ГРАДЕЖ: ПОЗИЦИЯ на Бр. Антон Антонов, Стар и Почетен Майстор на СЛ Феникс, Ориент София, ОВЛБ

Новина 324 от 933
ГРАДЕЖ: ПОЗИЦИЯ на Бр. Антон Антонов, Стар и Почетен Майстор на СЛ Феникс, Ориент София, ОВЛБ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

 ПОЗИЦИЯ на Бр. Антон Антонов, Стар и Почетен Майстор на СЛ Феникс, Ориент София, ОВЛБ

До
НУВМ Бр. Искрен Йотов
До
Всички Братя в ОВЛБ
До
Братята от Суверенната и Свободна Ложа „Феникс“
Всички Братя-Масони в България
ПОЗИЦИЯ
От Бр. Антон Антонов, Стар и Почетен Майстор на СЛ Феникс, Ориент София, ОВЛБ
НУВМ Бр. Искрене,
Скъпи Братя, Всички!
На 5 май 2018 г. е насрочено „събитие“, което е на път още повече да задълбочи разединяването на масонското Братство в България. Става дума, за полулегалното изграждане на структури, през последните години на – втори „Върховен Съвет н СПШР“ в България. И както е видно от разпространеното уведомително писмо от „Върховния Съвет на СПШР“ в Русия до членовете му в България, очевидно и на „първо място“, под негова юрисдикция! Изградените „8 гнезда“ от състава на ОВЛБ и руски граждани в България са гръбнакът, както и братята, които тихомълком години приемаха „високи степени“ в съседна Турция. И всичко това, без гласовете изразяващи – Волята на Съюзните Ложи, изразена по законов път!
В тази връзка, искам да информирам и подчертая за предстоящо погазване на принципите на:
I.ВЕЛИКИТЕ КОНСТИТУЦИИ ОТ 1786 ГОДИНА
Където е казано: Чл. 1. Всички членове на Конституцията, Устава и Правилника, изложени по-долу в годината 1762 от деветте Комисари и на Върховните Съвети на Принцовете Масони на Кралската Тайна, които не противоречат на настоящия Правилник, се запазват и ще се спазват; онези които противоречат , ще бъдат отменени и ще се считат за изрично анулирани.
§ III. „Във всяка велика Нация, Кралство или Европейска Империя ще има само един ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на тази Степен“
КАКВИ СА МАСОНСКИТЕ И ГРАЖДАНСКИ РЕАЛНОСТИ В ОРИЕНТ БЪЛГАРИЯ, КЪМ МЕСЕЦ МАЙ 2018 Г.?
У нас съществува и работи пълноценно – „Върховен Съвет на 33 и последна степен на Шотландския ритуал“ от 2001 г. , създаден по правилата на Великата конституция!
1. Учредяване на Върховния Съвет, 33° и Последна Степен на България, става през 2001 г.
Върховният Съвет в България е учреден на 7-ми януари 2001 г., по време на историческа Церемония, на която присъстваха представители на елита на Южната Юрисдикция на СПШР в САЩ, както и високостоящи в СПШР Братя от други страни.
2. На Световната Конференция, проведена от 13 до 17 май 2015 г. в Лисабон:
„След единодушно решение на Комисията по Акредитация с председател Най- Могъщия и Почитаем Брат Роналд Сийл, 33° – Върховен Командир на Върховния съвет, 33° на Южната Юрисдикция на САЩ, българският Върховен съвет получи акредитация като пълноправен член с право на глас в Световната конференция на Върховните съвети.“
3. На 14 март 2018 г. в пещера, край София се приема „решение“ за инсталиране на нов „Върховен Съвет на 33 и последна степен на Шотландския ритуал в България
4. На 15 март 2018 г. Върховният Съвет на 33 и последна степен на Русия в подробно писмо до членовете на ДПШУ под юрисдикцията на Русия в България в създадените 8 масонски гнезда информира подробно за учредителната сбирка и приетите решения за инсталиране на нов Върховен Съвет на 5 май 2018 г. в Пловдив.
5. Братята, които са в основата на инициативата за „инсталиране“ на нов „Върховен Съвет“ в България са от редиците на ОВЛБ, част от които получават развитие в Шотландския ритуал в Турция и в нарочно изграждани „гнезда“ в България под юрисдикцията на ДПШУ на Русия.
6. Водещи „Върховни съвети“ в тази посока са – ВС на ДПШУ на Русия и ВС на СПШР в Турция, подкрепяни от Върховните съвети в Германия и Италия.
7. „Решението“ за създаване на втори „Върховен съвет на СПШР“ в България не е взето в съответствие с Волята на Суверенните ложи, които членуват в ОВЛБ, съгласно действащата Конституция.
8. Такава, втора „инсталация“ е чисто профанско мероприятие, което цели да обслужи чужди гео-политически интереси на Балканите, през България.
II.НАД НАС Е САМО ВЕЛИКИЯТ АРХИТЕКТ, КОНСТИТУЦИИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ЗИДАРИ И СИГУРНОСТТА, И ПРОСПЕРИТЕТА НА НАШАТА ДЪРЖАВА
КОНСТИТУЦИЯТА НА АНДЕРСЪН
„Масонът е мирен субект за гражданските власти, където и да живее или работи, и никога не трябва да се замесва в заговори или конспирации срещу мира или благоденствието на нацията, нито да не изпълнява дълга си спрямо по-нискостоящи представители на гражданската власт. Той трябва с радост да се подчинява на всяка законна власт; да поддържа интересите на обществото във всеки удобен случай и пламенно да съдейства за просперитета на своята държава.“
Във връзка с горното, развилите се събития и предстоящото „инсталиране“, пред Братството в Ориент България, но и държавата България, бих искал да припомня, някои законови изисквания, отнасящи се и до всеки Брат, Гражданин на България, както и чужденците, които искат да осъществяват някаква дейност в страната, в това число и масонска дейност!
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
В сила от 01.11.2015 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда управлението и функционирането на системата за защита на
националната сигурност на Република България и контрола върху нея.
Чл. 2. Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при
което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно
установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪПРОСНИК
За нуждите на проучването на лицата за достъп до информация като държавна тайна
XXVIII. В какви организации членувате, включително тайни и/или неформални организации и общества?
Посочват се: Наименование на организацията и точен адрес и заемана длъжност
ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 4. Чужденците, които пребивават в Република България, са длъжни да спазват законите и установения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не уронват престижа и достойнството на българския народ.
Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2007 г.)
Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г.) Чужденците, които се намират на територия под суверенитета на Република България, носят гражданска, административна и наказателна отговорност както българските граждани, доколкото специален закон,
международен договор или нормите на международното обичайно право не предвиждат друго.
В отделна Наредба № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България, издадена от Министерство на правосъдието са определени условията за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България. Според нея, за издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, лицата с чуждо гражданство следва да подадат молба-декларация до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България. Към молбата следва да бъдат приложени и следните документи на български език:
· подробен план за определяне предмета и целта на дейност за срока, за който се иска издаване на разрешение;
· документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността;
· препис от решението на съда, ако има съдебна регистрация;
· свидетелство за съдимост;
· медицинско удостоверение;
· други документи, които се изискват по силата на нормативните актове.
Най-Уважаеми, Братко Искрене,
Скъпи Братя,
Надявам се, че разбирате отлично отговорността, която стои пред всички нас, независимо от позицията, която заемаме в Братството по отношение на Старите Правила, както и националният Закон! ОВЛБ, няма място, като „съучастник“ в една очевидно профанска операция!
В Името на Великият Архитект на Вселената!
С Братска Обич,
Бр. Антон Антонов
30.04.2018
София, България