ГРАДЕЖ: За невидимите енергии и вибрациите в масонския храм и ролята на основните му елементи за наличието и развитието им

Новина 822 от 1272
ГРАДЕЖ: За невидимите енергии и вибрациите в масонския храм и ролята на основните му елементи за наличието и развитието им

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

За невидимите енергии и вибрациите в масонския храм и ролята на основните му елементи за наличието и развитието им

От векове съществува доказана потребност да се даде светлина върху основните положения в Масонството, да се освети скрития смисъл на неговия символизъм и езотеризъм. В наши дни, подпомогнат от бурното развитие на науката, техниката и информационните технологии, човешкият изследователския дух е по-жив от всеки друг път в историята на човечеството. Този дух винаги е бил воден от светлината, произлязла от В.А.В., която е стигнала и до наши дни, показвайки на искащите да видят, онези вътрешни истини и напътствия, с които човек може да намери пътя си и връщането си към центъра.

Масонството, като продължител на Древните Знания и Мистерии, успява да запази чрез ритуалите и традициите си учението на Древната Мъдрост, скривайки с алегории и символи съдържащата се Истина, но в същото време предоставяйки и стимулирайки свободата в издирването й от всеки един пробуден и търсещ човек. Предаването на Знанието чрез символите започва в древността и е бил първия начин на закодирано Учение за Света, който заобикаля човека. Този начин е оцелял до днес, и дори се е развил, благодарение на Масонството, където всеки един символ е външна форма на вътрешна действителност, съчетана с невидима езотерична сърцевина.

Съществуват твърде много хипотези и гледни точки относно произхода, същността и целите на Масонството. Не по-малко са и хипотезите за скритите в него Древни Тайни и Знания. Именно многобройните и постоянно актуални гледни точки и интерпретации сами по себе си свидетелстват за значимостта, непреходността и могъществото на Масонското учение.

Това, в годините, е подтикнало и развило създаването на 4 /четири/ общоизвестни школи или течения, на изследването на Масонското учение:

  1. Класическа – приема за начало на Масонството Средновековието и се ограничава само в моралното тьлкуване на символите и алегориите;
  2. Антропологическа – счита Учението за продължение на Древните Мистерии, стреми се да тълкува символите и алегориите, но само със системите, които са господствали в древността.
  3. Мистична – интересува се повече от езотеричното тълкуване на учението, ритуалите и символите, отколкото от историческото изследване на произхода им, като в същото време тази школа изследва тайнствата на Масонството, вярвайки, че те представляват единен план за духовно пробуждане и вътрешно, езотерично развитие на човека и духа му.
  4. Апокрифна школа – тази школа не се интересува прекомерно от официалния произход на Учението, а придава значение и изучава тези обредни ритуали на Масонските канони, които често са неофициални, с цел съзнателно обединение с божественото космическо съзнание.

Но всички тези школи са достигнали до един сравнително еднакъв извод: Масонството, чрез символизъм, знаци и алегории, изразява, както в самото Учение, така и в Мас. Ложа, Законите на Вселената, базирайки се на закона за аналогиите. Според него, човекът, природата, Вселената и В. Б-во са аналогични, но не и еднакви, и принципите на единия се намират аналогично в другия.

Разбира се, всички познахте, че става дума за принципите, изведени от Хермес Трисмегистус /трижди Великия/: „онова, което е долу е аналогично на онова, което е горе, и това, което е горе, е аналогично на това, което е долу”. Но един от по-малко известните му постулати е закона за вибрациите, или закона за резонанса /каквото излъчваш, такова привличаш, каквото поглъщаш, такова излъчваш/.

Древните Мъдреци преди и съвременните учени сега приемат, че всяко нещо в живота се образува, изменя и контролира от вибрации.

Счита се, че Вибрацията е резултат от сила или енергия, концентрирана по мистериозен начин от ВАВ, предизвикваща движения и колебания, с различни скорости. Вибрационните различия или нива, се предизвикват от броя и подредбата на електроните вътре в атомите и от различните връзки на атомите в молекулите, водещи до различията във вибрациите.

Според Древните учения, светът около нас се състои от седем вида полета или състояния на материята, от които физическото е най-ниско, най-гъстото и с най-ниската вибрационна честота. Колкото по-твърда и видима е материята – т.е. твърди вещества, течности и газове, толкова по-ниска степен на вибрации или честота на вибрации имат те. Колкото повече преминаваме към по-малко видими предмети и полета, толкова честотата на вибрациите се увеличава.

Вибрациите на сравнително ниските честоти са ни познати като звук, а на по-високи честоти – като светлина или цвят. Над степента на видимите лъчи са ултравиолетовите и инфрачервените лъчи, х-лъчите, електромагнитните полета и лъчи, и дори човешката мисъл. Учените вече откриха и измериха, че всяка човешка мисъл е вибрация с определена дължина на вълната и честотата.

Глобално, целия Всемир, цялата ни позната и непозната Вселена, видима и невидима, е съставена от вибрации и енергии.

Като Планета, Земята не прави изключение. В средата на ХХ век професор от Мюнхенския университет установил, че Земята и нейната йоносфера образуват гигантски резонатор, където се разпространяват вълни и вибрации със свръхниска честота. Образуването на стоящи вълни в такъв резонатор било наречено „резонанс на Шуман”. Вибрацията на Планетата ни, в течение на хилядолетия е била константна величина — 7,83Hz. Започнала е да се ускорява от 1980г. насам, в началото бавно, до 8,3Hz, a от 1997 все по-бързо. Днес е около 11-12Hz, тоест – забързва се. В съотвествие с херметичните принципи, същото важи и за Човека.

Човешкото физическо тяло и прилежащите му енергийни тела, съставени от вибрации и енергия, успяват да поддържат психическата и вътрешната енергии в хармония и когато е необходимо в резонанс, с Вселенската енергия и вибрации, чрез известните на всички ни вътрешни енергийни центрове наречени „Чакри” изобразявани почти винаги като точка в центъра на кръг, или като малки колела със спици или като пламъци /Светлина/, като основния им брой е 7/седем/, а при по-развитите – 9/девет/ броя. Една от най-важните чакри е третото око – разположено в епифизата. Начина на изобразяване на човешките енергийни центрове, особенно на втория по важност от тях, и броят им, показва видима връзка на ниво символика с Масонското Учение. Не мога да се въздържа и да не спомена, че на старобългарски, думата за колело е чакрък /чакра/, но историята на Древните Българи, и пряката им връзка и принос в Древните знания и учения е друга, дълга и спорна тема.

Човешкото тяло разпознава и усеща вибрациите на десет отделни нива и възприятия:

 1. Суша – всички твърди материи, т.е. твърди вещества, течности и газове;
 2. От 16 до 32 768 вибрации в секунда – Звук;
 3. До 1 млрд. вибр./сек. – Електричество;
 4. До 200 млрд. вибр./сек. – Топлина;
 5. До 500 млрд. вибр./сек. – Светлина и Цвят;
 6. До 2 трилиона вибр./сек. – ЛЪЧИ;
 7. ЕТЕР; (неизмерна величина/ниво)
 8. Умствено ниво; (неизмерна величина/ниво)
 9. Астрално ниво; (неизмерна величина/ниво)
 10. Духовно ниво. (неизмерна величина/ниво)

Последните три нива са най-висши и могъщи, но тези сили могат да действат само ако останат необезпокоявани от дисхармоничните тежки вибрации от ниските нива на човека. Следователно, макар висшите нива на по-високите вибрации да са най-могъщи, ние не можем да имаме достъп до тях отвътре, когато тялото и мозъкът ни са повлияни от дисхармонични вибрации. Независимо, че висшите сили са в нас, ние им даваме малка възможност да се свържат с нас. Затова, първото нещо, което трябва да се направи, е премахването на всички дисхармонични вибрации и енергии. Всяка ненужна мисъл, емоция, страх, действие, трябва да изчезнат. Това се постига чрез съответната форма на медитация или чрез съответното енергийно и вибрационно въздействие от външен вид. Именно тук вече е ред на открития намек и връзка с Мас.Ложа и вътрешното подслоняване в храма преди и по време на „започването на работата”.

Масонският Храм – Мас.Ложа е с формата на „дълъг квадрат” или по-научно – на удължен правоъгълен успоредник, който по възможност трябва да притежава съотношението на „Златното сечение”/1,618/. Дължината трябва да е двойна на ширината. Най-често в единия си край завършва с полукръг.

Правоъгълната форма в архитектурата на Храмовете на различните религии по света се появява през 7 в. Пр.Хр. и от тогава господства като форма на Храмовете и до днес. Според едно от основните предания, Мас.Ложа като форма е аналогия на Храма на Соломон, но анализирането на първообраза и съпоставянето му не са завършени. Според повечето тьлкувания, 4-те страни на Храма символизират едновременно 4-те физически елемента – Огън, Въздух, Вода и Земя, и съответните човешки Дух, Разум, Емоции и физико-Ефирно състояние.

Полукръга, където е подиума на Майстора на Стол /М.на Ложата/, символизира мъдростта и духовния свят, там където всички елементи са свързани в едно.

Базирайки се на Закона на аналогиите /съответсвията/, повечето школи заключават, че М.Хр /Ложата/, представлява микрографично възпроизвеждане на Вселената и същевременно възпроизвеждане на микрокосмоса на човека. Според едно езотерично предположение, Мас.Хр. представлява човек, легнал по гръб, с главата на изток. Главата се изразява от подиума на Майстора, мозъкът – от светещата лъчиста делта /едно от тълкуванията на буквата G e Gnosis- знaниe/. Останалото тяло се изразява от основната част на Храма, колоната на II-рия надзирател съответства на сърцето, а колоната на I-ия надзирател съответства на репродуктивните органи, символ на сила.

Мистичната и апокрифната школи считат, че Мас.Хр. /Ложата/ е едновременно изобразяване на Макрокосмоса и Микрокосмоса, на Вселената и на Човека. Интересно е да се отбележи, че в Даоската алхимична традиция, основните енергийни маршрути са два: малката микрокосмическа орбита /от гениталиите до темето на главата/, и голямата макрокосмическа орбита, започваща от земята под краката на адепта и завършваща много над главата му, с визуализация на Полярната звезда и Малката мечка.

Според великия Нютон, Соломоновия храм и Мас.Ложа са изразители на съвършения микрокосмос на съществуването. Отново аналогии…

Но как всичко това поражда или влияе на вибрации и енергия?

Мас.Храм винаги е ориентиран по посока на дължината си от Запад на Изток. Обяснението на тази ориентация е двойно:

 1. Първото е символично – свързва се със Светлината, символ на Мъдростта, която извира от изток.
 2. Второто обяснение, прието от апокрифната школа е, че ориентацията на Мас.Хр. /Ложата/ е свързана с определени силови полета, преминаващи през планетната ни, а Храмът е надлъжен проводник, който се „наелектризира” от Братята Масони, участващи в ритуала. Най-силната енергия и най-мощните вибрации в Мас.Ложа се генерират тогава, когато Братята се хванат за ръце в дългата, затворена жива верига.

Планетата, според науката, при въртенето си около Слънцето и около себе си, действа като двуполюсен обект и така се образуват две силови полета.

При първото, силовите линии са под формата на пръстени, обграждащи Земята в кръгове, успоредни на екватора, в посока на въртенето на Земята около оста й, от запад на изток.

При второто, линиите на силовото поле имат посока и ход на географските меридиани, преминавайки през цялата Земя от полюс до полюс, в посока от юг към север.

По този начин, силовите линии на двете полета се пресичат перпендикулярно и в сравнително малки участъци образуват енергийни правоъгълни решетки. Тези силови енергийни полета са известни в европейската наука като „мрежата на Хартман”, а в китайската наука „фън шуй” се наричат „линиите на дракона”.

Ако в тази система на електромагнитен ток се постави проводник, натоварен енергийно както Ложата, той трябва да започне да провежда енергията и вибрациите в такава посока, че да отговаря на посоката на силовите линии на енергийната решетка. За да не се прекъсва енергията, посоките на движение в различните точки в ложата, трябва да са под 90градуса: от Запад през Север на Изток, и от Изток през Юг към Запад. Това съвпада както с посоката на движението на видимия ход на Слънцето, така и с посоката на движение на Мас.ритуали по Мозаечния Паваж, по посока на часовниковата стрелка.

Основната предпоставка, за да не се наруши този магнетизъм, който е от значение за успешната работа в Ложата, е нашите движения да се извършват винаги по вертикала и хоризонтала в описаните посоки, и никога — диагонално или пo крива.

Знанието за тези вибрации и енергийни полета, се е доразвило през вековете. Оперативното масонство е оставило още една ярка и неоспорима следа в историята – проектирането и строителството на приказните катедрали „Нотьр Дам” във Франция. Те са стратегически разположени из цяла Франция, под огледалния образ на съзведието Дева. Тези катедрали изумяват архитекти и строители, и до днес. Архитектурата е феноменална, и въпреки хилядите тонове богато орнаментиран камък, цялостното впечатление е за магическа безтегловност. Общото м/у всички тях е, че са строени на места със силни телурни токове, които се предизвикват от промяната в земното магнитно поле на местността и на практика са природни подземни електромагнитни лъчения с много ниска честота. Именно тяхното познаване като вибрационни, и енергийни сили, позволило сводовите пространства да се поддържат от стълбове и контрафорси, чието равновесие и баланс се осигурява от противоположно действащи сили на натиск и опън, фиксирани от невидими сили.

Но да се върнем към Мас.Ложа. Не бихме могли да пренебрегнем още два основни елемента, с основна роля в използването и насочването на вибрациите и енергиите в Ложата.

На първо място – периметричните колони със знаците от Зодиака, разположени по периметьра. Езотеричната астрология казва, че зодиакът е аурата на Божието тяло, точките на зодиака са Жилищата на 12-те Епископи на Сътворението, които работят непрекъснато от сътворението на света и които Библията нарича Елохими. Според астрологията, всеки един от тези знаци, през които Слънцето и Земята преминават, е въплъщение на енергията, която упражнява силно влияние върху всички форми на живот на нашата планета и върху света на идеите /мисъл-формите/.

Отделно от това, всяка една от зодиите има своето индивидуално енергийно и вибрационно въздействие, но най-силни са определени комбинации от зодии, усилени от определени разположения през определени периоди. Енергийното им влияние се усилва и от съответния знак на дадените зодии, и достига директно до мястото, където е изобразен знака. Според същата школа, Зодиите се разделят на групи по определени общи знаци. Една от тези най-силни групи възниква, ако се съчетаят зодиакалните знаци по четири и се обединят в зодиакалния кръг под формата на Кръст. Така се образуват 36 кръста, 3 от тях са най-важните – съотвестват на трите основни субстанции на човека – Дух, Душа и Тяло.

Тези три кръста са:

 1. Енергийният кръст, или Посветеният в тайнството /кръста на Духа/ – Овен, Рак, Везни, Козирог
 2. Стабилният кръст или кръстът на Чирака /на Душата/ – Телец, Лъв, Скорпион и Водолей
 3. Трасформиращ се кръст или кръст на Обикновенния човек /кръст на Тялото/ – Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. Ако сформираме тези три кръста в Мас.Храм, съединявайки ги с прави линии, ще забележим, че те се очертават на Мозаеч. паваж в зоната на трите колони – Трите малки светлини.

Това е място в ложата с много специфично енергийно и вибрационно натоварване, поради действията, които се извършват там при започването и завършването на работата, и при други ритуали.

На края, но не и по важност, остават двата най-видни символа на входа на ложата – двете колони, двата свободно стоящи стълба при входа на Ложата – Северен-Б. и Южен-Я.

Те са най-старите символи, срещащи се в повечето храмове на древните цивилизации. За първи път се споменават в местата на изпълнение на египетските мистерии като колони на Ор и Сет. Срещат се и във Финикийските храмове с инициали именно Б и Я. В историята е споменато,че те вероятно са били изработени от бронз, и че са били изработени кухи отвътре, за съхранение на масонски тайни.

Колоните Боаз и Яхин са символ на двете космически полярности – мъжка и женска, положителна и отрицателна, които постоянно се сблъскват и допълват в света. Тази тяхна необходима опозиция се подсилва от двуцветната мозайка пред стьпалата на Храма.

Южния стълб, Я., е поставен там, където Слънцето изгрява в най-тъмния ден на годината – 21.12. Върху него е поставено земното кълбо. Символизира мрака, обгръщащ материалния свят.

Северния стълб, Б., се намира там, където Слънцето изгрява в най-светлия ден на годината 21.06. Върху него е поставена небесната сфера. Символизира озарението и хармонията на свещенния закон. Те могат да се постигнат чрез тьрсене на познание в центровете, върху които са поставени глобусите. Стълбовете са поставени така, че светлината на изгряващото слънце в деня на пролетното равноденствие, да осветява и двата еднакво, и така да осигури равното поделяне на просветлението.

Няма да се спирам на символичните тьлкувания на двете колони, нито на ясните послания към херметизма и алхимията, защото това е благодатна тема за други градежи. Ще акцентирам върху друго – ролята на двете колони при генериране и излъчване на вибрациите и електромагнитна енергия.

Според езотеричната и апокрифната школа, двата стълба са имали /и може би все още имат/ основна роля при генерирането на ЕМИзлъчвания. Аргуменитите за това са следните: вътрешната част на Ложата, най-често е оформена като подкова, краищата на която са колоните Б и Я. Получава се характерна форма за магнит, като Б е минус, а Я е плюс. 3а натоварването на двете колони обаче, за да се създаде енергийно поле, е необходимо да се извършат определени ритуални действия.

Според цитираните по-горе школи, в Мас.Храм е налице излъчване на два подвида на електромагнитните вълни, а именно: на биоенергията и на психическата енергия на братята присъстващи в Ложата. За да се осъществи движението на тези два типа енергии в едно място, е необходим прооводник, който ще позволи навлизането и движението на вълните. Въздухът, обичайно е със слаба проводимост и по принуда е необходимо тази стойност да се увеличи. Това означава, че въздухът и етера трябва да се йонизират, което е възможно, ако молекулите или атомите им получат определено количество енергия. Това изисква присъствието на тела /молекули или атоми/, които да се движат с голяма скорост, и които ще се сблъскат по-нататък със сравнително ниска скорост с молекулите и атомите на въздуха и ефира. Най-лесния начин за създаването на такива тела е горенето на свещи! Тогава газовете от пламъците им имат висока температура, следователно молекулите и атомите им притежават по-голяма скорост в сравнение с тези на въздуха и ефира. Така скоростно движещите се молекули и атоми на газовете от пламъците на свещите се сблъскват с тези на въздука и ефира, като резултат от йонизирането и движението на вълните на енергиите. В последствие обаче е необходимо да е налице тяло или материя, която да ги събере и под формата на антена да ги предаде на двете колони. Повечето езотерични школи смятат, че най-доброто тяло/материал, за събиране на психическа енергия е коприната, и също така, че цветът на биоенергията и псих. енергия е бяло-син. Коприната, като акумулатор на биоенергията и на психическата енергия, пренася енергиите и ги полага в двата края на колоните Б. и Я, като по този начин те се натоварват. Двете енергии се сливат м/у двете колони и се получава едно силно електро-магнитно поле, и вероятно това е една от причините в миналото за оставянето на металите си извън ложата.

Всичко това, вече напълно научно, е било доказано, след като през 50-те години на 20в., американската армия инсталира нискочестотни радионавигационни и радиолокационни системи в Южния Тих океан.

Били са извършени изследвания на древни колони, обелиски и на отделни кули, строени близо до манастири, за които се оказало, че притежават странни парамагнитни свойства: без да са метални, те привличат мощни магнитни полета. Тогава единия от проектантите на японската и американската въздушна навигационна система, Филип Калахан, изследва мащабно намалени модели на обелиски и колони, изработени като макети от пясъчна хартия /шкурка/. При неговите експерименти се видяло, че макета действа като много чувствителна магнитна антена. В това отношение, мини-кулата работи като свръхпроводник, който не допуска съществуването на електрически потенциал и магнитно поле вътре в себе си. Получава се съвършен изолатор, който е много чувствителен към магнитните полета. Като цяло, тези стълбове привличат космическата енергия, като повишават значително земния магнетизъм в тази зона и усилва излъчването на ЕМ вълни в самата Ложа.

Като лека историческа и научна закачка можем да споменем, че в старозаветните времена древните първосвещеници левити – пазителите на Ковчега на завета от племето леви, са носели специално ленено облекло, като едната част от него приличала на къс сукман без ръкави/или престилка/, със закопчалки на раменете, която се е наричала ефод. Левитите също не са имали право да носят метални предмети в себе си когато служат при Ковчега на завета или когато го пренасят. Специалното облекло, правилата и престилката на левитите са ги предпазвали от силните лъчения и вибрации, излъчвани от Ковчега на завета, като често е имало случаи на злополуки – при неспазването на правилата и на задължителното облекло, хора са пострадвали като от токов удар или като от удар от високочестотно оръжие. Затова е сигурно, че именно тези избрани мъже, са знаели прекрасно силата и двустранните възможности на вибрациите и енергиите. Точно те са построявали на няколко пъти храмове-убежища за Кивота, по начин и модел, запазващ и съхраняващ енергията на Ковчега на завета, без да се намаляват самозащитните му свойства. Така че е очевидна съпричастността им към Древните знания и към оперативното масонство.

Всички тези достигнали до нас информации за вибрации и енергии, грижливо събирани и усилвани чрез цитираните „инструменти”, показват, само едно: техническите и езотерични познания на Масонството на Древните цивилизации, са били много по-големи и резултатни, отколкото им се признава днес от различните образователни и научни институции.

Безспорно, най-забележителното познание от този разред, е науката и същността на алхимията – древното изкуство за превръщане и трансмутация на материята, както и управлението на светлинните вълни и не на последно място – техниката за свръхпроводима левитация, чрез пренареждане на високоспинови моноатомни елементи на ценните метали, които стават свръхпроводник, който не задържа магнитен потенциал в себе си, и отблъсква всички други магнитни сили. Тайната на действието е нискочестотната вълна на светлината, която се намира в центъра, а светлината се следва към центъра на прословутата й точка на изчезване, която е и точката й на излъчване. И двете винаги са били изобразявани с един и същи знак-символ и това е известния кръг с точка в средата – Циркумпункт. Но това е тема за други градежи.

Според мен, най-важното от този градеж е доказания резултат, че Най-силната енергия и най-мощните вибрации в Мас.Ложа се генерират тогава, когато Братята се хванат за ръце в дългата, затворена жива верига в центъра на Ложата, особено в определени дати от годината.