(20120519) Признание от Велика ложа на Гватемала

Новина 949 от 1271
(20120519) Признание от Велика ложа на Гватемала

Признание от Велика ложа на Гватемала

 

ИЗ Протоколна плоча от редовно заседание на С В С 12348

С единодушие СВС прие
Решение 1234801
за Масонско Признание на Великата Ложа на Гватемала
На свое редовно заседание, което се провежда на този 348 A L 6012 [06.06.2012] в О
Попово,
Съветът на Великите Сановници
на ВЛССПЗБ
 Тъй като спазвайки установените от незапомнени времена велики принципи на лю‐
безност и Братска доброжелателност, които са в дълбоката основа на нашата Институ‐
ция, и които изискват Великата Ложа, инсталирана по‐скоро, първа да се обърне с ис‐
кане за Масонско Признание и установяване на Братски и приятелски отношения към
по‐древна от нея Велика Ложа, Великият Майстор на Великата Ложа ССПЗ в
България, НВУ Бр Володя Лозанов е отправил с РВМ 12275 такова искане
за Масонско Признание и установяване на Братски и приятелски отношения към
НВУ Велика Ложа на Гватемала («ВЛГ»);
 И след като Великата Комисия по законодателство и юриспруденция на ВЛГ е
разгледала и приветствала това искане, което е подкрепила със свой доклад;
 Ето защо Висшата Камара на НВУ Велика Ложа на Гватемала, с Решение, прието
на Първото заседание от Втората тримесечна сесия за текущата Година на Светлината
на 330 A L 6012 [19.05.2012] e утвърдила това искане на НВУ Великият Майс‐
тор на ВЛСС ПЗБ и положителния доклад на казаната Велика Комисия по
законодателство и юриспруденция на ВЛГ;
 Ето защо НВУ Велика Ложа на Гватемала с Декрет № 340 от 333 AL 6012 на
Великия Майстор на ВЛГ, НВУ Бр Хосе Доминго Фуентес Багур, е дала
официално, формално и Регулярно Масонско Признание на Великата Ложа
ССПЗ в България и реципрочно е поискала Масонско Признание и ус‐
тановяване на Братски и приятелски отношения с ВЛССПЗБ
 И тъй като Великият Майстор на ВЛССПЗБ с РВМ 12339 е поискал
от Съветът на Великите Сановници («СВС») на ВЛССПЗБ да разгле‐
да и да се произнесе по Решението за Масонско Признание на НВУ Велика Ложа
на Гватемала.
 Като взе предвид общоприетите предпоставки и условия за Признание, както са уста‐
новени, inter alia, с Основните Принципи за Признание на Велики Ложи от AL 5029
[1929 C.E.] на Обединената Велика Ложа на Англия, Стандартите за признание от
AL 5052 [1952 C.E.] на Комисията за информация по Признанията на Конференция‐
та на Великите Майстори на Масоните в Северна Америка и Принципите за призна‐
ние, приети от Интерамериканската Масонска Конференция («CMI») от AL
5047 [1947 C.E.];
 След като изслуша и разгледа подробния доклад на Великия Секретар и представе‐
ните с него факти и доказателства;

 И като установи безспорно, че НВУ Велика Ложа на Гватемала съответства и от‐
говаря на общоприетите предпоставки и условия за Признание,
 И като взе също предвид, че НВУ Велика Ложа на Гватемала е Призната от по‐
вечето Регулярни Масонски Ложи по света, , inter alia, от Обединената Велика Ложа на
Англия, нашата Велика Ложа – майка чрез Обединените Велики Ложи на Германия, от
Великите Ложи в състава на Централноамерикаонската Масонска Конфедерация
(«COMACA») и на Интерамериканската Масонска Конференция
(«CMI»), на които Масонски Конфедерации тя е пълноправен и НВУ член;
 На основание чл. 41, ал. 2 от Основния закон на Движението на ССПЗ в Бълга‐
рия («О З»), ввр. и за приложение на чл. 42, т. 1 О З,
РЕШИ
§ 1. Приветства, подкрепя и утвърждава докладваното от Великия Секретар предложение
Великата Ложа ССПЗ в България да даде Масонско Признание на НВУ Велика
Ложа на Гватемала и да установи Братски и приятелски отношения с тази Регулярна и Брат‐
ска Велика Ложа.
§ 2. Предлага на НВУ Велик Майстор на основание чл. 38, ал. 1, б. „ж“ ОЗ да пос‐
танови Решение за Масонско Признание на НВУ Велика Ложа на Гватемала.
§ 3. Предлага на НВУ Велик Майстор на основание чл. 38, ал. 1, б.б. „а“ и „б“ ОЗ да
сключи с НВУ Велика Ложа на Гватемала взаимвоприемлив договор за Братско обще‐
ние и приятелство.