(20111212) РЕШЕНИЕ 12171 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

Новина 962 от 1270
(20111212) РЕШЕНИЕ 12171 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

171 A∴ L∴ 6012 [12.12.2011 C.E.] O∴ София
Изх. № DOM 0177/12.12.2011 г.
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В∴ Л∴ С∴ П∴ З∴ Б∴
12171
Тъй като до мен достигнаха писмени и устни свидетелства за сериозни нарушения на
Основния закон на Движението на С∴С∴П∴З∴ в България («О∴З∴»), Древните
Ландмарки и обичаи на Свободните Зидари, извършени в Л∴ Звездата на София П∴ 009,
О∴ София («Ложата»), които се изразяват в следното:
• Видно от протокол на Ложата, същата е избрала за резервен делегат на Извънредното
Велико Общо събрание («И∴В∴О∴С∴») на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, с което е
потвърдила че е допуснала да членува в Ложата г‐н К. И. Протоколът,
изпратен от Ложата в Канцеларията на Великия Секретар е легитимирала същия и въз
основа на този протокол г‐н Иванов е бил допуснат до Масонско Общение в Ритуал от
Трета Символична Степен като гост на И∴В∴О∴С∴
• Уведомен съм от Братя, участвали в Работата на Ложата, че същата е допуснала да
членува в Ложата г‐н Г. В.
• Г‐н К. И. и г‐н Г. В. са изключени от Братството с Решение на
Братския Съд на Л∴ Заря П∴ 004, О∴ София. Решението е потвърдено от Великия
Братски Съд и е влязло в сила. За Решението са били уведомени всички Съюзни Ложи.
и тъй като констатираното Масонско Общение с господа, изключени от Движението
С∴С∴П∴З∴ България представлява умишлено, грубо, трайно и систематично
пренебрежение към Основния закон и Древните Ландмарки и обичаи на Свободните
Зидари, а в частност е нарушение на чл. 164 ал. 1 О∴З∴, както и на Единадесетата и
Шестнадесетата Ландмарка, което конституира Работата на Ложата като неРегулярна,
а понеже неРегулярна Работа на Ложата не може да се извършва, нито пък Великата Ложа
може да търпи да се извършва в която и да е Символична степен, с констатираното горе
е безспорно установено, че в този си състав Ложата е неРегулярна, и е безспорно установено, че поради тази неРегулярност Ложата е в невъзможност да
извършва Работа едновременно и в трите Символични Степени като спазва стриктно О∴
З∴, Древните Ландмарки и древните Масонски обичаи и традиции,
ето защо: аз с властта и правомощията ми на Велик Майстор на Великата Ложа
С∴С∴П∴З∴ в България
РЕШИХ И РАЗПОРЕЖДАМ
§ 1. На основание чл. 38, ал. 1, б. „з” О∴ З∴
ПРИСПИВАМ
ЛОЖА ЗВЕЗДАТА НА СОФИЯ П∴ 009, О∴ СОФИЯ
СЧИТАНО ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН 171 A∴ L∴ 6012 [12.12.2011 C.E.] § 2. Считано от този 171 A∴ L∴ 6012 [12.12.2009 C.E.] Братята от Л∴ Звездата на София П∴
009, О∴ София могат да продължат Работа на Великия Градеж като потърсят като
Странстващи Братя път към Светлината на всяка Съюзна Ложа в Ориента София.
§ 3. Великият Секретар да извести Братята Майстори, Чираци и Калфи от Л∴ Звездата на
София П∴ 009, О∴ София чрез Секретаря на Ложата, Братята Майстори, Чираци и Калфи от
Л∴ Заря П∴ 004 О∴ София чрез Секретаря на Ложата, Майсторите на стол и Секретарите
на Съюзните Ложи за това Решение.
В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴
Великият Майстор
Володя Лозанов