(20150425) ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 15234

Новина 786 от 1163
(20150425) ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 15234

301 AL 6015 [25.04.2015 C.E.] O София
ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 15234
На 301 AL 6015 [25.04.2015 C.E.] в Храма в кв. „Хладилника“, Ориент София се състоя редовно заседание на Съвета на Великите Сановници.
Начало 14.15 часа.
Присъстващи Велики Сановници:
1. Великият Майстор – НВУ Бр Валери Митков,
2. Зам. Великият Майстор – НВУ Бр.  Красен Кралев /чрез пълномощно/,
3. Великият Секретар – МВУ Бр Ангел Тянков,
4. Великият Ревизор – МВУ Бр Симеон Томов /чрез пълномощно/,
5. Великият Стражник – МВУ Бр Мирослав Миткин /чрез пълномощно/,
6. Великият Втори Надзирател – МВУ Бр Драгомир Мицов,
7. Великият Церемониалмайстор – МВУ Бр Васил Панчев.
Не присъстват Председатели на Велики Комисии и Стари Велики Майстори.
Великият Майстор предложи следния Дневен ред на заседанието на Великите Сановници:
1. Доклад на Великият Майстор за посещението му в Обединените Велики Ложи на Германия.
2. Разглеждане на Молби за образуване на Нови Ложи.
3. Разглеждане на Молби за отпускане на финансова помощ на Съюзни Ложи.
4. Разни
Дневният ред бе гласуван единодушно.

По т. 1 от дневния ред:
НВУ Велик Майстор Бр Валери Митков докладва:
На 16-ти април 2015 г. посетих Канцеларията на ОВЛГ в град Берлин по писмена покана от Великият Майстор НВУ Брат Рюдигер Темплин от Ложата Майка ОВЛГ. По време на срещата присъства и Великият Майстор на ОВЛБ, НУ Брат Иван Сариев.
От страна на ОВЛГ в срещата взеха участие: Великият Майстор НВ. У Брат Рюдигер Темплин, Заместник Великият Майстор МВУ Брат Кристоф Босбах и Великият Секретар МВУ Брат Геро Менсел.
На срещата беше обсъдена действителната ситуация на Масонството в Ориент България. Германските Братя бяха запознати в подробности с процедурата за Обединение на двете Велики Ложи, включително и с Ритуала, планиран за 20.06.2015 г.
Братята от ОВЛГ, изразиха дълбоко удовлетворение и подкрепа за протичащата процедура, като с радост приеха поканата да присъстват на Церемонията по Обединението на 20.06.2015 г.
Великият Майстор НВУ Брат Рюдигер Темплин изказа убеждението си че, Обединението на Братята от ВЛССПЗБ и ОВЛБ ще ги свърже не само по между им, но и в Европейската и Световна Братска Верига.
По време на срещата към Представителството на ОВЛГ се присъедини и Върховният Командир на СПШРГ, НМП Брат Еберхард Деш. С него бяха обсъдени състоянието и перспективите за развитие на С.ПШР в Ориент България.
По т. 2 от дневния ред:
2.1. Великият Секретар Бр Ангел Тянков запозна СВС с постъпило в Канцеларията на ВЛССПЗБ Заявление на Братя от Ложа „Проф. Асен Златаров“, Ориент София, Пат. № 011, с което се удостоверява желанието им да образуват Нова Ложа в Ориент София с Майстор на Стол Бр Николай Вълков.
Великият Секретар потвърди формалната законосъобразност на постъпилите документи и предложи на СВС да одобри стартиране на Процедура по Основаване на Нова Ложа, съобразено с Основния Закон и приетите „Правила за Роене на Светлината“.
Великият Майстор назначи МВУ Бр Васил Панчев за Виатор на процеса по Основаване на новата Ложа и определи краен срок за доклад – 325 AL 6015 [15.05.2015 C.E.].
По предложение на Великия Секретар Съветът на Великите Сановници гласува следното,
Решение № 1523401
Да бъде внесена Светлина в нова Ложа в Ориент София с наименование „Нова Луна“ на
340 AL 6015 [30.05.2015 C.E.], след представяне на положителен доклад от определения за случая Виатор.
2.2. Великият Секретар Бр Ангел Тянков запозна СВС с постъпило в Канцеларията на ВЛССПЗБ Заявление на Братя от Съюзни Ложи „Заря“, „Софийски приятели“, „Морски Сговор“, „Светлината на Траките“ и „Ехнатон“, с което се удостоверява желанието им да образуват Нова Ложа в Ориент София с Майстор на Стол Бр Стефан Августинов.

Великият Секретар потвърди формалната законосъобразност на постъпилите документи и предложи на Съвета на Великите Сановници да одобри стартиране на Процедура по Основаване на Нова Ложа, съобразена с Основния Закон и приетите „Правила за Роене на Светлината“.
Великият Майстор назначи МВУ Бр Ангел Тянков за Виатор на процеса по Основаване на Новата Ложа и определи краен срок за доклад – 330 AL 6015 [20.05.05.2015 C.E.].
По предложение на Великия Секретар Съветът на Великите Сановници гласува следното,
Решение № 1523402
Да бъде внесена Светлина в Нова Ложа в Ориент София с наименование „Универсум“, след представяне на положителен доклад от определения за случая Виатор.
Датата за внасяне на Светлина ще бъде уточнена допълнително, след приемането на Доклада на определения Виатор.
По т. 3 от дневния ред
3.1. Великият Секретар запозна СВС с постъпило при него писмо от У Бр Петър Начев, Секретар на Ложа „Хаджи Димитър“, Пат. № 015 с молба за отпускане на финансова помощ за довършване на Масонски Храм на Ложата. Писмото е придружено от снимки на проекта.
3.2. Великият Майстор запозна СВС с постъпило при него писмо от ВУ Бр Николай Григоров, Майстор на Стол на Ложа „Ятрус“, Ориент Габрово, Пат. № 025 с молба за отпускане на финансова помощ за оборудване на Масонски Храм на Ложата.
3.3. Великият Майстор запозна СВС с постъпило при него писмо от ВУ Бр Янчо Несторов, Майстор на Стол на Ложа „Морски сговор“, Ориент Варна, Пат. № 052 с молба за отпускане на финансова помощ за изграждане на климатизация на Масонския Храм на Ложата.
След обсъждане на представените проекти и гаранциите за контрол на предоставените средства СВС взе следно,
Решение 1523403:
Предоставя на Ложа „Хаджи Димитър“, О Сливен, Пат. № 015 – 5 000 /пет хиляди/ лв., на Ложа „Ятрус“, О Габрово, пат. № 025 – 2 000 /две хиляди/ лв. и на Ложа „Морски сговор“, О Варна, пат.№ 052 – 3 000 /три хиляди/ лв. финансова помощ за Градеж на Масонските Храмове на Ложите.
Великият Ковчежник и Великият Церемониалмайстор да съблюдават правилното разходване на средствата и регулярната Масонска визия на Градежа.
По т.4 от дневния ред
4.1. Великият Втори Надзирател Бр Драгомир Мицов представи на СВС писмен доклад, относно неговото Виаторство по създаването на Нова Ложа, дъщерна на Ложа „Кракра Пернишки“, О Перник, Пат.№ 31.
Докладът на Виатора е положителен, въз основа на което Решение 1523204 на СВС е потвърдено.

Ритуалът по Внасяне на Светлина в Ложа „Боянският Майстор 6015“ ще бъде проведен на 326 AL 6015 [16.05.2015 C.E.].
4.2. Великият Майстор предложи на СВС да бъде обсъдена организацията по провеждане на ИВОС, на основание чл. 24, ал.3 от Основния Закон.
След дискусия СВС отложи обсъждането на организацията по провеждането на ИВОС до следващия СВС и възложи на ВМ да свика ИВОС в подходящ ден и място на провеждане.
4.3. Великият Майстор постави за разглеждане пред СВС въпроса за дължимия членски внос на Съюзните Ложи до края на Масонската 6015 г. /Първо и второ тримесечие на 2015 г./
Предвид предстоящото ИВОС и на основание Решение 1032501 на ОС на ВЛССПЗБ от 325 AL 6010 [15.05.2010 C.E.]. , СВС взе следното,
Решение 1523404
Членският внос на Съюзните Ложи до края на Масонската 6015 г. /Първо и второ тримесечие на 2015 г./. да бъде дължим до 351 AL 6015 [10.06.2015 C.E.] 4.4. Великият Майстор попита членовете на Съвета на Великите Сановници, дали някой от тях е осведомен за причините за отсъствието от Съвета на МВУБр Вахан Ангътян, МВУБр Иван Попов, МВУБр Георги Минчев, както и на Председателите на Велики Комисии.
Великият Секретар докладва, че е осведомен за уважителното отсъствие на МВУ Бр Александър Ганчев – Председател на ВПК и МВУ БрЧавдар Георгиев – Председател на ВБС.
Великият Майстор възложи на Великият Секретар да подготви справка за присъствието на членовете на СВС на провежданите ВОС и СВС през настоящия мандат.
С оглед на резултатите от справката, ВМ се ангажира да упражни Конституционните си правомощия, с цел успешното функциониране на ВЛ и СВС.
Поради изчерпване на дневния ред, Съветът на Великите Сановници е закрит в 16.00 часа.
Великият Майстор Великият Секретар
Бр Валери Митков Бр Ангел Тянков

Свали PDF версия от тук