ГРАДЕЖ: Егрегорите

Новина 828 от 1272
ГРАДЕЖ: Егрегорите

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Егрегорите

Темата за егрегорите е твърде обширна, за да бъде развита в няколко страници. И в по-голям обем е трудно да бъдат обхванати различните, често противоречащи си разбирания за егрегорите като свръхсъзнателни същества, като загадъчни колективни образувания. Многото автори се мятат между двете крайни позиции – ползата и необходимостта от егрегорите и вредата от тях.

По-надолу ви предлагам кратки бележки върху темата, които са основа за по-детайлно изследване, изследване, което би трябвало да съчетае в себе си както литературния обзор, така и директният анализ на конкретни егрегори чрез интравертни методи.

Исторически понятието “егрегор” се среща за пръв път в раннохристиянски и в редица средновековни окултни и езотерични текстове.

Известно е, че един от херметичните закони гласи – всичко трепти, всичко вибрира. Идентичните мисли и чувства вибрират резонансно, все едно се сливат в едно тяло. В един момент, когато се достигне критична маса от резонансно вибрираща психическа енергия, това тяло заживява свой собствен живот.

Понятието “егрегор” от гледище на съвременната психология кореспондира с понятия като “колективното несъзнавано” и “колективен разум”, или с понятия като световно информационно поле и ноосфера.

Егрегорът може да бъде обяснен и от гледна точка на съвременната наука, особено от квантовата физика. Известно е, че сходните по резонанс вълни вибрират, като се наслагват, и от това тяхната сила се увеличава многократно. Всяка мисъл и чувство, която се ражда в човешкия мозък, във вид на енергетична вълна отива и живее в общопсихичното поле. Сходните, идентичните мисли и чувства, които се излъчват в пространството като вълни, се уплътняват, и в един момент се сливат в едно тяло, което заживява собствен живот.

Егрегорът е енерго-информационен организъм, съдържащ емоционални, ментални и пространствени съставки.

От гледище на информатиката егрегорите представляват отделните операционни системи на единния организъм на планетарната психосфера. Егрегорът по отношение на човека се явява психоенергетически свръхорганизъм.

Всеки път, когато група хора се обединяват около някакво чувство, идея или философия възниква егрегорно образувание. Продължителността на неговият живот зависи от самите хора – негови създатели. По правило спонтанно възникналите егрегори нямат дълъг живот, защото скоро спира тяхното подхранване с човешка енергия. Най-прост пример за такъв егрегор е общественото мнение по даден въпрос.

Егрегорите обаче могат и често се създават съвсем целенасочено. При това можем да разграничим условно три групи елементи, необходими за тяхното създаване – идеологически, магически и материални.

Към идеологическите елементи за създаване на егрегори се отнасят:

 1. идея за обединение – тя е израз на социална, политическа, религиозна или духовна необходимост;
 2. система от цели, методи и средства за постигане на идеята;
 3. организация (егрегорна йерархия) за осъществяване на идеята и за йерархично развитие;

Към магическите елементи се отнасят:

 1. ключови думи, фрази, изречения – те правят контакт и подхранват менталната част от егрегора;
 2. ключови символи – символът е обединяващата вълна, символът, като правило, трябва да е архетипен и да докосва дълбоките слоеве на безсъзнателното;
 3. ключови ритуали, чийто смисъл е най-вече да кодират и наситят енергийно пространството на егрегора;
 4. егрегорни пространства – храмове, площади, сгради и пр.
 5. егрегорна йерархия – магическите елементи на йерархията са съответните тайни и пароли за достъп до всяка йерархическа степен.

Към материалните елементи спадат най-вече хората, предметите, сградите и пр.

Хората са най-важни. Те захранват егрегора, но го захранват съгласно йерархичната стълба. Най-ниско стоят обикновените членове-кърмилки, които са прикрепени към пазителите (надзорниците). Пазители са, например, свещениците в църквата.

Влизането в егрегора и придвижването на човека по йерархията се извършва чрез принципа на кодирането, инициацията – напр. покръстване, обрязване и пр.

Важен елемент в един егрегор е неговата Висша точка, около която да се концентрира силовото му поле. Тази висша точка едновременно има идеен, магически и материален (пространствен) смисъл. Например, в църквите, на Бог като идеен и магически елемент съответства олтарът като материален. А молитвата пред олтара се явява ключова настройка и основен канал за връзка, и то двустранна, с егрегора.

За създаването на един организационен (корпоративен, партиен, държавен) егрегор също са необходими подобни атрибути:

 • ключови думи, ключови фрази – мисия, девиз, корпоративна философия;
 • ключов предмет – знак, символ, търговска марка и пр.;
 • корпоративна йерархия – ръководители, топ-мениджъри и донори – сътрудници, партньори;
 • организационни ритуали.

Типични корпоративни егрегори са т. нар. МЛМ-фирми – фирми за мрежови и мулти-левъл маркетинг. Тяхната сила се корени именно в строгото спазване на егрегорните принципи за изграждане и функциониране на системата.

При социалните и организационните егрегори обикновено по-слабо са застъпени магическите елементи, за сметка на усложнените идейни или материални елементи.

Една от най-мощните технологии за създаване на всякакви егрегори е използването на атрибутивната система. Чрез нея е възможно съзнателно и целенасочено създаване на егрегори, които имат дълъг живот и огромно въздействие върху хората. Атрибутивните системи се изграждат чрез умелото подреждане на идеологически, магически и материални елементи – атрибути, по определен логически, емоционален, символен и пр. принцип. Тези атрибути създават илюзията за пълно, изчерпателно описание и обяснение на света – на човека, обществото, вселената. Оттам идва и тяхното огромно въздействие.

Как може да се включи индивидът в даден егрегор?

Това става съзнателно и несъзнателно. Спонтанното, емоционално увличане по една идея води до включване в егрегора, който стои зад нея, без индивидът да знае за това. Като всеки включил се за пръв път, индивидът получава определена доза първоначална, подкрепяща го енергия и сила, и така, неусетно, връзката се заздравява и развива.

Но изборът на даден егрегор може да бъде и напълно съзнателен. В такъв случай изборът е част от един дълъг процес на духовно пробуждане, в резултат на който индивидът, след задълбочена проверка на характеристиките на различни егрегори, взема осъзнато решение в кой егрегор (организация, общество) да се включи.

А по света егрегори има всякакви. Те могат да бъдат описани и групирани според различен принцип – религиозен, социален, професионален, национален и пр. Има егрегори на мира и войната, на здравето и болестта, на щастието и успеха.

Дори, според Михаил Иванов, световноизвестният ученик на Петър Дънов, егрегорите имат определен цвят и форма. Понякога ясновидците виждат цвета и формата на егрегорите, виждат дори и битките между тях.

Най-общо егрегорите се подреждат в няколко групи:

 • семейни, родови, приятелски;
 • професионални;
 • социални;
 • национални;
 • религиозни;
 • антропологически (общочовешки);
 • космически.

Най-силната храна за егрегорите са емоциите. Но силата на един егрегор зависи и от други параметри, като броя на членовете му, тяхното единство и тяхното постоянство, строгата им организация.

Връзката между индивида и егрегора е както права, така и обратна – т.е. егрегорът, на свой ред, може да зареди с енергия лоялния към него човек.

За егрегорите може да се каже, че са живи, мислещи същности, които живеят свой самостоятелен живот, борят се между себе си, пречат или помагат на хората. Ставайки проводник на идеите на който и да е егрегор, човекът става проводник на неговата сила, обезпечава реализацията на идеите му. Включването към егрегора субективно се преживява като чувство на съпричастност.

От друга страна, връзките могат да бъдат съзидателни и патологични. Зависи от човека, зависи и от егрегора. Например, фанатикът е човек, който отдава най-много, но сляпо енергия на своя егрегор, като в замяна може да получи и най-много енергия, но за съжаление – енергия, подхранваща именно неговия фанатизъм. При този вид връзка егрегорът се явява един вид паразит за човека, който постепенно губи важни черти от своето “Аз”.

При съзидателният тип връзка индивидът отдава съзнателно и целенасочено определен вид енергия във вид на мисли, чувства и действие, подкрепяйки развитието на егрегора именно в посока на съзиданието.

По принцип, принадлежността към даден егрегор размива границите на личностното “Аз” и въвежда човека в своеобразна колективна личност. С помощта на егрегора човек може да ползва чужд опит – човек встъпва в йерархични връзки с други хора, защото егрегорът обезпечава възможността за дистанционни (полеви) взаимодействия между хората. И обезпечава т.нар. егрегорна защита за лоялните си членове.

Според едно известно твърдение, човекът е обществено животно. В този дух бих добавил, че човекът е по-скоро егрегориално животно. Той се намира постоянно пред избор – на какъв егрегор да служи, и на какъв – да прислугва. Исторически идва момент, когато големи групи хора губят мощни агресивни егрегори – напр. тоталитарните. Тогава масово се изпитват крайни душевни сътресения и дори получават болести. В сектите става подобното – човекът, постоянно подхранван с емоции и мисли, се чувства щастлив, а когато това престане – той вижда през прозореца жестоката реалност. И в него настъпват душевни страдания, ако сектата се разпадне, той стига дори до самоубийство.

Егрегорът е автономно същество, в което човекът е само част от неговото развитие и енергохранене. Това е така дори и в мини-егрегорите. Дори в най-малкият егрегор – семейният, ако няма съгласие, той се разрушава.

Много често хората подменят своето духовно развитие с включването си в егрегор, вместо да развиват свое собствено психическо същество.

Егрегорите имат различна плътност, но каквито и да са, те се състоят от едни и същи елементи. Егрегорът дори може да се опише с определен логически или математически алгоритъм.

По-силният и по-мощен егрегор поглъща по-слабия, старите егрегори постепенно губят сила и се поглъщат от по-новите и по-силните.

На егрегорите лесно може да се противостои, ако разберете, че действа не човекът, а егрегорът, и човекът срещу нас просто го транслира чрез себе си. Егрегорите обикновено се включват в енергетиката на организма чрез третия енергиен център – слънчевия сплит; ако егрегорът е агресивен, или в него има елементи на управление и подтискане на съзнанието, вие може да усетите връзка през седмия енергиен център, като своеобразна шапка или погалване на главата.

Именно затова, защото хората са егрегориални, те практически не мислят при даден избор. Статистически е установено, че изборът на хората е повече емоционален или основан на вярата, отколкото на разсъдъка. Такъв избор обикновено е направляван от даден егрегор.

Знанието за егрегорите може да се използва във всекидневния живот. Например, когато избирате съпруга и я включвате в семейния и родов егрегор, замислете се дали тя споделя вашите и на родствениците ви възгледи, иначе много трудно ще може тя да се включи в семейния егрегор. Ако двама съпрузи са включени в различни егрегори и нямат обща посока на ментално равнище, те в края на краищата ще се разделят.

Затова, преди да работите с конкретен егрегор, си изяснете, в какви егрегори досега сте били включени. Ако принадлежите едновременно към няколко от тях, което е обичайното, си изяснете дали те не си противоречат. Тук много ще ви помогне методът на логическите кръгове. Проверете дали егрегорите ви се припокриват като идеи и емоционалност. Ако няма припокриване, е необходимо да изоставите някой от тях, иначе те ще водят постоянна битка в съзнанието ви. Внимавайте и с решенията за бързо късане с даден егрегор. То може да има тежки последици за вашата психика и здраве.

Например, най-често резултатите от волево изключване от социалния егрегор са: манастир, психодиспансер, затвор, нищета и изгнание.

Всички хора са егрегориални и зависими от егрегорите. Затова избирайте положителни егрегори, които ще помагат за вашето развитие.

Интересни са и въпросите като: избора на даден егрегор, сътрудничеството с него и за евентуалната му смяна, за историческия и еволюционния смисъл на егрегорите, и пр., които ще бъдат разгледани в друго изложение.

Бр. ВМ