(20221028) Декларация на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6023126

Новина 21 от 1155
(20221028) Декларация на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6023126

(20221028) Декларация на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6023126

126 A L 6023[28.10.2022 C.E.] O София
До: В∴У∴ Братя Майстори на стол на Съюзните Ложи
Копие до: М∴В∴У∴ Братя Велики Сановници
М∴В∴У∴ Брат Председател на Великия Братски съд
М∴В∴У∴ Братя Председатели на Комисии
Н∴В∴У∴ Бр∴ Стари Велики Майстори
В∴У∴ Бр∴ Стари Майстори на стол на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
Чрез: Секретарите на Съюзните Ложи,
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА ВЛССПЗБ 6023126
Много Високо Уважаеми Братя Велики Сановници,
Високо Уважаеми Братя Майстори на столове,
Уважаеми Братя,
Във връзка с внасяне яснота относно постъпили в канцеларията на Великата Ложа запитвания, свързани с пристроечните структури с които Великата Ложа има отношения, с настоящата държа да обърна внимание на членовете на Съюзни ложи от състава на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и декларирам в качеството си на Велик Майстор на Великата Ложа, че:
За посветените в изкуството на Свободното зидарство и тайните на йерархията в масонския занаят, с оглед установяване отношенията, между зидарските структури работещи на общия Градеж, на 07.01.2001г. е сключен договор между Великата ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, /инсталирана на 20 септември 1997 г./ и Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България, /инсталиран на 07 януари 2001 г./.
По силата на посочения договор, двете юрисдикции, са разменили взаимни признания. С посочения акт на размяна, Великата Ложа е станала гарант пред Върховният съвет на СПШР, че като регулярна Велика Ложа, призната като независимо, самоуправляващо се сдружение на Братя Масони, притежаваща пълната власт на разпоредител в Символичните степени на Масонството в България ще работи за запазване, основните принципи и цели на Масонството заложени в Древните Ландмарки, Устава на Великата Ложа и Древните Конституции, развивайки дейността си съвместно с Върховният съвет на Тридесет и Трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България.

Съгласно приетите от двете Велики Юристдикции текстове, Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, приема като единствена институция, упражняваща властта над Високостепенната система на Старият и Приет Шотландски ритуал, Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Република България, /инсталиран на 07 януари 2001 г./, към момента на изготвяне на тази декларация, представляван от Суверенния Върховният Командир – Румен Найденов.
По този начин, членството на Братя от състава на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България в друга Високостепенна система на Стария и Приет Шотладски ритуал, управляващ степените от 4° до 33° включително, разпределени в Ложи на Съвършенството, Събрание на Розенкройцер, Съвет на Кадош и Колегия на Кардиналите е недопустимо.
С настоящата, в качеството си на Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България декларирам, единствената призната Високостепенна система, управляваща степените от 4° до 33° включително е Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Република България, /инсталиран на 07 януари 2001 г./, представляван от неговият Суверенен Върховен Командир Румен Найденов.
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!
Велик Майстор Велик Секретар
Красимир Мартинов Николай Карафизиев