(20110218) ПОКАНА: РЕДОВНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА на 19 март 2011 г.

Новина 991 от 1271
(20110218) ПОКАНА: РЕДОВНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА на 19 март 2011 г.

239 A∴L∴ 6011 (18.02.2011 C.E.) O∴ София
До: В∴У∴ Братя Майстори на стол на Съюзните Ложи Копие до: М∴В∴У∴ Братя Велики Сановници М∴В∴У∴ Брат Председател на Великия Братски съд М∴В∴У∴ Братя Председатели на Комисии Н∴В∴У∴ Бр∴ Стари Велики Майстори В∴У∴ Бр∴ Стари Майстори на стол на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ Чрез: Секретарите на Съюзните Ложи
РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 11239
§ 1. На основание чл. 17, ал. 2 от Основния Закон на Движението на С∴С∴П∴З∴ в Бълга‐рия («О∴З∴») и в изпълнение на Решение на Обикновеното Общо събрание («Р∴О∴ О∴С∴») 1111401
СВИКВАМ РЕДОВНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ
което ще се проведе на 268 A∴L∴ 6011 [19.03.2011 C.E.] от 13:00 часа в историческата зала на Учредителното Велико народно събрание, Музей «Възраждане и Учредително събра‐ние», пл. Съединение, О∴ Велико Търново при следния
Проект за дневен ред:
1. Приемане на дневен ред и регламент по чл. 30, ал. 4 О∴З∴
Докладва: Великият Оратор
2. Избор на Комисия по провеждане на изборите по чл. 33, ал. 1 О∴З∴ и определяне на преброители по чл. 32, ал. 1 О∴З∴
Докладва: Великият Секретар
3. Отчет за Работата на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ през мандатния период 6010‐6011 A∴L∴
Докладва: Великият Майстор
4. Избор на Велик Майстор на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
5. Отчет за изпълнение на бюджета на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ за финансовата 2011 г., до‐клад на независимия финансов одит и Комисията на Великите ревизори.
Докладва: Великият Ковчежник Председателят на К∴В∴Р∴

6. Избор на Велики Сановници, Председатели, Заместник Председатели и членове на Ве‐ликия Братски съд и Комисиите на Великата Ложа.
7. Обсъждане н а Работата на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ през мандатния период 6012‐6013 A∴L∴
8. Разни.
* * *
§ 2. (i) На основание чл. 13, ал. 1 O∴З∴, най‐учтиво каня Високоуважаемите Братя Майстори на стол, другите Уважаеми Братя делегати и Стари Майстори на стол на Съюзните Ложи, Много Високоуважаемите Братя Велики Сановници, Много Високоуважаемия Брат Председател на Великия Братски съд, Много Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, и Най‐високо уважаемите Братя Стари Велики Майстори – Н∴В∴У∴ Бр∴ Румен Ралчев и Н∴В∴У∴ Бр∴ Никола Александров, да почетат с участието си Работата на Редовното Велико Общо Събрание.
(ii) Извън Братята участници в Работата на В∴О∴С∴ и в духа на Дванадесетата Ландмарка каня всички Братя, които желаят и независимо от тяхната Символична Степен, да почетат с присъствието си в О∴ Велико Търново Работата на В∴О∴С∴ като гости‐
(iii) Възнамерявам непосредствено преди началото на Работата да предложа на В∴О∴С∴ да допусне Братята гости да присъстват в залата, където Работи В∴О∴С∴ ‐ доколкото поз‐волява обемът на тази зала, а останалите гости да станат съпричастни с Работата на В∴О∴С∴ чрез предаване на звук в преддверието на залата.
(iv) Решението за допускане на Братята гости до Работата на В∴О∴С∴ ще вземат деле‐гатите във В∴О∴С∴ с явно гласуване и то ще е окончателно. .
* * *
§ 3. Редовното Велико Общо Събрание ще Работи в Ритуал на Първа Символична Степен. За Работата на Градежа, в съответствие с чл. 160, ал. 1 О∴ З∴ определям Работното облекло да бъде Ритуално – черен костюм с бяла риза и черна вратовръзка или папионка, черни чорапи и черни обувки, престилка бели ръкавици, отличителния знак на Ложата и отличителния знак за заеманата длъжност (за Майсторите на стол и упълномощените от тях представители на Ложите).

* * *
§ 4. (i) Регистрацията на делегатите, участниците и гостите на Редовното Велико Общо Съ‐брание и на заявяване на изказванията да започне в 10:00 и да завърши в 12:30 часа в деня на провеждане на В∴О∴С∴
(ii) За упражняване на правото на глас в Работата на В∴О∴С∴ Великият Секретар да издаде делегатски карти на делегатите на В∴О∴С∴
(iii) Братята делегати получават делегатските си карти срещу представяне на Масонски паспорт или друг документ, удостоверяващ самоличността им.
(iv) На Братята участници в Работата на В∴О∴С∴ от Ложи, които на основание чл. 29 О∴З∴ нямат право на глас във В∴О∴С∴ Великият Секретар не издава делегатски карти.

(v) Отказът на Великия Секретар да издаде делегатски карти на Братя се обжалва пред Великата правна комисия («В∴П∴К∴») чрез Председателя на В∴П∴К∴ най‐късно до часа за завършване на регистрацията по т. i.
(vi) Решението на В∴П∴К∴ по жалбите, подадени по т. iv е окончателно.
* * *
§ 5. Предложенията за Проекторешения на Великото Общо събрание да се предават на Великия Секретар в писмен вид. Приемането на предложения за проекторешения да завър‐ши в 10:00 часа на деня, предшестващ деня на провеждане на В∴О∴С∴, а незабавно след като завърши приемането, получените предложения за Проекторешения да бъдат предаде‐ни на Председателя на В∴П∴К∴ с оглед упражняване на компетенциите на В∴П∴К∴ по чл. 72, б. „ж” О∴З∴
* * *
§ 6. На основание чл. 31, ал. 2 O∴З∴ решавам искането на думата пред В∴О∴С∴ да става писмено. Писмените заявки за изказванията да се предадат на Великия Секретар в срока по § 4 горе.
* * *
§ 7. (i) Непосредствено преди началото на Работата на В∴О∴С∴ ще посоча поименно шес‐тима Братя Майстори – участници в Работата на В∴О∴С∴ или гости и ще ги въведа в Ритуалната длъжност на Дякони (Уредници) – по един за Североизтока, Северния център, Северозапада, Югозапада, Южния център и Югоизтока на залата.
(ii) На основание чл. 32, ал. 1 О∴З∴ определям така посочените от мен Братя Дякони (Уредници) за преброители на гласовете при явно гласуване.
(iii) Братята Дякони (Уредници) ще Работят до откриването на Ритуалната Работа на В∴О∴С∴ под заповедите на Великия Секретар и ще отговарят за регистрацията на де‐легатитите на В∴О∴С∴, чието място в залата попада в съответния им служебен район.
(iv) След откриване на Ритуалната Работа на В∴О∴С∴ Братята Дякони (Уредници) ще Работят под заповедите на Великия Церемониалмайстор и ще имат право – без да искат разрешение от мен – да се движат в залата по време на Ритуалната Работа, да въвеждат и извеждат Братя от залата, да получават от Братята Майстори на стол (представители вместо тях, на Съюзните Ложи) писмени предложения и да ги предават на Председателя на В∴П∴К∴
(v) Процедурни предложения по време на Ритуалната Работа Братята Майстори на стол (представители вместо тях, на Съюзните Ложи) могат да правят по всяко време в писмен вид. Тези предложения се предават чрез съответния Дякон (Уредник) на Председателя на В∴П∴К∴ и се внасят от него пред В∴О∴С∴ по реда на чл. 72, б. „ж” О∴З∴
(vi) Братята Дякони (Уредници) получават от Великия Секретар бюлетините за тайно гласуване на Братята делегати на В∴О∴С∴, чието място в залата попада в съответния им служебен район и ги предават на Братята делегати срещу делегатска карта.

* * *

§ 8. В срока по чл. 17 ал. 2 О∴З∴ Председателят на В∴П∴К∴ да представи на Великия Секретар, одобрените от В∴П∴К∴ материали, свързани с дневния ред, а Великият Секретар да ги изпрати до участниците във В∴О∴С∴ като приложение към настоящето. .
* * *
§ 9. Каня всички Братя участници и гости на В∴О∴С∴ на коктейл непосредствено след закриването на Работата на В∴О∴С∴, от 19:30 часа в ресторанта на хотел Янтра.
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!
Володя Лозанов Великият Майстор