ГРАДЕЖ: Сияйната верига на свободното зидарство

Новина 833 от 1280
ГРАДЕЖ: Сияйната верига на свободното зидарство

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Сияйната верига на свободното зидарство

Духът на Масонството е в Хирамическата легенда за Соломоновия храм.

В нея, както знаем, участват три основни персонажа: цар Соломон, цар Хирам, повелител  на Тир, и Хирам Абиф, син на една вдовица от Нефталимовото племе.

Тази триада има сакрален смисъл за Свободното Зидарство.

Цар Соломон символизира Вечното и Неизменно Божество, към което  той е най-приближен; той е Великият Майстор на Великата Ложа на Вселената.

Тирският цар Хирам символизира космическия източник на енергия и сили; той е Преносвачът от Сферата на причините в Сферата на следствията.

Духът на Масонството е в Хирамическата легенда за Соломоновия храм.

В нея, както знаем, участват три основни персонажа: цар Соломон, цар Хирам, повелител  на Тир, и Хирам Абиф, син на една вдовица от Нефталимовото племе.

Тази триада има сакрален смисъл за Свободното Зидарство.

Цар Соломон символизира Вечното и Неизменно Божество, към което  той е най-приближен; той е Великият Майстор на Великата Ложа на Вселената.

Тирският цар Хирам символизира космическия източник на енергия и сили; той е Преносвачът от Сферата на причините в Сферата на следствията.

А майсторът  Хирам Абиф символизира Универсалната Активност и Творчество в името на Доброто. Той е Посланикът, Пратеникът. В света на хората Той е Създателят.

В масонската екзегетика (наука за тълкуването на символи) майстор Хирам е Светлината, която осветява земния човешки свят. Тази Светлина трябва да освети всичко; творчеството и добродетелта трябва да присъстват във всяко човешко дело, във всеки елемент на реалността.

В тази триада може да се види аналогия със Светата Троица на християнството: Бог-Отец, Светия Дух и Бог-Син.

Самата Света Троица, както и триадата “Соломон, цар Хирам, Хирам Абиф” всъщност сами по себе си представляват верига, “едносъщна, но троична по изява”.

Хирам, аналогията на Христос, също като Него е разпнат на четирите основни елемента: огън, водя, земя и въздух. Изпитанията с тези елементи влизат в Масонския ритуал на Приемането.

Хирам е погребан като бог Озирис от древноегипетските религиозни системи.

После като Христос е възкръснал.

Като ислямския пророк Мохамед “Възхваленият” има мисия, която въпреки всичко, което му пречи,  осъществява, плащайки с живота си.

Кой е Разпространителят на Светлината? Това е Мрежата на Световното Масонство. Всеки Свободен Зидар в този смисъл има своя мисия; самият той е Светлина, която трябва да освети добротворно определена част от света. А в цялата си множественост и в целия многовековен период на своето съществуване Световното Свободно Зидарство следва да преобрази целия свят по Проекта на Великия Архитект на Вселената.

Според Хирамическите ритуални схващания Светлината влиза в света и в живота на хората през три врати: западна, южна и източна. Те също образуват веригата на вхождението. На колоните Иакин и Боаз в трема на Соломоновия храм Хирам поставя по седем златни вериги.

Светлината (майстор Хирам) е в душите на Свободните Зидари. Тя ги свързва и те образуват едно могъщо и светло цяло.

В Масонството се счита, че братската верига на Свободните Зидари е споена от Хирам. Тази верига е той самият ­ Хирам Абиф.

Масонската верига се противопоставя на злото в Света.

В библейската книга на пророк Езекиил нашият Господ Иеова казва: “Направи верига; защото земята е пълна с кървави престъпления” (Езек., 7:23).

В Библията, а и в много от Светите книги и на други религиозни системи ще намерим послания, свързани с основната парадигма на Свободното Зидарство.

В своето Послание към евреите апостол Павел казва: “защото всяка къща се строи от някого; а тоя, който е устроил всичко, е Бог” (Евр., 3:4). В същото Послание се казва още за Авраам: “очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог” (Евр., 11:10).

Знаем и известната на Масоните фраза от Посланието на апостол Павел към коринтяните: “Според дадената ми Божия благословия, като изкусен строител, аз положих основа” (1 Кор., 3:10).

В четиринадесетата сура на Корана “Пчелите”, в тридесет и деветата сура “Тълпите” и в петдесет и деветата сура “Изселването” се говори за Ал Халак (Всетворящия) и за Ал Халик (Сътворителя).

Всички конфесии, всички религиозни системи ползват, особено при молитвените практики, броеницата. А какво е тя, ако не Верига от определен брой свързани елементи (молитви)? И не символизира ли тя самата религиозност и предаността към Бог, към Когото е насочена молитвата?

Веригата има изключително символично значение в масонските ритуали. Както е известно, те завършват с нейното символично изобразяване от самите Масони. Има я и на масонския килим.

По принцип Веригата във всички свои форми символизира връзка и взаимоотношения, характеризиращи се с особена здравина.

Веригата може още да се тълкува като съюз, съобщаване, общност, единодействие, приобщаване, приспособяване и интеграция. Но неин постоянен атрибут във всичките є значения, както казахме,  е “здравостта”.

В по-далечен смисъл Веригата е символ на зависимост, подчинение, робство.

В християнството се говори и за “верига на греха”, с която човек или група хора са привързани към неща, които не са драги Богу.

А Сократ твърди, че веригата привързва човешкото щастие към справедливостта.

Платон говори за “сияйното въже, опасващо Всемира”, и го вижда като символ на хармония в борбата срещу Хаоса.

А софистът Горгий в своето произведение “За несъществуващото или за природата” метафорично определя логиката, т.е. творческото мислене, като “верига от желязо и диаманти”.

Привързаното на кръста въже на монасите от различни ордени има смисъла на верига, която символизира и отречеността от земните съблазни, и принадлежността към монашеското братство.

По тази причина и във военните униформи, особено при по-високите чинове, присъства обикновено златният ланец, шнур.

Те символизират войнската лоялност и преданост.

От друга гледна точка, няма нищо по-тежко от наложената верига, тегнещата верига, “робската верига”.

Но няма и нищо по-привлекателно от желания съюз, спонтанното присъединяване. Те са символизирани например с брачната верига, чиято брънка е напомнящият за нея годежен пръстен. Всички знаем за  сладките вериги на любовта, за които има толкова стихове и песни.

Пръстенът е част и от символиката на Масонството, показващ доброволната включеност в Братството на Свободните зидари, както и факта, че Масонът е част от Голямата Масонска Верига.

Гривната, това любимо сакрално украшение, също като пръстена символизира единение и принадлежност.

Египетският йероглиф във форма на вертикална верига с четири звена, от които четвъртото долу е отворено, символизира освен връзката и комуникацията, още и бога Меркурий, възникващ от двойствения поток на Вселената, обединяващ земното и духовното.

В осмата песен на “Илиада” слепецът Омир пее:

“Златна верига спуснете високо от свода небесен.

Заедно, вси богове и богини, теглете я мощно.

После веригата мога да вържа за връх Олимпийски.

Цялата дивна Вселена в ефира сама ще увисне”.

В старинни ирландски текстове се описват войски, съставени от воини, които са привързани един към друг с вериги. Твърди се, че прикованите един към друг двойки галски воини са извънредно настойчиви и пламенни в боя. Освен всичко друго те се държат един за друг, тъй като раняването или смъртта на единия от тях грози със смърт и другия. Тази механична буквална привързаност ражда вероятно и друга ­ психична ­ привързаност и взаимозависимост от най-висока степен.

Староирландският бог Огми, който е славославен като Бог на победата, е известен още и като Бога с веригата; в древните саги той е изобразяван с верига.

Скандинавският бог Вотан също е известен като Бог на веригата.

Още нещо, Дионисий Ареопагит дава пример с кораб, привързан с верига за скала. Ако се тегли веригата от кораба, скалата ще си остане пак там, но корабът ще се придвижи. Тук виждаме нов ипостас на Веригата ­ като важен участник и съпричина в движението напред.

В по-общ смисъл Веригата символизира по принцип съгласуването, на което са подчинени много от съществуващите институции ­ бракът, семейството, родът, племето, нацията, градът, държавата и самото гражданско общество.

Веригата е и символ на психичната и на социалната интеграция. Тя се използва в  психотерапията (в груповия тренинг, в психодрамата и др.) във вид, подобен на веригата от масонските ритуали. Цели се осигуряването на чувство за групова подкрепа и емпатия, необходими за постигането на психотерапевтичните цели и за осигуряването в определена степен на душевен комфорт, нужен при преодоляването на психичните проблеми.

Виждаме изключително богатото символно съдържание на Веригата, имащо както земни измерения в общественото битие и в битието на отделния човек, така също и възвисени демиургични и космични значения.

Мисля, че тъкмо това става причина за толкова разпространеното демонстрирано  представяне на този символ в човешкото ежедневие.

Вече казахме за пръстена и гривната като брънки от верига, които я символизират. Но хората освен тях носят по твърде много начини различни други реални верижки. Те нямат на практика приложни функции, а по-скоро са украшения-символи.

Най-обичайната символизация при верижката на врата или верижката-гривна е връзването на човешката душа към тялото и фактически на практика просто е неосъзнато противодействие срещу смъртта.

Според мен разпространеността на този символ даже приема формата на обществена обсесия (мания, обсебеност) и се отнася и до двата пола, до всички възрасти, до всички социални слоеве, всички етноси, всички религии и т.н. Може би това говори за увеличаването на екзистенциалните страхове на човечеството.

На приложните психолози е известно, че неуместното носене  на златна верижка около врата (прекалено голяма, особено демонстративна, много на брой верижки и др.) показва интелектуална несъстоятелност (простащина). Точно както татуировките показват престъпните наклонности и делинквентната конституция на личността.

За Масонството Веригата е основополагащ символ. Самото Свободно Зидарство, както е ясно на всеки Масон, е Верига. Това е Верига на Братството. В същото време е и Верига на задълженията на всеки добродетелен Брат.

Масонските символни знаци (украшения и др.) включват непременно като свой атрибут Веригата.

Бялата престилка на Великия Майстор всъщност демонстрира, че и той, независимо от високата си йерархична позиция и сакралността на сана си, е просто брънка в Братската Верига. Тъй като самото Масонство е Единение на равнопоставени Братя.

В края и на трите основни ритуала по синята лента образуваната Масонска Верига от хванатите за ръце Братя показва свързаността на душите им. Тя символизира още единодействието на Свободните Зидари. И е източник (импулс) на тяхната енергия и активност, насочени към добри дела в ежедневието.

Символизира и абсолютната преданост. Тя напомня за дадената масонска клетва, с която Свободният Зидар по своя воля се обвързва с Братството и обещава да му е верен.

Масонската Верига, като всяка верига, символизира още и безкрайността на Масонството и неговата отвореност за нови и нови членове, за нови и нови добри дела по волята на Великия Архитект на Вселената.

Бр. проф. П. Ив. 14°