обслужване
1.12 Такси (държавни, съдебни, нотариални)
2 Ритуална и организационна дейност
2.01 Регалии и украшения на Храма
2.02 Почетни знаци и отличия
2.03 Плакети и др. възпоменателни предмети
2.04 Наем на зали
2.05 Посрещане на гости
2.06 Разходи за командировки в чужбина

3 Благотворителна дейност
3.01 Изследователска и издателска дейност
3.02 Градеж и поддръжка на Масонски паметници
3.03 Предоставени помощи и дарения за Масонски организации
3.04 Стипендии
3.05 Материално подпомагане на Братя
3.99 Друга Масонска благотворителност
4 Финансови и фискални разходи
4.01 Данък сгради и такса смет
4.02 Други данъци и такси
4.03 Разходи за лихви
5 Капиталови разходи
5.01 Придобиване на дълготрайни активи със собствени средства
5.02 Покупка на Масонска литература и абонаменти
5.03 Придобиване на музейни експонати
5.04 Увеличение на депозити и финансови инвестиции
5.05 Отпуснати заеми за Съюзни Ложи и Масонски организации
5.06 Погашение на ползвано финансиране
5.98 Увеличение на вземанията към разни дебитори
5.99 Намаление на задължения към разни кредитори
Приходи
6 Постоянни собствени приходи
6.01 Задължителни вноски
6.02 Постъпления от наеми на Работилници
6.03 Постъпления от продажба на литература и паметни знаци
6.04 Други постъпления от собствена стопанска дейност
6.05 Постъпления от лихви и др. финансови операции
7 Извънредни собствени приходи
7.01 Получени дарения на Съюзните Ложи и Братята
7.02 Получени помощи и дарения от Масонски организации
7.03 Завещания на Братя

8 Капиталови приходи
8.01 Продажба на дълготрайни материални активи
8.02 Намаление на депозити и финансови инвестиции
8.03 Погашения на отпуснати заеми за Съюзни Ложи
8.04 Получени заеми от Съюзни Ложи и Масонски организации
8.05 Получени банкови, др. финансови заеми и др. финансирания
8.98 Намаление на вземанията към разни дебитори
8.99 Увеличение на задълженията към разни кредитори
9 Извънредно финансиране
9.01 Дарения, предоставени за извънредно финансиране
Отчитане на Бюджета на Съюзните Ложи
§ 35. Освен ако приложимото законодателство на Република България, приетите счетоводни стан‐
дарти и устава на съответната Съюзна Ложа изискват друго, по отношение на отчетността на
приходите и разходите на Ковчега на Ложата и изпълнението на бюджета на Ложата се прилагат
правилата за отчетност, установени в тези П∴В∴Ф∴О∴ по отношение на Великия Ковчег и Бюд‐
жета на Великата Ложа.
§ 36. Освен по икономическите елементи, по които приложимото законодателство на Република
България и приетите счетоводни стандарти изискват такова разпределение, бюджетите на Ложите
се отчитат и по бюджетната класификация, установена в тези П∴В∴Ф∴О∴ по отношение на Бюд‐
жета на Великата Ложа.
§ 37. Не по‐късно от 180 дни след края на финансовата (календарната) година Съюзните Ложи
представят в К∴В∴С∴ отчета за изпълнение на своя бюджет по бюджетната класификация,
установена в тези П∴З∴Ф∴О∴
§ 38. Не по‐късно от 270 дни след края на финансовата (календарната) година Великият Ковчежник
изготвя и представя пред С∴В∴С∴ за одобрение и доклад пред О∴О∴С∴ окончателен годишен
отчет за изпълнението на бюджета на Великата Ложа, който се състои от:
(i) отчет за изпълнението на общия Бюджет на Великата Ложа;
(ii) отчет за консолидирания бюджет на Великата Ложа, който включва общия Бюджет на Великата
Ложа заедно с агрегираните бюджети на Съюзните Ложи.
*
* *
На основание чл. 43, ввр. чл. 41, ал. 1 О∴ З∴ с единодушие С∴ В∴ С∴ прие следното
Решение 10254003
§ 1. Приетите с предходното Р∴С∴В∴С∴ по принцип Предварителни Правила за Вноските и
финансовата отчетност (предварителни П∴В∴Ф∴О∴) ще бъдат приети като окончателни и ще
влязат в сила след обсъждане в цялото Братство и съгласуване със Съюзните Ложи, за което С∴ В∴
С∴ ще вземе съответно Решение в последствие.
§ 2. Великият Секретар да изпрати приетите по принцип предварителни П∴В∴Ф∴О∴ на Съюзните
Ложи за мнения, бележки, препоръки и допълнения.
§ 3. Предлага на Майсторите на сторл и Сановниците на Съюзните Ложи да организират
обсъждане на предварителните П∴В∴Ф∴О∴, а възникналите мнения, бележки, препоръки и

допълнения да изпратят в Канцеларията на Великия Секретар в срок до 280 A∴L∴ 6010 [31.03.2010
C.E].
§ 4. Великият Секретар, след като съгласува това с Великата Правна комисия, да отрази получените
от Съюзните Ложи мнения, бележки, препоръки и допълнения и да докладва на С∴ В∴ С∴
предложение за приемане на окончателен текст на П∴В∴Ф∴О∴

 

Свали документа като натиснеш тук

Свали документа като натиснеш тук