(20100414) Протокол / Бележки от НВУ Бр проф. д-р Рюдигер Темплин

Новина 916 от 1161

Протокол/ Бележки

[подготвени от НВУ Бр проф. д-р Рюдигер
Темплин, Велик Майстор на Обединените Велии
Ложи на Германия]

относно скорошните срещи и разговори чрез по-
средици между

– Обединената Велика Ложа на България (ВМ
Григорий Вазов / ВС Чавдар Селвелиев)

И

– Великата Ложа ССПЗ в България (ВМ Володя
Лозанов / ЗВМ Марио Тагарински)

Посредници:

Рюдигер Темплин, ВМ ОВЛГ

Том Джаксън, ВС СКВМ
[Изпълнителен Секретар на Световната Конфе-
ренция на Великите Ложи]

(понякога, в присъствието на Марио [Мартин] Гий, ВМ Великата Регулярна Ложа на Португалия)

Първи разговор

(21 февруари 2010 г., хотел Мариот Кристал Гейт-
уей, Арлингтън, Вирджиния, САЩ)

Обсъждани теми:

1) Как да бъде преодоляна схизмата между Ве-
ликите Ложи в България

2) Съществуването на две Велики Ложи е исто-
рически факт; само ОВЛБ се ползва със световно
признание

3) Точки, по които и двете страни са съгласни

4) Спорни точки

по 1)

а) И двамата Велики Майстори са заинтересува-
ни от преодоляването на схизмата. ВЛССПЗБ по-
вече, поради липсата на международно призна-
ние.

б) И двете страни се съгласиха, че техните разго-
вори се отнасят до 3те Степени на Занаята, които трябва да бъдат напълно независими от СПШР/
Шотландския Ритуал.

по 2)

Тъй като и двамата са новоизбрани на техните
длъжности, Великите Майстори приемат като
факт привилегированата позиция на ОВЛБ по от-
ношение на международното признание.

по 3)

а) За първи път, двете български Велики Ложи в
лицето на техните Велики Майстори, показаха
готовност да се срещнат и разговарят официално
за това, как да преодолеят схизмата между тях.

б) Като е направило срещата възможна, присъст-
вието на двама посредници се преценява като
спомагащо във връзка с международната Брат-
ска подкрепа.

в) Би било за предпочитане, ако подходящата
Братска подкрепа и бъдещите посредници идват
от европейските Велики Ложи (както в настоя-
щия случай от ОВЛГ, Велика Ложа – Майка на
българското Свободно Зидарство).

по 4)

а) ОВЛБ счита силното увеличаване на членовете
на ВЛССПЗБ за следствие от нерегулярното при-
вличане на Братя, чрез прибързано Посвещаване
без Наблюдатели и без време за изчакване меж-
ду Повдиганията.

б) Влиянието на СПШР върху Сините Ложи е вло-
шаващ фактор, който задълбочава разделението.

в) Също, нерегулярния опит за придобиване на
политическо влияние в българското общество.

г) Наличната степен на несъвместимост между
Велики Ложи е следствие на гореспоменатите ас-
пекти на нерегулярност от страна на ВЛССПЗБ.

е) ВЛССПЗБ отрича да съществува съществена не-
съвместимост. Откакто е поел длъжността си, но-
вият Велик Майстор на ВЛССПЗБ се старае строго
да следва регулярността във всички аспекти.

Втори разговор

(23 февруари 2010 г., хотел Мариот Кристал Гейт-
уей, Арлингтън, Вирджиния, САЩ)

(сепаративен разговор между ВМ Рюдигер Темп-
лин и ВМ на ВЛССПЗБ, Володя Лозанов и ЗВМ
Марио Тагарински)

Обсъждани теми:

1) ВМ Лозанов предоставя доказателства за на-
стояването за регулярност на неговата ВЛ:

– членски карти за нови Братя.

– поне по един Наблюдател за всеки нов Брат

– времето за изчакване на Търсещите от 6 до 12
месеца, на Чираците – 12 месеца, за Майстори –
12 месеца.

2) ВМ заявява неговата готовност за разговори и
сътрудничество с ОВЛБ, както в Арлингтън, така и
в България, сега и в бъдеще, с или без посред-
ници.

3) Не би трябвало да има дискриминиращи усло-
вия за Братя от ВЛССПЗБ, които желаят да се при-
съединят към ОВЛБ.

Трети разговор

(същата дата на същото място)

(сепаративен разговор между ВМ Рюдигер Темп-
лин и ВМ на ОВЛБ, Григорий Вазов и ВС Чавдар
Селвелиев)

Обсъждани теми:

1) ОВЛБ е регулярна Велика Ложа, която се
ползва с широко международно признание. Те
виждат възможност за единение единствено ка-
то се допусне отделни Братя или Ложи да се при-
съединят към техните степени при условие, че са
изпълнени принципите за регулярност.

2) ОВЛБ е готова и склонна да се срещне с но-
вото ръководство на ВЛССПЗБ за понататъшни
разговори, с или без посредници, в България или
на друго място.

3) Договорено сътрудничество със СПШР трябва
да бъде установено след обединяването на две-
те Велики Ложи.

4) Тъй като съществуващият договор между
ВЛССПЗБ и Шотландския Ритуал/Южна Юрисдик-
ция е преустановен за момента, то договарянето
на нов трябва наистина да бъде отложено след
единението.

5) Обединяването според германския модел1 с
„Обединени Велики Ложи” се смята за неприем-
лив. Посредникът предлага да бъде обмислен чешкият модел2.

Четвърти разговор

(същата дата на същото място)

(втори общ разговор между българските пред-
ставители на двете Велики Ложи и посредниците
Темплин и Джаксън)

Обсъждани теми:

1) ВЛССПЗБ заявява своята вярност към принци-
па за регулярност и предоставя обстоятелствени
доказателства (виж Втория разговор)

2) ВЛССПЗБ заявява своята готовност за по-ната-
тъшни разговори за Масонско обединение или
единение в България, особено във връзка с уста-
новените критерии за „регуляризация” на отдел-
ни Братя (без нечестна дискриминация)

3) ОВЛБ се съгласява на съответните разговори.

4) ОВЛБ взема под внимание новите структури
на ВЛССПЗБ и регулярността на процедурата.

5) Двете ВЛ приемат посредничество на евро-
пейски Братя, за предпочитане от ОВЛГ, но също
е възможно и от ОВЛА [Обединената Велика Ло-
жа на Англия] или ВНЛФ [Великата Национална
Ложа на Франция].

Извод

По време на този първи кръг от официални раз-
говори между българските ОВЛ и ВЛССПЗ два-
мата новоизбрани ВМ показаха и изразиха
готовността си да продължат да обсъждат проб-
лемите и възможностите за сближаване, или
дори единение на техните две Велики Ложи.

Арлингтън, Вирджиния, САЩ
24 февруари 2010 г.

 

Рюдигер Темплин
ВМ ОВЛГ

 

 

1 Обединените Велики Ложи на Германия е съюз (Dachverband), който включва пет суверенни Велики Ложи,
всяка от които със собствени Велики Майстори. Ръководството на тази структура се осъществява от Конвент,
Сенат и Велик Майстор, който се избира от Сената за период от три години. Институцията О\В\Л\Г\ е
носител на признанието на чуждестранните Велики Ложи и ръководи връзките с обществеността и външните
отношения на германското Масонство. Великите Ложи, членуващи в Конвента определят сами Ритуалите си
и вътрешните си дела.

2 Формално приемане на Съюзните Ложи, които са работили според принципите на Великия Ориент на
Франция и на Ложата Хуманизмус, която работи в О\ Братислава под прякото ръководство на В\О\Ф\, в
рамките на Великата Ложа на Чешката република, която работи според принципите за регулярност на Обе-
динената Велика Ложа на Англия.