Основания, Принципи, Процедура и Ритуал за регуляризация на структури и лица, принадлежащи към нерегулярното Масонско пространство в България

Новина 1070 от 1273

Основания, Принципи, Процедура и Ритуал за регуляризация на структури и лица, принадлежащи към нерегулярното Масонско пространство в България I. Основни принципи на Масонството През всичките години на своето съществувание Масонството се е придържало към следните три велики Принципа: 1. Братска любов – всеки истински Масон проявява уважение и търпимост към мнението на другия и се отнася с добронамереност и разбиране към себеподобните си; 2. Спомоществователност – Масоните се приучват да проявяват благотворителност и разбиране за нуждите не само на своите, но и на обществото като цяло, чрез лично участие и дарения. 3. Истина – Масоните се стремят към истината, изискваща прилагането на високи морални норми, с оглед постигането им в земния им път. Горните принципи, приложени към съществуващата през последните 7 години ситуация в Ориент България, а именно – отцепването на група лица от ВЛССПЗ на България (понастоящем именуваща се ОВЛБ) и самообявяването им за ВЛССПЗ в България, следва да означават: 1. Проява на търпимост и разбиране към тези, които грешат, както и стремеж към постигане на разбирателство на базата на разумни, добронамерени и принципни доводи; 2. Състрадание и великодушие, и не на последно място – вяра в изначалното добро на всеки, пък бил той и съгрешил, или подведен; 3. Търсене на истината за себе си и за другите, намиране на разумното компромисно решение, което да запазва личното достойнство и честта на ближния, без да е в противоречие с принципите, както и с формалните и морални норми на Братството. II. Обективни дадености: Отцепването на група Масони от ВЛССПЗ на България преди 7 години, вследствие на тежък конфликт в рамките на Ориента, предизвикан от действията на определени лица, които водени от къде разбираеми, къде не дотам обосновани и в голяма степен противоречащи на споменатите по горе Принципи и тяхното мъдро претворяване в битието на Масонската общност съображения, доведе до разрив и разделение на Масонското пространство в Ориент България. В резултат на тези действия се оформиха: една Велика Ложа, която е Регулярна и Призната от всички авторитети на съвременното Англосаксонско Масонство, и втора структура, именуваща се „Велика Ложа”, но не притежаваща качеството “Регулярност”,а оттам и второто качество – “Признание” от други Регулярни Велики Ложи! От горното следва, че никога, и при никакви обстоятелства, не може да се говори за “Обединение” на тези две, различни по своето качество същности! Не може да става дума и за подписването на някакъв “Конкордат” за взаимно признание, тъй като, сам по себе си, той би влязъл в противоречие с друго важно изискване в Англосаксонското Масонство, а именно – недопускането на официално сношение с нерегулярни Масонски структури! Единственият възможен, допустим или Масонски оправдан начин за възстановяване на единството и преодоляване на последствията от “отцепването” на Масонски структури в Ориент България е присъединяването, приобщаването или вливането чрез Регуляризация на структури (Ложи), или лица от нерегулярното масонско пространство в ОВЛБ. При цялата болезненост на въпроса, не бива да се пренебрегва обстоятелството, че голяма част от приелите да последват отцепилите се Майстори, не са знаели, че новата структура няма качеството “Регулярност”, че приемат да работят в Ложи, които макар и на пръв поглед да са си същите, всъщност вече принадлежат към една нерегулярна структура. Това важи и за всички останали, които са били посвещавани в последствие. III. Консолидация на Масонското пространство в България: Регулярното и Признато Масонство в България е в период на подем! След Обединението на Великата Ложа на България с ВЛССПЗ на България и провъзгласяването на ОВЛБ, българското Масонство е по-консолидирано и по-влиятелно от всякога. Неговата притегателна сила расте с всеки изминал ден! Несъмнено тази притегателна сила се чувства и споделя в немалка степен от значителна част от лицата, принадлежащи към нерегулярното Масонско пространство в лицето на ВЛССПЗ в България! Наш Масонски и човешки дълг е да съдействаме на всички, които търсят Светлината, които са привлечени от Силата, Мъдростта и Красотата на нашето Братство, да станат част от това първо и единствено по рода си всемирно общество от Свободни хора, изповядващи идеите на хуманизма, справедливостта и толерантността! Съюз на Свободни мъже, за които Законът, Истината и Справедливостта, са над всичко! Обективно погледнато, по-нататъшната Консолидацията на Българското Масонство минава, не на последно място, през отварянето на вратите на нашия Храм за тези лица и техните структури. IV. Външни и вътрешни обстоятелства, предопределящи необходимостта от действия за преодоляване на “разделението” на българското Масонство: A. Външни фактори: 1. Препоръки на Комисията по информация за признания на Конференцията на ВМ на Северна Америка: В продължение на няколко години (2005-2007) Комисията, на базата на предоставената й информация и на собствени наблюдения, неотклонно потвърждава факта, че “единствената ВЛ в Ориент България, която отговаря на изискванията за Регулярност, е ОВЛБ”, като едновременно с това “призовава” българското Масонство да реши проблема на своето “разделение”. В своите препоръки от м. Февруари 2008 г. Комисията прави допълнителна крачка като дословно заявява: “Комисията в продължение на изминалите няколко години силно окуражаваше двете Велики Ложи (ОВЛБ и ВЛССПЗ в България, б.а.), активно да се срещат и да работят в посока на решение на техните различия и обединение на техните Велики Ложи за най-добрите интереси на Българското Масонство. Тези опити се оказаха неуспешни, главно поради някои необичайни изисквания от страна на Обединената Велика Ложа на България. Ние сега препоръчваме една друга съвместна среща да бъде свикана в рамките на следващите шест месеца за изработване на решение на този проблем. Освен това, ние препоръчваме Братята Т. Ж., Дж. С.Т., и Р. Х. да служат като независими наблюдатели/медиатори, за да помогнат в това начинание, тъй като те са се справяли успешно и преди в подобни обстоятелства. Ако този опит е неуспешен, като крайна мярка може да се препоръча прекратяване на признанието на Българското Свободно Зидарство до постигането на решение.” Тази формулировка на Комисията отразява назряващата фрустрация в средите на представителите на Северноамериканското Масонство от нежеланието и недостатъчното усилие, по тяхно мнение, от страна на българското Масонство за решаване на спорните въпроси и неговото консолидиране. Причина за тази фрустрация са непрекъснатите и не до там ясни “петиции”, “оплаквания” и “прошения” от страна на ВЛССПЗ в България за някаква “легитимация” на тяхната структура. Очевидно чашата на търпението преля! За съжаление, евентуалното прилагане на горната мярка – “прекратяване на признанието” би означавало за ОВЛБ: А. Загубата на съществуващи вече признания, и потенциални такива на 58 Велики Ложи от Северна Америка; Б. Изравняване на статуса на ОВЛБ с този на ВЛССПЗ в България в очите на повече от 3 милиона американски Масони; В. Създаване на предпоставки за търсене на дивиденти и преимущество от страна на отделни лица или цялата ВЛССПЗ в България при бъдещи контакти в Северна Америка и при контактите й с ОВЛБ Обективността налага да се изтъкне, че със сигурност едно евентуално оттегляне на признанието от страна на ВЛ от Северна Америка няма да промени отношението на повечето ВЛ в Света, и особено Европа, към ОВЛБ! Безспорно обаче горното обстоятелство ще доведе до известно напрежение и дискомфорт за всички тези ВЛ при провеждане на техни международни мероприятия, или при провеждането на мероприятия на Световното Масонство! 2. Препоръки на ВЛ в Братски отношения с ОВЛБ: Независимо от подкрепата и формалното признаване на статуквото в Ориент България, има ВЛ, в т.ч. и ОВЛ на Германия, които по различни поводи в неофициални разговори са препоръчвали намирането на адекватна форма и действащ механизъм за скорошното преодоляване на съществуващото положение в България. 3. Ролята и авторитета на ОВЛБ и на всяка ВЛ се определя не на последно място и от принадлежността й към Световната верига! Масонството, освен че е “елитарно” по силата на своята “посветителската” същност, е и наднационално, интернационално или общочовешко! Признанията са важни, не толкова за личното “самочувствие” на отделна ВЛ, а заради възможностите, които те дават за общуване, за взаимно опознаване, за взаимно обогатяване и усъвършенстване! Б. Вътрешни фактори: 1. Масонството е една от малкото форми на гражданското общество в България, което проповядва и най-вече практикува принципите за политическа, религиозна и етническа толерантност. 2. Масонството е моделът – матрицата за едно по-справедливо, духовно извисено и морално устойчиво общество, където профанските, разбирайте “личните”, страсти са подтиснати в името на общата хармония и усещане за принадлежност към една общност на съмишленици, доказали и/или доказващи своите човешки качества; 3. Разпространяването на Масонските идеи и норми на поведение, разбира се единствено и само чрез личния пример и участието в обществото (ако ще спазваме Англосаксонските Масонски традиции), е важен фактор за облагородяването на битието на всички граждани на Република България, особено в тези преломни и изпълнени със сътресения и търсене на верния път времена! Именно изхождайки от последното обстоятелство, дълг на всеки Масон и на ОВЛБ е да обединява, а не да разединява всички онези, които изповядват сходни, ако ли не идентични Масонски идеи и идеали. В. Фактори, свързани с посветителското и Ритуално начало: 1. Едно изключително важно обстоятелство при всички разговори и разсъждения за възможността и начина за присъединяване, приобщаване (вливане) на структури и лица от нерегулярното Масонско пространство в ОВЛБ чрез процедура на Регуляризация е факта, че по силата на исторически дадености, Ритуалите, по които работи нерегулярната ВЛССПЗ в България и нейните структури, са идентични с тези, които ползва ОВЛБ, в т.ч. Думата, Знака и Ръкостискането на всяка степен! Последното обстоятелство е изтъкнато и в Препоръките на Комисията по информация за признанията на Конференцията на ВМ на Северна Америка от 2006 година, а именно, че “и двете Велики Ложи извършват същите Ритуали и, като цяло, практикуват сходно Масонство”. 2. Другото същностно обстоятелство е, че “посвещението” , по мнението на един водещ експерт по Масонска ритуалистика и философия, какъвто е Стария ВМ на ОВЛ на Германия НУ Брат Клаус Хорнефер, е духовен акт, който се извършва еднократно! Г. Изводи: От казаното по-горе се налагат следните по-важни изводи: 1. Наш Масонски и човешки дълг е да приобщаваме тези, които търсят Светлината, които са привлечени от Силата, Мъдростта и Красотата на нашето Братство, да могат да бъдат част от него, да споделят и практикуват неговите ценности. 2. Ускореното преодоляване на разделението чрез процес на Регуляризацията на структури и лица от нерегулярното Масонско пространство в лицето на ВЛССПЗ в България е абсолютно необходимо, с оглед укрепването на авторитета и по-успешно позициониране на българското Масонство в световната Верига. 3. Консолидацията и по-нататъшното нарастване на ролята и влиянието на Масонските идеи в България, налагат предприемането на мерки за премахване на налагащото се в обществото впечатление на конфликтност и нетърпимост в редиците на българското Масонство, и произтичащите от това негативни нагласи в общественото мнение. 4. Липсата на съществени различия от формален характер – посвещение, Ритуали, регалии, принципи на организация и др., в Масонските практики на ОВЛБ и ВЛССПЗ в България са предпоставка за едно бързо и безконфликтно присъединяване на структури и лица от нерегулярното Масонско пространство, и следва да се отчитат при дефинирането на Принципите, а оттам и Процедурата, и Ритуалите за Регуляризация. V. Принципи за преодоляване на разделението в Ориент България: Масонството е една толерантна, добронамерена и, във висша степен, справедлива Доктрина. От тук следва: Принцип I : ОВЛБ трябва да се придържа към презумпцията за невиновност и да не отказва правото на избор на лица, които желаят да се включат в нейните редици, като едновременно с това осигурява спазването на приетите норми на Масонско поведение и морал. Както вече казахме, в Ориент България функционират две Масонски структури, но по силата на исторически сложилите се обстоятелства едната – ОВЛБ е Регулярна и Призната, докато другата – ВЛССПЗ в България, не притежава тези качества (виж Раздел II). От тук следва вторият Принцип, а именно: Принцип II : Разделението в Ориент България може да се преодолее само и единствено по пътя на Присъединяване, Приобщаване или Вливане чрез Процедура за Регуляризаия на структури и лица от нерегулярното Масонско пространство, в лицето на ВЛССПЗ в България, в ОВЛБ и нейните структури. Двете ВЛ – регулярната и призната ОВЛБ, и нерегулярната структура – ВЛССПЗ в България, работят по аналогичен Ритуал и спазват аналогични принципи и норми на прием, както и на присвояване на Масонските степени. Това налага следния принцип: Принцип III : Присъединяването, Приобщаването или Вливането на структури и лица от нерегулярното Масонско пространство в ОВЛБ и нейните структури да става на базата на Процедура за Регуляризация, която да отчита факта на извършеното еднократно “посвещение” на лицата, както и на придобитите от тях Масонски степени, дотолкова, доколкото “тайнствата” за отделните степени (дума, знак и ръкостискане) са идентични и вече известни на тези лица. Присъединяването, Приобщаването или Вливането да се отнася както за цели структури (Ложи), така и за отделни лица, по определените за това Процедури. Бидейки “посветителско” общество, Масонството налага и строги критерии за подбор, предлагане и прием на своите членове. В конкретния случаи, това следва да се осигури от: Принцип IV: Диференциран подход в процеса на Регуляризация: а. Лицата, за които не се получат забележки в процеса на съгласуване, да бъдат регуляризирани по процедура, запазваща степента и длъжността им в структурата (Ложата), когато се присъединяват в състава на присъединяваща се Ложа, или степента им – ако се присъединяват самостоятелно; б. За лица, за които се получат забележки, да се приложат правилата, възприети за такива случаи в ОВЛБ; в. Лицата, които са били обект на наказателни решения на компетентен орган на ОВЛБ (ВЛСССПЗ на България), подлежат на Регуляризация по отделна процедура. VI. Процедура за Присъединяването, Приобщаването или Вливането чрез Регуляризация: Процедурата, която логично може да се изведе от дефинираните по горе Принципи, обхваща следните случаи: А. Процедура за Регуляризация на цели структури (Ложи) от състава на ВЛССПЗ в България: – На своя сбирка на Първа степен Ложата, която желае да се присъедини към ОВЛБ взема Решение за подаване на Заявление за Регуляризация в състава на ОВЛБ. Решението се взема с просто мнозинство от Майсторите, имащи право на глас. В списъка на присъединяващите се трябва да фигурира минимум половината от състава на Ложата във всичките три степени и поне 7 Майстори. Ако поръчител не желае да се присъедини, Майсторът определя нов/и поръчител/и за “осиротелите” Чираци и Калфи. – Заявлението се подписва от Майстора на Ложата и, заедно със списъка на желаещите да се присъединят, се предава на Великия Секретар на ОВЛБ. – Списъкът с желаещите да се присъединят членове на Ложата се изпраща за съгласуване до всички Ложи в състава на ОВЛБ по установения за целта вътрешен ред. – Срокът за съгласуване на лицата е 1 месец от получаването му в Секретариата на ОВЛБ. – Ложата-молител се уведомява за резултата от съгласувателната процедура, като за лицата, получили забележка, се прилагат вътрешните правила на ОВЛБ за аналогични случаи на търсещи (Чл.17 т.5 от Конституцията на ОВЛБ). – Насрочва се дата и място за извършване на Ритуал по Регуляризация. – Изготвя се Патент и Ложата се вписва в Регистъра на ОВЛБ под пореден номер. При съвпадение на името на Ложата, подлежаща на регуляризация, с Ложа в състава на ОВЛБ, към името на първата се добавя отличителен префикс или суфикс. – Извършва се Ритуал за Регуляризация. – Всеки се регуляризира на достигнатата от него степен в нерегулярното пространство. Сановниците запазват своите постове. При нужда, бройката на сановниците се допълва от състава на Майсторите от присъединяващата се Ложа. Б. Регуляризация на отделни лица: – Лицето, желаещо да се присъедини към ОВЛБ, подава Молба и документи по образец, утвърден от ОВЛБ, до Великия Секретар на ОВЛБ, която след получаването й се изпраща за съгласуване до всички Ложи в състава на ОВЛБ по установения за целта вътрешен ред. – Срокът за съгласуване е 1 месец от датата на подаване на Молбата. – В случай, че няма забележки по кандидатурата за регуляризация, на кандидата се дава направление за прием в Ложа от състава на ОВЛБ, като това може да бъде по взаимно съгласие между кандидата и съответна съюзна Ложа, или на кандидата се посочва приемна Ложа от Секретариата на ОВЛБ (За получилите забележка се прилагат вътрешните правила на ОВЛБ за аналогични случаи на търсещи (Чл.17 т.5 от Конституцията на ОВЛБ)). – Извършва се ритуал за Регуляризация в съответната приемна Ложа на съответната степен. – Когато се регуляризира Чирак или Калфа, Майсторът на приемната Ложа определя ”Поръчител”. – По изключение, и по усмотрение на ВМ на ОВЛБ, Регуляризацията на кандидати (един и повече) може да се извърши в хода на нарочен Ритуал на Великата Ложа. В. Регуляризация на лица, които са били обект на наказателни решения на компетентен орган на ОВЛБ (ВЛСССПЗ на България): – За тези лица се прилага режим на “помилване”, съгласно нормите, предвидени в Конституцията на ОВЛБ (Чл.17 т.5 от Конституцията на ОВЛБ). – При положително решение за “помилване” се пристъпва към Ритуал за Регуляризация в предварително уточнена “приемна” Ложа от състава на ОВЛБ. VII. Ритуал за Регуляризация: А. За Регуляризация на цяла структура (Ложа) се прилага Ритуала за внасяне на Светлина в новоинсталирана Ложа от състава на ОВЛБ. Ритуалът задължително се съпътства от полагане на Клетва за вярност към ОВЛБ, както от страна на Сановниците на Ложата, така и от всеки отделен член на Ложата. По изключение, Ритуалът за Регуляризация може да се извърши едновременно за повече от една Ложа, като тогава Клетвата е групова. Б. За Регуляризация на отделни лица се прилага Ритуала за прием на Странстващ Брат, като лицето, подлежащо на Регуляризация, полага Клетва за вярност към ОВЛБ и съответната приемна Ложа. VIII. Върховен съвет на 33о на Шотландския Обред в България: Всичко казано до тук би било непълно, ако не се спрем и на въпроса за ролята и мястото на Шотландския Обред в България, и влиянието му върху процесите в т.н. “синьо” Масонство. С инсталирането на ВС в България е свързан основният конфликт в Българското Масонство. От една страна са принципни съображения, свързани с необходимата “зрялост” на българското Масонство на дадения етап, а от другата – не дотам принципни и добронамерени действия на лица, извършили отцепването на част от Масонската маса, и създаването на нерегулярна структура – ВЛССПЗ в България. Последната, вече 8 години, е генератор на напрежение в Масонското пространство в България и извън пределите й. Независимо от всичко знайно и незнайно за Шотландския Обред, следва да се има предвид следното: – През 1999 г. група Масони от тогавашната ВЛССПЗ на България са “екзалтирани” в Шотландския Обред в гр. Виченца, Италия. Немалка част от тези Братя, въпреки натиска, запазиха членството си в ОВЛБ. – През 2000 г., в противоречие с уговорките с представители на Обреда, в София се пристъпва към подписване на договор за инсталиране на Върховен Съвет на 33о в България. Инициатори и първи функционери на споменатия ВС са групата лица, излезли и/или изключени от състава на ВЛССПЗ на България, и активно участвали в създаването на нерегулярната структура – самообявилата се ВЛССПЗ в България. – С течение на времето същият този ВС извършва активна дейност по набирането на нови членове, с което допълнително се затруднява, и в голяма степен предрешава, процеса за евентуално възстановяване на единството на Масонството в България. Нещо повече – ВЛССПЗ в България се поставя в пълна зависимост и подчиненост на ВС, което, само по себе си, е недопустимо от гледна точка на Масонските принципи и поведение. – Същевременно следва изрично да се подчертае, че Шотландският Обред е легитимно Масонско формирование, ползващо се с огромно влияние сред Масонските среди в САЩ и Англосаксонското Масонско пространство, в т.ч и в Англия (с някои особености, б.а.). Опитите да се “сатанизира” у нас основно са отражение на нашите вътрешни проблеми и на непознаването на същностните особености на Обреда. – Императивно изискване за членство в Шотландския Обред е лицето, което членува в Обреда, да е член на Ложа в състава на Регулярна Велика Ложа! – Със свое писмо от 2005 г. Върховния Командор на Върховния Съвет Майка на Южната Юрисдикция, Брат Роналд Сийл, извести Върховния Съвет на 33о на България, че неговата дейност се замразява до тогава, докато неговите членове не станат членове на регулярна ВЛ, с което да се изпълни горното императивно изискване към всички членове на Шотландския Обред. – Този акт на Върховния Командор отразява една принципна позиция, но без да е експлицитно поставено условието, очаква някаква ответна, адекватна реакция от страна на Българското Масонство. Този акт поставя Върховния Съвет на 33о на България и всички лица от ВЛССПЗ в България, които членуват и в него, в крайно неблагоприятно положение, суспендирайки тяхната дейност с всички произтичащи от това последствия в страната и зад граница. – ОВЛБ многократно е изразявала своята позиция по отношение на всички т.н. “пристроечни” Масонски структури, или структури “оттатък занаята”, както е прието да се именуват в Англия. Тази позиция е добронамерена, т.е. ОВЛБ не само не изключва възможността рано или късно подобни структури да намерят място в Ориент България, но дори е насърчавала свои членове да търсят прием където това е възможно, и където могат да практикуват съответните Обреди и/или Ордени. – В неофициални разговори представители на ОВЛБ са заявявали, че дейността на Шотландския Обред може да бъде възобновена в Ориент България при спазването на определени условия и с изричното отчитане на обстоятелството, че единствената Регулярна структура в Ориент България е ОВЛБ, и тя ще продължи да бъде такава! – Върховният Съвет на 33о на България може да възобнови своята дейност само със съгласието на ОВЛБ и след провеждането на извънредно заседание на ръководните му органи за избор на ново ръководство, съставено от Масони, членове на единствено Регулярната ОВЛБ! – Обстоятелство, което не трябва да се подценява, е обаче фактът, че практикуването на Шотландския Обред е съпроводено, не на последно място, със значителни материални ресурси за обособяването на Храм и оборудването му, както и с персонални разходи на членовете му, свързани с набавянето на изискуемите регалии и други разходи! IX. Съображения за провеждане на консултации с представители на ВЛССПЗ в България: В случай, че се инициират консултации с представители на ВЛССПЗ в България, е целесъобразно да се имат предвид следните съображения: 1. Да се акцентира, че единствено водена от желанието за постигне на съгласие и консолидация на Масонството в България, ОВЛБ предлага на вниманието на ВЛССПЗ в България ревизирана Процедура за Регуляризация, която отчита всички формални, морални и чисто емоционални съображения, съпътстващи един толкова сложен и отговорен процес. Това е компромис, непродиктуван от слабост, а напротив – от добронамереност и желание за хармония в средите на Братството. 2. В отговор на добронамереността, проявена от ОВЛБ, ВЛССПЗ в България следва да прояви максимална гъвкавост и експедитивност при реализацията на стъпките за Регуляризация, като се обърне с призив към своите Ложи и членове да предприемат предвидените в Процедурата стъпки за Регуляризация. 3. ОВЛБ очаква, така както е заявявано от страна на ВМ на ВЛССПЗ в България, процедурата по Регуляризация да се последва от незабавно прекратяване на Съдебната регистрация на ВЛССПЗ в България със запазване на името, с оглед избягване на недоброжелателни действия от страна на заинтересовани лица. 4. Би било целесъобразно всички условия по Регуляризацията да се договорят до Годишната Конференция на ОВЛБ, като процедурите по Регуляризация биха могли да се извършат на специална церемония след същинската част на Конференцията, или по отделен график след Конференцията. 5. В случай, че се пристъпи към Регуляризация на значителен брой Ложи от състава на ВЛССПЗ в България до Конференцията (повече на брой от Ложите в състава на ОВЛБ или достатъчен брой Ложи, които да могат съществено да повлияят на политиката на ОВЛБ), да се предложи Мораториум на участието им във вземането на решения на Конференцията и при избора на Велики Сановници. 6. Последното изискване, макар и дискриминационно, е продиктувано от съображения за избягване на съществени сътресения в Масонското пространство след един тежък и продължителен период на противостоене, взаимно недоверие и нападки. 7. И на края – по отношение съдбата и възобновяването на дейността на на Върховния Съвет на 33о на България. Абсолютно недопустимо ще бъде възобновяване на дейността му в сегашния му вид и със същото ръководство. Необходими са гаранции, че: – Ще се изчака процеса на регуляризация на достатъчен брой членове на нерегулярната структура, преди да се пристъпи към контролирано от ОВЛБ възстановяване на дейността му. – Няма да се предприемат действия зад гърба на ОВЛБ за възобновяване на дейността му. – По-нататъшната му дейност ще бъде в унисон с правилата и принципите на Обреда, и с отчитане на върховенството на Масонството в трите му степени – Чирак, Калфа и Майстор Масон, чиито гарант и повелител в Ориент България е ОВЛБ, така, като е записано в основния й Закон – Конституцията и Правилника за нейното приложение!. Като резултат от консултациите, или като предварително условие за тях, би могло да се премине към подписване на Споразумение за Присъединяване (Приобщаване или Вливане) на цялата ВЛССПЗ в България. В това споразумение би могло да намери място и един незасегнат по-горе въпрос – статута на Великите Сановници от ВЛССПЗ в България. Нашето предложение следва да допуска запазването на статута на “Стар ВМ” на настоящия и всички останали регуляризирани Велики Майстори от нерегулярното пространство. Останалите Велики Сановници следва да се регуляризират в състава на присъединяващите се Ложи, или като лица, търсещи регуляризация. София Изготвил: 15.04.2008г. Брат Михаил Димитров и.д. Велик Оратор на ОВЛБ

 

Виж по темата:

ГРАДЕЖ: В „Регуляризацията” ли е щастието на нацията?

ГРАДЕЖ: КОМЕНТАР на текст със заглавие „Основание, принципи, процедури и ритуал за регуляризация на структури и лица, принадлежащи към нерегулярното масонство в България”