(20091029) Изказване на НВУ СВМ Бр. Никола Александров

Новина 1044 от 1271
(20091029) Изказване на НВУ СВМ Бр. Никола Александров

До

Н.В.У. В.М. Брат Володя Лозанов

М.В.У. Братя Велики Сановници и Председатели на Комисии

В.У. Братя Майстори на Стол

на Съюзните Ложи на В.Л.С.С.П.З.Б.

 

 

Изказване от Никола Александров

Стар Велик Майстор на В.Л.С.С.П.З.Б.

 

 

Уважаеми Братя,

 

Не можах да присъствам на последното общо събрание на ВЛССПЗБ поради внезапно тежко заболяване на близък човек. Изпращам Ви подготвеното от мен изказване, което не можах да направя на обикновеното общо събрание, състояло се на 18 октомври 2009 г. в гр. Варна.

Оставам учуден от отправените към мен несъстоятелни и некомпетентни въпроси, дори обвинения, от отделни Братя Велики Сановници и от Суверения Върховен Командир.

 

 1. По финансови въпроси и искането за одит за периода 2002-2009 г.
  • На последното редовно отчетно-изборно Велико Общо събрание, състояло се през м. март 2009 г. в гр. В. Търново, беше предоставен, разгледан и приет финансов отчет от избрана за тази цел специална комисия. Отчетът за периода март 2007 – март 2009 беше приет. Такъв отчет за периода м. юни 2005-м. март 2007 г. беше представен и приет на състоялото се през м. март 2007 г. редовно Велико отчетно-изборно събрание. В законните срокове възражения по тях не бяха направени. По тази причина искането за одит за периода 2002 – м. март 2009 г. е незаконно.
  • През периода 21.03.2003 г. до м. юни 2005 г. титуляр на сметката на В.Л.С.С.П.З.Б. е бил Н.В.У. СВМ Брат Румен Ралчев. Достъп до нея през периода м. април 2004 – м. юни 2005 г., през което време бях избран за временен ВМ, не съм имал. Причина за това са допуснати технически грешки от избрания за временен В.М. Брат В. Стефанов преди мен, което направи невъзможна промяната на съдебната регистрация на ВЛ. От избирането ми за временен ВМ април 2004 г. до промяна на съдебната регистрация на ВЛ юни 2005 г. всички разходи, свързани с нейната работа са били за моя лична сметка, общо около 25 000 лв. Вътрешна ревизия на лична сметка не може да се прави от ВЛССПЗБ. През този тежък за В.Л.С.С.П.З.Б. период единственият брат, оказал материална помощ беше С. Зам. В.М. Брат Ал. Чакмаков, предоставил безплатен офис на Движението.
  • През периода 05.12.2001 г. – 21.03.2003 г. В.М. на В.Л.С.С.П.З.Б. е бил Н.В.У. Брат П. Горновски. Понастоящем той е брат от ОВЛБ. Не са ми предадени официално запазени финансови документи от този период. За периода 2001 г. – 2004 г. поради изтекла давност от над 5 г. , съгласно данъчно-процесуалния кодекс одит не може да се провежда .
  • Членски внос към ВЛ не е събиран от м. март 2009 г. с изключение на отделни малки суми за довнасяне. Цялостната дейност на ВЛ до съдебната пререгистрация м. септември 2009 г. и до окончателното предаване на административния архив (м. юли 2009) и финансовия архив (м. октомври 2009) е финансирана от икономисани средства от предните две години. Изразходването на тези средства по пера за периода 03.2009 – 09.2009  е представено в Приложение 1. Общата сума на икономисаните средства, изразходвана през периода март 2009-октомври 2009 е 91 026 лв. Икономичното изразходване на натрупаните резерви позволи създаване на финансов ресурс на новото ръководство на ВЛ от несъбрания членски внос за повече от половин година, което е приблизително над 100 000 лв. От изнесените данни е видно, че твърдението на членове на ВЛ, че са оставени без финансиране е несъстоятелно и манипулативно, целящо злепоставяне на С.В.М. и С.В.Л.
  • Както посочих по-горе, през периода април 2004 г. – юни 2005 г. разходите на В.Л. бяха за моя лична сметка и за офис от Брат Ал. Чакмаков. След съдебната регистрация на В.Л. през юни 2005 г. заварих над 20 000 лв. дългове на ВЛ. за електроенергия, вода, смет, СОТ и други неплащани с години сметки за Храма в Горна баня. Излязоха и други задължения, като банкови такси, ремонти на Храма в Г. баня, заплати и т.н. Същевременно приходите през този период бяха ниски (чл. внос – 2 лв.), нередовно внасяне от някои Ложи, което наложи да продължа финансирането на В.Л. със собствени средства, макар и вече частично. Финансирането беше месец за месец. Най-вероятно по тези причини В.К. Брат А. Зайков не можа да състави и внесе бюджет на В.Л. Отчитането на финансовите средства ставаше периодично преди общите събрания. След 2007 г. финансовото състояние на В.Л. се стабилизира и натрупаните дългове бяха изплатени. Неколкократно предложих лично и пред Общи събрания на В.К. Брат Е. Хърсев да изпълни задълженията си съгласно чл. 52 от Основния закон и да стане пазител и управител на имуществото на ВЛ като води съответната финансово-счетоводна документация и да състави и внесе проектобюджет за 2007 г. и 2008 г. Той винаги обещаваше и никога не изпълни това свое задължение. Нещо повече, той не е идвал в канцеларията на Великата Ложа, не познава счетоводителя на Великата Ложа и не знае къде е счетоводната къща. Не присъства и на предаването на финансовия архив на В.Л. на 09.10.2009 г.
 2. По организационни въпроси:
  • Изказването на членове на В.Л. и на Суверения Върховен Командир за не добро администриране на В.Л. е манипулативно и невярно. За малко повече от четири години броят на съюзните Ложи се увеличи от 13 на 52 – средно по 10 на година, броят на Братята от 346 активни и пасивни масони достигна 1631 активни (отчели членски внос и редовно участващи в организационния живот) и 500-550 пасивни (епизодично участващи 30-35 % по межд. критерии) или общо над 2200 Братя. Манипулативно и злепоставящо е и твърдението, че не се знае броя на братята. През м. февруари всеки Майстор на Стол и Великите Сановници получиха списък на броя на Братята по Ложи, разпределени по масонска степен (893 Майстори, 317 Калфи и 421 Чираци). Данните бяха официално изнесени и на Великото общо събрание през м. март 2009 г.
  • По пререгистрацията на Великата Ложа и предаване на архивите:
   • Съдебното пререгистриране на В.Л. беше извършено по установения от закона ред и на 3 септември 2009 г. адвокат на Новия Великия Майстор е получил решението на Софийски градски съд.
   • Административният архив беше предаден в мое присъствие С.В.М. на 15.07.2009 г. на техническата секретарка на новото ръководство на Великата Ложа Катерина Масларска и на техническия секретар Ангел Кабакчиев. Великият Секретар Брат Е. Хърсев, отговарящ за административната дейност на Движението и пазител на печата, не дойде.
   • По същия начин на 9 октомври 2009 г. бяха предадени финансово-счетоводните документи от гл. счетоводител на счетоводната къща, магистър по счетоводство и контрол Богдан Генадиев на техническата секретарка Катерина Масларска и на техническия секретар Ангел Кабакчиев. Отново от страна на ВЛ не присъства никой. Не присъства и С.В.К. Брат Емил Хърсев, от когото трябва да се предадат финансово-счетоводните документи на новия Велик Ковчежник съгласно чл. 52, ал. 1 от Основния закон на Движението. Тогава трябваше да се направи и одит от компетентни лица за периода м. март 2009 г. – м. октомври 2009 г.
 1. По международната дейност:

         През м. април 2004 г. заварих В.Л.С.С.П.З.Б. със затихваща функция без международна дейност и пълна изолация. През м. февруари 2004 г. Комисията по информация за признанията при Североамериканските Велики Майстори беше признала за регулярна и призната ОВЛБ.

След избирането ми за Велик Майстор бяха предприети многобройни пътувания извън страната за коригиране на самоналожената международна изолация, водеща до разпад. Благодарение на Брат Петър Тухчиев и на другите Братя от Ложите във Варна и София бяха направени първите международни контакти в Турция и Италия. В Италия активна помощ за излизане от международната изолация допринесе С.В.М. Брат Иван Ставрев. През тези първи години активно съдействаха в Брюксел Брат Ал. Чакмаков, в Германия – Брат Н. Фурнаджиев и Суверения Върховен Командир Брат П. Калпакчиев. Обединените усилия, координирани от мен като Велик Майстор, дадоха своите резултати. В.Л.С.С.П.З.Б. излезе от международната изолация и през м. февруари 2009 г. Комисията по информация за признанията при С.А.В.М. прие, че в България функционират две Велики Ложи – В.Л.С.С.П.З.Б. и О.В.Л.Б и „докато не се представят и от двете Велики Ложи доказателства за напредък в решаването на техния конфликт, Комисията няма да се занимава с нито една от тях”.

 

Съществуват две възможности за продължаване на каузата на В.Л.С.С.П.З.Б. за окончателното й признаване. Първата възможност е двете Велики Ложи взаимно да се признаят и да съществуват самостоятелно или под формата на някакво обединение – Конвент, Договор и т.н. Опитите за реализирането на тази възможност с помощта на ОВЛГ не дадоха резултат засега. ОВЛБ отхвърля протегнатата й братска ръка. Нещо повече, на всички възможни вътрешни и външни форуми, тя активно противодейства на обединителните процеси.

Втората възможност е признаването на В.Л.С.С.П.З.Б. от авторитетна световна Велика Ложа – Англия или САЩ. С Велики Ложи от САЩ разговори по признанието ни се провежадха при посещенията в САЩ включително и на последната Конференция през м. февруари 2009 г. Проведеното гласуване за нашето признаване в един от щатите е 8:8 гласа. Необходими са още малко усилия , лична агитация и лобиране на място.

В продължение на три години бяха водени разговори с ОВЛА. Определени  резултати бяха постигнати тази пролет и лято. През юли и август 2009 при участие на Зам. В.М. Брат Ст. Щърбанов, Майстора на Стол на Ложа „Черноморски приятели” Брат П. Тухчиев, Председателя на Великата Правна Комисия Брат Николай Станчев и Брат Р. Радев от Ложа „Тан Нак Ра” с Брат Майкъл и Брат Колин от ОВЛА беше постигнато съгласие за официално предложение от наша страна за признаване от ОВЛА. Прие се В.Л.С.С.П.З.Б. да бъде съставна част на ОВЛА, като бъде провинция или дистрикт, позиционирана в България. По този начин се запазва В.Л.С.С.П.З.Б., нейните съюзни Ложи и Велик Майстор. Запазва се и се узаконява Върховния Съвет. България се приравнява до отношенията на Англия с Канада, Австралия, Кипър, Ю. Африка и други бивши и настоящи доминиони . Преговорите и съответните официални писма, едното написано от Брат Майкъл, другото, леко редактирано от Брат Николай Станчев (писмата прилагам като Приложения 2 и 3) бяха предадени от мен конфиденциално на новия Велик Майстор Н.В.У. Брат В. Лозанов след съдебната пререгистрация на В.Л. в началото на м. септември 2009 г., за да бъдат изпратени до ОВЛА. През втората половина на септември изпратих напомнящо писмо до новия В.М., като го информирах, че В.М. на ОВЛБ Н.В.У. Брат Григорий Вазов е посетил Лондон около 20 септември 2009 г.

До днес, почти края на м. октомври 2009 г., не ми е известно дали има развитие на въпроса. Аз и няколко Братя (Ст. Щърбанов, Р. Радев и др.) разговаряхме с Брат Майкъл в края на м. септември и през м. октомври. Той изрази почуда и огорчение от мудността от българска страна при готови, преведени от него и останалите английски братя, уговорени с Лондон писма и връзки и че не се предприема нищо. Той напомни, че за да бъде призната от ОВЛА В.Л.С.С.П.З.Б. трябва да бъде единна, без вътрешни противоречия и без противоречия между В.Л. и съюзните Ложи. Понастоящем В.Л.С.С.П.З.Б. се намира под силно международно наблюдение от регулярното и признато световно Масонство. Всякакви контакти с братя от нерегулярното и непризнато Масонство, като тези от Сърбия на Еньовден във В. Търново, ще донесат вреда по пътя за окончателното ни признаване. По същия начин ще се отразят и други не напълно добре обмислени действия на Великата Ложа , като замразяване на Съюзни Ложи и отделни Майстори на Столове, заплахи за замразяване на братя без спазване  на масонския устав. Българската поговорка казва „че власите се давят на края на Дунава”. Наше задължение е да доведем до успешен край започнатото международно признаване на В.Л.С.С.П.З.Б.

 

Уважаеми Братя, преди да завърша моето писмено изказване, което щях да произнеса на Общото събрание във Варна, ще кажа, че опитите за манипулация и злепоставяне на двамата Велики Майстори преди мен – Н.В.У. С.В.М. Брат Иван Ставрев и Н.В.У. С.В.М. Брат Румен Ралчев, доведоха до трагични резултати за В.Л.С.С.П.З.Б. и за българското Масонство. Допускане на нови злепоставяния и манипулации отново ще доведе до нови трагични резултати, този път вероятно с фатални последици за В.Л.С.С.П.З.Б.

 

 

29.10.2009 г.                                   С уважение  

                                                         С.В.М. Никола Александров