ГРАДЕЖ: РОЛЯТА НА ФРАНКМАСОНСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОБОДА И БЛАГОДЕНСТВИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Новина 1059 от 1163
ГРАДЕЖ:  РОЛЯТА НА ФРАНКМАСОНСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОБОДА И БЛАГОДЕНСТВИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

РОЛЯТА НА ФРАНКМАСОНСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОБОДА И БЛАГОДЕНСТВИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Градеж от брат Олег Маринов

Уважаеми братя,

Човечеството, в частност България, преминава през много критичен преходен период в своята история. Значима е ролята на франкмасонството в тази сложна ситуация. От нашето братство се очаква да положи усилия да увеличи активността и интереса към съществуващите социални проблеми, конфронтиращи човешкото общество, и по този начин да направи франкмасонството по-приложимо, интересно и динамично за профанската общност. В резултат от това би се увеличила членската маса и биха се създали повече ложи, което ще доведе, от своя страна, до насърчаване на масонското движение.

За да бъдат посрещнати бъдещите предизвикателства и да бъдат предложени решения за тяхното преодоляване, трябва да се погледне дълбоко философски и практически към разработването на съответните концепции и програми. Нашата цел не може да бъде изготвянето на краткосрочна програма, ангажирана с настоящото състояние на нашето братство. Ние трябва да погледнем напред в бъдещето, уважаеми братя. Знаем, че франкмасонството е може би единственото движение, което е освободено от всякакъв вид рели-гиознодогматични, етнически и расови предрасъдъци, и политически пристрастия. То е разпространено широко по света сред образо-ваните и просветени хора. Това ни дава уникална възможност и в същото време голяма отговорност за активно участие в развитието на обществото. Ние трябва да използваме всички наши интелек-туални и физически ресурси за просперитета на Родината.

Поглеждайки назад в историята на човечеството, ние виждаме, че където атмосферата на толерантност и условията на свобода съществуват, човешката душа и сили са изпълнени с енергия и започват да се движат по прогресивен начин, достигат нови височини, които резултират в благоденствието на обществото. А обществата, в които е съществувала алчност, нетолерантност и деспотизъм, са западали и са се разрушавали отвътре.

През последните четири хиляди години повечето от хората са живели на земята като роби или в подчинение на някой друг. Идея-та, която е наистина нова и революционна, е свободата. Свободата да се инвестира в нови идеи, да притежаваш собствени неща, да управляваш своите собствени дела. Свободата да използваш земните ресурси, за да произвеждаш по-добри продукти от всички времена с по-ниски разходи и в резултат по-високи реални заплати и по-добър живот за всеки.

За да се дефинира нашия път и да се разяснят нашите цели, е необходимо да се разбере, какво е включено в осигуряването на условия за благоденствие, просперитет и щастие на хората. Ние трябва да осъзнаем значимата роля на свободата и демокрацията. Всяка личност живее и действа всеки ден в преследване на щастие-то. Има два пътя да бъде постигнато – като намалим нашите иска-ния или увеличим нашите средства. Резултатът е един и същ. Ако сте болни, безработни или бедни, би било много трудно да уве-личите вашите средства. Ако вие сте дейни, свободни, проспе-риращи, млади и в добро здраве, би било по-лесно да се увеличат вашите средства, отколкото да се намалят вашите искания. Но, ако вие сте мъдри, вие ще направите и двете едновременно. По такъв начин ще увеличите щастието на обществото.

Конфуций е казал, че когато мъдрите хора на античността искали да направят целия свят мирен и щастлив, преди да въздей-стват на другите трябвало първо да поставят положението в тех-ните семейства и общности в правилен ред. От контекста на тази мисъл следва, че остава на нашите рамене голямата отговорност, да бъдем искрени с мислите и реалностите, които ни обкръжават. Необходимо е да се опитаме да видим нещата точно такива каквито са и тогава чрез регулиране на себе си да отидем към въвеждане на ред в нашите семейства, след това на нашето общество и евен-туално на останалия свят.

Нашите предшественици във франкмасонството са отстоявали човешкото достойнство и свобода. Те са възнамерявали нашето братство да бъде динамичен инструмент на промяната, за напредъка на човешкото общество във всяко отношение, получавайки в резултат мир и хармония в света.

Свободата, човешките права и околната среда играят най-голяма роля за прогреса, просперитета и благоденствието на наше-то общество и те трябва да бъдат крайъгълният камък в нашата бъ-деща програма.

Ние не бива да хвърляме само бегъл поглед на историята. Ние трябва задълбочено да я изучаваме и да използваме нейните уроци за нашите бъдещи цели. Усилията ни положени на днешния ден не трябва да са само за днес, а и за много далечно бъдеще. Всъщ-ност, това е един вид революция, но революция чрез свобода и де-мокрация за стабилност, сигурност, по-добро разпределение на благата, по-силна вяра и морал, липса на алчност и страх, бла-годенствие и щастие за целия човешки род.

Необходимо е да се разбере и повярва в истинското значение на свободата. Това е свободата на личността да избере своята собствена работа и професия на живота, да изразходва своите приходи както желае, да избере място, където желае да живее, да упражнява работа, която му допада най-много. Това е свободата на мислене, на експеримент, на инициатива. Това е свободата на хо-рата, заети в промишлеността и търговията да придвижват своя бизнес както те мислят за най-добре, така, че да не нарушава правата на другите. Това е свободата да създадеш свое собствено семейство по свой собствен начин, да почиташ Господ както смяташ за подходящо, да участваш в публични събрания, за да изразиш своето мнение и да гласуваш. Това е свободата да избираш този, който ще те управлява и да се разпореждаш чрез гласуване за този, който не отговаря на твоите изисквания.

Франкмасонството е ангажирано с проблемите на човека и обществото, но не е политическа партия и не участва в политичес-ки движения. Обаче, изисква всеки масон като личност да изпъл-нява съгласно своите възгледи задълженията, които му се полагат като гражданин. Франкмасонството е посветено на свободата на ума и душата на човека, но не защитава каквото и да е с насилствена промяна и дейност, дори и срещу тиранията. То учи масоните, като личности да се подчиняват на законите на земята и да търсят желаната промяна чрез законни средства.

Философията на франкмасонството е, че всеки има право на свобода на съвестта, свобода на вярата, свобода на интелекта и че всеки човек има право да живее необезпокояван, честно, поч-тено, без страх равен пред Бог, равен пред закона и равен пред всеки друг човек. Франкмасонството не търси да доминира над правителства или да институализира каквато и да е политическа или социално-икономическа система. То се опитва да създаде условия, които да обединяват хората, а не да ги разединяват. Неговата историческа цел е всички хора да бъдат свободни от всички видове лишения и деспотизъм, да попречи на волята на този, който се стреми да пороби света.

Франкмасонството е едно древно наследство и институция, която преследва своите цели търпеливо и мъдро. То знае, че човекът не може да подобри положението си за един ден. Подоб-ряването на обществото зависи от единението на добри хора, които познават себе си във всички взаимовръзки и отговорности.

Франкмасонството потвърждава с цялото си съзнание, че Все-лената и човекът не са случайни продукти, създадени от хаоса, а напротив, те са резултат от големия проект на Великия Архитект на Вселената.
Като франкмасони ние трябва да си създадем ръководство за самопридобиване на знание и доверие. Ние трябва да култивираме лидерски качества в себе си и да поставим акцента на профе-сионализма. Ние трябва да знаем къде сме, какво да правим и как да го направим. С други думи, ние трябва първо да направим наша-та собствена домашна работа и тогава да отидем напред уверено, с определеност, че резултатът може да бъде успешен.

За да успеем, ние се нуждаем от динамично мислене. Не бива да разчитаме, че друг ще мисли вместо нас. Свободата изисква ум-ствена пъргавина от този, който е достоен да я притежава. И ние се нуждаем от динамично действие, за да достигнем нашите цели.
Стабилността и сигурността са необходими условия за прогреса. Сигурността се спечелва само чрез сила, придобита в съревнование. Волята на човека да оцелява е най-силната воля и ние трябва да впрегнем тази воля чрез гарантиране на личността от закона, за развитие на националната икономика. Така би могло да се постигне благосъстояние чрез честен труд и съответно стабилност за всеки един член на нашето общество.

Най-силното ни оръжие в тази борба е мощта на думите и убеждението. Биографи са писали, че половината от това, което е постигнал масонът Наполеон Бонапарт, е постигнал със силата на думите. Убедителните думи ще моделират общественото съзнание та-ка, както склупторът моделира своята глина. Думите са динамична сила и франкмасонството може да разпространи словото посредством своите членове. Думите са мечовете, които ние можем да изпол-зваме в нашата битка за успех и щастие. Убеждението е друго го-лямо средство за въздействие. Можем да влияем на хората чрез убеждение, което е сила, неизмеримо по-мощна от командите.

Ние можем да помагаме на хората постоянно чрез правене за тях на това, което те биха могли и трябва да правят за себе си, но ние можем да формираме характер и да им дадем кураж като им осигурим инициативи, независимост и свобода. Нека си припомним, че всеки един от нас е човек на съдбата, който обича всички хора и проповядва великодушие, милосърдие и щедрост към всички и към никого злоба и злонамереност. Човек, който живее, за да види ре-зултата от своя триумф. Нека си припомним колко видни наши пред-шественици-масони обединиха хората и нациите, и донесоха свобо-да, независимост, култура, просперитет, прогрес и благоденствие на обществото.

За да успеем да постигнем целите на нашето Движение, имаме нужда от добра воля и мир в обществото и на Земята. Добрата воля към хората е повече от думите, повече от добрите решения, повече от толерантността към другите. Това е енергично настояване за честна игра от всеки без оглед на раса, вероизповедание и пол. Добрата воля е уважение към всеки човек, към неговите права, религия, култура и светоглед. Тя е, накратко, живата сила, която обединява, лекува и прочиства хората от тяхната нетолерантност. Без нея не бихме могли да осъществим древната надежда на Човека – мир и просперитет на Земята.