(20091221) Информация за преведените отчисления от членски внос от Съюзните Ложи към В\Л\С\С\П\З\Б\ за периода 2003-2009 г.

Новина 1046 от 1280
(20091221) Информация за преведените отчисления от членски внос от Съюзните Ложи към В\Л\С\С\П\З\Б\ за периода 2003-2009 г.

180 A\ L\ 6009 [21.12.2009 C.E.] O\ София
Изх. № DOM0186/21.12.2009 г.
До: В\У\ Братя Майстори на стол
У\ Братя Секретари
Относно: Информация за преведените отчисления от членски внос от Съюзните Ложи
към В\Л\С\С\П\З\Б\ за периода 2003-2009 г.
В\У\ Братя Майстори на стол,
У\ Братя Секретари,
Във връзка с Решение 1011508 на С\В\С\, с което се възлага на Великия Ковчежник и на
Председателя на комисията на Великите Ревизори да организират ревизия на Великия
Ковчег и да възложат независим финансов одит на счетоводната отчетност и финансовите
отчети за предходния петгодишен период (периода, незасегнат от погасителна давност на
задължението за съхранение на първичните счетоводни документи) и да съставят доклад
за финансовото състояние на Великата Ложа, събирането на задължителните вноски и
разходването на средствата на Великата Ложа за този период, ви молим да информирате
Братята Ковчежници на вашите Ложи в срок до 188 A\ L\ 6009 [29.12.2009 C.E.] да
изпратят в Канцеларията на Великия Секретар информация по години за
отчисленията от членския внос от Съюзните Ложи към В\Л\С\С\П\З\Б\ за
периода от 01.01.2003 г. до настоящия момент (декември 2009 г.).
В\П\Н\В\А\Н\В\
Канцелария на Великия Секретар