(20111201) Допълнение към Решение 121602 на Великия Майстор

Новина 967 от 1271
(20111201) Допълнение към Решение 121602 на Великия Майстор

160 A\ L\ 6012 [01.12.2011 C.E.] O\ София
Изх. № DOM 0163/01.12.2011 г.
До всички Братя
Относно: Р\В\М\ 121602
Уважаеми Братя:
В допълнение към мое Решение 121602 държа да ви уведомя, че в свое Решение
№18/22.11.2011 г. Великата Правна комисия, в съответствие с правомощията си по чл.72, б.
„е” О\З\ е дала консултативно становище в отговор на въпроса дали жалба срещу
решение на Великия Майстор спира неговото изпълнение. Според това становище съставът
на Правната комисия е взела решение (с два гласа за и един против с особено мнение) в
дух, че доколкото няма изрична клауза в Основния Закон, може да се приеме, че жалба
подадена срещу Решение на Великия Майстор, спира неговото изпълнение до произнасяне
от Великия Братски съд.
Воден от горното и в изпълнение на дадените ми от Основния Закон, правомощия ви
уведомявам Уважаеми Братя, че това Решение на Великата Правна Комисия няма
характер на задължително указание, а има само консултативно значение (съгласно
чл.72, б. ”е” О\З\). Това са правомощията на Великата Правна Комисия по Основния
Закон, в противен случай Великата Правна Комисия би навлязла в правомощията на
Великия Братски съд.
Консултативните становища на Великата Правна комисия (по чл.72, б. ”е”) могат да се имат
предвид от Братята за сведение и за разбиране на постановките на Основния Закон, но
нямат характера на задължително указание за неговото прилагане.
Освен това, вие Уважаеми Братя сте запознати и със становищата на другите членове на
Великата Правна комисия (те са и мнозинството от членовете на Комисията), които
привеждат аргументи и считат , че даденото с горецитираното решение на В\П\К\,
консултативно становище е неправилно и противоречи на духа на Основния Закон на
В\Л\С\С\П\З\Б\.
Използвам случая да поздравя В.:У.:Бр.: И К, Стар Майстор на Стол на Л\Хоталич, за
проявеното достойнство и съобразявайки се с мое Решение 121261 си подаде отвод като единствена предварителна номинация за Майстор на стол по време на Общото събрание
на Ложата проведено на 139 A\L\ 6012 [10.11.2011 C.E.].
Призовавам ви, Уважаеми Братя, да бъдем коректни и да спазваме Закона, който сами сме
приели и да се ръководим от неговите правила.
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!
Володя Лозанов
Велик Майстор