(20150516) ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «БЪДЕЩЕТО НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ»

Новина 779 от 1161
(20150516) ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «БЪДЕЩЕТО НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ»

GRAND LODGE
OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS
OF BULGARIA
ВЕЛИКА ЛОЖА
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ
В БЪЛГАРИЯ
326 A L 6015 [16.05.2015 C.E.] OСофия
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «БЪДЕЩЕТО НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ»
Ние, Братята Майстори Свободни Зидари,
представители на 20 Регулярни и Пълноправни Ложи от състава на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България («ВЛССПЗБ»), оригиналната и автентична Велика Ложа на българските Масони, събрани на този 326 ден от 6015 година на Светлината (16.05.2015) в историческия първи в демократична България Масонски Храм на ул. «Средорек» в Горна баня, О София, на Национална конференция «Бъдещето на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България»,
като потвърждаваме
 нашата готовност да продължим Градежа на оригиналната Велика Ложа ССПЗ в България, инсталирана от Великата Ложа ССПЗ на Германия на 88 AL 5997 (20.09.1997), пряк наследник на Великата Символна Ложа на България, инсталирана на 156 AL 5918 (27.11.1914), чиито Странстващи членове носеха Светлината в сърцата си през дългите години на тоталитарните режими в България и взеха лично и активно участие в Реактивирането на Движението ССПЗ в България след AL 5991 (1991) под юрисдикцията на Великата Ложа на Югославия и на 164 AL 5992 (5.12.1992) основаха Велика Ложа на България;
 нашите Масонски Клетви, положени в името на оригиналната Велика Ложа на български-те Свободни Зидари: да Градим Храма на Хуманността, като спазваме Древните Ландмар-ки на Занаята, Древните Задължения, принципите, правилата и обичаите на Свободните Зидари и Основния закон на Движението ССПЗ в България;
 нашата решителност да продължим Градежа в Работилниците на ВЛССПЗБ и да поддържаме жива Светлината в нейните Масонски Храмове;
понеже констатираме
 че действащият Велик Майстор на ВЛССПЗБ, група Велики Сановници, Ложи и Братя, които го следват, са заявили намерението си да напуснат нашата Великата Ложа, за да се присъединят към отцепилата се от нея Обединена Велика Ложа на България («ОВЛБ»), с което са престъпили дадените от тях Масонски Клетви и като са погазили доверието на Братята, са се отстранили от Градежа на Великата Ложа и от
Масонските длъжности, които са заемали и на които са били избрани – затова редовното Велико Общо събрание е опорочено, а проведеният на него избор бе оспорен, не е влязъл в сила и не може да влезе в сила, след като е изтекъл крайният срок за произнасяне на Великия Братски съд, а такова няма;
 че в нарушение на правилата и процедурите, предвидени в Основния закон, напуска-щите Великата Ложа се стремят не само да я разтурят, но и да заличат всичко Съградено от Братята в нейните Работилници;
 че продължава недостойната, неМасонска и недопустима намеса на чуждестранни Масонски власти, в лицето на Обединените Велики Ложи на Германия («ОВЛГ»), в делата на българската Гилдия и в нейните суверенни върховни Масонски власти, което нашата Велика Ложа отхвърля категорично и последователно от деня на инсталирането си до днес; поведението на ОВЛГ не само е в противоречие, а във флагрантна колизия с Декларацията от AL 6007 (2007 г.), сключена между ОВЛБ и ВЛСС ПЗБ, с посредничеството на ОВЛГ
 че процедурата и изискванията, налагани на Братята за присъединяването им към ОВЛБ унижава тяхното Масонско достойнство и човешка личност, като ги въвлича в един натрапен организационен акт, който няма нищо общо с древните Масонски обичаи за обединяване на Братството, които «се основават на великите принципи на любезност и Братска доброжелателност, които са в дълбоката основа на нашата Институция» (XVI Ландмарка), и който погазва XXII Ландмарка («Равенството между всички Свободни Зидари е друга Ландмарка на Ордена…»);
 че присъединяването към ОВЛБ на Братя и Ложи, членували досега в оригинал-ната Велика Ложа ССПЗ в България, нито е обсъждано, нито е прието, нито е желано от Братята и в двете организации, а в нашата Велика Ложа е налагано силово и брутално, с недопустими между Братя интриги, клевети, лъжи, заплахи, има дори преце-денти за физическа разправа – и затова не приемаме подготвяния акт за желаното от всич-ки нас Единение на българското Братство, а го оценяваме като поредния разкол, разпад и разруха на Великия Градеж,
решихме и призоваваме
 всички Съюзни Ложи да заличат от състава си всички Братя, заявили по какъвто и да е начин – писмено, устно или с поведението си, – намерението си да ги напуснат, за да се присъединят към ОВЛБ;
 всички, които съхраняваме ВЛССПЗБ и продължаваме нейния Градеж, да се разграничим от престъпилия Клетвата и изоставил длъжността си Велик Майстор и онези около него, които опозориха Масонството пред гражданското общество;
 всички Съюзни Ложи, които продължават Градежа на Великата Ложа ССПЗ в България, да се съберат на Извънредно Велико Общо Събрание на 340 AL 6015 (30.05.2015) от 11:00 часа в Рота Център, етаж 5, О Пловдив, което да избере Велик Майстор, Велики Сановници, Председатели, Заместник председатели и членове на Великия Братски съд и на комисиите на Великата Ложа;
 независимо от постановеното в нарушение на Основния закон и без надлежни правомо-щия и затова изначално нищожно Решение на Великия Майстор за прекратяване на договора между двете утвърдени Братски Масонски организации, да продължат и да се развиват Братските отношения между Великата Ложа и Върховния Съвет 33 и Последна Степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България – важно достижение и ценност на Движението на ССПЗ в България.
Това изявление е прието с единодушие от присъстващите на Националната конференция Братя Майстори Свободни Зидари.
ВИНВАНВ
Председателство на Националната конференция «Бъдещето на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България»
София 16.05.2015

Свали от тук PDF версия на (20150516) ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «БЪДЕЩЕТО НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ»