Решение 1234804 което ще е известно като „Правила за Регулярните Изследователски Ложи“ („П∴Р∴И∴Л∴“)

1. Изследователските Ложи са Регулярни организации на древно и почитаемо Братство на Старите Свободни и Приети Зидари с традиции, които водят своето начало от незапомнени времена. Първата известна Регулярна Изследователска Ложа, Инсталирана в съвременните Масонски юрисдикции, е Л∴ Куатуор Коронати [L∴ Quatuor Coronati, “Четиримата короновани”] П∴ 2076, О∴ Лондон, получила Светлина през 5886 A∴L∴ [1886 г. н.е.] от Обединената Велика Ложа на Англия. Днес Изследователски Ложи са универсално приета организационна форма на Свободното Зидарство и Работят в голям брой Масонски юрисдикции.

2. Потребността от създаване на Изследователски Ложи е породена от необходимостта на Братя, членуващи в различни Ложи трайно и за продължително време да обединят усилията си за Работа върху техен общ предмет на интерес извън обичайния Градеж на своята Ложа.

3.  За  разлика  от  основната  Масонска  организация –  Ложата, в която Братята членуват  и  която има  универсалния  предмет  да  Работи  за  всестранното  нравствено и житейско  усъвършенстване на Братята, и затова се нарича „пълноценна“, „Пълноправна“ и „Съвършена“, Изследователската Ложа си поставя за задача един ограничен по предмет, частен Градеж. Работата по този ограничен Градеж на Изследователската Ложа удовлетворява малка част от  духовните  потребности  на  Братята, които Работят в нея. Пълноценни грижи и своята  Надница на Зидари те получават в своята Съвършена Ложа, в която членуват и чрез която участват в организационния живот на Гилдията. Това естестевно на Изследователските Ложи  като  Регулярни  Масонски  организации,  но  с  ограничен  предмет  на  Градежа,  налага  и различията в тяхното устройство и статут.

4. Работата на една Изследователска Ложа зависи от предмета, за който е създадена и (за разлика от Пълноправните Съюзни Ложи) рядко се ограничава до един отделен Ориент, а предполага  Ложата  да  Работи  в  няколко  или  във  всички  Ориенти  под  юрисдикцията  на  В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ Когато Патентът на Изследователска Ложа предвижда тя да Работи в два или повече Ориенти под юрисдикцията на Великата Ложа, като Ориент на Изследователрската Ложа се посочва Великият Ориент България.

5. Тъй като работи върху своя ограничен по предмет и цели Градеж, но няма грижата за пълноценното Съграждане на членуващите в нея Братя, Изследователската Ложа няма потребността и дълга да работи едновременно във всички Символични Степени. Всяка Изследователска Ложа сама определя, в зависимост от естеството на нейния Градеж, дали да работи единствено във висшата Майсторска Степен или може да посвети в този Градеж Братя Калфи и Чираци.

6. Членството в една или няколко Изследователски Ложи не прекъсва и не променя членството на никой Брат в неговата собствена Съвършена Ложа, чрез която той участва в живота и управлението на Гилдията.

7. Възможност за създаването на Изследователски Ложи с посочените ограничения и отличия от Пълноправните  и  Съвършени  Масонски  Ложи  дава  прерогативът  на  Великия Майстор, установен от Седмата Ландмарка.

„Прерогативът  на  Великия  Майстор  да  дава  разрешения  за  откриване и провеждане на Ложи е друга Ландмарка.“ 

пише М∴В∴У∴ Бр∴ Алберт Маккей в своята „Енциклопедия на Свободното Зидарство и родствените  му  науки“. Осъзнал потребността  на Братята основатели  на нови  Изследователски Ложа, Великият Майстор е упражнявал през вековете своя прерогатив, по силата на който  е  давал  разрешение  на  тези  да  откриват  и  провеждат  Ложи,  ограничени  до  частен  Градеж върху въпроси от техен интерес,  по изключение от правилата и задълженията, които  Древните  Ландмарки, Законът, древните Правила и Обичаи  на Свободното  Зидарство налагат на Пълноправните Масонски Ложи.

8. Тъй като не са Пълноправни и нямат задължението да работят във всички Символични Степени,  Изследователските  Ложи  поначало  нямат  и  правото  да  Посвещават  Чираци, да  Преминават Чираците в Калфи и да Повдигат Калфите в Майстори. Освен ако такова право изрично не им бъде дадено „по Изключение“ („under Dispensation“) от Великия Майстор.

Великият Майстор, разяснява Седмата Ландмарка М∴В∴У∴ Бр∴ Алберт Маккей, „може да удостои достатъчен брой Свободни Зидари с привилегията [не само] да се срещат заедно и [с привилегията] да Повдигат в Степени.“ 

Ложите, на които Великият Майстор със своето разрешение е дал и двете привилегии следва да се наричат „Регулярни Изследователски и по Изключение Масонски Ложи“.

9. Независимо от привилегията, дадена й от Великия Майстор „по Изключение“, Изследователската и по Изключение Масонска Ложа упражнява тази привилегия само и единствено в съгласие с Шестнадесетата Ландмарка, която гласи:

„Никоя Ложа не може да се меси в Работата на друга Ложа, нито да Повдига в Степен Братя, които са членове на други Ложи.“

Повдигането в Степен по силата на даденото от Великия Майстор Изключение може да се извърши  в  Изследователска  и  по  Изключение  Масонска  Ложа  само  след  като  е  получено  съгласието на Съвършената Масонска Ложа, в която членува Повдиганият Брат.

10. Статутът  на Изследователските  Ложи като  ограничени и неСъвършени  предполага  различия на тяхното участие в живота на Братството. Тъй като Братята не получават Зидарска Надница за Работата си в Изследователската Ложа, те не дължат на Изследователската Ложа Вноска, нито пък Изследователската Ложа дължи Вноски на Великата Ложа. Затова за Изследователските Ложи се налага изискването в тях да членуват само Братя, които получават Надницата си и плащат своите Вноски в някоя Регулярна и Пълноправна Масонска Ложа.

11. Съответно в Изследователска Ложа могат да членуват Братя – членове на Пълноправна Масонска Ложа в състава на Великата Ложа, под чиято юрисдикция е Инсталирана и Работи тази Изследователска Ложа или от състава на друга Велика Ложа, с която тази Велика Ложа е в Братско общение.

12. Странстващи Свободни Зидари, както и Ближни, които участват в неРегулярни Маснски организации не могат да членуват в Регулярни Изследователски Ложи.

13. В съответствие  с  Древните Ландмарки и древните  Правила и обичаи  на  Свободното  Зидарство и съобразно с разпоредбите на Основния закон на Движението на С∴С∴П∴З∴ в България  („О∴З∴“),  в  състава  на  В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ могат  да  се  създават  Регулярни  „Изследователски Ложи“. Изследователските Ложи могат да се създават за Работа по усъвършенстване на членуващите в тях Братя по предмета за чието изследване се създават такива Ложи. Доколкото О∴З∴ не предвижда особен ред, Изследователски Ложи се създават по общия ред на чл. 101 О∴З∴, но с оглед изключенията, посочени в привилегиите, дадени им с изрично Разрешение на Великия Майстор и вписани в техния Патент, както и със следните ограничения и изисквания:

  • Изследователските  Ложи нямат Правоспособност,  нито  статус  на  Членуващи  Ложи  по  смисъла на чл. 98 и сл. 101 О∴З∴, в частност нямат право да Посвещават Търсещи в първата Символична  Степен,  нито  Чираците  да  Преминават  в  тях  в  Степента  на  Калфа, нито  да Повдигат Калфи в Майстори.
  • Независимо от горното, с акта на Великия Майстор за предоставяне на Изключение, Изследователските Ложи по Изключение получават временна и ограничена Правоспособност в пределите на предоставеното от Великия Майстор Изключение.
  • Ако това е волята на Великия Майстор, на Изследователските Ложи по Изключение може да бъде предоставено включително правото да Посвещават Търсещи, Чираците да Преминават в  Калфи  и  да  Повдигат  Калфите  в  Майстори.  Правото  по  това  Изключение  се  упражнява  съобразно  с  Шестнадесетата  Ландмарка, след  получено предварително съгласие на  Съюзната  Ложа, в която основно членува съответният Брат  (респ. където  ще членува  Посвещаваният Търсещ).
  • Изследователските Ложи нямат и право на глас в Общото събрание на Великата Ложа.
  • Изследователските Ложи имат обаче Патент с ограничени в него права да Работят върху предмета  на  своите  изследвания  в  Ритуал  при  открита  Ложа  във  всяка  от  Символичните  Степени.
  • В Изследователски Ложи могат да членуват само Братя, които изпълняват изискването на чл. 116 О∴З∴ (членуват в Регулярна и Правоспособна Съюзна Ложа).

14. Изследователските Ложи приемат устав, съобразен с изискванията на Основния закон, с  дадените  им  привилегии  и  с  изискванията  и  ограниченията,  произтичащи  от  Древните  Ландмарки и древните Правила и обичаи на Свободното Зидарство, установени с тези Правила.

15.  Изследователските  Ложи  не  дължат  Вноски  на  Великата  Ложа. Те  могат  да събират  Вноски от членуващите в тях Братя, ако това се изисква от техния устав.

16. Изследователските Ложи, чиито устав не предвижда да участват по какъвто и да е начин в гражданския оборот, в частност не изискват каквито и да е Вноски, могат да включат в своя устав разпоредба, според която по силата на факта, че не участва в гражданския оборот и че не е „Членуваща Ложа“ по смисъла на чл. 99, ал. 1 О∴З∴ Изследователската Ложа няма да се регистрира като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

17. Съветът на Великите Сановници („С∴В∴С∴“) прилага Правилата за Роене на Светлината (Р∴ С∴В∴С∴ 1022706) по отношение на Изследователските Ложи с оглед на особеностите, ограниченията и изискванията на тези Правила за  Регулярните  Изследователски Ложи. Предварителното съгласие на Великия Майстор да упражни прерогатива си по Седмата Ландмарка е условие за  откриване  на процедурата по  чл.  101, ал.  3 О∴З∴ пред С∴В∴С∴