ГРАДЕЖ: Из покана по случай 135 години масонство в България

Новина 565 от 1161
ГРАДЕЖ: Из покана по случай 135 години масонство в България

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Из покана по случай 135 години масонство в България

Обични братя, позволете ми да Ви разкажа една история и да Ви върна години назад. Не е възможно човек да спомене всички случили се събития в тези размирни години. Но ето основното.

Най-Високоуважаеми Братко
Велик Майстор
на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:

Най-Високоуважаеми:
Много Високоуважаеми:
Високоуважаеми:
Уважаеми Братя Свободни Зидари:

Ще си позволим да насочим вниманието ви върху паметните дати и исторически събития, свър­за­ни с българското Масонство, които според нас заслужават специално да помислим за тях.

«Историята е съкровищница на нашите деяния, свидетелка на миналото, пример и поука за настоящето, предупреждение за бъдещето», пише Сервантес [Дон Кихот, част първа, глава 9]. На него приписват и присъдата «народ който не помни своето минало, няма бъдеще».

Актуално и релевантно за българското Масонство, за жалост. За да не забравяме историята си, не бива да не пропускаме никой повод да се върнем към дати и събития, които ни вдъхват уве­реност и ни дават сили гордо да продължаваме напред. Защото само ако паметта изчезне или позволим да потъне в мъглата на лъжата, ще стане наистина възможно да се присвоява история, както се опитват да правят това някои български Масонски организации под влиянието на чужде­странни Свободнозидарски власти и авторитети.

В тази 6018 Година на Светлината (в края на отиващата си 2017 и началото на 2018 г.) са концентрирани такива важни поводи. Те са свързани с историческото начало и няколко паметни дати за Движението на Старите Свободни и Приети Зидари, Гилдията на строи­телите на съ­вре­менна България. Върху няколко дати, останали като километрични камъни да бележат повратни моменти по пъта на нашето Движение, искаме да хвърлим Светлината на истината.

  • За начало на организираното национално Движение на Свободните Зидари на България се счита създаването на Великата Символическа Ложа на България със седалище София на 156 A.: L.: 5918 [27.11.1917] – навръх войнския празник, свързан с победата при Сливница по време на Сръбско-Българската война. Затова на 156 A.: L.: 6018 [27.11.2017] нашата Велика Ложа отбе­лязва 100 годишния юбилей на организираното Масонско Движение. В основата на Великата Сим­во­лическа Ложа на България е Ложата С.: С.: П.: З.: «Заря», създадена на 295 A.: L.: 5915 [15.04. 1914], приета за Съюзна Ложа и вписана с Патентен номер 463 в матрикулния списък на Велика­та Ложа на Франция (GLF). Почитаемата Ложа Майка «Заря» П.: 004 не само на думи, но и реално е правоприемник на историческата Ложа «Заря». Като учредители на днешната П.: Л.: М.: «Заря» при възстановяването на Ложата през A.: L.: 5991 [1991] участваха Братя – стари Масони, въз­питаници на създадения от старата «Заря» Възпитателен институт «Заря» под ръководството на В.: У.: Брат проф. Александър Тодоров – Балан и зърнали Светлина­та в нейните производни Ложи. Нека припомним, че на 350 A.: L.: 5917 [09.06.1917] чрез посредничеството на Великата Ложа на Швейцария «Алпина» Л.: «Заря» получава одобрението на Велика­та Ложа на Франция да бъде внесена Светлина в една автономна Велика Ложа на българските Свободни Зидари. На 149 A.: L.: 5918 [20.11.1917] се взема решение Л.: «Заря» да «изрои две нови Ложи» – «Зора» и «Светлина», които седмица по-късно стават учредителки на Великата Символическа Ложа на България. На 177 A.: L.: 5918 [18.12.1917] се провежда първото Общо събрание на новата Велика Ложа, а на 197 A.: L.: 5918 [07.01.1918] е извършено нейното Тържествено настаняване (Инсталиране, Внасяне на Светлината) и е приета нейната Декларация (Масонска конституция).
  • Малко известно е обаче, че В.: С.: Л.: Б.: не е «първата българска Велика Ложа», а втората. Цели 35 години преди това, на 204 A.: L.: 5884 [14.01.1883], само 5 години след Освобождението на България, под патронажа на Великата Ложа на Румъния в Ориента Варна е била Инсталирана Велика Ложа на България. Няколко месеца по-късно Великата Ложа на България получила Приз­нание от Великата традиционна и символична ложа на Франция «Опера». Затова призоваваме вси­чки български Свободни Зидари да отбележим през тази 6018 Година на Светлината 135 го­ди­ни от Инсталирането в О.: Варна на първата българска Велика Ложа. За съжаление тази Велика Ложа не оставя дири за сериозен Масонски Градеж и не е просъществувала дълго. Но Братята от П.: Л.: М.: «Черномор­ски приятели» П.: 005, първата Масонска Ложа, запалила отново Светлината в О.: Варна след половин век забрана на Масонската Гилдия под авторитарните политически режими в България, се считат за достойни наследници на старите Майстори учредители на първата българска Велика Ложа и тачат нейния юбилей.
  • На 359 A.: L.: 6017 [18.06.2017] се навършиха 95 години от внасянето на Светлината в Ложа «Черноморски приятели» в Ориент Варна през A.: L.: 5922 [1922]. П.: Л.: М.: «Черноморски прия­тели» П.: 005 с гордост носи името, тачи паметта и продължава традициите на тази Съвър­шена и Пълноправна Масонска Ложа. За съжаление този юбилей попадна в сянката на редов­ното Велико Общо събрание и встъпването на избраните Братя в техните Масонски длъжности за новия Ман­датен период по Еньовден и не можахме да го отбележим както наистина подобава. Това не пречи да го отбелязваме наред с другите паметни събития, които честваме.
  • Тази година ще честваме и 25 годишния юбилей на Великата Ложа на България, основана на 164 A.: L.: 5993 [05.12.1992 C.E.] в О.: София, в която Светлина внесе Великата Ложа на Юго­сла­вия. П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, съвместно с нашата побратимена Ложа, Л.: «Побратим» П.: 001, О.: Белград в състава на В.: Л.: Ю.:, днес в състава на О.: В.: Л.: С.: ще честваме заедно юбилея на са­ма­та му дата, 164 A.: L.: 6018 [05.12.2018]. За разлика от някои Масонски организации, които без надлежно основание се идентифицират с Инстарираната през A.: L.: 5993 [1992] В.: Л.: Б.: – на­при­мер възникналата през A.: L.: 6000 [2000] О.: В.: Л.: Б.:, родената през A.: L.: 5991 [1991] П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, е двигател на възраждането на Масонството в България, съосновател на В.: Л.: Б.: през A.: L.: 5993 [1992], записана с Патент № 001 в матрикулния й списък. Обединената Велика Ложа на Сърбия е правоприемник на В.: Л.: Ю.:, Великата – Ложа Майка на В.: Л.: Б.: (5993). Действителни членове на Л.: «Побратим» П.: 001 в О.: В.: Л.: С.:, П.: 001 в В.: Л.: Ю.: и на П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004 са Братя, гласували за Внасянето на Светлината във В.: Л.: Б.: (5993). Затова за нашите две Побратимени Ложи и четвъртвековния юбилей от това събитие са част от нашата жи­ва история. За нас нейното честване е важно – за разлика от споменатата О.: В.: Л.: Б.: която из­об­що не личи да обръща внимание на тази дата, нито да оотбелязва юбилея, който се опитва да присвои. Както в прилив на откровение публично съобщи един от авторите на Схизмата от A.: L.: 6000 [2000] и учредител на О.: В.: Л.: Б.: (точен цитат:) «… 1992 не е нашата дата, и 1997 не е. 2001 е нашата дата» (когато протежираната от Германия част от нашата Велика Ложа била Призната от О.: В.: Л.: на Англия). Така е.
  • Масонската 6018 година е знаменателна с 20 годишния юбилей на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:, Инста­лирана на 88 A.: L.: 5998 [20.09.1997]. За нашите две Ложи – П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004 и П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005 (всъщност номер едно и номер две от българските Ложи, присъ­единили се към трите «вносни» от Германия Ложи) като Ложи-учредители на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.: това е наш собствен юбилей. Ние имаме невероятното щастие, че през цялото това време, на тези трудни двадесет години, Братята Първомайстори никога не напуснаха нашите Ложи. На тях, съз­дателите на нашата Велика Ложа дължим почит и признателност, да пазим и да отбелязваме при всеки повод Съграденото от тях.

В памет на всички тези исторически събития,

  • 135 години от Инсталирането на първата Велика Ложа на България в О.: Варна;
  • 100 години от Решението за Прерастване на Л.: «Заря» във Велика Ложа и Инсталирането на Великата Символическа Ложа на България;
  • 95 години от внасянето на Светлина в Л.: «Черноморски приятели»;
  • 25 години от Инсталирането на Великата Ложа на България (A.: L.: 5993);
  • 20 години от Инсталирането на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:,

Братята Майстори от и П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005 и П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004, спазвайки Масонските традиции, взеха решение да отдадем дължимото на историческата си памет, като организираме съвместно и проведем Тържествен празничен Ритуал на 161 A.: L.: 6018 [02.12. 2017], в Ориент Варна. Той ще започне непосредствено след закриването на Обикновеното Общо събрание на В.: Л.: С.: С.: П.: З.: Б.:, около 15:00 часа в залата на последния етаж на Градската художествена га­лерия. Ориент Варна, седалището на първата българска Велика Ложа на Свободните Зидари, е правилното мяс­то, на което да отбележим нейния юбилей и другите годишнини, които честваме. Каним всички Братя да се присъединят към нас на Тържествения празничен Ритуал. Брататя от П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» ще са на разположение за помощ по хотелски резервации и каквото се окаже нужно за гостите на О.: Варна.

Да бъдем заедно.
В Прослава на Великия Строител на Всички Светове, Великия Архитект на Вселената!

Е. Х.                                                            Н. Н.
С.: В.: С.:, С.: В.: К.:                                                 С.: В.: Ц.:, С.: П.: В.: Р.: К.:
Майстор на стола                                                    Майстор на стола
на П.: Л.: М.: «Заря» П.: 004                                     на П.: Л.: М.: «Черноморски приятели» П.: 005