ГРАДЕЖ: Масонски етикет/протокол

Новина 620 от 1163
ГРАДЕЖ: Масонски етикет/протокол

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Масонски етикет/протокол

Научи какво може и какво не може в Масонския етикет

Масонският етикет в по-голямата си част е спазването на добри обноски и уважение към Ложата, нейните членове, нейния Майстор и Масонските обичаи най-общо казано.

 

За съжаление, Масонският етикет… или Етикета на сините Ложи(както се наричат в САЩ) е в по-голямата си част не-писан и неоговарян, следователно, до ден днешен е трудно да се усвоят неговите правила и нюанси.

Може да изучавате Ритуалната работа, работата в хода на  различните степени, движенията в Храма и т.н., но има много малко писано за това как да се държиш с оглед да не изгледаш глупаво или да не те сметнат за неуважителен към останалите.

Някои са незначителни неща, а някои не са, но твоето поведение в Ложата е винаги на показ.

Малко Масонски наставници предлагат списък на добрите практики в Ложата, тъй като и те самите са ги учили от опит или дори от собствените си грешки, за които са  бивали любезно уведомявани от друг Брат, който им е посчвал правилния Mасонски етикет за конкретния случай.


ПРИДЪРЖАНЕ(СПАЗВАНЕ) НА МАСОНСКИЯ ЕТИКЕТ

С течение на времето и като  наблюдават другите, членовете на Ложата се приучават  да демонстрират поведение, което е съобразено с правилният Масонски етикет и да усвояват добрите практики в Ложата.


В качеството ти на ново-посветен Чирак, Калфа или Майстор Масон, се очаква да проявяваш благоприличие и коректност при спазването на формалните изисквания, присъщи на възпитаните/изисканите/добрите общества…ПРЕДИ някой да те е дръпнал на страна за да ти посочи грешките….. или не би чел този текст.

ПРАВИЛАТА НА МАСОНСКИЯ ЕТИКЕТ

АВТОРИТЕТА(ВЛАСТТА) НА МАЙСТОРА:

По време на своя мандат като Майстор на Ложата, Братът избран за Майстор е най-овластеният член на Ложата. Той е натоварен и с многото й отговорности.

Уважаемият Майстор има правото(властта):
1. Да посочи на кои да е брат всяка негова грешка(нарушение) по всяко време.

 1. Да решава какво може или не може да се дискутира в Ложата. Ако накой Брат прецени че Майсторът е постъпил преднамерено, несправедливо или нечестно или е действал, нарушавайки Закона, то същият може да се обърне с прошение към Заместник Великия Майстор.

Ако този Офицер прецени, че прошението е основателно, то той ще го препрати на Великия Майстор.

Ако, обаче, въпросният Брат настоява да продължи да говори по темата, след като му е била направена забележка от Майстора на Ложата, то той по всяка вероятност е в нарушение на Масонските правила.

Благовъзспитаните Братя се съобразяват безпрекословно с поканата на Майстора на Ложата да се включват в работата на всевъзможните Комисии, такива като Комисията по проучванията, разследващи Комисии и да изпълняват и други задължения, в зависимост от нуждите на Ложата

Изброените по-долу неща не са Масонски нарушения, те са просто проява на не спазване на Масонския етикет… или с други думи, се считат за „лоша форма“ или липса на възпитание.  

И така, нeка започнем:

 1. МИНАВАНЕТО МЕЖДУ ОЛТАРА И УВАЖАЕМИЯ МАЙСТОР:

  Братята не преминават между Олтара и Изтока когато Ложата е отворена.

Защо? Като израз на уважение към Майстора е необходимо трите Големи светлини, които светят с вечната светлина и мЪдрост върху Майстора за да може той да води Ложата, не трябва никога да бъдат засенчвани, дори за милисекунда, по време на посвещаване или работа на съответната Степен.

 1. СЕДЕНЕТО В ИЗТОКА:

  Братята не сядат в Изтока без изрично да са поканени за това….. дори и всички останали места да са вече заети.

Защо? Въпреки, че всички Братя са равни в Храма, а Офицерите са техни „слуги“, всички Офицери в Ложата са се трудили и усъвършенствали за благото на Ложата си.

Право на Майстора е следователно да оценява тази тяхна всеитдайност и вярност като кани уважавани посетители или заслужил член на Ложата, който Майстора иска да уважи, да седнат заедно с него в Изтока.

С други думи, ако си попаднал в Черква, Синагога или Джамия и всички места за сядане са заети, би ли се качил, ей така просто, и седнал до Отчето, Равина или Имама?

3. ВИНАГИ НАПЪЛНО ОБЛЕЧЕН:

Братята никога не влизат в Храма или без да са си поставили престилката или докато я поставят…..дори не и докато си връзват връзките й.

Защо? От уважение към формалностите в Ложата, Офицерите очакват Братята да са така добри да влизат напълно „облечени“ и готови за провеждането на Ритуала.

Не е редно те да чакат някой от членовете на Ложата да се „до-облича“, дори това да е само донагласяване на престилката или връзване на връзките й, за да го слютират (приветстват). Очаква се всеки да е правилно и напълно „облечен“ когато минава покрай Стражника и влиза в Ложата. 

4. СТОЙ ПРАВ КОГАТО ГОВОРИШ:

Никой не може да говори седнал в Ложата, независимо дали се обръща към действащ Офицер или друг Брат.

 
Защо? Всичко което се върши в Ложата се базира на презумпцията, че всеки е „слуга“ на Братята си. Това включва и Уважаемият Майстор и неговите Офицери.

И въпреки, че Братът, избран да бъде Уважаем Майстор не получава в качеството си на такъв някаква специално достойнство в личен план, то всеки който взема думата става на крака все едно се обръща към Уважаемия Майстор като Майстор на Ложата.   

 

Това е просто една уважителна форма …..не много по различна от тази когато  присъстваш на Събрание на акционерите или на Заседание на Общински Съвет.

Очаква се, че ако искаш да се обърнеш към присъстващите е редно да станеш на крака за могат всички да видят кой говори.

 1. ГОВОРЕНЕ:

  „Шушукане“ по време на повдигане се счита за лошо възпитание(лош вкус).

Защо? Помещението, където се помещава Ложата е Храмът на Великия Архитект на Вселената. Братята вътре работят за да произведат най-добрите камъни за съграждането на неговия духовен Храм.

Така както е неблагоприлично да се говори в Черква, Синагога или Джамия по време на служба, така не е прието да се разсейват Офицерите и зидарите когато работят на съответната Степен или в присъствието на кандидата за прием.

Говоренето без да си поискал разрешение за това показва неуважение към работата на Ложата. „Божият дом“, каквато е Ложата не е място за водене на светски раговори.Той е място за отдаване на почит и научаване на урока, който се преподава този ден.

Освен ако не си поискал разрешение от Майстора да говориш, правилото е мълчание. Това се отнася и за шепненето.

КАК? Ако имаш нещо важно да кажеш – вдигни ръка. Когато Майстора те посочи, ти трябва да станеш за да ти даде Майстора думата.Обръщайки се към Братята, ти трябва да кажеш:

„Уважаеми Майсторе, Високо Уважаеми, Уважаеми, Братя Надзиратели, Братя всички“.

Ако Най Уважаемият Майстор присъства, трябва да кажеш:

 „Уважаеми Майсторе, Най Уважаеми, Високо Уважаеми, Уважаеми, Братя Надзиратели, Братя всички“.

6. ИЗКАЗВАНЕ:

Ако искаш да прердложиш проект за решение или тема за обсъждане, уведоми предварително Майстора.

Защо? Уведомявайки Майстора преди сбирката на Ложата, че имаш намерение да предложиш определено проекто-решение или тема за дискусия е проява на уважение.

Ти би могъл и да не го уведомиш предварително, но Майстора може да има собствени планове  за предстоящата сбирка, и твоето предложение за решение или дискусия може да не се впише в предвиденото от Майстора време.

Като знак на уважение към него, към неговата работа и отдаденост на Братятата, би било най-добре да го попиташ лично предварително, дали той би могъл да ти даде думата по твое искане. Това спасява „лицата“ на двама ви(избягва евентуално неудобство за двама ви).

Така няма да ти бъде отказано пред останалите Братя и той няма да трябва да изглежда  несговорчив или арогантен, отказвайки ти исканата от тебе възможност за изява. Ако искаш да говориш (виж т. 6 по-горе).

 1. ПОДЧИНЯВАЙ СЕ НА ЧУКА:

  Ти трябва незабавно да се подчиняваш на чука на Майстора.

Защо? Не-съобразяването на момента с чука на Майстора е ТЕЖКО НЕУВАЖЕНИЕ и много лош Масонски етикет.

Майстора има пълната власт в Ложата и неговата дума е последна.

Той може да предложи или да откаже всяко предложение за решение.

Той може да обяви всеки Брат, че е в нарушение по всяка тема или време.

Той може да каже какво ще разреши или какво няма да разреши да се дискутира.

Братята, които смятат, че е несправедлив, предубеден или действащ не по правилата имат право на възмездие.

Може да се отправи искане към Великата Ложа по всеки един такъв повод. Обаче в Ложата Майсторският чук, който е символ на неговата власт, е върховен.

Когато Брат е порицан, той трябва да се подчини незабавно, без по нататъшни възражения. Пример за много лошо възпитание е ако не се подчини. В действителност това би било много близко до границата между лошо възпитание и Масонско нарушение.

Масонския етикет порицава всеки който не се съобразява с Майсторския чук.


 1. ОБРЪЩАНЕ С ГРЪБ:

  Никога не заставай с гръб към Майстора когато искаш да кажеш нещо на Братята, ако не си получил предварително разрешение за това от Майстора.

Защо?  Всеки дебат в Ложата трябва да се води в съответствие с правилния Масонски етикет. Всеки Брат заема поза „мирно“(застава изпънат и със знака  на съответната степен) когато се обръща към Майстора (стола на Майстора).

Обичайте за „салютиране“ („приветстване“) се различават в различните Ориенти (Юрисдикции), но винаги трябва когато се обръщаме към Майстора да го „приветстваме“ с правилния  „знак“.

Когато двама Братя, които са станали и говорят по един и същи въпрос, следва и двамата да са обърнати към Майстора , а не един към друг. Последното би било неприемливо от гледна точка на Масонския етикет.

9. САЛЮТИРАНЕ(ПОЗДРАВЯВАНЕ)[1]:

Накои Ложи(не всичките) практикуват  „салютиране“ на Майстора на Ложата. Всеки Брат е длъжен да „салютира“ Майстора когато влиза или излиза от своята Ложа-майка или коя да е друга Ложа.

В някои Ложи се салютира и Първият надзорник.

Защо? Масонския етикет за „салютиране“ на Майстора се явява подновяване, всеки път, на клетвата ти за вярност и служение. Това е външния  израз на благоприличие пред Братята ти за твоето „задължаване/обричане“.

То показва твоето любезно уважение към всичко, което олицетворява Майстора и потвърждава, че ти приемаш неговите правомощия (неговата власт).

Твоите „салюти“ трябва да отразяват твоето сърдечно уважение към всичко което той представлява.

„Салютът“ към Майстора е твоето вричане във вярност и служение, твоята публична клетва. Един мързелив, мърляв или сбъркан  „салют“ означава да си Масонски неучтив, да демонстрираш лош Масонски етикет.

10.БАЛОТИРАНЕ(ГЛАСУВАНЕ/ТОПКУВАНЕ):

Никога не влизай или излизай от Ложата по време на „балотиране“ (гласуване/топкуване).

Защо? Неучтиво е да напускаш Ложата по време на нечие изказване, по време на прием или повдигане в степен и т.н. Има няколко подходящи момента, като на пример в края на и преди началото на нова точка в дневния ред, или когато Майстора даде знак „свободен“ на Ложата преди удара на чука. Тогава и само тогава можеш да напуснеш Ложата без да изглеждаш нетактичен.

Масонският етикет изисква всички Братя без изключение да гласуват, когато са призовани да го сторят.

Отказът да дадеш своя глас не само показва отказ да поемеш своя дълг към Ложата, но е и пряко неподчинение на призива на Майстора.

11. ГЛАСУВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

Когато някакъв въпрос се постави на гласуване, всички Братя трябва да гласуват.

 
Защо? Брат който не гласува е неучтив защото изкривява резултата от гласуването. Той се превръща в „слабото“ звено в една здрава веригa.

Няма значение каква е причината да не гласува, но така той „наранява“ вота на Ложата, неговото значение и тайна. Отказът от гласуване подкопава усещането на Ложата за Братска общност, и така наранявайки я, наранява Масонското братство.

Няма значение какво е мнението ти за гласуването, но е лош Масонски етикет да не гласуваш, когато си приканен от Майстора да го сториш.

 

12.ПУШЕНЕТО:

Никакво пушенен в храма.

Защо? Има такива Ложи, които разрешават пушенето по време на Ритуал (и ти трябва да се съобразяваш с обичайте на твоята Ложа-майка), самите церемонии в които участваш и наблюдаваш са едни много тържествени поводи.

В повечето храмове, се счита за ОСОБЕНО неуважително да се пуши по време на Ритуала. Може да се пуши в други части на Масонския дом (сграда) или  извън него, както и  по  време на почерпка.

 1. ПОЕМАНЕ НА „ТОВАРА“:

  Счита се добър Масонски етикет да поемеш отправено към тебе искане да свършиш нещо в полза на Ложата, още повече ако това е по силите ти.

Защо? Ложата е един работещ „кошер на прилежание/трудолюбие“. Отправеното към теб искане от страна на Ложата е признание за това, че Ложата ти има доверие че ще го изпълниш компетентно, използвайки всичките си умения и знание.

 1. ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ:

  Обичайната практика на Ложата повелява, че никой друг освен Уважаемия Майстор или неговия предварително посочен заместващ няма право да посочва и коригира грешки допуснати в хода на Ритуала и то само ако са съществени.

Защо? Неуважително е да посочваш чужди грешки пред събралите се в Ложата Братя. Ако ти притежаваш способността да изпълняваш безпогрешно всеки и всички ритуални действия на отделните степени и в хода на всички церемонии, желателно е да се обърнеш към Майстора и да го уведомиш за тази ти способности за да би могъл той да се възползва от тях при обучението на останалите Братя.[2]


 1. ДЕМОНСТРИРАЙ ДОБРА ПОЗА НА СЕДЕНЕ:

Защо? Добрата поза е необходима когато сме в Храма. Отпускане, облягане, свличане и други неприлични пози трябва да се избягват.

Не-добрата поза се счита за лош Масонски етикет.

 1. БЕЗ ЗАКАЧКИ И НЕПРИСТОЙНИ ИСТОРИЙ:

Защо? Великите уроци на Масонството, които ни се преподават чрез Ритуала, не бива никога да се уронват чрез лекомислено/несериозно отношение.

Храмът не е подходящото място за разправянето на вицове, за шеги и закачки, халосии и непристойни историйки.

 1. ИЗПОЛЗВАЙ ВИНАГИ ПРАВИЛНИТЕ МАСОНСКИ ИМЕНА:

  Защо? Обичайна любезност е правилно да изговаряш името на Брата си, както и е правилен Масонски етикет да се обръщаш към офицерите, членовете и посетителите(гостите) на Ложата с точните им Масонски титли и обръщения.

  18. ВЛИЗАНЕ В ЛОЖАТА СЛЕД НАЧАЛОТО НА РИТУАЛА:

  Ако Брат трябва да влезе в Ложата след започването на Ритуала, редно е той да отиде до олтара и салютира(поздрави) Майстора.

Ако Брат  трябва да напусне Ложата преди тя да е закрита, правилният Масонски етикет изисква при напускането на Ложата той да салютира(поздрави) Председателстващият офицер, заставайки пред олтара.

Салютът (поздравът) трябва винаги да се отдава така както го изисква Ритуалът и в никакъв случай небрежно или формално.

19. ВСИЧКИ МОЛИТВИ В ХОДА НА РИТУАЛНАТА РАБОТА СА НЕ-СЕКТАНТСКИ:[3]  

Свободното Зидарство е световно и не се придържа към сектантски гледища. Не-сектантско означава не-принадлежащо към никоя Религия – Масонството обхваща всички Религии.

Масонът е в правото си да си избере Религията, която да изповядва в личния си живот, но в същото време трябва да знае и да е отворен към факта, че други сред Братята не е задължително да изповядват същата Религия нито пък са израснали с религиозните догми и вярвания, които ти лично си възприел.

Защо?  Молитвите в хода на Ритуала трябва да са стриктно съобразени с Масонското учение. Масонският етикет изисква молитвите, които се произнасят никога да не изразяват определени сектантски виждания или догматични веруя.

Въпрос на уважение е всички молитви, речи(изказвания) и дискусии в хода на Масонски мероприятия да са свободни от сектантски, противопоставящи или политически нюанси.

Молитвите е най-добре да са адресирани към Създателя – Великият Архитект на вселената и в никакъв случай към специфични религиозни учения като например Исус Христос, Дева Мария, Мохамед, Йехова, Аллах и прочие.

В противен случай биха могли да се пропуснат Религийте на някои от членовете на Братския кръг, което да предизвика конфликт, а оттам и нарушаване на общата хармония.

В дух на не-сектанство, трябва да си припомним, че в деня в който нашият Създател е открил, че Човек е създал Вавилонската кула за да се самовъзвеличи, то той е този който е превърнал човешкият език в многото езици, които сега се ползват по Земята.

Сторвайки това, нашият Създател се ползва с най-различни имена по целия Свят.

 1. ИЗКЛЮЧИ МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

Всички мобилни телефони трябва да бъдат изключени преди да влезем в Храма за да не пречим на Ритуала.

Масонски етикет. Заключение: Масонският етикет са най-просто казано правилата на доброто възпитание, които правят работата в Ложата приятна за всички.  

Мястото на Уважаемия Майстор в Изтока е най-висшето в Ложата.

Една Ложа, която не оказва полагащото се уважение на Майстора, независимо от това каво е отношението към неговата личност, не обладава Масонско благоприличие.

Честта която оказват Братята избирайки го, … с други думи, историческите традиции и мъжете, които вече са заемали този пост трябва да се ползват с най-голямо уважение ако ще да се спазват традицийте на Братството и се прилага правилният Масонски етикет.

Масонският етикет включва уважителното поведение и приличието.

Добрите обноски предполагат спазването на формалните изисквания, които ръководят човешкото поведение в доброто общество и мяра за това кое  подхожда на човек с добро възпитание, висок морал и добър вкус.

Духът на Братската любов и привързаност, които ни обединяват, се проявяват чрез нашето поведение, нашата стойка и държане по всяко време.

Аз се надявам, че ще ползваш мистрията си да споиш камъните на Братската любов за „По-благородната и Славна Цел“ –  да приложиш тези правила на Масонкия етикет към всеки и всички в Братското лоно.

За повече информация: http://www.masonic-lodge-of-education.com/masonic-etiquette.html#ixzz30gbCjKk1

 

[1] В почти всички Ритуали, които се практикуват в Англия, има система от „салюти“, състоящи се от изпълнението на  „знака“ на съответната степен определен брой пъти в зависимост от ранга на съответния Велик офицер, който присъства,  а в някои Ложи и за Майстора на Ложата.(бел. Прев)

[2] Практиката в Англия включва заучаването на изуст на всички текстове на Ритуала.(бел. Прев.)

[3] Непринадлежащи на никоя Религия.(бел. Прев.)