Конституция на ВС33°СПШР в България

Новина 1208 от 1280

IN DEO FIDUCIA NOSTRA

Върховен Съвет на Тридесет и Трета и Последна Степен

на  Стария и Приет Шотландски Ритуал

на Свободното Зидарство в Р.България

  Канцелария на Суверенния Върховен Командир

Ориент – София, България / 10 февруари 2001 г.

  Аз, Петър Калпакчиев, Суверенен Върховен Командир на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България, удостоверявам, че настоящият документ представлява достоверен екземпляр на Конституцията на гореспоменатия Върховен съвет, 33° приет на първата редовна сесия на 03 февруари 2001 г.

  Grand Secretary General

I\T\N\O\T\G\A\O\T\U\

Днес, лето 2001-во от новото летоброене, в ден трети от месец февруари, в старопрестолния български град Велико Търново, известен още като града на конституциите, се събраха членовете на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България.

Водени от духа и традициите на регулярното франкмасонство и древните правила на занаятите на Старите, Свободни и Приети зидари, долуподписаните Бр\ съставиха Конституцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р. България. След което с единодушие гласуваха нейното приемане в изложения в този том цялостен текст.

  Съставителите на Конституцията единодушно решиха нейното подписване да се състои на 14 февруари 2001 г., което извършават, удостоверяват и узаконяват в този час двадесети на ден четиринадесети от месец февруари на лето две хиляди и първо от новото летоброене.

Чл.1. Върховен съвет

§ 1. Името на този Върховен съвет е : Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободните зидари в Република България.

Чл.2. Юрисдикция

§ 1. Юрисдикцията на този Върховен съвет включва цялата територия на Република България.

§ 2. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет определят територията на своята юрисдикция, като Ориент – България.

Чл.3. Степени

§ 1. Под силата и управлението на този Върховен съвет, в рамките на неговата юрисдикция, се инсталират и работят следните подчинени органи наречени Ателиета:

  а/ Ложа на Съвършенството, в която работят степените от 4° до 14° включително, изброени както следват:

  4° – Таен Майстор

  5° – Съвършен Майстор

  6° – Доверен секретар

  7° – Управител и съдия

  8° – Интендант на градежите

  9° – Майстор, избран от Деветте

  10° – Знаменит Майстор, избран от Петнадесетте

  11° – Възвишен избран рицар

  12° – Велик Майстор Архитект

  13° – Рицар на Кралския свод

  14° – Велик избраник на Свещения свод

  б/ Събрание на Розенкройцер, в която работят степените от 15° до 18° включително, изброени както следват:

  15° – Рицар на Изтока или на Меча

  16° – Принц на Йерусалим

  17° – Рицар на Изтока и на Запада

  18° – Суверен принц на Розата и Кръста 

  в/ Съвет на Кадош, в който работят степените от 19° до 30° включително, изброени както следват:

  19° – Велик първосвещеник

  20° – Почетен Велик майстор

  21° – Пруски рицар

  22° – Рицар на Кралската брадва

  23° – Началник на шатрата

  24° – Принц на шатрата

  25° – Рицар на Бронзовата змия

  26° – Принц на милостта

  27° – Велик командор на Храма

  28° – Рицар на слънцето

  29° – Велик шотландец

  30° – Рицар Кадош

  г/ Колегия на Кардиналите, в която работят степените 31° и 32°, както следват:

  31° – Велик инспектор

  32° – Възвишен принц на Кралската тайна

§ 2. Задължителните степени са: 4°; 14°; 18°; 30°; 32°; и 33°.

1. Те следва да не се дават без прякото участие на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е член на Съвета на Избраните и извън обичайния ритуал.

2. Никоя от степените на Стария и Приет Шотландски ритуал не бива да се дава в Ориент-България без участието на Ателиета, учредени от този Върховен съвет, нито да се огласява без съгласието и преценката на Суверенния Върховен Командир.

3. Всички такси заплатени за връчени степени, следва незабавно да бъдат внесени във Върховния съвет.

4. Върховният съвет си запазва правото да произвежда в степени на свой ритуал, тези Братя за които Съветът на Избраните е преценил, че са достойни.

Чл.4. Членове

§ 1. Настоящият Върховен съвет се състои от не повече от тридесет и три активни членове (Суверени Върховни Генерални Инспектори, 33°) и други Заслужили и Почетни членове, които Съветът на Избраните може да избира.

§ 2. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор, избран след конференцията през 2001 г. следва да се счита за оттеглил се от длъжност след края на календарната година, през която навърши 70 (седемдесет) годишна възраст. За избраните преди сесията през 2001 г. не съществува дата за автоматично оттегляне от длъжността.

§ 3. Изборите за освободено място на активен член на Върховния съвет се провеждат след като кандидатурите са били подадени на изпълнителна сесия. Изборите следват специален дневен ред и могат да се извършват на всяка редовна сесия. Гласуват само присъстващите членове от Съвета на Избраните. Пълномощия за гласуване не се приемат. Всички присъстващи гласуват последователно, като се започва от най-младия по възраст член. Гласуването е положително само при постигане на пълно единодушие.

§ 4. Всеки оттеглил се Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да бъде избран с единодушие за Заслужил член на Върховния съвет, като това му дава привилегията да присъства на всички срещи и конференции на Върховния съвет с изключение на изпълнителните сесии, да предлага мерки, да участва в работата на комитети, да бъде изслушван при разрешаването на спорове, които не са свързани с гласуване. На него следва да се даде карта за пожизнено членство във Върховния съвет и да бъде освободен от всички дължими плащания и вноски.

§ 5. При оттегляне на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е служил в период от 6 години, той може да бъде представен на редовна сесия и с гласуване с мнозинство от присъстващите членове на Върховния съвет, да бъде прехвърлен в списъка на Заслужилите членове с ранга и почестите притежавани от него към момента на неговото оттегляне. Той запазва правото да използва титлата на най-високия достигнат от него пост, като добавя към титлата си приставката -Стар. Той следва да бъде освободен от заплащане на всички дължими плащания и вноски.

§ 6. Когато един избираем офицер на Върховния съвет или някой Суверенен Върховен Генерален Инспектор изпадне в невъзможност да изпълнява надлежно своите задължения, Съветът на Избраните може по молба на същия, с обикновено мнозинство, или по предложение гласувано с 2/3 от присъстващите членове, да отстрани съответния офицер от длъжност, като това може да стане както на редовна така и на извънредна сесия. При същите условия може да прехвърли този офицер или Суверенен Върховен Генерален Инспектор в списъка на Заслужилите членове, с ранг и привилегии на член който се оттегля по силата на разпоредбите на §5 от този член.

§ 7. При оттегляне или отстраняване от длъжността по силата на който и да е било от предхождащите параграфи, длъжността Суверенен Върховен Генерален Инспектор, а също и всяка друга длъжност във Върховния съвет, се счита за овакантена и може да бъде заета на същата или на която и да е било следваща сесия на Върховния съвет.

§ 8. По предложение на Суверенния Върховен Командир, Съветът на Избраните може на редовна сесия да избере с мнозинство измежду членовете от 33° такива Братя и от други Ориенти, които да бъдат записани в Бюлетина като Заслужили или Почетни членове и техните имена да бъдат винаги изписвани във всяко издание на Бюлетина.

§ 9. Съветът на Избраните  може на своя редовна сесия да реши да произведе в 33° и да даде ранг на Почетен Върховен Генерален Инспектор, тези от Майсторите на Кралската тайна (32°), които притежават квалификациите и познанията и са били предложени по регламентирания ред. Съветът на Избраните може да ги избере само чрез единодушие на присъстващите членове. Гласовете се дават последователно, като се започне от най-младия член и всички присъстващи гласуват.

§ 10. Тридесет и трета степен (33°) не може да бъде нито директно, нито косвено поискана. В случай, че тя бъде поискана, следва да бъде отказана. Кандидатурите се отнасят на вниманието на Комитета по кандидатурите, който следва да направи доклад по тях преди да бъде проведено самото гласуване чрез бюлетини. Не се допуска предлагането на кандидатура на член на което и да е ателие, който има дългове и просрочия за период от две години.

§ 11. Кандидатурите на Майстори на Кралската тайна (32°) за Почетни Генерални Инспектори (33°) трябва да бъдат подавани не по-късно от 30 дни преди началото на всяка редовна конференция на Върховния съвет в канцеларията на Върховния Генерален Секретар.

§ 12. Кандидатите за 33° трябва да са редовни членове на подчинените Ателиета на тази юрисдикция, да им е поверен рангът на Рицар-командир на Почетния съд, и това да е станало най-малко 46 месеца преди сесията на която ще се разглеждат кандидатурите им за получаване на 33° и придобиването на ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет.

§ 13. Броят на кандидатурите за Почетни Генерални Инспектори за Ориент-България следва да бъде 2 (двама) на първите 50 (петдесет) членове с 32° и по 1 (един) за всяка следваща група от 30 (тридесет) члена с 32° Групата на оставащите ще бъде отнесена като кредит към следващата група. По преценка и предложение на Съвета на Избраните може, да променя квотата.

§ 14. Кандидатурите подадени в срок по-кратък от тридесет дни не се разглеждат от тази сесия, освен ако Съветът на Избраните с единодушие допусне това.

§ 15. Кандидатурите се записват на празни бланки, предоставени от Върховния Генерален Секретар и следва да указват пълното име на всеки кандидат, мястото и датата на неговото раждане, професия, местоживеене, датата на която е получил 32° и ранга на Рицар-командир на Почетния съд, имената и местонахождението на Ателиета към които принадлежи и кратко описание на специфичната му служба и услугите в полза на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 16. В случай, че кандидатът е от друг Ориент, трябва да се получи одобрението на Съвета на Избраните, като тази кандидатура може да се зачисли към същия този Ориент.

§ 17. Освен кандидатурите регламентирани в предходните параграфи, Суверенният Върховен Командир има право да предлага кандидатурата на един Рицар-командир на Почетния съд за първите 20 (двадесет) и по един за всеки следващи 30 (тридесет)  Майстори на Кралската тайна (32°), които са получили тази степен в неговия Ориент, който да бъде издигнат в 33° с ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет. Кандидатурите по този параграф следва да бъдат отнасяни на вниманието на Комитета по кандидатурите, който изнася доклад по тях преди гласуването с бюлетини.

§ 18. Съветът на Избраните си запазва правото да избира Почетни Генерални Инспектори измежду удостоените с 32° в неговата юрисдикция,без да изисква референции за Рицар-командир на Почетния съд, когато самият Съвет на Избраните е преценил, че по този начин ще се насърчат интересите на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 19. Тридесет и трета степен (33°) се връчва от Върховния съвет, но когато това е практически неудобно, тя може да се даде от Суверен Върховен Генерален Инспектор, там където живее набелязаният да я получи.

§ 20. В случай, че избраният да получи 33° не се яви на редовната конференция на Върховния съвет, която последва неговия избор, този избор следва да се счита за недействителен. Периодът може да бъде удължен само след единодушно гласуване от Съвета на Избраните.

§ 21. Тридесет и трета степен (33°) не следва да се дава извън рамките на условията определени за нейното получаване, освен в случаите на решение на Съвета на Избраните взето с пълно единодушие.

§ 22. Почетните и Заслужили членове на Върховния съвет имат право да присъстват на всички конференции на Върховния съвет без изпълнителните сесии, като имат право на мнение, но без право на глас.

§ 23. Почетното членство във Върховния съвет следва да се счита за прекратено при следните случаи:

1. при надлежно прието доброволно оттегляне.

2. при отстраняване или прекратяване на членството от Съвета на Избраните или от което и да от подчинените му ателиета.

3. при допуснато по лична вина неучастие за период от 1 година в работата на синя Ложа или ателие на Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. при изключване и прекратяване на привилегиите на масонството от синята Ложа или Великата ложа на Символичните степени, която има юрисдикцията върху този член, до изчерпването на всички процесуални възможности.

§ 24. Отстраняването на член на този Върховен съвет не води до прекратяването на членството му в Стария и Приет Шотландски ритуал, при условие, че членът продължава да участва и има редовно членство в подчинено на Ритуала в тази юрисдикция ателие.

§ 25. Суверенният Върховен Командир има пълното право да откаже одобрението на избора на, или да отстрани от длъжност, който и да е офицер от подчинено ателие в неговия Ориент, след одобрение на Съвета на Избраните получено с мнозинство в тридесетдневен срок.

§ 26. В случаите на окончателно оттегляне на Суверен Върховен Генерален Инспектор от Ориента, като жителство, той губи своето активно членство във Върховния съвет, с изключение на други предвидени случаи.

§ 27. Всеки Суверен Върховен Генерален Инспектор, който е отсъствал от две поредни конференции на Върховния съвет без уважителни за това причини, след закриването на втората сесия се счита за оттеглил се от членство във Върховния съвет.

§ 28. В случай, че доброто на Ордена изисква това, оттеглянето на Суверен Върховен Генерален Инспектор може да бъде поискано с единодушен вот на всички останали присъстващи на сесията членове на Съвета на Избраните.

§ 29. Суверен Върховен Генерален Инспектор не може да заема офицерска длъжност в подчинено ателие на Ритуала. Той следва да бъде член на всички ателиета в своя Ориент, с всички права и привилегии на това членство, като бъде освободен от заплащане на дължимите сборове в тях.

§ 30. С решение на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир може да издава временни писма за учредяване на подчинени ателиета в своя Ориент, като тези писма са в сила до следващата редовна конференция на Върховния съвет.

§ 31. След одобрението на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир има право да връчва степени със или без заплащане на таксите за тях, и без предложение от страна на Ателие на Ритуала, на Братя с големи заслуги за франкмасонството в този Ориент, и за които той е уверен, че ще бъдат верни и дълбоко предани на Ритуала, както и за Братя, които не са напълно в състояние да заплатят за степените. Той може да препоръча на което и да е било организирано ателие в неговия Ориент, да връчи такива степени вместо него със или без заплащане. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди, тези Братя да бъдат зачислени като членове на онези ателиета в неговия Ориент, които той определи.

§ 32. В случаите когато степените се връчват или предават без заплащане, подчинените тела връчващи горните степени, или телата към които Братята се зачисляват като членове, не следва да заплащат на Върховния съвет обичайните такси за степени, а Върховният съвет следва да връчи на тези Братя обичайните английски патенти и дипломи без заплащане.

§ 33. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор следва да изготвя, в случаите, когато това е поискано от Суверенния Върховен Командир подробен доклад за своите официални действия и решения по време на периода предписан му от Суверенния Върховен Командир. В този доклад той може да отправя препоръки, които са за доброто на Стария и Приет Шотландски Ритуал.

§ 34. При смърт на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е активен или заслужил член на Върховния съвет, Суверенният Върховен Командир следва да бъде уведомен за това и да предприеме съответните действия за подходящо почитане паметта на масонското дело на този член. При смърт на Почетен Генерален Инспектор се уведомява Върховния Генерален Секретар, който следва да предприеме действия за изготвяне на паметна записка, която да се приложи към архивите на Ложата на Съвършенството в която е членувал починалия Почетен Генерален Инспектор. Този параграф не бива да се тълкува като забрана за отбелязване на паметта по друг подходящ начин, ако се пожелае такъв.

§ 35. Комитетът по възпоменанията следва да включи в своя отчет за редовната сесия на Върховния съвет всяка възпоменателна записка, която не е огласена преди това в памет на починалите активни и Заслужили Суверени Върховни Генерални Инспектори, Рицари-командири на Съда на честта. Възпоменателните страници следва да се публикуват в пълен текст в изданията на Върховния съвет с поместване на снимката на всеки от починалите. Публикуват се също така и бюлетина със снимки на починалите Почетни Върховни Генерални Инспектори.

§ 36. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди относно носенето на предписаните отличителни траурни знаци или относно покриването на олтарите и работните инструменти с тъжен креп при смърт на активен или Заслужил член на Върховния съвет.

§ 37. Цялата официална кореспонденция със Суверенния Върховен Командир, а също и между ателиетата на Ритуала в Ориента и отнасяща се до статут на членовете; въпроси на юрисдикцията; общуването между масоните; молби за масонска благотворителна дейност или Братска помощ; а също и до всеки въпрос изискващ законодателната намеса на Върховния съвет следва да се извършва или осъществява чрез ръководещото ателието длъжностно лице.

§ 38. Цялата официална кореспонденция с други Върховни съвети се извършва от Суверенния Върховен Командир или чрез него от Върховният Генерален Секретар и Върховният Държавен Министър.

§ 39. Оттеглянето на член на Върховния съвет следва да се извърши пред Върховния съвет на сесия, като това подлежи на приемане с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Оттеглянето може да стане и пред Суверенния Върховен Командир в случаите, когато Върховният съвет е извън сесия. Суверенният Върховен Командир е оторизиран да приеме акта на оттегляне или уведомява Съвета на Избраните за да може последният да предприеме действия.

Чл. 5. Сесии и кворум

§ 1. Върховният съвет заседава на Редовни конференции на всеки (2) две години в седалището на Храма в гр. София в Ориент-България в, а също и на Специални конференции, които са уредени в параграф две на този член. Кандидатурите за Почетни Върховни Генерални Инспектори и Рицари-командири на Почетния съд могат да бъдат предлагани и разглеждани само на конференции.

§ 2. Специалните конференции могат да се свикват от Суверенния Върховен Командир или неговия заместник Лейтенант-Върховния Командир, да се насрочват за време и място така както е упоменато в съобщението на Суверенния Върховен Командир.

§ 3. Задължение на Суверенния Върховен Командир е да свика специална конференция по писмена молба на 2/3 от Суверените Върховни Генерални Инспектори, като сесията се състои по време и място указано в молбата.

§ 4. Датата на провеждане на специална сесия следва да се насрочи за период не по-кратък от 15 дни и не по-дълъг от 60 дни от датата на призоваването. Изключение се допуска в случаите, когато по силата на единодушно съгласие уведомлението за специално заседание се прави по телефона и е непосредствено последвано от официално писмено уведомление връчено на всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

§ 5. Пет Суверени Върховни Генерални Инспектори, включващи Суверенният Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир присъстващи на сесията, или шест Суверени Върховни Генерални Инспектори при отсъствието на горните офицери – представляват кворум за работа на сесията на Върховния съвет.

Чл. 6. Офицери и служители

§ 1. Висшите офицери и служители на Върховния съвет са следните:

  Съвет на Избраните:

1. Суверенен Върховен Командир

2. Лейтенант Върховен Командир

3. Върховен Проповедник

4. Върховен Канцлер

5. Върховен Държавен Министър

6. Върховен Генерален Секретар

7. Върховен Генерален Ковчежник

8. Върховен Милосърдник

Назначаеми офицери и служители:

9. Върховен капелан

10. Върховен оратор

11. Върховен церемониалмайстор

12. Върховен камерхер

13. Първи Върховен флигел-адютант

14. Втори Върховен флигел-адютант

15. Върховен знаменосец

16. Върховен меченосец

17. Върховен вестоносец

Суверенният Върховен Командир може да назначава и следните офицери, които да ръководят дейността по време на почивка:

18. Двама Върховни стюарди

19. Върховен органист

20. Върховен керемидар

§ 2. Суверенният Върховен Командир

1. Той е най-висшият ръководител и главен юридически офицер на всички церемонии на Стария и Приет Шотландски ритуал в рамките на юрисдикцията на Върховния съвет. Той е официалният представител на Върховния съвет и ръководещ дейността между две редовни конференции на Върховния съвет.

2. Осъществява главните функции на надзор, инструкции и администриране във всички области и по всички дела, които са в рамките на неговата юрисдикция. Той разрешава всички въпроси, които са отнесени до него и които засягат интересите на Ритуала. Докладва своите решения по начин, който смята за най-добър на Суверените Върховни Генерални Инспектори.

3. Живее през цялото време на мандата си в близост до офиса на Върховния съвет в гр. София, Ориент-България.

4. След като бъде избран за Суверенен Върховен Командир, той отстъпва властта си на активен Суверенен Върховен Генерален Инспектор и заедно с титлата на Суверен Върховен Командир става Почетен Суверенен Върховен Генерален Инспектор. При оттеглянето си от поста Суверенен Върховен Командир, получава титлата Стар Суверенен Върховен Командир и Стар Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

5. На всяка редовна конференция, той докладва на Върховния съвет за всички официални действия и решения, които е взел за времето между двете конференции. Възражения срещу каквито и да е било решения взети от него не могат да бъдат приети като прекратяващи силата на извършените действия и взетите решения от него.

6. Той трябва да посещава лично или чрез назначени от него представители ателиетата на Ритуала в неговия Ориент поне веднъж в годината и да докладва за това на Върховния съвет при първата му редовна конференция.

§ 3. Лейтенант-Върховен Командир

1. Изпълнява задълженията и пълномощията на Суверенния Върховен Командир, но като действащ Лейтенант-Върховен Командир, при неговото отсъствие от Ориента на юрисдикцията на Върховния съвет или по молба на самия Суверенен Върховен Командир.

2. Има властта да издава временни писма и удостоверения за организацията на ателиета на Ритуала, да разрешава въпроси, които са му били предадени, да подписва сметки и гаранции и да извършва други подобни действия в спешни случаи

3. В случай на смърт, подаване на оставка или невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир поема службата на Суверенния Върховен Командир във функцията на Суверенен Върховен Командир и като такъв притежава цялата власт, задължения и отговорност на тази служба.

4. Представя доклад за своите действия пред Върховния съвет на следващата му редовна конференция.

5. В случай, че няма избран Лейтенант-Върховен Командир, изброените по-горе функции трябва да бъдат възложени на Върховния Проповедник.

6. Ако по време на изборния му мандат Лейтенант-Върховния Командир стане действащ Суверенен Върховен Командир или наследи службата, той остава през целия период и носи титлата Суверенен Върховен Командир, като неговата служба на Лейтенант се овакантява до следващите избори за офицери на Съвета на Избраните.

7. Когато Лейтенант-Върховният Командир поеме службата на Суверенен Върховен Командир, на него ще му бъде плащано и ще получава заплатата на Суверенен Върховен Командир, както и сумите за служебните разходи и всички останали облаги.

§ 4. Върховен Проповедник

1. Управлява Върховния съвет в отсъствието на Суверенния Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир.

2. Той представлява това във Върховния съвет, каквото представлява Младшия стражник в Събранието на Розенкройцер и занаятите са под негов надзор, докато членовете на конференцията са в почивка.

3. До него се отнасят по молба на Суверените Върховни Генерални Инспектори всички спорни въпроси във и между подчинените на Върховния съвет ателиета и техните членове и той трябва да даде мнение и съвет по тях пред Съвета на Избраните.

4. Изпълнява всякакви други задължения, които от време на време могат да бъдат изисквани от Суверения Върховен Командир или Съвета на Избраните.

§ 5. Върховен канцлер

1. Той е правният офицер на Върховния съвет и в ролята си на такъв, той е съветник на Суверенния Върховен Командир и Съвета на Избраните по въпросите на масонското право и възникналите прецеденти.

2. Към него се отнасят всички въпроси от правно естество и при обсъждане на всички важни въпроси във Върховния съвет, от него може да се изисква да представи своите заключения преди Съветът на Избраните да е взел решение.

3. Отговаря за подготвянето на обвинения и съдебното дирене на нарушителите на закона пред Върховния съвет или някой друг трибунал създаден от него.

4. Когато някакъв случай трябва да бъде разследван или Съветът на Избраните трябва да вземе решение по него, той трябва да подготви и представи ясно и сбито изявление на фактите и неговата гледна точка от правната страна на въпроса.

5. Дава мнения по въпросите на юриспунденцията по молба на Суверенния Върховен Командир.

§ 6. Върховен държавен министър

1. Той е министър на външните работи на Върховния съвет и връзката му с всички Върховни съвети с които има установени Братски отношения.

2. Води цялата кореспонденция с чуждестранни тела и докладва за това пред Съвета на Избраните.

3. Извършва дейности, които се изискват от Суверенния Върховен Командир или от Съвета на Избраните.

§ 7. Върховен Генерален Секретар

1. Води документацията в книги, които са заведени специално за тази цел, всички транзакции на Върховния съвет и на Административния съвет, съхранява ги надлежно и ги подпечатва според изискванията с официалния печат на Върховния съвет.

2. Води всички сметки на Върховния съвет, получава всички пари и издава съответните оправдателни документи.

3. Депозира веднага от името на Върховния съвет в сметките определени от Върховния съвет всички пари, които е получил от всякакви източници и представя документите за депозит на Върховния Генерален Ковчежник.

4. Той е пазител на Къщата на Храма и цялата движима и недвижима собственост, която принадлежи на Върховния съвет и отговаря за опазването на същата.

5. Документацията и сметките на Върховния Генерален Секретар трябва по всяко време да бъдат на разположение за инспекция от всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

6. Представя пълен доклад за транзакциите на своята канцелария, както общи, така и финансови, на първия ден на редовната сесия на Върховния съвет за периода от последната му сесия.

7. Докладва пред всяка сесия за състоянието на всички имоти и имущества за които отговаря и които принадлежат на Върховния съвет.

8. Финансовите отчети на Върховния Генерален Секретар трябва да бъдат приключвани на 31 декември всяка година.

9. Нарежда да се напечата пълен доклад за транзакциите на всяка редовна или специална сесия на Върховния съвет, като се пропускат само тези части за които му е било наредено от Върховния съвет или от Суверенния Върховен Командир.

10. Отговаря за служителите в канцеларията на Върховния съвет, както и за другите отдели, които са поставени под негово ръководство или контрол.

11. Той може да наема асистенти и служители в канцеларията на Върховния съвет за извършване на определена работа и да им заплаща за това, както той намери за необходимо от фонда на Върховния Генерален Секретар.

12. Върховния Генерален Секретар съставя и изпраща по пощата на всеки активен член на Върховния съвет в последния ден на всяко тримесечие официален отчет, който показва финансовото състояние на Върховния съвет към дадената дата.

13. Заедно със Суверенния Върховен Командир, Върховният Генерален Секретар в началото на всяко тримесечие, започвайки от началото на януари, докладват пред Комитета по финансите за наличната парична сума в Ковчега на Върховния съвет и предлагат тяхната оценка за необходимите средства, позволяващи да се водят делата на Върховния съвет през следващите три месеца.

14. Върховният Генерален Секретар получава такава компенсация за своите услуги, каквато му определи Върховният съвет.

§ 8. Върховният Генерален Ковчежник

1. Наблюдава фондовете на Върховния съвет и контролира чековете, изтеглени от депозитарите на Върховния съвет. Осъществява изплащането на сумите по съответния ред на хората за чиято облага са изписани.

2. Върховният Генерален Ковчежник получава компенсация за своите услуги каквато му определи Върховният Съвет.

§ 9. Върховен Милосърдник

1. Ръководи благотворителната дейност на Върховния съвет и подчинените му Ателиета.

2. Изготвя и представя пред Съвета на Избраните в края на всеки януари доклад за цялостната благотворителна дейност на Върховния съвет.

§ 10. Върховният Оратор

1. Той е ораторът на Върховния съвет и е натоварен с длъжността да представя по подходящ начин и да приветства гостите на Върховния съвет.

2. Произнася речи за починали Братя и изпълнява други подобни служби, каквито могат да бъдат изисквани от него от Суверенния Върховен Командир и Върховния съвет.

§ 11. Изборните офицери се избират за срок от 4 (четири) години, а назначаеми офицери за срок от една редовна конференция до завършването на следващата редовна конференция.

§ 12. Подаването на оставка от офицер трябва да бъде извършено по време на конференция на Върховния съвет и прието с гласуване от мнозинството на присъстващите активни членове. Когато оставката е подадена между две сесии тя се отнася към Суверенния Върховен Командир, който има пълномощията да я приеме или отхвърли по свое усмотрение.

§ 13. Всички права и привилегии на офицерите на Върховния съвет се прекратяват в следните случаи:

1. доброволно подаване на оставка.

2. изключване за срок от 2 год. от юрисдикцията на Върховния съвет или от подчинените му ателиета.

3. чрез доброволно самоотстраняване за срок от една година от Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. чрез доброволно самоотстраняване за срок от 1 година от членството в синята Ложа

§ 14. Когато се оваканти място на изборен офицер във Върховния съвет, освен в случаите на Върховен Генерален Секретар, Върховен Генерален Ковчежник и Върховен Милосърдник, неговите задължения се поемат от следващия изборен офицер в реда на техния съответен ранг, докато не бъде избран титуляр за овакантеното място.

§ 15. Ако постът на Върховния Генерален Секретар или на Върховният Генерален Ковчежник се оваканти, те се попълват чрез назначения от Суверенния Върховен Командир, докато се проведе избор за попълване на постовете.

§ 16. Ако постът на Върховен Милосърдник се оваканти, задълженията му се изпълняват от Върховния Генерален Ковчежник до следващите избори.

§ 17. При овакантяването на изборен пост, той трябва да бъде запълнен чрез избори на втория или някой от следващите дни на следващата редовна сесия или на специална сесия, освен ако Върховният съвет не е в момента в сесия.

§ 18. Върховният съвет има правомощия да провежда такива избори чрез мажоритарен вот докато се запълни овакантеното място.

§ 19. Суверенният Върховен Командир се избира с 2/3 от гласуващите членове на Върховния съвет, а във всички останали случаи е необходимо обикновено мнозинство, освен в случаите когато е оказано нещо друго в тази конституция. Не се броят гласове чрез пълномощия или пък писма за избора на който и да е било офицер.

§ 20. Върховният съвет на 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободните зидари в Ориент-България гарантира свободата, използвайки всички правни и финансови възможности, на всеки негов активен член, офицер и всеки човек, който може да е служил по молба на Върховния съвет или Съвета на Избраните на трети лица или страни, освен в случаите когато те са проявили немарливост или неприемливо поведение по време на изпълнение на задълженията си. Тази гаранция не изключва и други права, които имат офицерите и които са утвърдени чрез някакви законови договори.

§ 21. Активните членове и офицерите на Върховния съвет трябва да представят пред Върховния съвет или пред някои от неговите Комитети всички възникнали конфликти на интереси по отношение на всякакви въпроси. В случай, че член на Върховния съвет или на някой от неговите Комитети има някакъв конфликт, той трябва да представи пред останалите членове на Съвета, важните причини които знае, но останалите не са запознати, и да обясни защо разглеждания случай не е в най-добрите интереси на Ритуала.

§ 22. Член, който прави такива разкрития не трябва да използва влиянието си или да гласува по въпроса по който е възникнал конфликтът. Протоколът от заседанието трябва да отразява разкритието на случая и гласуването.

§ 23. Който и да е било член на Върховния съвет не трябва да отказва да отговаря на въпроси свързани с конфликта зададени от други членове, чрез знанието на които може да им бъде от помощ.

§ 24. Всички офицери свързани с Ритуала, трябва да поставят разглеждането на всякакви възможни конфликти на интереси по различни въпроси свързани с Ритуала. В случай, че офицер или активен член има подобен конфликт, той трябва да го постави пред останалите офицери с всички сериозни причини, които са известни на него, но неизвестни на останалите – защо разглежданият въпрос не е в интерес на най-доброто име на Ритуала.

§ 25. Офицер или активен член направил подобно разкритие, не трябва да използва влиянието си, нито да гласува по спорния въпрос, за да не се даде повод за конфликт. Протоколът отразява разкритието и въздържалите се от гласуване.

§ 26. Това не трябва да възпира офицерите или активните членове от даването на отговори свързани със спорния въпрос, чиито отговори могат да бъдат от помощ за разрешаването на конфликта.

§ 27. По време на всяка редовна конференция на Върховния съвет трябва да бъдат канени представители на други Върховни съвети с които този Съвет е в Братски отношения, с цел обмяна на информация от и за съответните Съвети, с оглед те да се сближават още повече и да се осъществи по-тясна връзка и комуникация.

§ 28. Всички представители на този Върховен съвет в други Върховни съвети и всички представители на други Върховни съвети в този Върховен съвет, трябва да получат цялата необходима документация и информация представляваща практикувания Ритуал и да предоставят същата на Суверенния Върховен Командир възможно най-скоро преди всяка редовна сесия на Върховния съвет. Цялата информация придобита по този начин трябва да бъде пълна, ясна и всеобхватна.

§ 29. Суверенният Върховен Командир е напълно оторизиран и упълномощен да отстранява всеки представител на нашия Върховен съвет, който не изпълнява напълно своите задължения и да назначава на негово място друг, като своевременно информира Съвета на Избраните.

§ 30. В случай, че чуждестранен представител в този Върховен съвет не може да изпълни своите задължения, Суверенният Върховен Командир е напълно оторизиран и упълномощен да помоли Върховния съвет, от който идва този представител да го оттегли от поста му и да назначи друг представител.

§ 31. Политиката на този Върховен съвет е да не оторизирва и да не разрешава на който и да е от офицерите си и членовете си , активни, почетни и заслужили, или на който и да е било друг член на Ритуала, да участва в конференции, официални и неофициални, или да се занимава с комуникации отнасящи се до Стария и Приет Шотландски ритуал с масонски тела и организации, които не са официално признати като законни и редовни от регулярните Велики Символични ложи в рамките на общата юрисдикция на този Върховен съвет.

  Официални знаци и подписи

1. Отличителният символ, който се използва пред подписа на Суверенния Върховен Командир е наклонен надясно кръст с три пресечени линии, които в краищата, както и в края на вертикалната линия са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се виолетово мастило. Титлата се изписва – Sov\ Grand Gommander

2. Символичният кръст, който стои пред подписа на Суверенният Върховен Генерален Инспектор е наклонен надясно с две пресечни линии, които близо до края на вертикалната линия са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от  който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се виолетово мастило.  Титлата се изписва – Sov\ Gr\ Insp\ Genl\

3.Символичният кръст на Заслужил Генерален Инспектор е вертикален с две пресечни линии, които са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се златисто-кафяво мастило. Титлата се изписва – Gr\ Gross

4. Символичният кръст, който стои пред подписа на всеки Почетен Генерален Инспектор е наклонен обикновен кръст с две пресечни линии, без малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се ярко червено мастило.Титлата се изписва – Insp\ Genl\ Hon\

5. Символичният кръст, който стои пред подписа на Рицар-командир на Почетния съд е отвесен кръст с една пресечна линия в близост до горната част на вертикалната линия и напречни малки черти в края на линиите. След подписа се изписва степента – 32°. Използва се обикновено червено мастило. Титлата се изписва – Kt\ Comm\ C\ of Hon\

6. Символичният кръст, който стои пред подписа на Майстора на Кралската тайна е наклонен надясно кръст с пресечна линия през средата на вертикалната линия и малки отвесни черти в края на всяка линия. След подписа се изписва степента – 32°. Използва се обикновено червено мастило. Титлата се изписва – M\ R\ S\

 

7. Символа на Розенкройцерите, който се поставя пред подписа е страстен кръст, който е поставен на върха на пирамида. След подписа се изписва степента- 18°. Използва се червено мастило. Титлата се изписва – Eques a —————– R\ C\

Чл. 7. Комитети

§ 1. Суверенният Върховен Командир назначава постоянни Комитети в рамките на 30 (тридесет) дни след края на всяка редовна сесия на Върховния съвет, които функционират до приключването на следващата редовна сесия на Върховния съвет. По времето между две редовни сесии, той може да променя и запълва състава на Комитетите.

§ 2. Във Върховния съвет съществуват следните постоянни комитети:

1. Комитет по апелациите

2. Комитет по милосърдието и Братската помощ

3. Комитет по масонското образование

4. Комитет по финансите

5. Комитет по Братските връзки и взаимоотношения

6. Комитет на къщата на Храма

7. Комитет по юриспонденция и законодателство

8. Комитет по издаването на временни писма и удостоверения

9. Комитет по библиотеките и архивите

10. Комитет по номинациите

11. Комитет по възпоменанията

12. Комитет по публикациите

13. Комитет по ритуалите и церемониите

14. Комитет по делата на Ордена

15. Комитет по подраздели и справки

16. Комитет по връзките в страната и чужбина

§ 3. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор трябва да подготвя отделни доклади за решенията, делата и предложенията си. Докладите трябва да се предават в съответстващия на тематиката Комитет.

§ 4. Суверенният Върховен Командир може да свиква по всяко време всеки Комитет или Комитети, с оглед улесняването на работата на Върховния съвет.

Чл. 8. Административен съвет

§ 1. Първите девет старши членове по срока на активно членство във Върховния съвет образуват Административния съвет.

§ 2. Суверенният Върховен Командир или ако той отсъства Лейтенант-Върховния Командир плюс четири от останалите членове представляват кворум на Административния съвет.

§ 3. Суверенният Върховен Командир или в негово отсъствие Лейтенант-Върховният Командир може да свиква с предупреждение от 30 дни по-рано всички членове на Административния съвет с цел обсъждане заедно със Суверенния Върховен Командир на всички въпроси, които са били повдигнати.

Чл. 9. Процедура

§ 1. Всички въпроси освен избора на офицери или нанасянето на поправки на този устав трябва да бъдат представяни пред Върховния съвет в писмен вид и трябва да бъдат допускани за разглеждане чрез гласуване от мнозинството присъстващи членове, освен ако не е указано нещо друго. Всяка резолюция по молба на трима от членовете трябва да бъде представена в писмен вид преди да се гласува по нея. Може да се поиска преброяване на присъстващите преди да се направи предложение.

§ 2. Когато е необходимо, с решение на Суверенния Върховен Командир, може да се иска гласуване от Суверените Върховни Генерални Инспектори в периода между две редовни сесии и когато не се налага свикването на специална сесия. В случаите на такова гласуване на всеки глас ще се гледа като подаден в деня на получаването му от Върховния Генерален Секретар, а предложението ще бъде вписано за прието в деня в който се получат положителни гласове на 2/3 от всички активни членове на Върховния съвет. Резултатът се обявява на Суверените Върховни Генерални Инспектори от Суверенния Върховен Командир.

Чл. 10. Заместници на Върховния съвет

§ 1. Суверенният Върховен Командир може да назначава и определя всеки един Почетен Генерален Инспектор за Заместник на Върховния съвет на всяка територия, която не е заета от него или от всеки друг регулярен Върховен съвет, който има пълномощия да предава степени и да установява подчинени тела на Стария и Приет Шотландски ритуал на такава територия.

§ 2. Заместник на Върховния съвет няма властта и пълномощията да предава и определя степени освен с цел за незабавно установяване на организирано ателие. Няма властта да дава такива степени срещу парично възнаграждение.

§ 3. Заместник на Върховния съвет трябва да представя пълен доклад за своите действия и препоръките си по молба на Суверенния Върховен Командир или на Съвета на Избраните.

чл. 11. Приходи, хонорари и такси

§ 1. Приходите на Върховния съвет се формират от:

1. хонорари за временни писма и постоянните харти

2. хонорари за патенти и дипломи

3. от членски внос на ателиетата, които се намират под неговата юрисдикция

4. от таксата за степени

5. от продажба на книги, реквизит, атрибути

§ 2. Всички патенти и дипломи за степени и сертификати, агремани за чуждестранни представители и др., трябва да бъдат издавани от Върховния съвет, под Великия печат , с индивидуалните печати и подписи на Суверенния Върховен Командир, Върховния Канцлер и Върховния Генерален Секретар. Документите за 14° , 18° и 30° степен също имат печата на ателието и подписа на управляващия офицер и секретаря на ателието за съответната степен.

  Патентите за Майсторите на Кралската тайна 32° са под Великия печат, подписани от Суверенния Върховен Командир, Върховния Генерален Секретар и от Администратора на Колегията на Кардиналите.

  Патентите за Рицари-командири на Почетният съд, Почетните Върховни Генерални Инспектори, Суверените Върховни Генерални Инспектори са под малкия печат и подписите на Суверенния Върховен Командир и Върховния Генерален Секретар.

§ 3. На всяка сесия на Върховния съвет, Комитетът по финансите трябва да докладва, като предостави списък с отделни точки за отделните суми необходими за покриване разходите на Върховния съвет и в никакъв случай изтеглените от хазната пари не трябва да надвишава сумата отделена за тази сметка.

§ 4. При спешни случаи или възникнала необходимост, всяка една от сумите може да бъде увеличена по препоръка на Комитета по финансите и след одобрение на Суверенния Върховен Командир.

Чл. 12. Ритуали, програми, книги и библиотеки

Ритуали

§ 1. Върховният съвет притежава правата и запазва всички ритуали в секретни дела и рубрики. Ако някое подчинено ателие спре да съществува, те трябва да бъдат незабавно върнати на Върховния съвет.

§ 2. Всеки един Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да притежава по един екземпляр от всеки ритуал и тайните рубрики за степените от 4° до 32° включително закупени и отразени със специален документ от Върховния Генерален Секретар, и когато престане да бъде такова длъжностно лице, трябва да върне всички книги на Върховния съвет.

§ 3. Всяка Ложа на Съвършенството трябва да закупи и да притежава за собствена употреба от Върховния Генерален Секретар следните книги публикувани от Върховния съвет:

  4 бр. Ритуали на степените

  1 бр. Тайнство на степените

  1 бр. Рубрика на степените

  1 бр. Литургия на степените

  1 бр. Легенда за степените

  3 бр. Погребални церемонии и ритуал

  на Ложата на тъгата

  1 бр. Велика конституция

  1 бр. Морал и догма от Албърт Пайк

  1 бр. Церемония по инсталирането и освещаването

  1 бр. Мост към Светлината

  1 бр. Указател за комуникациите за степените

§ 4. Всеки член на Ритуала трябва да притежава “Морал и догма” на Албърт Пайк. А всеки достигнал 32° трябва да си осигури копие на “Мост към Светлината”.

§ 5. Другите подчинени ателиета трябва да получат и притежават за собствена употреба ритуали, тайнство и Велики конституции

§ 6. Забранено е отпечатването, публикуването и разпространението на всички части от ритуалите взети заедно и рубриките, които се използват при удостояването със степените на Стария и Приет Шотландски ритуал. Или отпечатването на откъси от указателя за комуникации между степените.

§ 7. Никакви други ритуали и тайнства, литургии, указатели и др., освен описаните от Върховния съвет не могат да бъдат използвани от подчинените ателиета. Нито пък, който и да е било ритуал да бъде собственост на отделен човек или ателие, освен на Върховния съвет.

  Програми

§ 8. Подчинените ателиета определят точни дати за официалните си програми. В програмите за юбилейни сбирки се дава кратко описание за работата на всяка степен.

§ 9. Всички програми, преди да се публикуват и разпространят, подлежат на одобрение от Суверенния Върховен Командир или Лейтенант-Върховния Командир.

  Книги

§ 10. Всеки член на Върховния съвет има право да притежава по един екземпляр от всяко произведение публикувано от Върховния съвет, с изключение на ритуалите, тайнствата и рубриките.

  Библиотеки

§ 11. Библиотеките на Върховния съвет са под контрола на Суверенния Върховен Командир, който назначава служителите и предписва правилата за управлението на същите.

§ 12. Каталози от библиотеките ще бъдат разпечатвани и разпространяване по указания на Суверенния Върховен Командир.

Чл. 13. Облекло, униформи, реквизит, атрибути, пръстени, шапки

  Облекло и униформи

§ 1. Облеклото и униформите трябва да бъдат според описанията дадени в книгите за ритуали и литургии.

§ 2. При посвещаването на кандидатите и други церемонии се носи обикновено вечерно облекло на дружеството или други черни дрехи с бижутата и декорациите за съответния ритуал и които отговарят на поста на носителя им.

§ 3. Скръбния цвят на Върховния съвет е лилаво върху бяло. Цветът на Почетния съд е черно върху оранжево. На всички останали Ателиета е черно върху червено.

  Декорации

§ 4. Тези, които имат правото да носят декорациите на 33° се разделят на четири категории, които са следните:

1. Четвърта категория – декорацията е от злато и емайл, във формата описана в приложенията. Носи се на лявата страна на гърдите, окачена на бяла панделка, със златна връзка и катарама. Носи се от всички Почетни Генерални Инспектори.

2. Трета категория – декорацията е същата като за четвърта категория. Носи се на лявата страна на гърдите. Носи се от всички действащи и Почетни членове на Върховния съвет, които не са втора категория.

3. Втора категория – декорацията е същата като за трета категория, но се носи окачена върху гърдите с лилава панделка. Тази декорация се носи от Върховния Проповедник; Върховния Канцлер; Върховният държавен министър и Върховния Милосърдник, както и от такива действащи и почетни членове на Върховния съвет, които изпълняват такива длъжности, а също и от изпълнявалите тези служби в продължение на 20 години, както и от Върховните представители на други юрисдикции.

4. Първа категория – декорацията е като в трета категория, но трябва да бъде разположена върху сребърно лъчисто слънце, инкрустирано с диаманти и носена от лявата страна на гърдите. Тази декорация се носи от Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир и от онези Братя, които или са ръководили тези постове или са видни чуждестранни масони на които тази чест ще бъде специално присъдена от Върховния съвет.

Бижута

§ 5.  Всички бижута, пръстени и лични атрибути, които се носят от членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал под юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на ритуала съответстват на приетите форми и начини на носене от Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Южната юрисдикция на САЩ.

  Официални шапки

§ 6. Всички видове шапки, които се носят от членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал в България и членовете на Върховния съвет, 33° на ритуала съответстват на шапките, описани от Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Южната юрисдикция на САЩ (Върховният майчин съвет).

Чл. 14. Почетен съд

§ 1. Почетният съд се състои от Суверени Върховни Генерални Инспектори, Заслужили и Почетни членове на Върховния съвет, Носители на Великия кръст и Рицари-командири на Почетния съд.

§ 2. Не по-малко от тридесет дни преди всяка редовна сесия на Върховния съвет, всеки Суверен Върховен Генерален Инспектор може да подаде предложения кой да бъде избран в Почетния съд. Предложенията се дават в офиса на Върховния Генерален Секретар.

§ 3. Предложенията представляват писмена номинация на Майстори на Кралската тайна, 32°, които са членове с добро положение в юрисдикцията на Върховния съвет и заслужават поста и декорацията на Рицар-командир на Почетния съд.

§ 4. Не се разглеждат номинации, подадени по-късно от указания срок, освен ако няма единодушие за това в Съвета на Избраните.

§ 5. Номинациите трябва да са написани върху формуляри, предварително раздадени от Върховния Генерален Секретар и трябва да съдържат пълното име на всеки номиниран, мястото и датата на рождението му, професия, местожителство, датата на която е получил 32° степен, имената и местонахождението на ателиетата в които членува и кратко изложение на заслугите му към Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 6. В случай, че номинираният е жител или член на ателиета в други Ориенти, одобрението за такава номинация от ръководителите на съответната юрисдикция е задължително. Такава номинация се заплаща в Ориента, където е повдигната.

§ 7. Броят на номинациите за Рицар-командир е по един за първите 20 (двадесет) и по един за всяка следваща група от 30 (тридесет) Майстори на Кралската тайна, които са получили 32°. Суверенният Върховен Командир може да определи и по-голям брой, ако е необходимо за неговия Ориент.

§ 8. Номинациите в този раздел трябва да бъдат представени в Комитета по номинациите и докладвани преди да се гласува за тях.

§ 9. Не могат да се номинират за членове на което и да е било ателие или длъжност Братя, които имат неизплатени дългове за 2 години.

§ 10. Върховният съвет си запазва правото да избира Рицари-командири на Почетния съд от състава на Майсторите на Кралската тайна 32°, винаги, когато по негова преценка, интересите на Ритуала ще бъдат защитени.

§ 11. Не може да бъде номиниран за поста и декорацията на Рицар-командир на Почетния съд никой, който да не е бил в 32° поне 24 (двадесет и четири) месеца и няма патент за 32° от Върховния съвет или подобен патент от регулярна конференция на Върховен съвет от друга редовна юрисдикция и който не е афелиран Майстор-масон в ателиетата на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 12. В случай, когато Рицар-командир на Почетния съд по някаква причина е отстранен и не е афелиран към синя Ложа или което и да е ателие на този Ритуал в продължение на 2 години или ако е изключен от Ложата или Ателието, той загубва поста и декорациите си заедно с всички права и привилегии на такъв.

§ 13. За поста Рицар-командир на Почетния съд не може никой да се кандидатира сам. Ако някой го стори, ще му бъде отказано.

§ 14. През първия ден на всяка регулярна сесия, всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да номинира чрез запечатано писмо адресирано до Суверенния Върховен Командир един Почетен Генерален Инспектор за удостояване с честта на носител на Великия кръст за особени заслуги, които той трябва да уточни в номинацията си. На плика на писмото трябва да има само думите “Номинация за Великия кръст”, без да е споменавано името на номинирания. Писмата се представят с не счупен печат пред Суверенния Върховен Командир, който от своя страна ги представя на Комитет, състоящ се от всички членове на Административния съвет присъстващи на сесията, които ги отварят. Издигнатите кандидатури трябва да бъдат гласувани от Съвета на Избраните и е необходимо пълно единодушие за да бъде избран кандидатът.

§ 15. Носител на Великия кръст е освободен от плащане на членски внос. Получава диплома и бижу безплатно.

§ 16. Почетният съд се събира когато е свикан от Суверенния Върховен Командир, ръководи се от Легат – носител на Великия кръст посочен от Суверенния Върховен Командир.

§ 17. Почетният съд може да приема правила за своята дейност и управление, да препоръчва на Върховния съвет правни мерки и да бъде изслушван от Върховния съвет.

Чл. 15. Правилник за управление на подчинените Ателиета

§ 1. Подчинените Ателиета в юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България се организират и съществуват по силата на временни писма или постоянни Харти, издавани официално от Върховния съвет. Те са подписани от Суверенния Върховен Командир, Върховния канцлер и Върховния Генерален Секретар и са заверени с Върховния печат на Върховния съвет.

§ 2. Регулярната Ложа на Съвършенството се състои от 9 члена, а една перфектна Ложа на Съвършенството – от 13 члена.

§ 3. Регулярно Събрание на Розенкройцер се състои от 7 члена, а едно перфектно Събрание – от 13 члена.

§ 4. Регулярен Съвет на Кадош се състои от 9 члена, а перфектен Съвет – от 18 члена.

§ 5. Регулярна Колегия на Кардиналите на Майсторите на Кралската тайна, 32° се състои от 9 члена, а една перфектна Колегия – от 14 члена.

§ 6. Броят на членовете необходим за да се съставят тези регулярни и перфектни Ателиета, е постоянен и незаменим.

§ 7. Едно Ателие може да бъде създадено и с по-малък брой негови членове, ако присъстват задължителния брой за това чрез попълване с гости или с присъстващи Суверени Генерални Инспектори.

§ 8. Ако не присъстват задължителния брой от собствените му членове, Ателието не може да извършва друга дейност освен да удостоява със степени, но при условие, че кандидатите са били вече избрани. Ателието може да бъде свикано да провежда процедура с не по-малко от пет члена.

§ 9. Териториалната юрисдикция на Ложата на Съвършенството и на другите Ателиета на Стария и Приет Шотландски ритуал е равностойна на територията на юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.

§ 10. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет могат да променят мястото на срещите на Ателиетата с друго място в рамките на юрисдикцията на Върховния съвет или да преместят мястото и хартата за срещи на съответното Ателие на друго място в юрисдикцията.

§ 11. Всяко едно Ателие може според гласуването на членовете си присъстващи на дадена среща или на специално заседание свикано с тази цел, за която предварително са известени всичките му членове, да предаде хартата си и да престане да съществува, освен ако 9 от членовете му, независимо от Ложата на Съвършенството, Съветът на Кадош, Колегията на Кардиналите или 7 от Събранието на Розенкройцер не гласуват отрицателно. В този случай хартата и собствеността на Ателието се запазват и то може да продължи своята работа.

§ 12. Въз основа на доклад на Комитета по делата на Ордена и неговите препоръки, Върховният съвет чрез гласуване може да отнеме хартата на едно Ателие, ако то не е платило таксите и членските си вноски за 1 година.

§ 13. Нито едно подчинено Ателие в юрисдикцията няма право да оттегля или да се опитва да се откаже от верността си към Върховния съвет без съгласието на Суверенния Върховен Командир и на Върховния съвет. Хартата на всяко едно подчинено Ателие, което се опита да се откаже от верността си, ще бъде конфискувана от Суверенния Върховен Командир и върната във Върховния съвет.

§ 14. Когато едно Ателие престане да съществува, независимо по каква причина, всички негови книги и документи и цялото му лично имущество, емблемите, символите и всички останали атрибути, които се използват за удостояване със степени на Ритуала, и особено онези, които се отнасят до тайнствата на Ордена, трябва веднага да бъдат предадени и да станат собственост на Върховния съвет.

§ 15. Когато едно Ателие престане да съществува по някаква причина, Върховният Генерален Секретар отстранява от служба членовете му, които дотогава са били редовни членове.

§ 16. Редовните заседания на отделните Ателиета се провеждат:

1. Ложата на Съвършенството – поне веднъж месечно

2. Събранието на Розенкройцер – поне веднъж на два месеца

3. Съветът на Кадош – поне веднъж на два месеца

4. Колегията на Кардиналите – поне веднъж на три месеца

Събранието на Розенкройцер и Съветът на Кадош не заседава през месеците: юли; август и септември.

§ 17. Празничните церемонии за отделните Ателиета са, както се определят от уставите и правилниците на Ателиетата.Церемонията за изгасването и паленето на Светлините може да бъде отворена за публиката, като използваните ритуали малко се променят.

§ 18. Всяко ателие има отделни свои закони, които подлежат на одобрение от Суверенния Върховен Командир в рамките на 30 дни след като са приети или в противен случай те нямат законова сила. Докато се чака одобряването им, те имат временна сила. След като са станали закони, ръководният офицер на Ателието трябва да изпрати заверен екземпляр на Върховния Генерален Секретар. Поправки и допълнения на тези закони могат да бъдат узаконявани по същия ред.

§ 19. Чрез своите закони, отделните ателиета уреждат реда по който избират своите офицери, с изключение на Секретаря на ателието, който се назначава от Суверенния Върховен Командир. Назначението на Секретаря може да става ежегодно, на две или три години.

§ 20. Изборите в отделните ателиета се провеждат по времето, реда и начина определени в правилника на отделните Ателиета. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет могат да решат други дати за изборните събрания.

§ 21. Ако по някаква причина дадено Ателие не успее да избере офицери на определения ден, Суверенният Върховен Командир нарежда да се проведат избори на друга дата определена от тях, като се изпратят навреме съобщения до членовете на ателието.

§ 22. Избраните офицери могат да бъдат инсталирани на същите събрания на които са избрани или в рамките на 30 дни след тях. След изтичането на този срок инсталирането им може да бъде направено само с разрешение на Суверенния Върховен Командир. Церемонията по инсталирането може да бъде извършена на съвместно заседание на членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 23. Докато новите офицери не бъдат официално инсталирани, старите офицери продължават да заемат постовете си. Изборните офицери трябва да бъдат инсталирани лично, назначаемите могат да получат инсталация и чрез пълномощно.

§ 24. Всеки офицер от дадено Ателие може да подаде оставка. Подаването на оставка може да бъде изискана и мястото овакантено чрез предложение дадено на редовно заседание, след което да бъде разгледана на следващото заседание и одобрена с положително гласуване от 3/4 от присъстващите членове.

§ 25. Всеки един пост в подчинено Ателие се овакантява в случай на смърт, подаване на оставка, отстраняване или изключване, или когато офицер стане неафелиран към което и да е Ателие на Ритуала.

§ 26. Член на подчинено Ателие на Ритуала с постоянно жителство извън Ориента на юрисдикцията не може да бъде избиран на пост в това Ателие. Когато офицер на дадено Ателие премести извън Ориента местоживеенето си, постът му незабавно се овакантява. Изключения се правят само с разрешението на Суверенния Върховен Командир, който трябва специално да ратифицира този избор.

§ 27. При овакантяване на пост в ръководството на дадено Ателие, следващият по ранг офицер наследява предния, третият наследява втория, а третият пост се запълва с избор на редовно заседание, за което се изпраща известие до всички членове на Ателието. В случай, че първите двама офицери желаят да запазят местата си, може да се проведе избор и за ръководен офицер. Ако пък вторият офицер приеме да застане начело на ателието, а третият желае да запази поста си, провежда се избор за втория пост. Когато има вакантни места за други постове, те се запълват чрез назначения, които се извършват от ръководния офицер, освен в случаите за поста Секретар, който се назначава лично от Суверенния Върховен Командир.

§ 28. Върховният Генерален секретар представя в три екземпляра годишни доклади за състоянието на Ателиетата на първия или преди първия ден на април. Единият екземпляр е за състоянието на подчиненото Ателие, вторият за Суверенния Върховен Командир и един за канцеларията на Върховния Генерален Секретар.

§ 29. Секретарят на подчиненото Ателие трябва да представи доклад със списък на ритуалите, тайнствата и рубриките на 31 декември на Върховния Генерален Секретар във формуляри, получени от канцеларията на последния.

§ 30. Всяко Ателие трябва да контролира собствените си финансови дела и да разпределя финансите чрез гласуване на своите членове без намеса на Комитета по контрола или каквото и да е подобно управително тяло, освен в случаите, когато Ателиетата са разположени на едно място и по споразумение фондовите им могат да бъдат управлявани и контролирани от Ложата на Съвършенството.

§ 31. Милосърдниците трябва да докладват на Суверенния Върховен Командир всяка година през януари, като представят всички оправдателни разходни документи получени през годината, заедно с непокритите сметки, наличните суми и инвестиции.

§ 32. Даренията трябва да бъдат заверени с подписите на двама офицери, които са присъствали по време на получаването и депозирани в банковите сметки.

§ 33. Обезщетения по каквато и да е причина могат да се изплащат, подписани от Милосърдника, Секретаря и Ковчежника – задължително е наличието на два подписа.

§ 34. Когато едно ателие се открие на най-висока степен, всичките му степени са открити и може да се преминава от работа от една степен към работа в друга степен, без да се правят никакви други изявления освен, че се прави така.

§ 35. На нито едно Ателие или неговите членове не е позволено да се появяват на обществени места като такива, освен на погребенията на членовете на Ритуала или с разрешение, издадено от Суверенния Върховен командир.

§ 36. Нито едно Ателие не трябва да взима или да дава под наем или да разрешава употребата на собствените си отличителни символи, които използва по време на работа на своите степени или церемонии, за каквито и да е други поводи, освен по масонски дела.

§ 37. Нито едно Ателие не може да стане корпоративно тяло в други сдружения без разрешение на Суверенния Върховен Командир и контрола чрез попечители от страна на Върховния съвет.

§ 38. Използването на имотите, построяването на сгради, влизането в дълг и изплащането му и всички останали въпроси отнасящи се до контрола и управлението на собствеността са задължение на членовете на заинтересованото Ателие и винаги са подчинени на надзора на Суверенния Върховен Командир. Писменото му разрешение е необходимо и при извършването на продажби, дарения и ипотеки на недвижимо имущество, значителни ценни книжа и авоари. В случай на строеж на сгради е необходимо писменото одобрение на Суверенния Върховен Командир на архитектурните планове, договорите, приемането на офертите и финансирането.

§ 39. Напълно приемливо е да се използва думата Клуб, когато се говори за организирана група масони от Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 40. С разрешението на Върховния съвет или на Суверенния Върховен командир между две редовни конференции, всяко едно Ателие може да упълномощи попечители да организират корпорация или асоциация, отговарящи на гражданските закони в юрисдикцията, да получават дарения, но само за благотворителност и образователни цели. Нито една част от подобна корпорация или асоциация не може да се използва за облага на отделен индивид или ателие, а единствено за благотворителни и образователни цели. Всички корпорации, асоциации или тръстове трябва да имат в хартите си текстови членове, според които управителното тяло или попечителите трябва да бъдат избирани или назначавани от Ателиетата на Ритуала.

§ 41. Всички корпорации и подобни, трябва да имат в хартите си членове, които да гласят следното: “Ложите и офицерите изброени по-долу трябва да действат по силата на пълномощия, дадени им от и под юрисдикцията на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в България.”

§ 42. Всички благотворителни и образователни асоциации и тръстове трябва да имат в хартите си членове, които гласят следното: “ при разпадане, ликвидация или закриване, независимо дали доброволно или по принуда, чистата печалба трябва да бъде прехвърлена на друга асоциация, корпорация или тръст, които служат на същите или други подобни цели и чиито попечители или управително тяло ще оперират с тях чрез пълномощията дадени им от Суверенния Върховен Командир на юрисдикцията…”

§ 43. Суверенният Върховен Командир трябва да изисква от подчинените Ателиета да водят по такъв начин финансовите си дела, че да ги предпазват от финансови загуби. Финансовите средства на дадено Ателие се държат под попечителството на ръководещия офицер на ателието.

§ 44. Нито едно Ателие или група няма правото да взема името на жив човек.

§ 45. Може да бъде приета молба от дадено ателие или член на това ателие, който се чувства засегнат и да бъде представена на Суверенен Върховен Генерален Инспектор по всяко време, но в рамките до 30 дни от датата, на която се е случил инцидента.

§ 46. Върховния съвет може да приема искове и молби на ателие срещу решение взето от Суверен Върховен Генерален Инспектор в рамките до 60 дни от датата на решението. Този иск се приема след като се изпрати съобщение до провинилия се офицер и се завери специален екземпляр от Суверенния Върховен Командир. Последният има пълномощията и властта, по собствено усмотрение да прекрати обжалвано решение докато не се изслуша исковата молба. Всички искове и молби до Върховния съвет трябва да бъдат представени на следващата редовна сесия на Върховния съвет.

Чл. 16. Сформиране на нови Ателиета

§ 1. В случай, когато се появи желание да се организира ново Ателие на Ритуала, трябва да се изпрати писмена петиция до Суверенния Върховен Командир. Върховният съвет си запазва правото да издава по време на сесия временни писма, с които директно се разрешава сформирането на нови Ателиета в незаети територии, след получаването на петиция.

§ 2. Петицията за сформирането на Ложа на Съвършенството трябва да бъде подписана от не по-малко 9 (девет) съвършени Братя с 14° на посвещение в Ритуала.

§ 3. Петицията за сформирането на Събрание на Розенкройцер трябва да бъде подписана от не по-малко от 7 (седем) Рицари на Розенкройц 18°.

§ 4. Петицията за сформирането на Съвет на Кадош трябва да бъде подписана от не по-малко 9 (девет) Рицари на Кадош 30°.

§ 5. Петицията за сформирането на Колегията на Кардиналите трябва да бъде подписана от не по-малко от 9 (девет) Майстори на Кралската тайна 32°.

§ 6. Всеки подписан трябва да представи заедно с петицията сертификат за редовен член на Ателието, в което членува или ако не е все още приобщен, бележка за напускането на Ателието, в което за последен път е бил член.

§ 7. След като петицията е готова, тя трябва да бъде представена на Суверенния Върховен Командир, който я приема или връща заедно с всички останали документи, до Братята изпратили петицията. При получаването на одобрена петиция, молителите трябва да я представят заедно с всички документи за редовно членство и бележки за напускане пред Върховния Генерален Секретар, придружена с достатъчно средства, които да покрият всички разходи.

§ 8. При получаването на одобрена петиция, заедно с придружаващите парични средства, Върховният Генерален Секретар трябва да осигури нужните атрибути и документи и да докладва за извършените действия на Суверенния Върховен Командир.

§ 9. Във временните писма трябва да бъде заявено, че създаденото временно Ателие, без да има редовен статут и без инсталирането на офицерите си има право да определя такси и членски внос, който да се заплаща от кандидатите и членовете и които да бъдат съобразени с устава на Върховния съвет. Такова временно Ателие има право да избира кандидати с цел да им се присъдят степени, да избира членове за приобщаване, които са получили степени в други Ателиета, и да извършва всякакви други дейности, необходими за правилното протичане на работата на такова Ателие под ръководството на Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

§ 10. Временните писма са в сила до следващата регулярна сесия на Върховния съвет, когато молбата, заедно с препоръката на Суверенния Върховен Командир, се представя във Върховния съвет за издаването на официална харта. Такава молба трябва да бъде заведена в канцеларията на Върховния Генерален Секретар поне 30 дни преди датата на започване на редовната сесия на Върховния съвет, придружена със съответната такса и съответните документи:

1. Списък по азбучен ред на членовете, подписали петицията за издаване на временни писма, в който са отразени пълните имена и достигната степен на всеки един от подписалите.

2. Пълното име следвано от степента и името на предишното Ателие, към което бил приобщен даденият Брат, докато е бил по силата на тези временни писма.

3. Пълното име, следвано от степента на всеки Брат, който е бил изгубен по време на периода на временните писма – при случай на смърт, отстраняване, изключване и др., заедно с датата на всеки отделен случай.

4. Пълното име и степента на всеки отделен Брат, който е бил удостоен със степен по време на периода на временните писма.

5. Пълните имена на Братята, определени от Суверенния Върховен Командир за първи офицери на Ателието, на което ще се издаде харта.

6. Списък по азбучен ред на всички членове, пълните имена следвани от степента, заедно с датата на подаване на молба за получаване на харта.

След получаването на всички тези документи, Върховният Генерален Секретар трябва да потвърди, че са заплатени всички такси във Върховния съвет и да представи молбата заедно с придружаващите документи за разглеждане във Върховния съвет.

§ 11. Ако не се издаде харта, временните писма могат да продължат да действат или временното Ателие да се разпадне, като в последния случай, Върховният Генерален Секретар трябва да върне сертификатите на съответните членове и трябва да издаде бележки за напускане на всички Братя, които са били редовни членове на такова временно Ателие с датата на неговото напускане.

§ 12. Членството на Братята, които са подписали петиция за временни писма, като редовни членове продължават да изпълняват постовете си в първоначалните Ателиета на които са били членове, където им се събира членски внос и плащат такси, докато новосформираното Ателие не получи харта и не ги избере.

§ 13. Подписалите петиция за временни писма остават на ръководните си места в старите си Ателиета, докато се подаде молбата за получаване на официална харта.

§ 14. Ателиета, които функционират през период на временни писма, нямат право да прокарват допълнителни закони и се управляват от Суверенен Върховен Генерален Инспектор или от определено от Върховния съвет длъжностно лице.

§ 15. Когато Върховният съвет издаде постоянна харта за сформирането на дадено ателие, в момента на получаването на хартата, Суверенният Върховен Генерален Инспектор сформира постоянното ново Ателие, като инсталира офицерите упоменати в хартата и пише доклад за това действие до Върховния Генерален Секретар. Дошлите от други Ателиета ще бъдат отписани от предишните си Ателиета и вписани в новото ателие.

Чл. 17. Правила за кандидатите и членовете

§ 1. Кандидат за степени в дадено Ателие на Стария и Приет Шотландски ритуал трябва да бъде и да остане приобщен Майстор-зидар в поне една редовна Символична /синя/ Ложа.

§ 2. В Ориента под юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България няма изискване за местоположение на символичната Ложа, към която е приобщен кандидатът за членство в Ритуала.

§ 3. На кандидати, на които не са присъдени степени на Ритуала или които не изпълняват задълженията си към Ритуала, си остават членове на Символичните Ложи.

§ 5. Забранено е на подчинените Ателиета на Върховния съвет, както на офицерите и членовете му, да публикуват или разпространяват списък с имената на кандидатите за степени сред останалите членове на това ателие.

§ 6. Никой, който е действителен жител в рамките на юрисдикцията на този Върховен съвет, не може да получи по законен път каквато и да е било степен от друг офицер или Ателие под юрисдикцията на друг Върховен съвет, освен ако няма писмено разрешение, издадено лично от Суверенния Върховен Командир.

§ 7. Никой, който е действителен жител на територия, която е под юрисдикцията на друг Върховен съвет, няма право да получава степени от офицер или Ателие на Върховния съвет, 33° на България, освен ако няма писменото съгласие на юрисдикцията на своята територия, която да е получена лично от Суверенния Върховен Командир на Върховния съвет, 33° на България.

§ 8. Всеки член на Стария и Приет Шотландски ритуал в България, който се намира продължително време извън юрисдикцията и е приобщен Майстор-зидар, може с молба да получи масонско местожителство в границите на юрисдикцията на друг Върховен съвет.

§ 9. Нито едно Ателие или офицер няма право да приема бивши членове на нерегулярни Ателиета при никакви други условия, които важат за Майстор-зидар. Задължително е писмено отказване от предишното нерегулярно ателие. Отстъпник от Ритуала никога не може да бъде приет или признат.

§ 10. Всяка молба или предложение за присъждане на степени или молба за приобщаване трябва да се направят на обявено заседание 1 (един) месец преди да бъдат гласувани, освен в случаите, когато е указано нещо друго от Суверенния Върховен Командир.

§ 11. Всеки квалифициран Брат-зидар с Майсторска степен на посвещение, който живее на територията на юрисдикцията, може да бъде предложен за член на Стария и Приет Шотландски ритуал на обявено заседание с писмено предложение подписано от един член и подкрепено от друг също с подпис. Такова предложение може да бъде направено и без знанието на кандидата. Чрез допълнителен закон, всяко Ателие може да изисква от кандидатите да подадат писмена молба.

§ 12. Когато едно Ателие нареди да се извърши гласуване, председателствуващият офицер няма право да го отлага по никаква лична молба изпратена до него. Членът на Ритуала, който иска отлагане може да предложи отлагането на гласуването и да посочи основателни причини за това, след което ателието трябва с гласуване да определи, дали да се отложи или не.

§ 13. Когато по време на гласуването се появи една черна топка, трябва да се прекратят по-нататъшни действия до следващото редовно заседание на Ателието. Междувременно, гласувалият против трябва в личен разговор да представи пред председателствуващият офицер причините за отрицателния си вот. Председателствуващият, по свое усмотрение може да доведе до знанието на Ателието изтъкнатите причини, но без да разкрива самоличността на гласувалият отрицателно Брат.

§ 14. Председателствуващият може да изложи пред ателието своето лично мнение относно причините за отрицателния вот, да оправдае отхвърлянето на кандидатурата и на следващото редовно заседание трябва да проведе повторно гласуване. Ако отново има само един отрицателен глас, кандидатът няма да бъде обявен за отхвърлен.

§ 15. Когато при първото гласуване има две или повече черни топки, кандидатът ще бъде отхвърлен.

§ 16. Когато кандидатът за посвещение е бил отхвърлен, той не може да кандидатства отново в същото Ателие или някое друго Ателие, или да бъде предлаган отново в Ателието, преди да е изминал срок от 6 календарни месеца.

§ 17. Когато кандидатът за приобщаване е бил отхвърлен, той отново може да бъде предложен след изтичането на срок от 2 месеца, като предложението трябва да бъде направено поне един месец преди гласуването.

§ 18. Кандидат, който е отхвърлен с гласуване, трябва да уведоми Ателието, в което наново кандидатства, че преди това е бил отхвърлян.

§ 19. След като един кандидат е избран в дадено Ателие, и преди да е получил степента, с която го удостоява Ателието, може да бъде подадено писмено искане за отхвърляне от двама или повече Братя, посочващи точните причини за искането си. Това искане трябва да бъде разгледано в Ателието и гласувано и ако се подкрепи от една трета от присъстващите членове, степените няма да бъдат дадени и кандидатът ще бъде отхвърлен.

§ 20. След като един кандидат е получил вече някаква степен на Ритуала в дадено Ателие, не могат да се приемат и разглеждат никакви възражения за неговия напредък в това Ателие.

§ 21. Кандидат, който е избран за получаване на степен в дадено Ателие, трябва да се яви в подходящото време и на подходящото място, за да ги получи, но не по-късно от 6 месеца от датата на избирането му. Ако не успее да се яви и не изтъкне основателни причини за това, изборът му ще бъде обявен за недействителен и ще трябва да кандидатства наново по общия ред.

§ 22. Всеки кандидат получил някаква степен на Ритуала, става член на Ателието, което го е избрало и името му трябва да бъде включено в списъка на редовните му членове.

§ 23. Ако кандидат е получил някакви степени от друг Върховен съвет, той трябва да бъде регулярно приобщен към настоящата юрисдикция с всички степени, които е получил и има право да получава следващи.

§ 24. Ако кандидатът е член на ритуала на юрисдикцията на друг Върховен съвет, той трябва да положи всички клетви на 14°; 18°; 30° и 32° пред Ателието към което се приобщава. Той може да купи дипломи и патенти за степените, които е получил или ако има такива документи от друга регулярна юрисдикция, заедно със закупуването на други, същите могат официално да му се дадат от председателя и секретаря на всяко Ателие на Ритуала в юрисдикцията в която се приобщава. За тези действия се изпраща писмен доклад до Върховния Генерален Секретар и се подпечатва с печата на Ателието.

§ 25. Когато кандидатът за приобщаването към Ателие на Стария и приет Шотландски ритуал представи заедно с молбата си бележка за отписване от предишното си Ателие или сертификат от Върховния съвет на друга юрисдикция или нейните подчинени Ателиета, от които този Върховен съвет е признат и се намира в Братски отношения, не е необходима молба за приобщаване.

§ 26. Не е нужно Ателиетата на Стария и Приет Шотландски ритуал, в който е подадена молба за приобщаване, да разследват връзките между Великата ложа и Върховния съвет на този Ориент, откъдето идва приобщаваният или пък техните подчинени Ателиета в страната, където такъв кандидат за приобщаване е получил членството си в синя Ложа.

§ 27. Всеки член на Ритуала с местоживеене в рамките на юрисдикцията на този Върховен съвет има правата и привилегиите на такова членство. Той трябва да бъде и да остане приобщен Майстор-зидар в редовна Символична Ложа и редовен член на всяко Ателие заедно със степените, които притежава.

§ 28. Член на Ритуала няма нужда да бъде или да остане приобщен към символичната Ложа и Ателието, където е получил степените си или на чиято териториална юрисдикция се намира местоживеенето му.

§ 29. Член на Ателие, което е вярно на този Върховен съвет не изгубва статуса си ако се премести от териториалната юрисдикция на това Ателие или на Върховния съвет.

§  30. Член на Ритуала, получил степените си в Ателие под властта на чуждестранен Върховен съвет ако премести местоживеенето си на територията на този Върховен съвет, може да подаде молба за приобщаване към Ателие на тази юрисдикция, ако това не е забранено от Върховния съвет, на който той се е заклел във вярност.

§ 32. Всеки член на Ритуала, който остане не приобщен към регулярна Символична Ложа и който в срок от 2 години не се приобщи отново към същата или към друга Символична Ложа, престава да бъде член на което и да е било Ателие на Ритуала.

§ 33. Не се възстановяват правата за членство в Ритуала след изтичането на двугодишния срок указан в параграф 32. След този срок членството може да се възстанови само чрез молба и нов избор за който е гласувано с мнозинство от присъстващите членове на редовно заседание на Ателието.

§ 34. Член на Ритуала, който кандидатства за приобщаване, освен молбата си, трябва да представи и бележка за отписване от предишното си Ателие, на което е бил член, сертификат за придобитите степени или подходящ сертификат от Суверенния Върховен Командир.

§ 35. Дадено Ателие може да избере приобщен Майстор-зидар да бъде удостоен със степени, но когато се обяви гласуване, трябва да бъде заявено, че гласуването ще бъде валидно, само ако кандидатът е получил всички предходни степени.

§ 36. Едно Ателие може да избере член на Ритуала за приобщаване към него, но когато се нареди да се извърши гласуването, трябва да се обяви, че това гласуване ще бъде валидно само ако кандидатът е приобщен към Ателиета на Ритуала от по-ниска степен в тази юрисдикция.

§ 37. Не приобщен член на Ритуала може да кандидатства за приобщаване към Ателие на Ритуала, където и да е неговото местоположение.

§ 38. Не приобщен член на Ритуала, който в рамките на дванадесет месеца от датата на отписването си не е потърсил приобщаване към Ателие или Ателиета в съответствие със степените които е получил, ще му бъде забранено посещаването на Ателиета и освободен от масонските си задължения.

§ 39. Ако не приобщен член на Ритуала живее в рамките на юрисдикция, където такива Ателиета не съществуват, той трябва в рамките на дванадесет месеца от датата на отписването си от предишните Ателиета, да се приобщи към някои от Ателиета в друг Ориент или ще му бъдат наложени възбраните регламентирани в параграф 38.

§ 40. Член на Стария и Приет Шотландски ритуал в България, който има добър статус и си е платил всички такси, и който желае да се приобщи към други Ателиета в същата степен, може да кандидатства и да получи от секретаря на Ателието на което е член заверен сертификат за статуса си в това Ателие. Представяйки този сертификат заедно с молба, той може да кандидатства за приобщаване към друго Ателие. Ако бъде избран, той става член на Ателието към което е подал молба за приобщаване и секретаря на гореспоменатото Ателие трябва да удостовери избора му, като издаде сертификат. Кандидатът престава да бъде член на предишното Ателие, откъдето му издават сертификат за освобождаване, освен в случаите на двойно членство.

§ 41. Сертификатът получен по указания в параграф 40 начин, трябва да има дата на издаване и печат на Ателието, което го е издало и ще бъде валиден по гореспоменатите причини за съответната цел за настоящата календарна година и такъв новоприобщен Брат няма да плаща членски внос на Ателието към което се е приобщил за остатъка от календарната година през която се е извършило приобщаването.

§ 42. Почетните Генерални Върховни Инспектори и Рицарите-командири на Почетния съд могат да прехвърлят членството си без да губят почетните си права и привилегии.

§ 43. Временното отстраняване от всички сини Ложи към които принадлежи членът на Ритуала поради неплатен членски внос и такси, води до временно отстраняване от всяко едно Ателие на Ритуала. Ако статусът му в сините Ложи се възстанови в срок от 2 (две) години, автоматично се възстановяват правата му и във всяко едно Ателие на Ритуала. Ако възстановяването в сините Ложи се осъществи след повече от двугодишен срок, възстановяването в Ателиетата на Ритуала става само след подаването на молба, която трябва да бъде положително гласувана от мнозинството присъстващи членове на предварително обявено заседание на всяко отделно Ателие.

§ 44. Временното отстраняване от сините Ложи на членове от Ритуала поради някаква друга причина, както и изключването му, независимо по какви причини, води до същите наказания важащи за всяко Ателие на Ритуала. Ако членството му в сините Ложи бъде възстановено, това не означава, че той ще възстанови членството си в което и да е било Ателие на Ритуала, освен ако не подаде молба и не бъде избран от мнозинството на присъстващите на събранието членове на всяко едно Ателие. Гласуване на молбата за възстановяване на членството се извършва само от присъстващите членове, без право на пълномощия за гласуване.

§ 45. Член на Ателие, който не е платил членския си внос и такси за период от две години, трябва да бъде временно отстранен, освен ако не се платят дълговете в указания срок или не му се отпусне допълнителен срок не надвишаващ дванадесет месеца, но чрез гласуване от мнозинството на присъстващите на събранието членове. По нареждане на Суверенния Върховен Командир времето за временно отстраняване на този член може да бъде фиксирано за повече от една година.

§ 46. Временно отстраненият член, който в рамките на две години от датата на отстраняването си изплати дълговете си следва да бъде автоматично възстановен. Ако не успее да се издължи в рамките на две години, той трябва с писмена молба, придружена с парите които дължи от момента на временното му отстраняване плюс таксите за настоящата година и положителен доклад от Комитета по финансите, да бъде възстановен с гласуване от мнозинството от присъстващите на обявеното заседание членове.

§ 47. Дадено Ателие може, ако е гласувало мнозинството и със съгласието на Суверенния Върховен Командир, да опрости всички или част от дълговете на член на Ателието.

§ 48. На всеки член на Ритуала, трябва да бъде издадена карта удостоверяваща най-високата степен която му е вписана.

§ 49. Членовете на Ателиета от друга юрисдикция на които са членове, нямат право да посещават Ателиета на юрисдикцията на Върховния съвет, 33° освен ако не притежават указаната членска карта. Те също трябва да представят при поискване редовен патент или диплома за най-високата степен, с която са удостоени.

§ 50. Върховният Генерален Секретар трябва всяка година да изпраща на секретаря на подчинените Ателиета членски карти, които трябва да бъдат с такъв размер и цвят, какъвто е посочил Върховният Генерален Секретар с място върху тях за подписа на притежателя. Текстът, който трябва да бъде изписан върху членските карти е следният: “Издава се в уверение на това, че Брат ….. е член с добър статус в Ателието на ………….. в Ориент-България”. Трябва да бъде оставено подходящо място за датата на издаване и с големи букви годината за която е издадена тази карта. Тези карти трябва да бъдат попълнени, подписани и издадени от секретарите на подчинените Ателиета, подпечатани и дадени само на членове, които имат добър статус и са си платили всички членски вноски за календарната година. Всяка карта следва да бъде подписана от приносителя, подписите на секретарите могат да бъдат направени ръчно, напечатани или гравирани, и печатите могат да бъдат напечатани, релефни или щамповани. Ако личната карта не е правилно попълнена или подпечатана тя не се признава за валидна.

§ 51. Никакви дипломи или патенти валидни за тази юрисдикция не се признават, ако не са придружени от лична карта, която е описана в параграф 49 на този член или от сертификат, описан в параграф 52 на този член.

§ 52. Почетните Съвършени членове 14°, Рицарите на розата и кръста 18° или Рицар Кадош 30°, могат да получат, след като са си платили диплома за степента, която са достигнали. Всеки член на Колегията на Кардиналите трябва да снабди всеки Майстор на Кралската тайна 32°, на негови разноски с регулярен патент за 32° издаден и регистриран от Върховния Генерален Секретар.

§ 53. Суверенният Върховен Командир или Ателиетата, които са удостоили със степени, могат да снабдят членовете, получили тези степени със сертификат, удостоверяващ степените, получени по този начин. Този сертификат важи за дванадесет месеца, дава правата на члена да бъде признат, че е получил степените, които са указани в неговия сертификат.

§ 54. Двойно и множествено членство се разрешава при следните условия:

1. двойното членство се дефинира като членство в Ателие, намиращо се в друг Ориент.

2. множественото членство се дефинира като членуване в две или повече Ателиета в Ориента, където е първичното членство на члена.

3. първичното членство се дефинира като членуване в Ателието към юрисдикцията, към която принадлежи даден член по време на първоначалното кандидатстване за двойно или множествено членство.

4. двойното членство със запазване на всички почести от Върховния съвет, които могат да бъдат дадени или присъдени от Върховния съвет, се разрешава на взаимна основа с другите юрисдикции, признати от този Върховен съвет и в съответствие с условията на тази юрисдикция за такова членуване.

5. двойното членство се прекратява, ако членът е отстранен или изключен от едната от двете юрисдикции по причини различни от тези за неизплатени такси.

6. правилата за процедурата по получаването на двойно членство трябва да бъдат съобразени с условията, по които е било постигнато споразумение от и помежду Суверените Върховни Командири на съответните юрисдикции.

§ 55. Член на Ателие ако няма никакви финансови задължения и никакви обвинения по службата си, има право да получи необходима бележка за това, след като подаде молба на обявено заседание.

§ 56. Дадено Ателие може при единодушно съгласие на редовно заседание и със съгласието на Суверенния Върховен Командир да освободи от плащане на такси към съответното Ателие всеки член, чието положение оправдава такова освобождаване. В такива случаи Ателието не се освобождава от заплащане на таксата за този член към Върховния съвет.

§ 57. Забранява се използването на думи, цифри, букви, заглавия, титли, емблеми и символи от всички членове на Ритуала, които биха посочили техния ранг в Ритуала в писмена форма или на напечатани документи, които не са от масонски характер и не са за целите на масонството, както и използването на същите за бизнес и рекламни цели, за наемане на работа и други странични занимания, които не са масонски по своя характер и не са свързани с масонството.

§ 58. Във всички случаи на подадени молби за степени или кандидатстване за приобщаване, които са били отхвърлени от Ателието на Ритуала, и всички случаи на изключване или временно отстраняване по причини различни от неплатени такси, Секретарят на Ателието трябва веднага да докладва на Върховния Генерален Секретар или на помощника му.

§ 59. Списъците за членство на всяко Ателие не трябва да бъдат издавани с търговски, рекламни или други подобни цели, определени за такива от Върховния съвет.

§ 60. Завещания направени от членове на Ритуала, съобразени с ритуалния правилник, трябва да бъдат на съхранение от хората, които са ги направили или ако временно се депозират при подходящо официално лице на Ателието, трябва да бъдат връщани на съответното лице веднага при поискване.

Чл. 18. Устав за съдебно и наказателно производство

§ 1. Съдебните процеси при обвинения за нарушения на масонския закон или неморално или не масонско поведение или недостойно поведение на всеки един масон, член на Стария и Приет Шотландски ритуал, с изключение на Суверените Върховни Генерални Инспектори, 33°, трябва да бъдат водени от Ложата на Съвършенството, на която е член обвиняемият.

§ 2. Наказателната юрисдикция на Ложата на Съвършенството включва всичките членове на Ритуала, където и да живеят, с изключение на Върховните Генерални Инспектори, 33°. В тази наказателна юрисдикция влизат всички членове на Ритуала, независимо от това дали са отстранени от едно Ателие за неплатени такси или за нещо друго и които могат да бъдат обвинени в рамките на тази юрисдикция за нарушение, признато от съответната Ложа на Съвършенството.

§ 3. Когато даден Брат е бил временно отстранен по някаква причина, Ложата на Съвършенството в рамките на юрисдикцията има изключителното право да му наложи наказание.

§ 4. Ако някой промени местоживеенето си след като е бил обвинен, това не премахва правата на Ложата на Съвършенството да го съди по обвинението. След като обвиненията са били приети и заведени от Ложата на Съвършенството, не може да се променя мястото на процеса по никаква причина.

§ 5. Обвинения могат да бъдат повдигнати от всеки Брат, като Почетният майстор на Ложата на Съвършенството е длъжен да даде указания на Младшия Стражник или друг офицер да заведе официално обвинения срещу даден Брат, ако Почетният майстор е лично запознат или надлежно информиран за такива деяния или поведение от страна на, които неоспоримо представляват нарушение на масонските закони. 

§ 6. Повдигнатите обвинения срещу един Брат трябва да бъдат задължително в писмена форма и подписани от обвиняващия Брат. Могат да бъдат и от общ характер, но трябва да бъдат придружени от уточнение или уточнения, които излагат точно определеното деяния, представляващи нарушение на масонския закон. В оплакването трябва да се посочи времето и мястото на нарушението, както и всички необходими подробности, свързани с това.

§ 7. Обвиняемият трябва да получи пълно копие на оплакването с всички подробности, за да може да получи правен съвет по всички въпроси, по които може да му бъде поискано обяснение, или които да отхвърли, или да поиска да бъде оправдан.

§  8. Обвиненията трябва да бъдат заведени от Секретаря на Ложата на Съвършенството и представени пред Ложата на следващото обявено заседание.

§ 9. Обвинението може да бъде повдигнато само ако мнозинството от присъстващите на заседанието на Ложата на Съвършенството членове гласуват, че деянията, заедно с уточненията, представляват нарушение на масонския закон.

§ 10. Ако обвинението бъде повдигнато след гласуване на мнозинството, Ложата на Съвършенството трябва да назначи заседание, на което да бъде избран Трибунал, който да потвърди или отхвърли фактите, свързани с обвинението.

§ 11. Всички предприети действия относно съдебната процедура трябва да бъдат подчинени на одобрението или неодобрението от страна на Суверенния Върховен Командир.

§ 12. Обвиняемият и обвинителят трябва да бъдат уведомени за представените обвинения и снабдени с екземпляр от тях, както и за датата на заседанието, на което ще бъде избран Трибунал. Обвинителното писмо с копието от обвинението трябва да бъдат представени на двете страни лично или изпратени по пощата поне 10 (десет) дни преди датата, насрочена за избор на Трибунал. Ако адресът и местонахождението на обвиняемият са неизвестни, Трибуналът може да бъде избран на следващото обявено заседание, след като обвиненията са били приети за правомерни, без да се прави опит да се уведоми обвиняемия.

§ 13. На обявеното заседание Ложата на Съвършенството трябва да избере чрез гласуване, без никакво повече обсъждане, 5 (пет) от своите членове, които ще представляват Трибунала, който трябва да изслуша доказателствата и да определи фактите свързани с повдигнатите обвинения.

§ 14. Избраните в Трибунала ще го представляват, без обвиняемият да има някакво право на възражение по каквато и да е било причина срещу избраните членове на Трибунала.

§. 15. Трибуналът избира от членовете си председател и секретар, определя времето и мястото на заседанията си и метода на процедурата за вземане на показания, привикване на свидетели и установяване на факти.

§ 16. Обвиняемият трябва да бъде уведомен за всички заседания на Трибунала и да му бъде дадена възможност да представя всички доказателства, които би желал.

§ 17. Ако поради невъзможност обвиняемият не се яви, Почетният Майстор на Ложата на Съвършенството трябва да назначи някой способен и безпристрастен Брат от Ложата на Съвършенството, който да го представлява, и ще има всички права на обвиняемия да се явява и да го защитава.

§ 18. Трибуналът ще трябва да установи фактите свързани с обвинението в съответствие с приетите принципи на масонската юриспунденция и да провежда изслушвания пред комисия от подобен характер. Той трябва обаче да пренебрегне всички технически подробности и да се ръководи единствено от стремежа да отсъди справедливост.

§ 19. Ако свидетелските показания на свидетеля не могат да бъдат получени пред всички членове на Трибунала, той може да назначи един или повече от членовете си да снемат показания по подходящ начин от отсъстващите свидетели.

§ 20. Членовете на Ритуала, които свидетелстват пред него, дават своите показания под клетва, като такива членове. Профаните, които дават такива показания пред трибунала трябва да положат клетва пред нотариус или ако Трибуналът единодушно приеме, могат да дадат показания без клетва. Трибуналът може да изисква и получава веществени доказателства, които са свързани със случая.

§ 21. След изслушването на всички показания на обвиняемия и обвинителя, Трибуналът трябва да установи фактите отнасящи се до обвиненията и те трябва да бъдат протоколирани от Секретаря на Ложата на Съвършенството. Секретарят изпраща съобщение за разкритията на Трибунала до членовете. Такива съобщения трябва да бъдат изпратени най-малко 5 (пет) дни преди свиканото заседание.

§ 22. На свиканото заседание, разкритията на Трибунала и доказателствата трябва да бъдат прочетени пред Ложата на Съвършенството и обвиняем, и обвинител трябва да направят лични изявления или чрез адвокат по отношение на състоятелността на доказателствата или фактите, които представляват наказуемо нарушение.

§ 23. След приключването на изслушванията, Ложата на Съвършенството трябва да гласува по въпроса, дали обвиняемият е виновен или не по повдигнатите обвинения  или по всяко едно от тях, ако са повдигнати повече обвинения. Гласуването е тайно и всички присъстващи членове трябва да гласуват. Когато са повдигнати повече от едно обвинение, трябва да има отделно гласуване за всяко едно.

§  24. Ако по-малко от 2 / 3 от присъстващите членове на Ложата на Съвършенството гласуват, невинен, по дадено обвинение – то се отхвърля.

§ 25. Ако 2/3 от присъстващите гласуват, виновен, Ложата на Съвършенството продължава с тайно гласуване определянето на наказанието в следния ред:

1. изключване

2. отстраняване за неопределен период

3. отстраняване за определен период

4. порицание

Тези наказания трябва да бъдат определени от мнозинството от гласувалите присъстващи членове.

§ 26. Трибуналът по свое усмотрение може да поиска доказателствата да бъдат представени в писмен вид и ако обвиняемият ги помоли за това да го направят. В такива случаи, копия от тези доказателства трябва да бъдат заверени от Секретаря на Ложата по време на регистрирането на разкритията на Трибунала и след това те трябва да бъдат и да останат част от тайните архиви на Ложата на Съвършенството. По тях не могат да се правят никакви справки от никой член на Ложата освен по време на изслушванията, за да се определи вината или невинността на обвиняемия.

§ 27. Ако фактите са били установени и не е бил предявен апелативен иск, Ложата може да нареди екземплярите от доказателствата да бъдат унищожени.

§ 28. Всяка една страна има право в рамките на 30 дни след съдебното решение да предяви апелативен иск относно решението на Ложата на Съвършенството пред Суверенния Върховен Командир, който може да го приеме или отхвърли. Всяка една от двете страни има правото в рамките на 60 дни да предяви съдебен иск във връзка с решението на Суверенния Върховен Командир за окончателна присъда. Ако Суверенният Върховен Командир не е в състояние да приеме или отхвърли иска, искът се предава във Съвета на Избраните.

§ 29. Молбата за апелативен иск не действа като спиращо изпълнението на присъдата действие, освен ако не се издаде заповед от Суверенния Върховен Командир за отхвърляне.

§ 30. Резултатът от всяко съдебно дело за което не е имало апелативен иск или не е била издадена заповед за отхвърлянето му, трябва веднага да бъде докладван на Суверенния Върховен Командир и на Върховния Генерален Секретар. Последният трябва да доведе до знанието на всички ателиета в юрисдикцията присъдата, но по начин който е в интерес на Ритуала, без да се публикува.

§ 31. Временното отстраняване или изключване от подчиненото Ателие води до същото наказание във всяко Ателие на Ритуала.

§ 32. Съдебните процеси срещу Суверени Върховни Генерални Инспектори, 33° могат да бъдат повдигани само във Върховния съвет, който единствено има право да наказва активни членове. Обвиненията трябва да бъдат представени в писмен вид пред Суверен Върховен Генерален Инспектор и предадени на Суверенния Върховен Командир, който от своя страна назначава Комитет от 3 (трима) Суверени Върховни Генерални Инспектора, който да направи разследване и да представи пред Суверенния Върховен Командир резултатите от това разследване.

§ 33. Ако Комитетът реши, че може да се вярва, че обвиненията са основателни и трябва да се води съдебно дело, Суверенният Върховен Командир трябва да нареди делото да се гледа на следващата редовна сесия на Съвета на Избраните или ако според него случаят е спешен, той може да свика извънредна сесия на Съвета на Избраните за съдебното дело, и може по свое усмотрение временно да отстрани или да не отстрани Суверенния Върховен Генерален Инспектор, който е обвиняем. Съветът на Избраните, при получаването на обвиненията трябва да изготви такива правила, каквито смята за подходящи за воденето на процеса.

§ 34. Почетен Върховен Генерален Инспектор или Рицар-командир на Почетния съд, който е бил недостоен или нелоялен след като му е дадена възможност да бъде изслушан лично или чрез представител, може да бъде изключен от Върховния съвет чрез гласуване на мнозинството от Суверени Върховни Генерални Инспектори присъстващи на сесията на Върховния съвет, което ще го лиши от всички права и облаги на ранга му.

§ 35. Нищо, което се съдържа в този устав или други закони, резолюции или правилници, не трябва да бъде смятано за ограничаващо или възпиращо правото на Върховния съвет да упражнява правораздаване във всяко едно дело. В това число отстраняването и изключването на членове на всяко подчинено Ателие, подчинени членове на Върховния съвет и Рицари-командири на Почетния съд, под каквато и да е било подходяща форма, която може да бъде приета или посочена от Върховния съвет, в случай, че обвиняемият има възможност да бъде изслушан в своя защита.

§ 36. Всяка враждебна критика или оплакване от Върховния съвет или негов член, направена от даден Брат е не масонска и се заклеймява, освен ако не е направена по изискващата се от Ритуала форма.

§ 37. Задължение на всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор и всеки член на Върховния съвет е да докладва на Суверенния Върховен Командир за всички, случаи отнасящи се до нелоялност, неподчинение или нарушаване на задълженията, а задължение на Суверенния Върховен Командир е да даде указания или да ръководи необходимите мерки, за да може този провинил се член да бъде наказан.

§ 38. Дотолкова, доколкото членството в Стария и Приет Шотландски Ритуал е чисто доброволно, всеки член, който смята, че не може да се подчини на задълженията си и да изпълнява наложените му от устава на Ордена правила, трябва от самоуважение и в името на справедливостта към Ордена и събратята си, да се оттегли от него по достоен начин.

Чл. 19. Официално местонахождение

  Седалището на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал в България е в гр. София, Р.България.

Чл. 20. Изменения и поправки

§ 1. Тази конституция може да бъде допълвана и изменяна само на редовни сесии или на специални сесии на Съвета на Избраните свикани с тази цел от Съвета на Избраните с гласуване от 3 / 4 (три четвърти) от присъстващите членове.

§ 2. Всякакви предложения за допълнения и изменения трябва да бъдат депозирани пред Върховния Генерален Секретар от действащ член поне 90 дни преди редовната сесия, като същите бъдат раздадени на всички действащи членове поне 60 дни преди редовната сесия. Всяко предложение за изменение и допълнение подадено в по-кратък от този срок може да бъде допуснато за разглеждане само след единодушно гласуване.

§ 3. Всеки комитет на Върховния съвет може да състави и да предложи поправка или допълнение на всяка редовна или извънредна конференция.

Чл. 21. Декларация

  Тази конституция, така както е приета и публикувана от Съвета на Избраните на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал в Република България, заедно с декретите и решенията на Върховния съвет и неписаните принципи на франкмасонството, представляват закона на Стария и Приет Шотландски Ритуал, в юрисдикцията на този Върховен съвет.

ПЪРВИ СЪВЕТ НА ИЗБРАНИТЕ

на Върховния съвет, 33°

на Стария и Приет Шотландски ритуал

на Свободното зидарство в България,

инсталиран на 07 януари 2001 г.

 1. Суверенен Върховен Командир
 2. Лейтенант Върховен Командир
 3. Върховен Проповедник
 4. Върховен Канцлер
 5. Върховен Държавен Министър
 6. Върховен Генерален Секретар
 7. Върховен Генерален Ковчежник
 8. Върховен Милосърдник

  03 февруари 2001 г. / Ориент – София

Тази Конституция на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България е издадена на 14 февруари 2001 г., в първи тираж от 20 екземпляра разпределени, както следва:

 1. 13 екз. за всеки един Суверенен Върховен Генерален Инспектор на Върховния съвет, 33° на Р.България.
 2. 1 екз. за Ателието на Ложата на Съвършенството.
 3. 1 екз. за Ателието на Събранието на Розенкройцер.
 4. 1 екз. за Ателието на Съвета на Кадош.
 5. 1 екз. за Ателието на Колегията на Кардиналите.
 6. 1 екз. за Архива на Върховния съвет, 33° на Р.България.
 7. 1 екз. за нуждите и делата на Съвета на Избраните.

8 1 екз. за библиотеката на Върховния майчин съвет на Света,Върховния съвет, 33° на Южната Юрисдикция на САЩ.

  Grand Secretary General