Решение 1008006 което ще е известно като “Правила за Роене на Светлината”

Новина 462 от 658

§ 1. Роенето на Масонските Ложи и пръскането на Светлината на Великата Ложа на Старите Свободни и
Приети Зидари в България (В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴) е свещено право и естественият начин за екстензивно
развитие на Гилдията с цел Светлината да озари всички Ориенти, където Братството Гради вечния Храм на
Хуманността. То се управлява от Масонските обичаи и традиции, положени от Древните Ландмарки, от нор‐
мите на чл. 101 от Основния Закон на Движението на на Старите Свободни и Приети Зидари в България (О∴
З∴) и от Съвета на Великите Сановници (С∴ В∴ С∴) под ударите на чука на Великия Майстор.
§ 2. С тези Правила за Роене на Светлината (П∴ Р∴ С∴) С∴ В∴ С∴ оповестява своята политика, от която ще
се ръководи и практиката, която ще следва при упражняване на правомощията си по чл. 42, ал. 1 О∴ З∴
§ 3. Основна цел на Масонската Ложа е Красотата, която само хармонията в нейния Храм може да създаде.
Недопустимо е Ложата да занижава високите критерии на Братството към Търсещите Светлината и да им
спестява изпитанията, които Масонските обичаи налагат за да се уверят Майсторите в Ложата в личните
качества на Търсещите и че в желанието им да станат Свободни Зидари ги води единствено стремежът към
високо нравствено и житейско съвършенство, та да не попаднат сред нас недостойни, които само могат да
нарушат хармонията на нашето общество. Недопустимо е прибързаното Посвещаване на Търсещи, за които
Братята Майстори в Съюзната Ложа не са се дълбоко убедили, че дават надежда не само да се нарекат, но и
наистина да станат Свободни Зидари, а и да останат такива през всички изпитания, които ги очакват в техните
житейски Странствания. Това убеждение на Братята Майстори трябва да е споделено и потвърдено по устано‐
вения древен Ред на Братството преди Търсещият да прекрачи вратите на Храма.
§ 4. Недопустимо е Роенето на Дъщерни Ложи да се превръща в смисъл и самоцел на Работата на която и да е
Съюзна Ложа, така щото тя да занемари основната своя цел и да изостави Градежа на дълбоките морални
ценности на Занаята, върху които се Градят искраната Братска Любов, доверие, готовност за взаимопомощ,
готовност да проявява милосърдие и да полага грижи за изпадналите в неволя и беда. Ако тези нравствени
устои изтънеят, Братството може и да нараства на численост, но се изпразва от съдържание, обеднява на
Мъдрост, изпразва се от Сила, а Красотата на Градежа му помръква.
§ 5. Едва когато достигне високата степен на Майсторско съвършенство, при която в нейния собствен Храм са
се възцарили Братската Любов и искрено приятелство между Братята, Съюзната Ложа може да сложи
началото на нова и жизнеспособна Дъщерна Ложа. Недопустимо е в Роенето да се търси решение на дрязги и дребнави интриги между Братята, защото то не може да бъде способ за изнасяне на вече възникнали
проблеми извън Храма на Ложата.
§ 6. Затова решението за Роене на Ложата не бива да се свежда единствено до формално заявеното желание
на група Братя да основат нова Ложа, а трябва да е добре премислена стратегия на Съюзните Ложи, залегнала
в дългосрочния План на техния Градеж и внимателно премерена с оглед силите на Ложата. От Брата Майстор
на стола се очаква с Мъдрост да разпределя Работата на Съюзната Ложа и да не допусне Работата по разпръс‐
ване на Светлината да обезсили и изпразни от съдържание Братската общност в тази Ложа, защото Братската
Любов трудно се вкоренява, бавно расте, но лесно повяхва и изчезва, ако бъде попарена от недоверие,
бездушие, дрязги и интриги. С∴ В∴ С∴ ще очаква тази стратегия на Ложите за евентуалното им Роене да
залегне отрано в техните Работни Планове и до Роене на Ложите да се стига едва след като този важен акт в
живота на Масонското Братство е внимателно и грижливо подготвен.
§ 7. Пътеводно правило при вземане на решение на Съюзните Ложи за Роене и главно изискване на С∴ В∴
С∴ за разглеждане на такова решение е и двете Ложи след Роенето – както Ложата – Майка, така и новата й
Дъщерна Ложа да са в състояние да водят пълноценна и хармонична Работа във всяка от трите Символични
Степени, всяка от тях да отговаря в пълна степен на нормите, налагани на всяка Съюзна Ложа от О∴ З∴
§ 8. Работния график за внасяне на Светлина в Огнища на Съюзните Ложи и за Роене на Ложите С∴ В∴ С∴
възнамерява да обсъжда веднъж годишно, в началото на Работната година, с оглед да приеме и оповести
графика за обща Работа в Ритуали, Белозидарски и Профански срещи на Великата Ложа. В графика за обща
Работа на Великата Ложа С∴ В∴ С∴ ще включва само и единствено Ритуали по внасяне на Светлината в нови
Ложи, които са извървяли целия път на подготовка и са изпълнили изискванията по чл. 101, ал. 1 О∴ З∴, и за
които С∴ В∴ С∴ вече е взел решение за внасяне на Светлина и е дал съгласието по чл. 42, ал. 1 О∴ З∴ Само
по изключение и когато важни интереси на Великата Ложа налагат това, С∴ В∴ С∴ може да промени
утвърдения график за общата Работа на Великата Ложа през Работната година и да насрочи нови Ритуали за
внасяне на Светлина; такива Ритуали, включени допълнително в графика за обща Работа С∴ В∴ С∴ ще
оповестява поне 90 дни преди датата, на която ще насрочи Ритуала.
§ 9. При разработването и обсъждането на Работата си в своите Огнища, както и в подготовката за Роене, Съ‐
юзните Ложи следва да вземат предвид, че разумният график за обща Работа на Великата Ложа може да
включва 3 до 5 Ритуала за внасяне на Светлина през всяка Работна година. В случай, че при обсъждането на
графика за обща Работа на Великата Ложа за всяка Работна година се установи, че по‐голям от възможния
брой нови Ложи са получили съгласието на С∴ В∴ С∴ по чл. 42, ал. 1 О∴ З∴ и чакат за внасяне на
Светлината, С∴ В∴ С∴ ще включва тези нови Ложи в графика за обща Работа по поредността на получаване
на това одобрение, като ще приеме евентуалните договорености между Ложите – Майки за пренареждане на
тази поредност.

§ 10. Едновременно с внасянето на заявлението по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴, което представят мотиви и аргументи
по § 7 П∴ Р∴ С∴ по отношение на новоучредената Ложа, Братята искащи да основат нова Ложа следва да
представят пред Великия Секретар:
(i) писменото съгласие по чл. 101, ал. 4 О∴ З∴, подписано от Майстора на стол на Ложата, в която
членуват Братята, респ. писмените съгласия по чл. 101, ал. 5 О∴ З∴, подписано от всички Майстори на
стол на Ложи, в които членуват Братя, подписали заявлението; в това съгласие се описват обстоя‐
телствата по повод подаденото от Братята искане (дали подаденото искане е за внасяне на Светлина в
Огнище на Ложата – Майка или по повод на Роене на Ложата – Майка) и се представят мотиви и
аргументи по § 7 П∴ Р∴ С∴;
(ii) за всеки Брат, подписал заявлението: копие от Масонския Паспорт или заместваща го справка,
издадена от Великия Секретар (за Странстващи Братя, които не членуват в никоя Съюзна Ложа) или от
съответния компетентен да го издаде Сановник (Секретаря и пр. съобразно Устава на Съюзната Ложа)
на Ложата в който този Брат членува, с която се установяват обстоятелствата по чл. 101, ал. 1 О∴ З∴, а
именно, че този Брат е действащ член или е бил член на Регулярна и Правоспособна Съюзна Ложа,
или са признати като такива от Ложата, издаваща справката, и се посочват обстоятелствата по
отношение на Масонския път, стаж и Достойнство на този Брат (дата на Посвещение, дата на Повдигане
в следващи Символични Степени, избор за Сановник или на други изборни длъжности и назначаеми
длъжности в Ложата и във Великата Ложа, налагани и отменени наказания, награди и отличия);
(iii) за всеки Брат, подписал заявлението: удостоверение, издадено от съответния компетентен да го
издаде Сановник (Ковчежника, Секретаря и пр. съобразно Устава на Съюзната Ложа) на Ложата в който този Брат членува, обстоятелството по чл. 101, ал. 4 О∴ З∴, респ. чл. 101, ал. 5 О∴ З∴, а именно, че
този Брат няма парични задължения към Ложата, в която членува;
(iv) проект на Устав на новоучредяваната Ложа (чл. 103, ал. 1 О∴ З∴), приет и подписан от Братята, подали
заявлението;
(viii) проект на устав на сдружението по чл. 99, ал. 2 О∴ З∴, което ще персонифицира новоучредяваната
Ложа, приет и подписан от Братята, подали заявлението.
§ 11. В срок от 10 Работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴ заедно с до‐
кументите по § 10 П∴ Р∴ С∴ Влекият Секретар установява формалното съответствие на представените
документи с изискванията на О∴ З∴ и П∴ Р∴ С∴ В случай, че установи формални несъответствия или
непълноти, Великият Секретар уведомява Братята, подали заявлението чрез Секретаря на Ложата – Майка,
като указва необходимите изправления и допълнения.
§ 12. В казуса по чл. 101, ал. 5 О∴ З∴, когато Братята, подали заявлението не са указали коя е Ложата – Майка
на новоучредяваната Ложа и не са представили мотивационното писмо по § 10 (v) П∴ Р∴ С∴, Великият
Секретар посочва за Ложа – Майка една от Ложите, в които членуват Братя, подали заявлението, в съгласие с
Майстора на стол на тази Ложа.
§ 13. Срокът по чл. 101, ал. 3 О∴ З∴ тече от датата на подаване на заявлението, респ. от датата на постъпване
на последното по време изправление или допълнение съобразно указанята на Великия Секретар по § 11 П∴
Р∴ С∴
§ 14. След получаване на надлежен и пълен набор документи по по § 11 П∴ Р∴ С∴ Великият Секретар
незабавно докладва заявлението пред Великия Майстор, предоставя копие от заявлението и придружава‐
щите го документи пред Великата Правна Комисия за проверка по реда на чл. 103, ал. 1 О∴ З∴ и чл. 104, ал. 1
О∴ З∴ и предоставя копие от заявлението и придружаващите го документи на Секретарите на Съюзните
Ложи, работещи в в Ориента, където работи Ложата – Майка, в Ориента, където ще работи новоучредената
Ложа или в съседни на тези Ориенти, но поне на три Съюзни Ложи, с искане да представят мнение по по § 7
П∴ Р∴ С∴ в срок от 30 дни.

§ 15. По предложение на Великия Секретар Великият Майстор ще назначи трима Виатори, които да се
срещнат с Братята, подали съответно заявление по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴, да разгледат и преценят
мотивационните писма по § 10 (v) и (vi) П∴ Р∴ С∴ и да представят представят в срок от 30 дни чрез Великия
Секретар пред С∴ В∴ С∴ становище доколко е изпълнено правилото по § 7 П∴ Р∴ С∴ с изрични заключения
по следните въпроси:
(i) в състояние ли ще е Ложата – Майка да продължи да Работи в трите Символични Степени след Рое‐
нето;
(ii) в състояние ли ще е новоучредената да започне да Работи в трите Символични Степени както самостоя‐
телна Регулярна и Правоспособна Ложа;
(iii) в хармония ли са Братята както в Ложата – Майка, така и в новоучредяваната Ложа и цари ли между тях
дух на разбирателство и Братска любов;
(iv) как ще се отрази Роенето върху Ложата – Майка и новоучредената Ложа и ще наруши ли то хармонията
във всяка от тях;
(v) как ще се отрази Роенето върху Братските взаимоотношения с другите Съюзни Ложи, които Работят в
същия Ориент, респ. в най‐близките съседни Ориенти.
§ 16. За Виатори със задълженията по § 15 П∴ Р∴ С∴ се назначават авторитетни и опитни Братя Майстори,
всеки от които членува в различна Ложа измежду Ложите, работещи в Ориента, където работи Ложата –
Майка, в Ориента, където ще работи новоучредената Ложа или в съседни на тези Ориенти. Виаторите имат
еднакви задължения и отговорност да се произнесат по съвест. Те могат да представят общо становище, ако
са единодушни, но всеки Виатор има право да представи самостоятелно мнение и особено мнение.
§ 17. В срока по чл. 101, ал. 3 О∴ З∴ Великият Майстор насрочва постъпилото заявление по чл. 101, ал. 2 О∴
З∴ в дневния ред на С∴ В∴ С∴ за разглеждане.
§ 18. При разглеждане на постъпило заявление по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴ С∴ В∴ С∴ взема предвид:
(i) заявлението и придружаващите го документи по § 10 П∴ Р∴ С∴;

(ii) заключението на Великата Правна Комисия Великата Правна Комисия за проверката по реда на чл. 103,
ал. 1 О∴ З∴ и чл. 104, ал. 1 О∴ З∴;
(iii) становищата на Съюзните Ложи по § 14 П∴ Р∴ С∴;
(iv) становищата на Виаторите по § 15 П∴ Р∴ С∴.
§ 19. В срок от 10 Работни дни от датата, на която С∴ В∴ С∴ е взел решението по чл. 101, ал. 3 О∴ З∴
Великят Секретар го съобщава на Братята, подали заявлението по по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴ чрез Секретарите на
Съюзните Ложи, в които те членуват.
§ 20. Братята, подали заявлението по по чл. 101, ал. 2 О∴ З∴ обжалват отказа на С∴ В∴ С∴ по реда на чл.
101, ал. 6 О∴ З∴ чрез писмена жалба до Обикновеното Общо Събрание чрез Великия Секретар. За полу‐
чаването на такава жалба Великият Секретар незабавно докладва на Великия Майстор и предоставя копие от
нея пред Великата Правна Комисия за становище пред Обикновеното Общо Събрание.

 

Из ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 10080

80 A∴ L∴ 6010 [12.09.2009 C.E.] O∴ Велико Търново