(20201022) РВМ2100120 – Преустановяване временно работата във всички работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

Новина 472 от 1280
(20201022) РВМ2100120 – Преустановяване временно работата във всички работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

120A L 6021 [22.10.2020 C.E.] O София
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА ВЛССПЗБ
2100120
На основание заповед РД 01-609/21.10.2020 г. на Министъра на
Здравеопазването на Република България, на основание чл. 36, ал. 2 във вр.с чл. 38, ал.
от О:.З:. на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:., преустановявам временно работата във всички
работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.
Приканвам Братята, че в периода на действие на настоящето Решение, да
вземат активно участие в онлайн семинарите и конференциите, чрез порталите и
връзките осигурени от Н:.В:.У:. Стар Велик Майстор Брат Пламен Матеев.
Разпореждам, Братята Майстори на Столове, незабавно да уведомят Братята
Зидари, членове на съюзни Ложи за настоящето Решение.
Приканвам Братята, Майстори на Столове, за срока на действие на това
Решение, да организират, чрез Братята Секретари на съюзни Ложи, онлайн обучения и
провеждане на дискусии относно основните принципи на Масонството, закодирани в
Древните ландмарки – обективирани в ритуалите които спазваме. Всички подготвени и
дискутирани между братята градежи, да бъдат изпращани с копие до Брата секретар на
канцеларията на Великата Ложа за обявяването им в Портала на Великата Ложа и
разпращането им до Братята Зидари от В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.
На основание чл. 36, ал. 3 от ОС настоящето Решение е задължително за
всички Братя Зидари и влиза в сила от момента на неговото обявяване.
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!