(20120314) РЕШЕНИЕ 12264 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

Новина 954 от 1270
(20120314) РЕШЕНИЕ 12264 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

Свали PDF документа като натиснеш тук

264 A\ L\ 6012 [14.03.2012 C.E.] O\ София
Изх. № DOM 0226/14.03.2012 г.
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В\ Л\ С\ П\ З\ Б\
12264
Масонската Ложа е основната структура в Движението на Старите Свободни и Приети
Зидари. Автономността на всяка Ложа на Свободни Зидари е ясно указана в 16-тата
Ландмарка като неразривно е свързана и с постановеното в 17-тата Ландмарка задължение
на всеки Масон да се подчинява на законите и правилата на Свободнозидарската
юрисдикция, където пребивава, дори да не е член на някоя Ложа. Тези основни принципи
са залегнали и в законодателните документи на всички Регулярни Велики Ложи по света.
Неизменно принципът на толерантност и автономност по отношение на отделните
Масонски Ложи в световната Масонска юриспруденция е в пряка зависимост от спазването
на законодателната уредба на всяка Свободнозидарска юрисдикция.
Основни задължения на Съюзните Ложи в юрисдикцията на Великата Ложа на Старите
Свободни и Приети Зидари в България разписани в чл. 4 ал. 1 б. „а”, чл. 106 и чл. 99 ал. 2 от
Основния закон на Движението на С\С\П\З\ в България («О\З\») са плащането на
задължителните вноски, дължими на Великата Ложа от момента на внасяне на Светлина,
както и регистрирането на всяка Съюзна Ложа като сдружение по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел
и понеже до днешния 264 A\ L\ 6012 [14.03.2012 C.E.] изпълнението на задължението на
Съюзните Ложи по чл. 99 ал. 2 О\З\и в частност изпълнението на Решение на Съвета на
Великите Сановници («Р\С\В\С\») 1212001 § 3, както и Р\С\В\С\1222501 не бяха
спазени,
а с констатираното в Р\С\В\С\1222501 § 10 състояние на внесените задължителни
вноски от Съюзните Ложи и след изричното напомняне от страна на С\В\С\ те да бъдат
платени без забава, не последва никаква реакция от страна на Съюзните Ложи
нито някой от Братята Майстори от Ложите заяви своето желание да дадат становище
съгласно чл. 108, ал. 2 О\З\

и тъй като с Р\С\В\С\1222501 § 8, Съветът на Великите Сановници («С\В\С\»)
предложи на Великия Майстор да упражни правомощията си по чл. 38, ал. 1, б. „з“
ето защо: аз с властта и правомощията ми на Велик Майстор на Великата Ложа
С\С\П\З\ в България
РЕШИХ И РАЗПОРЕЖДАМ
§ 1. На основание чл. 38, ал. 1, б. „б” и б. „з” О\ З\
ПРИСПИВАМ
СЧИТАНО ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН 264 A\ L\ 6012 [14.03.2012 C.E.] § 2. Поради неизпълнение на задълженията разписани в чл. 4 ал. 1 б. „а”, чл. 99 ал. 2 и чл.
106, следните Съюзни Ложи:
1. Шумен, П\ 022 О\ Шумен
2. Августа Траяна, П\ 023 О\ Стара Загора
3. Кракра Пернишки, П\ 031 О\ Перник
4. Арке, П \ 040 О\ София
5. Ветвинов, П\ 049 О\ Попово
6. Перун, П\ 055 О\ Благоевград
7. Свобода, П\ 062 О\ Пловдив
§ 3. Поради неизпълнение на задълженията разписани в чл. 99 ал. 2, следните Съюзни
Ложи:
1. Виделина, П\ 037 О\ Пазарджик
2. Морски сговор, П\ 052 О\ Варна
§ 4. Поради неизпълнение на задълженията разписани в чл. 4 ал. 1 б. „а” и чл. 106, следните
Съюзни Ложи:
1. Черноморски приятели, П\ 005 О\ Варна
2. Верните приятели, П\ 033 О\ Варна
3. Пауталия, П\ 042 О\ София
4. Проватон, П\ 046 О\ Провадия
5. Боян Абаджиев, П\ 053 О\ Варна
6. Арарат, П\ 058 О\ Варна
7. Истър, П\ 061 О\ Козлодуй

§ 5. Тези решения са продиктувани от стремеж да бъдат възстановени хармонията в
Работата на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и спазването
на Масонските обичаи и традиции. Нека този акт бъде разбиран и като призив Братската
любов на Братята Сановници, които ръководят Работата в изброените по-горе Съюзни
Ложи, да ги върне към дълга и спазването на основните принципи в Работата на
Регулярното Масонство.
§ 6. Считано от този 264 A\ L\ 6012 [14.03.2012 C.E.] Братята, които членуват в тези Съюзни
Ложи са добре дошли да потърсят като Странстващи Братя път към Светлината на всяка
Съюзна Ложа в техния или съседен Ориент, където да продължат своята Работа на Великия
Градеж.
§ 7. Щом основанията за Приспиване на някоя от Приспаните Съюзни Ложи отпаднат,
Събуждането ѝ ще бъде постановено без забава.
§ 8. Великият Секретар да извести Братята Майстори, Чираци и Калфи от Приспаните
Съюзни Ложи, чрез Майсторите на стол и Секретарите на Ложите, Майсторите на стол и
Секретарите на Съюзните Ложи за това Решение.
В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\
Великият Майстор
Володя Лозанов

Свали PDF документа като натиснеш тук

Свали PDF документа като натиснеш тук