ПРЕДСТОЯЩО: (30 март 2019) Велико Отчетно-Изборно Общо Събрание в о. Пловдив

Новина 511 от 1161
ПРЕДСТОЯЩО: (30 март 2019) Велико Отчетно-Изборно Общо Събрание в о. Пловдив

НВУ, МВУ, ВУ, У Братя, Великият майстор на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България, НВУ Бр. Пламен Матеев отправя покана до всички членове на ВЛССПЗвБ и Братя от други признати ВЛ на Велико Отчетно-Изборно Общо Събрание в о. Пловдив на юрисдикция на Република България.

Събранието ще се проведе от 12:00 на 279 A:. L:. 6019 [30.03.2019 C.E.] в Храма на ул. „Брезовско шосе“ 147 ет. 5 (сградата на Рота център), O:. Пловдив , при следния проект за дневен ред:
Проект за дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Великия майстор за мандата 2017-2019 (A.:L.: 6018-6019)
  2. Провеждане избор за Велик Майстор и състав на Съвета на Великите Сановници в съответствие с чл. 20 ал. 3 О:.З:.. за мандата 2019-2021 (A.:L.: 6020-6021)
  3. Разни.

При желание за участие от страна на Братя, нечленуващи във ВЛ ССиПЗ в България – гости от други Велики Ложи от юрисдикцията на Република България и/или други чуждестранни юрисдикции, то моля обръщайте се към МВУ Бр. Димитър Мандраджиев на international@grandlodgebulgaria.org.

ПРИЛОЖЕНО: Решение за свикване