(20091201) Информация за Масонската Работа на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България и нашият неотклонен стремеж към Регулярност, Признание и Обединение на Българската Гилдия

Новина 706 от 932
(20091201) Информация за Масонската Работа на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България и нашият неотклонен стремеж към Регулярност, Признание и Обединение на Българската Гилдия

На любезното внимание на
Комисията за Информация по Признанията
Конференция на Великите Майстори
на Масоните в Северна Америка

 

Относно:
Информация за Масонската Работа на Великата
Ложа С∴С∴П∴З∴ в България и нашият неоткло‐
нен стремеж към Регулярност, Признание и
Обединение на Българската Гилдия

 

Уважаеми Господине и Най‐Високоуважаеми
Братко Председател на Комисията,

 

Уважаеми Господа и Най‐Високоуважаеми Братя
Членове на Комисията
по Информация за Признанията,

 

Аз считам за мой неотменим дълг, като новоиз‐
бран Велик Майстор на Великата Ложа С∴С∴
П∴З∴ в България, оригиналната Велика Ложа на
Българските Масони, надлежно и легитимно съз‐
дадена на 88 A∴ L∴ 5998 [20.07. 1997 C.E.] под
покровителството на нашата Велика Ложа ‐
Майка – Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в Германия
и съгласно Декрет VІ/1997 на Обединените Вели‐
ки Ложи на Германия, от пет Редовни и Пълно‐
правни Ложи, до този момент Членове на В∴Л∴
С∴С∴П∴З∴ в Германия, да информирам ва‐
шата високо почитаема Комисия за състоянието
на делата на нашата Велика Ложа и за истински
праданото и Регулярно Свободнозидарско със‐
тояние и Работа на Ложите и Братята в изпо‐
веданието на В∴Л∴ С∴С∴П∴З∴ в България. И
затова аз ви моля за вашето внимание, като ми
позволите да се явя пред Комисията по Инфор‐
мация за Признанията по време на Годишната
Конференция на Великите Майстори на Масони‐
те в Северна Америка за 2010 г. и да ви помоля
да посветите няколко минути от вашето ценно
време да разгледате стремежа на нашата Велика
Ложа за Регулярност, Признание и Единение на
Българската Гилдия.

 

Към днешня ден 51 Съюзни Ложи Работят заед‐
но в изповеданието на нашата Велика Ложа и
броят на членовете наближава 2,000. Братя. Дал‐
еч преобладаващото мнозинство от нашите Бра‐
тя са активни членове, тъй като Основният закон
на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ не предвижда пасивна
форма на членство (с изключение на временно
Приспано членство). Всички те са свободни и
почтени мъже истински, отдадени на Занаята.

 

На 270 A∴L∴ 6009 [21.03.2009 н.е.] Великото Об‐
що събрание избра в мир и хармония нов Велик
Майстор и Велики Сановници, които бяха инста‐
лирани и встъпиха в длъжност на Годишния Ен‐
ьовденски събор, проведен на 3 A∴L∴ 6010 [27.
06.2009 н.е.]. Ще приложа към настоящето спи‐
сък на Великите Сановници на В∴Л∴С∴С∴П∴
З∴Б∴

 

Ново поколение ще ръководи Великата Ложа

Видимо, новоизбраният Съвет на Великите Са‐
новници показва смяна на поколенията в нашата
Велика Ложа. Мнозинството от моите Велики
Сановници, както и аз самият, принадлежи към
поколението на Братята, които са били Посвете‐
ни след схизмата през 6000 A∴L∴ [2000 г. н.е.],
поради което ние не сме част, нито сме обреме‐
нени от кавгите в миналото, довели до раззцеп‐
ленето на Българското Братство. Въпреки че ние
сме твърдо решени да следваме Древните Оби‐
чаи и Практики на Свободното Зидарство, както
това е заложено от Древните Ландмарки, Древ‐
ните Задължения и Основния закон на В∴Л∴С∴
С∴П∴З∴Б∴, съставен по Конституцията на на‐
шата Велика Ложа‐Майка, В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в
Германия, ние виждаме приоритетите на нашата
Велика Ложа в нова Светлина. В частност ние
поставяме особен акцент върху хармонията в За‐
наята, която виждаме в бъдещето Единение с
нашите обичани Братя от Обединената Велика
Ложа на България, а не да упорстваме в една
разширяващата се схизма. Целите и ръководни‐
те принципи, които аз и моите Велики Сановни‐
ци ще следваме, са очертани в Мандатната Пло‐
ча, положена пред Великото Общо събрание.
Давайки своите гласове за моя и на Великите Са‐
новници избор, представителите на Ложите одо‐
бриха така очертана програма за следващия дву‐
годишен период. Копие от тази Мандатна Плоча
ще бъде предоставено на вашето внимание като
приложение към настоящето, затова няма да се
впускам в повече подробности по моите и на
моите Велики Сановници виждания и цели.

 В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и
Стандартите за Признание

Историята на Свободното Зидарство в България
след като Работата беше възстановена през A∴
L∴ 5998 [1997 н.е.] в нашата Велика Ложа, а съ‐
що и причините и последствията от схизмата
през A∴L∴ 6000 [2000 н.е.] са обяснявани вече
много пъти пред вашата почитана Комисия и аз
няма да се връщам отново към тези факти.

Комисията по Информация за Признанията реши
и потвърди, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ отговаря
на Стандартите за Признание и основавайки се
на това решение нашата Велика Ложа бе приз‐
ната от редица Велики Ложи м Северна Амери‐
ка. Тъй като В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ никога не е
прекратявала формално отношенията, съществу‐
ващи от A∴L∴ 5998 [1997 н.е.] и вашата почита‐
на Комисия никога не е поставяла под въпрос
съблюдаването на Стандартите за Признание от
нашата Велика Ложа, въпросът за признаването
на друга Велика Ложа в България, Обединената
Велика Ложа на България, е спорен.

Остава фактът, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ е ори‐
гиналната Велика Ложа в България и е призната
от редица Велики Ложи в САЩ, преди О∴В∴
Л∴Б∴, която съществува от доста по‐скоро, да е
потърсила признание от тези Велики Ложи в
САЩ. Това, че О∴В∴Л∴Б∴ не е искала разре‐
шение от нашата Велика Ложа да бъде призната
от Велики Ложи в САЩ създава прецедент на
непоследователно прилагане на принципа за те‐
риториален суверенитет, постоянно прилаган от
Комисията по Информация за Признанията. Фак‐
тически, Признанието на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
от редица Велики Ложи в Северна Америка,
надлежно потвърдено чрез размяната на доку‐
менти за Признание и двустранно назначаване
на представители, е било мълчаливо и безпри‐
чинно отменено, дори без всякакво съобщение
или уведомление до нашата Велика Ложа. А
О∴В∴Л∴Б∴ е била Призната от Великите Ложи
в САЩ в противоречие, и сериозно подкопавай‐
ки принципа на териториален суверенитет, както
и на самия основополагащ принцип за опазване
на Масонската справедливост, положен от Три‐
надесетата Ландмарка.

Всички тези факти, аргументи и доказателства,
показващи, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ отговаря на Стандартите за Признание, установени от ва‐
шата почитана Комисия, са излагани в пълния си
вид пред вас от моя предшественик, Н∴В∴У∴
Стар Велик Майстор Бр∴ Никола Александров, и
аз няма да поднасям допълнителни детайли.

Разглеждайки представените пред вас петиции,
почитаемата ви Комисия потвърди самия факт,
че в България «изглежда, че и двете Велики Ло‐
жи използват еднакви ритуали и принципно
практикуват еднакво Масонство, но опитите да
се обединят двете групи са били неуспешни»
(Докладът на Комисията от 2006 г.) и «дори
когато една Велика Ложа практикува регулярно
Масонство, ние само определяме дали Великата
Ложа отговаря на всички стандарти за призна‐
ние» (Докладът на Комисията от 2006 г.)

Ние ясно разбираме позицията на Комисията за
Информация по Признанията, изложи в Доклада
на Комисията от 2009 г., щото въпреки че е
известно, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ практикува
Регулярно Масонство, тя не отговаря на Стандар‐
тите за Признание поради концепцията за тери‐
ториален суверенитет, и факта че О∴В∴Л∴Б∴ е
широко Призната и в приятелско общение с
преобладаващия брой Велики Ложи в Северна
Америка и по целия свят. За това ние не отправя‐
ме искане Комисията да обсъди Признаването
на нашата Велика Ложа като истинската Масон‐
ска власт за България, но ние молим за подкре‐
пата на Комисията за назначаване на междуна‐
родни посредници, които могат да съдействат за
единението на двете разделени Масонски изпо‐
ведания в България.

Нашият неконфронтационен подход

Моята позиция, която се поддържа от Съвета на
Великите Сановници и от мнозинството мои Бра‐
тя членове на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ е, че ние
трябва да обърнем страницата на миналото и
приели статуквото, ние трябва да прекратим по‐
нанатъшните пререкания и спорове кой е бил
прав и кое е било несправедливо. Преминали по
този болезнен път на осъзнаване на реалността,
днес ние виждаме в Единението с нашите Братя
от О∴В∴Л∴Б∴, за което мечтаем още от дните
на разделение, най‐подходящия начин за разре‐
шаване на проблама с нашето международно
Признание.

Както е прокламирано и в Мандатната Плоча,
посочваща приоритетите за моя мандат като Ве‐
лик Майстор, «Eдинението остава основната цел на Великата Ложа» С∴С∴П∴З∴ в България. Но
ние не разглеждаме стремежа към Eдинение ка‐
то някакъв пазарлък, а по‐скоро като дискусия,
основана върху колоната на Мъдростта. И ние
няма да приемем унижение. Ние никога не бих‐
ме позволили някой да третира Братята от
В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ като Масони втора ръка,
търсещи «регуляризация», «странстващи» или
«бездомни» Масони, в нито една бъдеща обща
формация на Българската Гилдия.

Ние знаем, че Единението е вътрешно дело на
Занаята в България, което трябва да бъде реше‐
но между Братята от О∴В∴Л∴Б∴ и нас. И ние
повече от всичко желам да влезем в конкретна и
съзидателна дискусия с О∴В∴Л∴Б∴. И според
мен, такава дискусия няма да продължи дълго,
ако О∴В∴Л∴Б∴ сподели нашата цел за
Единение на Братството. Тъй като няма големи
разлики по отношение на фундаменталните
принципи на Масонството, а спорните проблеми
са повече или по‐малко въпрос на организация,
изпълнение и решаване на въпроси, външни за
Занаята.

Нуждата от безпристрастно посредничество

Както вашата многоуважаема Комисия вече бе
информирана, от много години не успяваме до‐
ри да започнем дискусия, понеже нашите фор‐
мални покани, отправяни до О∴В∴Л∴Б∴, ос‐
тават без отговор. Затова ние считаме, че имаме
нужда от международно посредничество, което
да улесни самото свикване на среща между
О∴В∴Л∴Б∴ и В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и да по‐
могне на двете страни да начертаят пътната кар‐
та към Единението.

В своя Доклад от 2009 г. Комисията вярно спо‐
менава, че «бяха предложени услугите на много
безпристрастни посредници за подпомагане на
процеса», за което «Комисията отново настоя‐
телно окуражава двете Велики Ложи да се срещ‐
ат активно и да работят за решаването на техни‐
те различия». Но на практика, нито едно посред‐
ничество не е било осъществено. Както личи от
Допълнителния доклад към Доклада на Комиси‐
ята от 2009 г., последната група независими по‐
средници някога са се срещали с който и да е
Сановник или представител на В∴Л∴С∴С∴П∴
З∴Б∴, а са дискутирали само с О∴В∴Л∴Б∴
тяхната позиция, повтаряща същите «необичай‐
ни искания от страна наОбединената Велика Ло‐
жа на България» (Доклада на Комисията от 2008
г.), които от години пречет на О∴В∴Л∴Б∴ дори да се срещне с нас.

За това, аз смятам, че един нов опит за ефектив‐
но посредничество между двете разделени орга‐
низации на Българските Масони си заслужава
усилията от страна на международната Масонс‐
ка общност. Надявам се, че Братята от Комисията
може да предложат да бъдат назначени посред‐
ници, които поне да се срещнат и с двете страни.
От името на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ аз обещав‐
ам, наша делегация ще бъде готова да се срещ‐
не с посредниците и делегация или представите‐
ли на О∴В∴Л∴Б∴ по което и да е време и на
което и да е място, удобно на нашите Братя.

Като възможност за посредничество, която, стру‐
ва ми се, трябва да бъде обмислена, е включва‐
нето на Велики Ложи като посредници в диску‐
сията по нашето единение с О∴В∴Л∴Б∴, вмес‐
то отделни опитни Братя. За мен ще е чест, им‐
айки предвид техния успех като посредници в
миналото, ако О∴В∴Л∴ на Англия бъде така
любезна да поеме тази роля също и в България.
Безспорно е, че включването в процеса на по‐
средничество на нашата Велика Ложа ‐ Майка,
В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в Германия, а така също и на
Велика Ложа от Северна Америка, ще бъде от
голяма помощ.

Аз знам, че Единението на Българската Гилдия е
окончателно решение за спорния проблем за
Признанието на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и аз им‐
ам чувството, че така дълго продължилата схиз‐
ма на Българското Масонство е към своя край. В
тази връзка, аз вярвам, че вашата почитана Ко‐
мисия още веднъж ще даде пример за Масонска
толерантност и одобрявайки нашето желание за
Признание и Единение с нашите обичани Братя
от О∴В∴Л∴Б∴, ще подкрепи нашето искане за
международна помощ и посредничество за този
процес,

В Прослава на Великия Архитект на Вселената!

Володя Лозанов,
Великият Майстор,
Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България

Приложения:

Списък на Съвета на Великите Сановници на
В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴

Мандатна Плоча, положена пред Великото Общо
Събрание на 270 A∴ L∴ 6009 [21.03.2009 н.е.]