DISCOURCE: Through an invitation for “135 Years of Freemasonry in Bulgaria”

Новина 565 от 1161
DISCOURCE: Through an invitation for “135 Years of Freemasonry in Bulgaria”

The Grand Lodge of Ancient Free & Accepted Masons of Bulgaria considers that, as the mother of all the regular Grand Lodges in Bulgaria, is called upon to provide information and clarification about the essence of Freemasonry. For this reason, you can access the following Masonic discource:

The following material is currently only in Bulgaria language! We are working on having all discources translated into English language.

Through an invitation for “135 Years of Freemasonry in Bulgaria”

Обични братя, позволете ми да Ви разкажа една история и да Ви върна години назад. Не е възможно човек да спомене всички случили се събития в тези размирни години. Но ето основното.

Най-Високоуважаеми Братко
Велик Майстор
на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:

Най-Високоуважаеми:
Много Високоуважаеми:
Високоуважаеми:
Уважаеми Братя Свободни Зидари:

Ще си позволим да насочим вниманието ви върху паметните дати и исторически събития, свър­за­ни с българското Масонство, които според нас заслужават специално да помислим за тях.

«Историята е съкровищница на нашите деяния, свидетелка на миналото, пример и поука за настоящето, предупреждение за бъдещето», пише Сервантес [Дон Кихот, част първа, глава 9]. На него приписват и присъдата «народ който не помни своето минало, няма бъдеще».

Актуално и релевантно за българското Масонство, за жалост. За да не забравяме историята си, не бива да не пропускаме никой повод да се върнем към дати и събития, които ни вдъхват уве­реност и ни дават сили гордо да продължаваме напред. Защото само ако паметта изчезне или позволим да потъне в мъглата на лъжата, ще стане наистина възможно да се присвоява история, както се опитват да правят това някои български Масонски организации под влиянието на чужде­странни Свободнозидарски власти и авторитети.

В тази 6018 Година на Светлината (в края на отиващата си 2017 и началото на 2018 г.) са концентрирани такива важни поводи. Те са свързани с историческото начало и няколко паметни дати за Движението на Старите Свободни и Приети Зидари, Гилдията на строи­телите на съ­вре­менна България. Върху няколко дати, останали като километрични камъни да бележат повратни моменти по пъта на нашето Движение, искаме да хвърлим Светлината на истината.

  • За начало на организираното национално Движение на Свободните Зидари на България се счита създаването на Великата Символическа Ложа на България със седалище София на 156 A.: L.: 5918 [27.11.1917] – навръх войнския празник, свързан с победата при Сливница по време на Сръбско-Българската война. Затова на 156 A.: L.: 6018 [27.11.2017] нашата Велика Ложа отбе­лязва 100 годишния юбилей на организираното Масонско Движение. В основата на Великата Сим­во­лическа Ложа на България е Ложата С.: С.: П.: З.: «Заря», създадена на 295 A.: L.: 5915 [15.04. 1914], приета за Съюзна Ложа и вписана с Патентен номер 463 в матрикулния списък на Велика­та Ложа на Франция (GLF). Почитаемата Ложа Майка «Заря» П.: 004 не само на думи, но и реално е правоприемник на историческата Ложа «Заря». Като учредители на днешната П.: Л.: М.: «Заря» при възстановяването на Ложата през A.: L.: 5991 [1991] участваха Братя – стари Масони, въз­питаници на създадения от старата «Заря» Възпитателен институт «Заря» под ръководството на В.: У.: Брат проф. Александър Тодоров – Балан и зърнали Светлина­та в нейните производни Ложи. Нека припомним, че на 350 A.: L.: 5917 [09.06.1917] чрез посредничеството на Великата Ложа на Швейцария «Алпина» Л.: «Заря» получава одобрението на Велика­та Ложа на Франция да бъде внесена Светлина в една автономна Велика Ложа на българските Свободни Зидари. На 149 A.: L.: 5918 [20.11.1917] се взема решение Л.: «Заря» да «изрои две нови Ложи» – «Зора» и «Светлина», които седмица по-късно стават учредителки на Великата Символическа Ложа на България. На 177 A.: L.: 5918 [18.12.1917] се провежда първото Общо събрание на новата Велика Ложа, а на 197 A.: L.: 5918 [07.01.1918] е извършено нейното Тържествено настаняване (Инсталиране, Внасяне на Светлината) и е приета нейната Декларация (Масонска конституция).
  • Малко известно е обаче, че В.: С.: Л.: Б.: не е «първата българска Велика Ложа», а втората. Цели 35 години преди това, на 204 A.: L.: 5884 [14.01.1883], само 5 години след Освобождението на България, под патронажа на Великата Ложа на Румъния в Ориента Варна е била Инсталирана Велика Ложа на България. Няколко месеца по-късно Великата Ложа на България получила Приз­нание от Великата традиционна и символична ложа на Франция «Опера». Затова призоваваме вси­чки български Свободни Зидари да отбележим през тази 6018 Година на Светлината 135 го­ди­ни от Инсталирането в О.: Варна на първата българска Велика Ложа. За съжаление тази Велика Ложа не оставя дири за сериозен Масонски Градеж и не е просъществувала дълго. Но Братята от П.: Л.: М.: «Черномор­ски приятели» П.: 005, първата Масонска Ложа, запалила отново Светлината в О.: Варна след половин век забрана на Масонската Гилдия под авторитарните политически режими в България, се считат за достойни наследници на старите Майстори учредители на първата българска Велика Ложа и тачат нейния юбилей.
  • На 359 A.: L.: 6017 [18.06.2017] се навършиха 95 години от внасянето на Светлината в Ложа «Черноморски приятели» в Ориент Варна през A.: L.: 5922 [1922]. П.: Л.: М.: «Черноморски прия­тели» П.: 005 с гордост носи името, тачи паметта и продължава традициите на тази Съвър­шена и Пълноправна Масонска Ложа. За съжаление този юбилей попадна в сянката на редов­ното Велико Общо събрание и встъпването на избраните Братя в техните Масонски длъжности за новия Ман­датен период по Еньовден и не можахме да го отбележим както наистина подобава. Това не пречи да го отбелязваме наред с другите паметни събития, които честваме.
  • Тази година ще честваме и 25 годишния юбилей на Великата Ложа на България, основана на 164 A.: L.: 5993 [05.12.1992 C.E.] в О.: София, в която Светлина внесе Великата Ложа на Юго­сла­вия. П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, съвместно с нашата побратимена Ложа, Л.: «Побратим» П.: 001, О.: Белград в състава на В.: Л.: Ю.:, днес в състава на О.: В.: Л.: С.: ще честваме заедно юбилея на са­ма­та му дата, 164 A.: L.: 6018 [05.12.2018]. За разлика от някои Масонски организации, които без надлежно основание се идентифицират с Инстарираната през A.: L.: 5993 [1992] В.: Л.: Б.: – на­при­мер възникналата през A.: L.: 6000 [2000] О.: В.: Л.: Б.:, родената през A.: L.: 5991 [1991] П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, е двигател на възраждането на Масонството в България, съосновател на В.: Л.: Б.: през A.: L.: 5993 [1992], записана с Патент № 001 в матрикулния й списък. Обединената Велика Ложа на Сърбия е правоприемник на В.: Л.: Ю.:, Великата – Ложа Майка на В.: Л.: Б.: (5993). Действителни членове на Л.: «Побратим» П.: 001 в О.: В.: Л.: С.:, П.: 001 в В.: Л.: Ю.: и на П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004 са Братя, гласували за Внасянето на Светлината във В.: Л.: Б.: (5993). Затова за нашите две Побратимени Ложи и четвъртвековния юбилей от това събитие са част от нашата жи­ва история. За нас нейното честване е важно – за разлика от споменатата О.: В.: Л.: Б.: която из­об­що не личи да обръща внимание на тази дата, нито да оотбелязва юбилея, който се опитва да присвои. Както в прилив на откровение публично съобщи един от авторите на Схизмата от A.: L.: 6000 [2000] и учредител на О.: В.: Л.: Б.: (точен цитат:) «… 1992 не е нашата дата, и 1997 не е. 2001 е нашата дата» (когато протежираната от Германия част от нашата Велика Ложа била Призната от О.: В.: Л.: на Англия). Така е.
  • Масонската 6018 година е знаменателна с 20 годишния юбилей на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:, Инста­лирана на 88 A.: L.: 5998 [20.09.1997]. За нашите две Ложи – П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004 и П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005 (всъщност номер едно и номер две от българските Ложи, присъ­единили се към трите «вносни» от Германия Ложи) като Ложи-учредители на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.: това е наш собствен юбилей. Ние имаме невероятното щастие, че през цялото това време, на тези трудни двадесет години, Братята Първомайстори никога не напуснаха нашите Ложи. На тях, съз­дателите на нашата Велика Ложа дължим почит и признателност, да пазим и да отбелязваме при всеки повод Съграденото от тях.

В памет на всички тези исторически събития,

  • 135 години от Инсталирането на първата Велика Ложа на България в О.: Варна;
  • 100 години от Решението за Прерастване на Л.: «Заря» във Велика Ложа и Инсталирането на Великата Символическа Ложа на България;
  • 95 години от внасянето на Светлина в Л.: «Черноморски приятели»;
  • 25 години от Инсталирането на Великата Ложа на България (A.: L.: 5993);
  • 20 години от Инсталирането на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:,

Братята Майстори от и П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005 и П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, спазвайки Масонските традиции, взеха решение да отдадем дължимото на историческата си памет, като организираме съвместно и проведем Тържествен празничен Ритуал на 161 A.: L.: 6018 [02.12. 2017], в Ориент Варна. Той ще започне непосредствено след закриването на Обикновеното Общо събрание на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:, около 15:00 часа в залата на последния етаж на Градската художествена га­лерия. Ориент Варна, седалището на първата българска Велика Ложа на Свободните Зидари, е правилното мяс­то, на което да отбележим нейния юбилей и другите годишнини, които честваме. Каним всички Братя да се присъединят към нас на Тържествения празничен Ритуал. Брататя от П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» ще са на разположение за помощ по хотелски резервации и каквото се окаже нужно за гостите на О.: Варна.

Да бъдем заедно.
В Прослава на Великия Строител на Всички Светове, Великия Архитект на Вселената!

Е. Х.                                                            Н. Н.
С.: В.: С.:, С.: В.: К.:                                                 С.: В.: Ц.:, С.: П.: В.: Р.: К.:
Майстор на стола                                                    Майстор на стола
на П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004                                     на П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005